Subsidieregeling evenementen Helmond 2022

Geldend van 08-12-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling evenementen Helmond 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2020 om nadere regels (subsidieregeling) vast te stellen;

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraagformulier subsidievaststelling evenementen: door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld formulier voor het indienen van een verzoek tot subsidievaststelling;

 • b.

  aanvraagformulier subsidieverlening evenementen: door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld formulier voor het indienen van een verzoek tot subsidieverlening;

 • c.

  adviescommissie: Adviescommissie Subsidies Evenementen Helmond, als bedoeld in het “reglement Adviescommissie Subsidie Evenementen”;

 • d.

  ASV Helmond 2020: Algemene subsidieverordening Helmond 2020;

 • e.

  basisevenementen: evenementen, veelal gerelateerd aan een landelijke feest- of themadag, waarvan het college van mening is dat deze niet zouden mogen ontbreken op de Helmondse evenementenkalender en welke evenementen expliciet genoemd zijn in artikel 2A.1. van deze subsidieregeling;

 • f.

  beoordelingskader: Beoordelingskader subsidies evenementen, zoals opgenomen in bijlage I van deze subsidieregeling;

 • g.

  deelbudget: het (deel)subsidieplafond dat door het college is vastgesteld voor respectievelijk basisevenementen, reguliere evenementen en wijkevenementen, zoals bedoeld in respectievelijk e, o en q;

 • h.

  duurzaamheidsparagraaf: een paragraaf waarin de aanvrager beschrijft welke maatregelen deze neemt ter verduurzaming van het evenement.

 • i.

  evenement: evenement als bedoeld in de geldende Algemene Plaatselijke Verordening Helmond, nader onder te verdelen in basisevenementen, wijkevenementen en reguliere evenementen;

 • j.

  evenementenbeleid: het beleid aangaande evenementen zoals omschreven in de Nota “Helmond, veelzijdige evenementenstad’, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2019;

 • k.

  evenementenvergunning: evenementenvergunning als bedoeld in de geldende Algemene Plaatselijke Verordening Helmond;

 • l.

  gevestigde reguliere evenementen: overige evenementen, niet vallend onder e en q, die stevig verankerd zijn in Helmond. Hierbij gaat het om evenementen die minstens 10 jaar op rij door dezelfde instelling worden georganiseerd;

 • m.

  incidentele (evenementen)subsidie: subsidie die eenmalig wordt verleend voor een evenement;

 • n.

  meerjarige (evenementen)subsidie: subsidie die voor maximaal 3 jaar wordt verleend voor een evenement dat elk jaar binnen het tijdvak van de subsidieverlening wordt georganiseerd;

 • o.

  reguliere evenementen: overige evenementen, niet vallende onder e. en q., waarbij in het kader van deze subsidieregeling een onderscheid wordt gemaakt tussen gevestigde reguliere evenementen en niet-gevestigde reguliere evenementen;

 • p.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies;

 • q.

  wijkevenementen: evenementen die georganiseerd worden voor in beginsel inwoners van de wijken waarin de evenementen plaatsvinden en die hoofdzakelijk als doel hebben de sociale cohesie binnen die wijken te vergroten;

 • r.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond.

Artikel 1.2 Doel en reikwijdte

 • 1. Met deze regeling wordt beoogd het organiseren en uitvoeren van evenementen binnen de gemeente Helmond te stimuleren via het toekennen van incidentele dan wel meerjarige subsidies, voor zover deze evenementen aansluiten bij de doelstellingen in het evenementenbeleid.

 • 2. Voor subsidies op basis van deze regeling komen uitsluitend instellingen als bedoeld in artikel 1.1 onder o van de ASV Helmond 2020 in aanmerking.

Artikel 1.3 Voorwaarden subsidieverlening

Onverminderd de voorwaarden zoals genoemd in de ASV Helmond 2020 alsmede in de Algemene wet bestuursrecht gelden voor subsidieverlening de volgende voorwaarden:

 • a.

  de subsidie wordt aangevraagd voor een evenement waarvoor uit hoofde van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond een vergunningplicht geldt;

 • b.

  een reeks evenementen onder dezelfde noemer wordt beschouwd als één evenement;

 • c.

  de beschrijving van de activiteiten, als bedoeld in artikel 2.2, lid 2, aanhef en onder a, van de ASV Helmond 2020, bevat een duurzaamheidsparagraaf;

 • d.

  vrijwilligersuren, met uitzondering van een vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld volgens de regels van de belastingdienst, zijn niet subsidiabel.

Artikel 1.4 Weigeringsgronden subsidieverlening

Onverminderd de weigeringsgronden zoals genoemd in de ASV Helmond 2020 alsmede in de Algemene wet bestuursrecht kan subsidie worden geweigerd indien naar het oordeel van het college:

 • a.

  de aanvrager is een door de gemeente gesubsidieerde instelling en de aanvraag heeft betrekking op activiteiten die in het kader daarvan geacht worden reeds gesubsidieerd te zijn;

 • b.

  de aanvraag onvoldoende of niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2;

 • c.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidieverlening als genoemd in deze regeling.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

A. Basisevenementen.

Artikel 2A.1 Deelbudget voor basisevenementen

 • 1. Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van deze regeling geldt ten aanzien van de subsidie voor basisevenementen als bedoeld in artikel 1.1 onder e. van deze regeling een deelbudget dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 • 2. Onderstaande evenementen worden aangemerkt als basisevenementen:

  • a.

   Buitencarnaval in Helmond Centrum;

  • b.

   Koningsdag/nacht in Helmond Centrum;

  • c.

   Sinterklaasintocht in Helmond Centrum;

  • d.

   Buitencarnaval in de overige wijken van Helmond;

  • e.

   Koningsdag/nacht in de overige wijken van Helmond;

  • f.

   Sinterklaasintocht in de overige wijken van Helmond.

 • 3. Voor de in het vorige artikel onder a, b en c genoemde basisevenementen is binnen het deelbudget voor basisevenementen zoals bedoeld onder lid 1 per evenement een subsidiebudget beschikbaar, waarvan de hoogte jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 • 4. Voor de in lid 2 onder d, e en f genoemde basisevenementen is binnen het deelbudget voor basisevenementen zoals bedoeld onder lid 1 geen subsidiebudget beschikbaar.

Artikel 2A.2 De subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag om een incidentele subsidie voor een basisevenement als bedoeld in artikel 2A.1 lid 2, aanhef en onder a tot en met c, wordt overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 minimaal twaalf weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement georganiseerd wordt, ingediend bij het college.

 • 2. Bij een aanvraag voor een incidentele subsidie voor een basisevenement wordt overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 gebruik gemaakt van het aanvraagformulier subsidieverlening evenementen.

 • 3. Indien voor een evenement een aanvraag wordt ingediend voor een subsidie uit het subsidiebudget voor basisevenementen, waarop door het college een besluit is genomen, kan voor hetzelfde evenement geen subsidie worden aangevraagd uit het subsidiebudget voor wijk- of reguliere evenementen.

Artikel 2A.3 Beoordeling van aanvragen om subsidieverlening

 • 1. De subsidieaanvragen voor de hierboven genoemde basisevenementen worden door het college aan de hand van het in Bijlage I van deze subsidieregeling opgenomen beoordelingskader beoordeeld.

 • 2. Indien meerdere partijen een subsidieaanvraag indienen voor hetzelfde basisevenement, wordt de subsidie verleend aan die partij die de meeste punten behaalt op grond van het beoordelingskader zoals opgenomen in Bijlage I. Overige partijen ontvangen geen subsidie.

Artikel 2A.4 Beslistermijnen.

 • 1. Het college besluit overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 binnen acht weken op een aanvraag om subsidieverlening als bedoeld in artikel 2A.2.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van het besluit tot verlenging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

B. Wijkevenementen.

Artikel 2B.1 Deelbudget voor wijkevenementen

Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van deze regeling geldt ten aanzien van de subsidie voor wijkevenementen als bedoeld in artikel 1.1 onder q een deelbudget dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

Artikel 2B.2 De subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag om een incidentele subsidie voor een wijkevenement wordt minimaal twaalf weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement georganiseerd wordt, ingediend bij het college.

 • 2. Bij een aanvraag voor een incidentele subsidie voor een wijkevenement wordt overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 gebruik gemaakt van het aanvraagformulier subsidieverlening evenementen.

 • 3. Per wijkevenement kan maximaal € 2.000 aan subsidie aangevraagd worden.

 • 4. Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 2A.1 lid 2 onder d, e en f geldt dat per wijk aan maximaal één instelling een subsidie wordt verleend uit het deelbudget voor wijkevenementen zoals bedoeld in artikel 2B.1.

 • 5. Indien voor een evenement een aanvraag wordt ingediend voor een subsidie uit het subsidiebudget voor wijkevenementen, waarop door het college een besluit is genomen, kan voor hetzelfde evenement geen subsidie worden aangevraagd uit het subsidiebudget voor basis- of reguliere evenementen.

Artikel 2B.3 Voorwaarden voor subsidieverlening

Onverminderd de voorwaarden zoals geformuleerd onder artikel 1.4. van deze regeling dienen wijkevenementen voor minimaal 25% van de totale begroting gefinancierd te worden uit andere inkomsten dan de evenementensubsidie van de gemeente Helmond.

Artikel 2B.4 Beoordeling van aanvragen om subsidieverlening

Volledige aanvragen om subsidieverlening worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Artikel 2B.5 Beslistermijnen.

 • 1. Het college besluit overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 binnen acht weken op een aanvraag om subsidieverlening als bedoeld in artikel 2B.2.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van het besluit tot verlenging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

C. Reguliere evenementen.

Artikel 2C.1 Deelbudget voor reguliere evenementen

Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van deze regeling geldt ten aanzien van de subsidie voor reguliere evenementen als bedoeld in artikel 1.1 onder o een deelbudget dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

Artikel 2C.2 De subsidieaanvraag

 • 1. Voor reguliere evenementen kunnen meerjarige en incidentele subsidies als bedoeld in artikel 1.1 onder m en n verleend worden.

 • 2. Meerjarige subsidies voor reguliere evenementen kunnen worden aangevraagd door organisatoren van gevestigde reguliere evenementen zoals bedoeld in artikel 1.1 onder l van deze regeling.

 • 3. Incidentele subsidies voor reguliere evenementen kunnen worden aangevraagd door organisatoren van zowel gevestigde reguliere evenementen zoals bedoeld in artikel 1.1 onder l als door organisatoren van niet-gevestigde reguliere evenementen. Hierbij geldt dat voor een gevestigd regulier evenement er geen stapeling kan plaatsvinden van meerjarige en incidentele subsidies.

 • 4. Een aanvraag voor een meerjarige of incidentele subsidie voor een regulier evenement wordt voor 1 december, voorafgaande aan het (eerste) subsidiejaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend bij het college.

 • 5. In afwijking van het vierde lid kan een aanvraag om een subsidie voor een regulier evenement na de sluitingstermijn minimaal twaalf weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement georganiseerd wordt, worden ingediend bij het college.

 • 6. Bij een aanvraag voor een incidentele subsidie voor een regulier evenement wordt overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 gebruik gemaakt van het aanvraagformulier subsidieverlening evenementen.

 • 7. Indien voor een evenement een aanvraag wordt ingediend voor een subsidie uit het subsidiebudget voor reguliere evenementen, waarop door het college een besluit is genomen, kan voor hetzelfde evenement geen subsidie worden aangevraagd uit het subsidiebudget voor basis- of wijkevenementen.

 • 8. Basisevenementen zoals bedoeld in artikel 2A.1 lid 2 onder d, e en f komen niet in aanmerking voor een subsidie uit het subsidiebudget voor reguliere evenementen.

Artikel 2C.3 Voorwaarden voor subsidieverlening

Onverminderd de voorwaarden zoals geformuleerd onder artikel 1.4 van deze regeling dienen reguliere evenementen voor minimaal 50% van de totale begroting gefinancierd te worden uit andere inkomsten dan de evenementensubsidie van de gemeente Helmond.

Artikel 2C.4 Beoordeling van aanvragen om subsidieverlening

 • 1. De subsidieaanvragen voor reguliere evenementen worden door de adviescommissie aan de hand van het beoordelings¬kader beoordeeld op de mate waarin een evenement voldoet aan de doelstellingen zoals verwoord in het evenementenbeleid.

 • 2. De adviescommissie deelt een evenement in volgens onderstaande indeling:

  Categorie

  Puntenaantal

  1

  110 punten en meer

  2

  100 tot 110 punten

  3

  90 tot 100 punten

  4

  80 tot 90 punten

  5

  70 tot 80 punten

  6

  60 tot 70 punten

  7

  minder dan 60 punten

 • 3. Voor aanvragen als bedoeld in artikel 2C.2, eerste lid, adviseert de adviescommissie het college over de verdeling van het evenementen¬subsidiebudget, waarbij binnen elke categorie de volgende verdeling wordt gehanteerd:

  • a.

   de commissie adviseert de aanvraag die volgens het beoordelingskader de meeste punten scoort als eerste te honoreren;

  • b.

   de commissie adviseert telkens de daarop volgende aanvraag met de meeste punten, vervolgens te honoreren totdat het beschikbare bedrag voor reguliere evenementen is ingevuld;

  • c.

   in categorie 1 worden maximaal vier aanvragen positief geadviseerd door de commissie;

  • d.

   de overige, niet positief in categorie 1 geadviseerde, evenementen worden door de commissie meegenomen in de advisering over categorie 2, ondanks dat deze evenementen een hoger puntentotaal scoren dan 110;

  • e.

   in categorie 2 worden maximaal drie aanvragen positief geadviseerd door de commissie;

  • f.

   de overige, niet positief in categorie 2 geadviseerde, evenementen worden door de commissie meegenomen in de advisering over categorie 3, ondanks dat deze evenementen een hoger puntentotaal scoren dan 100;

  • g.

   in categorie 3 worden maximaal drie aanvragen positief geadviseerd door de commissie;

  • h.

   de overige, niet positief in categorie 3 geadviseerde, evenementen worden door de commissie meegenomen in de advisering over categorie 4, ondanks dat deze evenementen een hoger puntentotaal scoren dan 90;

  • i.

   indien er in een bepaalde categorie minder aanvragen voorliggen dan het aantal genoemd onder c, e of g, is er in de eerstvolgende categorie ruimte voor een dienovereenkomstig extra aantal te subsidiëren evenementen;

  • j.

   indien meerdere aanvragen dezelfde score hebben behaald en honorering van deze aanvragen tot overschrijding van het beschikbare bedrag zou leiden, wordt geadviseerd om de subsidie toe te kennen aan het evenement dat van de in dit lid bedoelde evenementen aannemelijker wijs het hoogste bezoekersaantal trekt.

Artikel 2C.5 Maximale subsidiebedragen

 • 1. Aan evenementen die ingedeeld worden in de in artikel 2C.4, tweede lid, genoemde categorieën kunnen de volgende maximale subsidiebedragen worden toegekend:

  Categorie

  Maximale subsidie

  1

  € 30.000

  2

  € 25.000

  3

  € 20.000

  4

  € 15.000

  5

  € 10.000

  6

  € 5.000

 • 2. Aan in categorie 7 ingedeelde evenementen wordt geen subsidie toegekend.

Artikel 2C.6 Subsidiëring na vrijvallen budget

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie op grond van het behaalde puntenaantal zoals bedoeld in artikel 2C.4, tweede lid, geschiedt volgens het bepaalde in artikel 2C.4 jo artikel 2C.5 totdat het deelbudget zoals bedoeld in 2C.1 is bereikt.

 • 2. Aanvragen die op grond van het behaalde puntenaantal zoals bedoeld in artikel 2C.4, tweede lid wel in aanmerking komen voor subsidie maar vanwege het overschrijden van het deelbudget geen subsidie ontvangen, komen in aanmerking voor een plaatsing op de reservelijst.

 • 3. Indien een van de gesubsidieerde evenementen geen doorgang kan vinden en daardoor een deel van het budget vrijvalt, komen de aanvragen met de meeste punten op de reservelijst als eerste in aanmerking voor de maximale subsidie binnen de voor die aanvraag geldende categorie.

 • 4. Aanvragen als bedoeld in artikel 2C.2 vijfde lid van deze regeling die in aanmerking komen voor subsidie maar die vanwege het overschrijden van het deelbudget geen subsidie ontvangen, worden in volgorde van indiening onderaan de reservelijst geplaatst.

Artikel 2C.7. Beslistermijnen

 • 1. Het college besluit voor 1 februari van het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft over de aanvragen om subsidieverlening als bedoeld in artikel 2C.2, vierde lid.

 • 2. Het college besluit overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 binnen acht weken op een aanvraag om subsidieverlening als bedoeld in artikel 2C.2, vijfde lid.

 • 3. Het college kan overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 de in het tweede lid genoemde termijnen met ten hoogste vier weken verlengen. Van het besluit tot verlenging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 De aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 binnen dertien weken na afloop van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag om subsidievaststelling in.

 • 2. De subsidieontvanger maakt overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 bij het indienen van een aanvraag tot subsidievaststelling gebruik van het aanvraagformulier subsidievaststelling evenementen.

Artikel 3.2 Beslistermijnen

Overeenkomstig het bepaalde in de ASV Helmond 2020 beslist het college binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag over de vaststelling. De beslissing kan ten hoogste met vier weken worden verlengd.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1 Restantbudgetten

 • 1. Indien in het laatste kwartaal van het begrotingsjaar binnen een van de drie deelbudgetten nog middelen resteren, kan het college besluiten het (verzamelde) restant budget binnen de kaders van het subsidieplafond, toe te kennen aan een voorliggende aanvraag die anders omwille van het overschrijden van het deelbudget afgewezen zou worden.

 • 2. In het geval van meerdere voorliggende aanvragen krijgen reguliere evenementen voorrang op wijkevenementen en krijgen vervolgens de eerder ingediende aanvragen voorrang op de later ingediende aanvragen.

Artikel 4.2 Overgangsbepaling

 • 1. Aanvragen om subsidieverlening die op basis van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2019 zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze subsidieregeling nog niet is beslist, worden geacht te zijn ingediend op basis van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2019.

 • 2. Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn verleend en die nog niet zijn vastgesteld, blijven de bepalingen zoals opgenomen in de Subsidieregeling evenementen Helmond 2019 van toepassing.

 • 3. Op bezwaarschriften wordt beslist met toepassing van de regeling zoals die gold bij de primaire besluitvorming.

Artikel 4.3 Intrekking

De Subsidieregeling evenementen Helmond 2019 worden ingetrokken.

Artikel 4.4 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 4.5 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen Helmond 2022

Hoofdstuk 5 Hardheidsclausule

Artikel 5.1 Hardheidsclausule

Indien onverkorte toepassing van enige bepaling van deze subsidieregeling tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor een instelling, kan het college afwijken en anders beslissen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Helmond van 23 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel

de secretaris,

H.J. de Ruiter

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSKADER SUBSIDIEAANVRAGEN EVENEMENTEN

 • 1.

  Het versterken van het vestigingsklimaat van Helmond

  Evenementen vergroten de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de stad. Ze versterken het vrijetijdsaanbod en daarmee het vestigingsklimaat in de stad. Hiermee dragen evenementen indirect bij aan het versterken van de economische positie van Helmond. In meer directe zin versterken evenementen de economie doordat organisatoren producten en diensten afnemen van ondernemers en doordat bezoekers geld uitgeven. Hoe meer bezoekers het evenement bezoeken, hoe beter dat is voor de lokale economie, zeker als deze bezoekers een toeristisch verblijf boeken. Organisatoren steunen de lokale economie ook door zoveel mogelijk lokaal producten en diensten af te nemen en zo mogelijk productmarktcombinaties te ontwikkelen in samenwerking met lokale bedrijven (bijvoorbeeld kortingsacties of verblijfsarrangementen).

  • a.

   Bezoekersaantallen (opgeteld) (exclusief deelnemers/participanten)

   • 25.000 of meer – 20

   • 15.000 tot 25.000 – 10

   • 5.000 tot 15.000 – 5

   • Minder dan 5.000 – 0

  • b.

   Economische spin-off door samenwerking met Helmondse ondernemers

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

  • c.

   Evenement nodigt uit tot meerdaags verblijf in Helmond (minimaal 1 toeristische overnachting)

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

 • 2.

  Het verbeteren van het imago van Helmond

  Evenementen dragen in meerdere of mindere mate bij aan een positieve uitstraling van Helmond naar buiten toe en zorgen voor een verdere verbetering van het imago van onze stad. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers die Helmond nog niet kenden, positiever over onze stad gaan denken. We hebben dus belang bij bezoekers van buiten de gemeentegrenzen. Idealiter vertellen evenementen daarbij het juiste ‘verhaal’ van de stad. We profileren ons als ‘makers van de toekomst’. Dat zit van oudsher in ons bloed. Nog steeds werken we in Helmond dag in dag uit aan innovatieve toepassingen voor de dag van morgen. Niet alleen op het gebied automotive en food, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en sociale innovatie.

  • a.

   Herkomst bezoekers (groot aantal bezoekers afkomstig uit) (exclusief deelnemers/participanten)

   • (Bovenregionaal (alles meer dan regionaal) – 20

   • Regionaal (Peel en Stedelijk Gebied Eindhoven) – 10

   • Lokaal (Helmond breed) – 5

   • Wijk – 0

  • b.

   Evenement draagt (boven)regionaal bij aan een positieve uitstraling van de stad Helmond

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

  • c.

   Evenement sluit aan bij het ‘verhaal van Helmond’: Makers van de Toekomst

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

 • 3.

  Het vergroten van de sociale cohesie

  Evenementen kunnen bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke verbondenheid binnen en met Helmond. We vinden het belangrijk dat Helmond voldoende vertier te bieden heeft voor onze jeugd en jongeren. We willen hen binden aan Helmond, zodat ze -eenmaal volwassen- positief praten over Helmond, Helmond blijven bezoeken of -nog liever- Helmond kiezen als woonplaats. Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol bij deze verbondenheid, tussen Helmonders onderling en met de stad. En: zonder vrijwilligers geen evenementen! Evenementen zijn er uiteraard voor iedereen. Ook bijvoorbeeld voor personen voor wie het bezoeken van een evenement niet altijd vanzelfsprekend is, zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. We willen een inclusieve samenleving zijn en vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij de Helmondse evenementen.

  • a.

   Evenement richt zich op de doelgroep jeugd en/of jongeren

   • Zeer veel – 20

   • Veel – 10

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

  • b.

   Evenement betrekt lokale vrijwilligers (opgeteld)

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

  • c.

   Evenement heeft aandacht voor inclusieve samenleving (bijv. minder valide bezoekers)

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

 • 4.

  Duurzaamheidsparagraaf

  Duurzaamheid is een belangrijk thema in het gemeentelijke beleid. Via de subsidiesystematiek stimuleren we organisatoren om maatregelen te nemen voor de (verdere) verduurzaming van hun evenement. We inspireren met ideeën via onze website en ondersteunen door te adviseren over de mogelijkheden. We zien evenementen als een ideale plek om mensen op een speelse manier bewust te maken van het belang van en de mogelijkheden voor verduurzaming. Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de beleving. We geloven dat voor de korte termijn de meeste winst te behalen is door aandacht te hebben voor de omgang met materialen en het verminderen van afval. Ook bewust omgaan met energie en mobiliteit vinden we voor de korte termijn van belang. Tenslotte willen we dat organisatoren oog hebben voor de gezondheid van hun bezoekers.

  • a.

   Maatregelen rondom materialen en afval (toepassing principe van ‘reduce, reuse, recycle’)

   • Zeer veel – 20

   • Veel – 10

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

  • b.

   Maatregelen rondom energie en vervoer (keuze stroomvoorziening, duurzaam vervoer, etc.)

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

  • c.

   Evenement heeft aandacht voor gezondheid bezoekers (gehoorschade, alcohol, voeding, etc.)

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

 • 5.

  Algemene indruk evenement en projectplan

  We vinden het belangrijk dat nieuwe evenementen kans maken op subsidie. Omdat het voor nieuwe evenementen moeilijk is om direct al een voldoende hoge score te halen om voor subsidie in aanmerking te komen, geven we hen een kickstart. Bestaande evenementen moeten ervoor zorgen dat ze aantrekkelijk blijven of nog aantrekkelijker worden voor hun publiek. Welke maatregelen nemen organisatoren om te voorkomen dat ze over de top van hun levenscyclus geraken en zo te maken krijgen met afnemende belangstelling? Voor het overige hechten we veel waarde aan een helder projectplan en een complete, reële en robuuste begroting. Via onze website geven we hier richtlijnen voor.

  • a

   Nieuw evenement in Helmond

   • Ja – 20

   • Nee – 0

  • b.

   Initiatieven om evenement aantrekkelijk te houden/aantrekkelijker te maken

   • Zeer veel – 10

   • Veel – 8

   • Een beetje – 5

   • Niet – 0

  • c.

   Kwaliteit van de bij de aanvraag ingediende documenten

   • Zeer goed – 10

   • Goed – 8

   • Matig – 5

   • Slecht – 0