Verordening Duurzaamheidslening

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening

De raad van de gemeente Ouder-Amstel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een duurzaamheidslening;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel;

 • c)

  Bestaande woning: een woning die is (op)geleverd aan de huurder of eigenaar/bewoner op het moment van of voorafgaand aan de indiening van een aanvraag om een duurzaamheidslening op grond van deze verordening;

 • d)

  Duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • e)

  Huurder: een natuurlijk persoon die beschikt over een huurovereenkomst voor de woning en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;

 • f)

  eigenaar/bewoner: een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht (waaronder begrepen erfpachtrecht) van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;

 • g)

  kleine verhuurder: verhuurder van maximaal drie woningen.

 • h)

  lokale collectieve of coöperatieve duurzame energieopwekking: Energieopwekking met een collectieve of coöperatieve duurzame energievoorziening die gesitueerd is in de gemeente Ouder-Amstel of een direct aangrenzend postcodegebied (de zogenoemde postcoderoos);

 • i)

  Maatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • j)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • k)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

 • l)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de duurzaamheidslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor:

 • 1.

  Bestaande woonruimten in de gemeente Ouder-Amstel, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2.

  een aanvrager die particuliere eigenaar of huurder of kleine verhuurder is. Bij twee of meer eigenaren of huurders gelden de gezamenlijke eigenaren/huurders als ‘aanvrager’.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden in ieder geval gerekend:

  • a.

   PV-systeem: panelen, omvormer, montagematerialen, ballast plat dak, aanpassing meterkast, opbrengstmeter, andere noodzakelijke werkzaamheden en materialen;

  • b.

   Spouwmuurisolatie;

  • c.

   Dakisolatie;

  • d.

   Vloerisolatie;

  • e.

   Paneelisolatie;

  • f.

   HR++-glas;

  • g.

   Triple-glas;

  • h.

   Voorzieningen voor warmteterugwinning uit (douche)water en ventilatielucht;

  • i.

   Een warmtepomp.

  • j.

   Aanleg van lage temperatuur verwarmingssystemen;

  • k.

   Zonneboiler en gecombineerde thermische zonne-energiesystemen;

  • l.

   Het aanleggen van een groendak en/of groengevel;

  • m.

   Infrarood warmtepanelen;

  • n.

   Vervangen van loden leidingen;

  • o.

   Andere duurzame maatregelen, dit ter beoordeling van het college.

 • 2. De duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een duurzaamheidslening:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot.

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 5 Budget

 • 1. De gemeente Ouder-Amstel stelt het budget vast dat beschikbaar is voor duurzaamheidsleningen.

 • 2. Duurzaamheidsleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een duurzaamheidslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een duurzaamheidslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; of

  • d.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing duurzaamheidslening in, indien:

  • a.

   de duurzaamheidslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de duurzaamheidslening niet tot stand komt.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer duurzaamheidslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Ouder-Amstel en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Ouder-Amstel”.

Ondertekening

Ouder-Amstel, 25 november 2021

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

L.W.F. Örsçek- Moolenaar

de voorzitter,

J. Langenacker