Regeling vervallen per 18-02-2022

Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 17-02-2022

Intitulé

Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

gelet op Artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Wmo 2015, het uitvoeringsbesluit 2015 en de artikelen 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 van de Verordening Wmo Sittard-Geleen 2022 besluit vast te stellen het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022.

Artikel 1. Verantwoording en betaling Persoonsgebonden budget (Pgb)

 • a.

  De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 15 lid 1 onder a, h, k en l van de verordening (hulpmiddel, woningaanpassingen opgenomen in het Prijzen-boek,) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.

 • b.

  De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 15 lid 1 onder i van de verordening (woningaanpassing niet opgenomen in het Prijzenboek) is toegekend, meldt de woningaanpassing zo mogelijk binnen een termijn van maximaal 12 maanden gereed onder overlegging van de hierop betrekking hebbende originele facturen. Voor de gereedmelding wordt gebruikgemaakt van het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier.

 • c.

  Uitbetaling van een eenmalig Pgb als bedoeld onder a van dit artikel (m.u.v. een woningaanpassing) vindt plaats nadat de verantwoording met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat een voorziening is aangeschaft overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • d.

  Uitbetaling van een eenmalig Pgb voor een woningaanpassing vindt plaats nadat het gereedmeldingsformulier met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de aanpassing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • e.

  Het toegekende Pgb betreft een maximum vergoeding (trekkingsrecht). Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan het toegekende Pgb, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.

 • f.

  Bij overlijden van de cliënt, na de 15e in een kalendermaand, wordt een periodiek Pgb voor de maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening stopgezet per eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15e in een kalendermaand dan vordert het college het Pgb over de tweede helft van die kalendermaand terug.

 • g.

  Bij de beoordeling of een voorziening waarvoor een Pgb is verstrekt in redelijkheid voorziet in toereikende ondersteuning van goede kwaliteit worden in ieder geval de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 bij dit Besluit gehanteerd.

Artikel 2. Verantwoording en betaling Financiële tegemoetkoming

 • a.

  De cliënt aan wie een financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 16 lid 1 onder a, b, c, d en e van de vigerende Verordening Wmo (verhuiskosten, kosten van het bezoekbaar maken van een woning, woningsanering, autoaanpassing en sportvoorziening) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.

 • b.

  Uitbetaling van een financiële tegemoetkoming als bedoeld onder a van dit artikel vindt plaats nadat de verantwoording met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat een voorziening is aangeschaft overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.

 • c.

  De toegekende financiële tegemoetkoming betreft een maximum vergoeding. Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan de toegekende financiële tegemoetkoming, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.

 • d.

  Bij de beoordeling of een voorziening waarvoor een financiële tegemoetkoming is verstrekt in redelijkheid voorziet in toereikende ondersteuning van goede kwaliteit worden in ieder geval de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 bij dit Besluit gehanteerd.

Artikel 3. Weigeringsgronden Pgb

Verstrekking van een toegekende maatwerkvoorziening in de vorm van een Pgb vindt niet plaats als kan worden aangetoond dat:

 • a.

  Op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben met het omgaan met een Pgb (Pgb bekwaamheid, Beleidsregels Wmo 2022 hoofdstuk 5.2.3.3) omdat bijvoorbeeld:

  • i.

   Een cliënt schulden heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit, waaronder tevens begrepen een schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of;

  • ii.

   Op grond van de progressiviteit van het ziektebeeld de aangevraagde voorziening zo snel weer door een aangepaste voorziening vervangen dient te worden dat deze verstrekking zich daardoor niet leent voor een Pgb, of;

  • iii.

   Indien er sprake is van verslavingsproblematiek.

 • b.

  De cliënt niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 13 (Regels voor een Pgb) van de vigerende Verordening, of ;

 • c.

  De hulpmiddelen niet voldoen aan de minimaal gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen zoals gesteld in bijlage 6, of;

 • d.

  Bij een cliënt in het verleden een Pgb is ingetrokken of beëindigd vanwege aangetoond frauduleus gedrag.

Artikel 4. Maximale looptijd

 • a.

  Een beschikking voor de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, (Groeps)Begeleiding, Hulpmiddelen, Bereikbaarheid & beschikbaarheid, Intramuraal wonen wordt maximaal voor onbepaalde tijd afgegeven. Periodiek zal heronderzoek plaatsvinden .

 • b.

  De maximale looptijd van een beschikking voor de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf betreft 6 maanden.

Indien het college daartoe aanleiding ziet kan er eerder een herbeoordeling plaatsvinden.

Artikel 5. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit een geldbedrag zoals vermeld in de vigerende Verordening Wmo. Dit bedrag wordt verstrekt rondom de dag van de mantelzorg. De criteria om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering staan beschreven in de vigerende Beleidsregels Wmo van gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 6. Woonvoorziening:

 • 1. Eenvoudige woonvoorziening:

  • a.

   Voor het berekenen van de kosten van eenvoudige woonvoorzieningen gelden de normbedragen, zoals opgenomen in de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenaamde Prijzenboek (bijlage 2 bij dit Besluit).

 • 2. Bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen:

  • a.

   De kosten en onderhoud van trapliften zal het bedrag als bedoeld in bijlage 4 van dit Besluit niet te boven gaan.

  • b.

   De kosten van onderhoud, verzekering, reparatie en keuring van systemen voor automatische deuropening zijn voor rekening van de woningeigenaar. De garantie hiervan wordt tevens overgedragen aan de woningeigenaar.

  • c.

   Bij het vaststellen van de kosten van een woningaanpassing, wordt rekening gehouden met de volgende kosten:

   • i.

    De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed.

   • ii.

    Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunningsplichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende DNR1 .

    De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstrekking van deze kosten.

   • iii.

    De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met betrekking tot de woonvoorziening.

   • iv.

    De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

   • v.

    Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.

   • vi.

    De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.

   • vii.

    Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen.

   • viii.

    De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen.

   • ix.

    De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

   • x.

    Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate bepaalde kosten in rekening gebracht mogen worden.

 • 3. Afschrijvingstermijn:

  • a.

   Het afschrijvingsschema wordt bepaald op basis van de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenaamde Prijzenboek (bijlage 2 bij dit Besluit) en bijlage 3 bij dit Besluit.

 • 4. Terugbetaling van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening:

  • a.

   vindt slechts plaats indien de kosten van de woningaanpassing, minimaal € 10.000,- heeft bedragen en de woningeigenaar binnen 7 jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt.

  • b.

   Bij terugvordering wordt de terugbetalingsverplichting aan de hand van onderstaand schema berekend.

   • i.

    1e jaar afschrijving 25% totale afschrijving 25%

   • ii.

    2e jaar afschrijving 20% totale afschrijving 45%

   • iii.

    3e jaar afschrijving 15% totale afschrijving 60%

   • iv.

    4e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 70%

   • v.

    5e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 80%

   • vi.

    6e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 90%

   • vii.

    7e jaar afschrijving 10% totale afschrijving 100%

   • De afschrijvingstermijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning.

 • 5. Overdracht eigendomsrecht en garanties

  Na het realiseren van (onroerende) woonvoorzieningen gaat het eigendomsrecht op basis van natrekking automatisch over op de eigenaar van de woning. De garantie op de woonvoorziening gaat ook over op de eigenaar van de woning.

  • a.

   Dit geld niet voor woonunit, (trap)lift en scootmobiel-safe.

Artikel 7. Collectief vervoer

 • a. De kosten voor het gebruik van collectief vervoer als bedoeld in artikel 15 lid 1-j van de vigerende Verordening Wmo zijn € 0,83 per zone. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • b. Indien een cliënt langer dan 1 jaar geen gebruik maakt van het collectief vervoer, dan zal het pasje geblokkeerd worden.

Artikel 8. Normbedragen woningsanering

De normbedragen welke gehanteerd worden voor woningsanering als bedoeld in artikel 16 lid 1 onder c van de verordening zijn als bijlage 1 opgenomen bij dit Besluit.

Artikel 9. Tarieven maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen

De tarieven die gehanteerd worden voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf en Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 15 lid 1 onder a, b, c , d, e, f en g van de verordening, zijn als bijlage 5 opgenomen bij dit Besluit.

Artikel 10. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het betrekken van inwoners bij het beleid verloopt via de Wmo-adviesraad en andere clientvertegenwoordigers.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022

 • 2. Het Besluit Wmo Sittard-Geleen 2021 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022 met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor cliënten die voor 1 januari 2022 een beschikking hebben ontvangen o.g.v. het Besluit Wmo 2021.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 16 november 2021

De Burgemeester

mr. J.Th.C.M. Verheijen

De Secretaris

mr. G.J.C. Kusters

Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering

Maximale normbedragen (inclusief BTW) per 1 januari 2022 bij woningsanering ingevolge van artikel 16, lid 2 onder c van de verordening Wmo gemeente Beek 2022

Prijspeil: per 1-1-2021

Rubriek

Prijs (incl. BTW)

Per eenheid

Bedragen incl. BTW

Vloerbedekking vinyl

€ 44,84 *

Meter [4 meter breed]

Jaloezieën

€ 28,31

Meter [1,75 meter hoog]

Conform Nibud-prijslijst 2019-2020 + CPI-index sept 2020

* de prijs is exclusief legkosten en ondervloer

Bijlage 2: Prijzenboek bouwkundige en installatietechnische woningaanpassingen

De voor het prijzenboek vastgestelde prijzen conform aanbesteding bouwkundige en installatietechnische werken per 1-1-2021 en addendum op raamovereenkomst Bouwkundige en installatietechnische woningaanpassingen (kenmerk: 85656).

Prijspeil: per 1-1-2021

ALGEMEEN

Aanvullend op de benoemde prijzen komt nog een toeslag voor indirecte kosten, te weten:

Indirecte kostenpost

Percentage

Btw

21%

Werkvoorbereiding

5%

Administratieve kosten

3%

Winst en risico

4%

Tevens is er altijd een betaalde vooropname (opname van het werk) en bij werkzaamheden die minder dan 4 uur tijdsinvestering vergen een extra post voorrijkosten (beiden in de post “Voorrijkosten” te scoren).

Voorrijkosten – Directe kosten:

Bedrag

Voorrijkosten in rekening te brengen;

Per uitvoeringsadres bij opdrachten gezamenlijk < 8 uur

€ 46,86

Opnamekosten

 • Per uitvoeringsadres

€ 56,23

ONDERDELEN

De bouwkundige en installatietechnische woningaanpassingen worden onderverdeeld in 14 Categorieën, met elk één of meerdere subcategorieën:

Onderdeel

Subcategorie

 • 1.

  Toiletvoorzieningen

 • 1.1

  Toiletpotten

 • 1.2

  Toiletzittingen

 • 1.3

  Stomatoilettafel

 • 1.4

  Toiletfontein

 • 2.

  Wastafel diverse

 • 2.1

  Wastafel

 • 2.2

  Rolstoelwastafel

 • 3.

  Douchevoorzieningen

 • 3.1

  Douchezittingen

 • 3.2

  Douchekranen

 • 4.

  Beugels

 • 4.1

  Wandbeugels

 • 4.2

  Hoekwandbeugels

 • 4.3.

  Kozijnbeugels

 • 4.4

  Pakpalen

 • 4.5.

  Toiletbeugels

 • 4.6

  Leuningen

 • 5.

  Antislipvloer

 • 5.1

  Vloeretsing

 • 5.2

  Vloertegelwerk

 • 6.

  Badkameraanpassingen

 • 6.1

  Bad wordt douchehoek

 • 6.2

  Douchebak wordt douchehoek

 • 7.

  Drempels

 • 7.1

  Drempel binnen

 • 7.2

  Drempel oploop binnen

 • 7.3

  Hellingbaan

 • 8.

  Straatwerk, vlonders

 • 8.1

  Straatwerk

 • 8.2

  Vlonders

 • 9.

  Scootmobiel

 • 9.1

  Scootmobielstalling

 • 10.

  Deurverbreding

 • 10.1

  Deurverbreding binnen

 • 10.2

  Deurverbreding buiten

 • 11.

  Tegelwand

 • 11.1

  Wandtegelwerk

 • 12.

  Elektra

 • 12.1

  Elektra

 • 13.

  Tuinpoorten

 • 13.1

  Tuinpoort

 • 14.

  Keukenaanpassingen

 • 14.1

  Keukenblok

 • 14.2

  Aanpassen installaties

Onderdeel 1 : Toiletvoorzieningen

1.1 Toiletpotten

Uitvoering

Sphinx serie 280/300 o.g.

KIWA keurmerk

Aansluiting op bestaand leidingwerk

Materiaal

Keramiek

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Sphinx closet, keramiek, wit, type staand, spoelvorm vlak, spoelwaterhoeveelheid 3-6l, nom. Spoelwaterhoeveelheid 6l, KIWAS-keur, verhoogd toilet, met bevestigingsmateriaal, plaats uitlaat PK nader te bepalen, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, glansgraad glanzend

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Toiletpot AO / PK + 6cm (achteruitlaat)

€ 534,61

Toiletpot AO / PK +10cm (achteruitlaat)

€ 713,71

Incl. Toiletpot bevestigingsset en afvoermanchet

 

Toiletzitting m. dekstel standaard

€ 255,50

Toiletreservoir laaghangend

€ 1167,75

Toiletreservoir opbouw

€ 318,84

Hoekstopkraan

€ 812,37

1.2 Toiletzittingen

Uitvoering

Closetzitting

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Pagette Project Line Kadett closetzitting, wit, met deksel, voor universele toiletpot, zitting/deksel kunststof, scharnierpoot/rozet kunststof, hartafstand schroefdraden 120 - 170mm, onderzijde geprofileerd

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage: Bedrag

Optie:

Toiletzitting m. deksel standaard

Toiletzitting comfort seat zwart (zachte zitting)

Toiletzitting, douche/föhn, afstandbed

Electra aansluiting wcd douche/föhn

Sanibroyeur

1.3 Stomatoilettafeel

Uitvoering

Opbouw

Product-beschrijving

Sanmedi STOMA stomatoilettafel, kunststof, bouwwijze opbouw, met mengkraan, uittrekbare handdouche, met reservoir, met spiegel, met aansluitset

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Stomatoilettafel

€ 2660,50

Incl. Waterleiding en riool

 

1.4 Toiletfontein

Uitvoering

Sphinx serie 280/300 o.g.

KIWA keurmerk

Aansluiting op bestaand leidingwerk

Materiaal

Keramiek

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Sphinx closet, keramiek, wit, type staand, spoelvorm vlak, spoelwaterhoeveelheid 3-6l, nom. Spoelwaterhoeveelheid 6l, KIWAS-keur, verhoogd toilet, met bevestigingsmateriaal, plaats uitlaat PK nader te bepalen, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, glansgraad glanzend

Directe kosten

Demontage, opslaan ter plaatse:

Bedrag

Toiletfontein, afvoergarnituur, kraan

incl. afdoppen leidingwerk

€ 30,21

Onderdeel 2 : Wastafel

2.1 Wastafel

Uitvoering

Standaard wastafel

Sphinx 300 o.g.

KIWA keurmerk

Materiaal

Keramiek

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Sphinx 280 / 300 wastafel, keramiek, wit, diepte 475 / 480mm, breedte/diameter 600mm, rond / rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Wastafel 60cm

€ 289,96

 • -

  incl muurbuis, manchet, bevestigingsset

 

Wastafelbeugel incl bevestigingsset

€ 286,30

Wastafelmengkraan draaibare uitloop

€98,32

De- en hermontage wastafelmengkraan

€ 40,21

2.2 Rolstoelwastafel

Uitvoering

Onderrijdbare wastafel

Sphinx Comfort 300 o.g.

KIWA keurmerk

Materiaal

Keramiek

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Sphinx 300 Comfort wastafel, keramiek, wit, diepte 550mm, breedte/diameter 650mm, rechthoekig, hangend, 1 waskom, 1 gebruiksplaats, 1 kraangat per waskom, 1 afvoerpunt, 1 kom, medische uitvoering, kraangat midden

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Rolstoelwastafel b = 65cm

€ 608,33

Incl. afvoergarnituur, bevestigingsset

 

Wastafelmengkraan draaibare uitloop

€ 98,32

Onderdeel 3 : Douchevoorzieningen

3.1 Douchezittingen

DOUCHEZITTING

KIWA keurmerk

Wit

Handicare Linido Ergonomic douchezitting, frame wit, RAL-nummer 9010, frame kunststof, kwaliteitsklasse materiaal frame glasvezel versterkt, oppervlaktebescherming materiaal fr gecoat, soort coating overig, oppervlaktebehandeling materiaal fr gecoat, zitting wit, zitting kunststof

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Douchezitting standaard

€ 274,11

Douchezitting met rugleuning

€ 380,35

Douchezitting met rugleuning en armleggers

€ 423,65

Incl. bevestigingsset wandmontage

 

Contraplaat tbv bevestigingsset

€ 107,79

Hulppootset

€ 131,45

Zachte hoes blauw voor douchezitting

€ 50,80

Douchezitting Sanmedi Siësta standaard

Incl. bevestigingsset wandmontage

€ 314,66

Verplaatsen douchezit incl reparatie wand

€ 189,13

3.2 Douchemengkraan

Uitvoering

DOUCHEMENGKRAAN

THERMOSTATISCH

KIWA keurmerk

Product-beschrijving

Grohe Grohtherm douchemengkraan (opbouw), chroom. glans, volumestroomklasse B (11.5-14.4 l/min.), wand, thermostatisch, incl. grepen, aantal grepen tweegreeps, waterspaarstand, temperatuurbegrenzing, plaats uitlaat naar beneden, nom. binnendiameter uitlaat 1/2", hartafstand 150mm

Directe kosten:

Demontage, afvoeren, levering, montage:

Bedrag

Douchemengkraan thermostatisch

€ 310,41

Glijstangcombinatie

€ 66,98

Douchemengkraan thermostatisch -incl glijstangcombinatie

€ 335,84

Inclusief S-koppeling, rozet

 

Bij verplaatsing kraan extra:

 

Leidingwerk, montagebeugel, reparaties tegelwerk

€ 208,76

Onderdeel 4: Beugels

4.1 Wandbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

vast

Product-beschrijving

Handicare Linido Ergogrip wandgreep, staal, wit, oppervlaktebescherming gecoat, profiel ronde buis, uitvoering afdekrozet rond, met verwisselbare decor-afdekkap/ro, verdekte bevestiging, toegestane belasting verticaal 150N

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Wandbeugel recht 600mm

€ 75,43

Wandbeugel recht 700mm

€ 79,56

Wandbeugel recht 800mm

€ 85,75

Wandbeugel recht 900mm

€ 92,96

Wandbeugel recht 1000mm

€ 95,04

Wandbeugel recht 1200mm

€ 119,78

Wandbeugel recht 1400mm

€ 134,23

Wandbeugel hoek horizontaal 60 x 60 cm

€ 145,88

Wanfbeugel hoek verticaal (alleen icm 1)

 

Incl. Bevestigingsset

 

Contraplaat

€ 33,75

Verplaatsen bestaande beugel compleet

€ 47,30

4.3 Kozijnbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

vast

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Handicare Linido wandgreep, staal, wit, (lxd) 450x100mm, recht, oppervlaktebescherming gecoat, uitvoering afdekrozet rechthoekig, hartmaat beugel 390mm, verdekte bevestiging, toegestane belasting verticaal 150N

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Kozijnbeugel 30cm

€ 92,97

Kozijnbeugel 45cm

€ 99,16

Kozijnbeugel 60cm

€ 104,32

Incl. Bevestigingsset

 

Verplaatsing kozijnbeugel

€ 39,93

4.4 Pakpalen

Uitvoering

CE markering

medisch hulpmiddel klasse 1

Materiaal

Metaal

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Verplaatsbare stalen grijppaal met bovenplaat en voetplaat die tussen vloer en plafond wordt geklemd. T.b.v. houvast en steun op plaatsen waar een muur of een handgreep buiten bereik is. Belasting <120kg

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Pakpaal standaard of telescopisch

€ 544,85

Inclusief verzendkosten

 

Verlengstuk h= >288cm

€ 128,35

Beugel 30cm

€ 161,25

Beugel 60cm

€ 192,80

Beugel 80cm

€ 209,08

Blokkeersysteem beugel

€ 158,45

Arm 70 cm met handgreep

€ 245,65

Houten bovenplaat (bij zwak plafond)

€ 34,69

Verzendkosten

€ 15,23

4.5 Toiletbeugels

Uitvoering

Linido o.g.

vast en/of opklapbaar

Kleur

Wit

Product-beschrijving

Handicare Linido toiletsteun, staal, wit, lengte nader te bepalen, kwaliteitsklasse st 37.2 (1.0037), accentkleur wit, muurbevestiging staal, max. statische belasting 150kg, oppervlaktebehandeling overig, oppervlaktebescherming gecoat, RAL-nummer 9010, soort coating epoxy, verdekte bevestiging

Directe kosten:

Levering, montage:

Bedrag

Toiletsteun vast 500mm

€ 129,38

Toiletsteun vast 600mm

€ 130,41

Toiletsteun vast 700mm

€ 132,48

Toiletsteun vast 800mm

€ 135,56

Toiletsteun vast 900mm

€ 139,69

Toiletsteun opklapbaar 500mm

€ 140,71

Toiletsteun opklapbaar 600mm

€ 141,76

Toiletsteun opklapbaar 700mm

€ 142,79

Toiletsteun opklapbaar 800mm

€ 145,88

Toiletsteun opklapbaar 900mm

€ 148,97

Incl. Bevestigingsset

 

Contraplaat

€ 64,68

Hulppoot tbv opklapbare beugel

€ 68,81

Vloerstatief tbv opklabbare beugel

€ 153,10

Closetrolhouder tbv beugel

€ 20,63

Closetrolhouder tbv beugel 1-handig

€ 51,56

4.6 Leuningen

Uitvoering

divers

Materiaal

Hout, metaal

Kleur

Naturel

Product-beschrijving

Trapleuning verzinkt. . Kan worden gemonteerd als trapbalustrade voor inbedding in beton naast de trap of om direct op de traptreden te schroeven.

Directe kosten:

Beschrijving

Bedrag

MUURLEUNING VERDIEPINGSTRAP BINNEN

 

Levering, montage:

 

Muurleuning verdiepingstrap grenen Ø45, Lt 3900

€ 214,51

Incl. leuninghouders hoh max 900mm

 

 

MUURLEUNING BUITEN

 

Levering, montage:

 

Leuning metaal verzinkt Ø42,4x2mm, aangelaste

 

muurplaten

 

Optredes 1 t/m 3 > Lt max 1200mm

€ 266,76

Optredes 4 t/m 6 > Lt max 2200mm

€ 351,65

 

LEUNING VRIJSTAAND BUITEN

 

Levering, montage:

 

Leuning, begin-eindbaluster metaal verzinkt Ø42,4x2mm,

 

Ø42,4x2mm, aangelaste muur/voetplaten,

 

geschroefd op trede of bordes

 

Optredes 1 t/m 3

€ 518,09

Optredes 4 t/m 6

€ 770,74

Meerprijs indien balusters gestort in beton

€ 122,41

Onderdeel 5: Antislipvloer

5.1 Vloetetsing

Uitvoering

Slidex o.g.

Product-beschrijving

Slidex heeft speciaal voor gladde vloeren een antislip behandeling ontwikkeld welke toegepast kan worden op steenachtige ondergronden. Deze behandeling verandert de gladde vloer, juist in natte toestand, in een stroeve vloer.

Directe kosten:

Beschrijving

Bedrag

Etsing vloer t/m 5m2

€ 253,24

Etsing vloer t/m 10m2

€ 303,89

all-in prijs, excl parkeerkosten

 

5.2 Vloertegelwerk

Uitvoering

Mosa Softgrip (LS) o.g. antislip R11/B

Mosa Softline (V) o.g. antislip R10/A

15x15cm

Materiaal

Keramiek

Kleur

74000 (wit)

Montage

Lijm

Product-beschrijving

Vloertegelwerk met reliëf vloertegel, in lijm, groep: Softgrip / Softline, niet gerectificeerd, moduulmaat: 15x15, R10A / R11B, mat dessin, ongeglazuurd, kleurgroep: wit

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Afdekken, stofschermen

€ 139

Vloertegelwerk compleet inclusief:

€ 244,93

Verwijderen en afvoeren vloertegels

 

Uitvlakken vloer

 

Toeslag afschotvloer

 

Vloertegels (incl. 5% snijverlies) R11/B

 

Vloertegels (incl. 5% snijverlies) R10/A

 

Lijm, voorstrijk, voegsel

 

Vloertegelwerk compleet

 

Toeslag vloertegelwerk compleet <6m2

-

Kitwerk

-

Afdekken + afschotvloer per stuk, rest per vierkante meter.

Onderdeel 6: Badkameraanpassingen

6.1 Bad wordt douchehoek

Uitvoering

Wand; Mosa Holland 2040

Vloer; Mosa Global LS

150x150mm

Materiaal

Keramiek

Montage

Lijm

Product-beschrijving

De onderdelen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven. Tegelwerk maximaal 5 m2

Directe kosten:

Beschrijving

Bedrag

Bad wordt douchehoek

€ 2692,21

Afdekken, stofschermen

 

Verwijderen, afvoeren bad incl ombouw

 

Demonteren, afdoppen badkraan

 

Verplaatsen waterleiding (opbouw)

 

Douchekraan thermostatisch incl garnituur, glijstang

 

Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput

 

Doucheput

 

 

Uitvlakken tbv wandtegels

 

Uitvlakken tbv vloertegels

 
 • -

  toeslag afschotvloer

 

Kimband

 

 

Wandtegels (aankoop incl snijverlies)

 

Vloertegels (aankoop incl snijverlies)

 

Lijm, voorstrijk, voegsel

 

Wandtegelwerk aanhelen compleet

 

Vloertegelwerk douchevloer + aanhelen

 

Kitwerk

 

 

Aan- en afloopkosten

 

Bouwplaatskosten

 

6.2 Douchebak wordt douchehoek

Uitvoering

Wand; Mosa Holland 2040

Vloer; Mosa Global LS

150x150mm

Materiaal

Keramiek

Montage

Lijm

Product-beschrijving

De onderdelen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven. Tegelwerk maximaal 2 m2

Directe kosten

 

Bedrag

Douchebak wordt douchehoek

€ 2149,31

Afdekken, stofschermen

 

Verwijderen, afvoeren douchebak incl ombouw

 

Demonteren, afdoppen douchekraan

 

Verplaatsen waterleiding (opbouw)

 

Douchekraan thermostatisch incl garnituur

 

Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput

 

Doucheput

 

Uitvlakken tbv wandtegels

 

Uitvlakken tbv vloertegels

 
 • -

  toeslag afschotvloer

 

Kimband

 

 

Wandtegels (aankoop incl snijverlies)

 

Vloertegels (aankoop incl snijverlies)

 

Lijm, voorstrijk, voegsel

 

Wandtegelwerk aanhelen compleet

 

Vloertegelwerk douchevloer + aanhelen

 

Kitwerk

 

 

Aan- en afloopkosten

 

Bouwplaatskosten

 

6.2 Douchebak wordt douchehoek

Uitvoering

Wand; Mosa Holland 2040

Vloer; Mosa Global LS

150x150mm

Materiaal

Keramiek

Montage

Lijm

Product-beschrijving

De onderdelen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven. Tegelwerk maximaal 2 m2

Directe kosten

 

Bedrag

Douchebak wordt douchehoek

€ 2149,31

Afdekken, stofschermen

 

Verwijderen, afvoeren douchebak incl ombouw

 

Demonteren, afdoppen douchekraan

 

Verplaatsen waterleiding (opbouw)

 

Douchekraan thermostatisch incl garnituur

 

Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput

 

Doucheput

 

Uitvlakken tbv wandtegels

 

Uitvlakken tbv vloertegels

 
 • -

  toeslag afschotvloer

 

Kimband

 

 

Wandtegels (aankoop incl snijverlies)

 

Vloertegels (aankoop incl snijverlies)

 

Lijm, voorstrijk, voegsel

 

Wandtegelwerk aanhelen compleet

 

Vloertegelwerk douchevloer + aanhelen

 

Kitwerk

 

 

Aan- en afloopkosten

 

Bouwplaatskosten

 

Onderdeel 7: Drempels

7.1 Drempel binnen

Uitvoering

Aluminium geanodiseerd

lengte 900mm (inkortbaar)

Materiaal

Aluminium

Kleur

Aluminium geanodiseerd

Product-beschrijving

Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, (bxd) 900x105mm, uitvoering drempelprofiel, toepassing binnen, oppervlaktebescherming geanodiseerd, hoogte overbrugging 1.5mm, breedte inkortbaar

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

 

drempel b 80mm

€ 63,88

drempel b 105mm

€ 68,75

drempel b 130mm

€ 74,16

drempel b 170mm

€ 84,41

drempel b 200mmen

€ 89,83

Incl. bevestigingsmiddelen

verwijderen/afvoeren binnendeurdorpel

 

7.2 Drempelomloop binnen

Uitvoering

Aluminium geanodiseerd

lengte 900 - 1000mm (inkortbaar)

Materiaal

Aluminium

Kleur

Aluminium geanodiseerd

Product-beschrijving

Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, (bxd) 960x140mm, uitvoering drempeloploop, toepassing binnen, oppervlaktebescherming geanodiseerd, hoogte overbrugging 15 - 30mm, breedte inkortbaar, minimum hoogte 15mm v

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

oploop b 140mm / h >15 - <30mm

€ 134,55

oploop b 205mm / h >20 - <40mm

€ 153,81

oploop b 300mm / h >30 - <60mm

€ 172,36

oploop b 400mm / h >40 - <80mm

€ 237,73

Inclusief verstelbare potenset tbv oploop

U-profiel tbv verstelbare potenset

 

Bevestigingsmiddelen

 
 
 

7.3 Hellingbanen

Uitvoering

Hellingbaan

Materiaal

thermisch verzinkt staal

Kleur

Staal

Product-beschrijving

"Materiaal: thermisch verzinkt staal

Maximale belasting: 300 kg"

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Miniramp complete set: MR345: Schuin hellingdeel met potenset dat kan worden gebruikt om een hoogteverschil

€ 279,68

tot maximaal 6 cm te overbruggen

 

 

Miniramp complete set: MR1000, Een in hoogte verstelbare potenset is inbegrepen. Het maximum geadviseerde.

€ 583,73

hoogteverschil bedraagt 12 cm

 

Onderdeel 8: Straatwerk, vlonders

8.1 Straatwerk

Uitvoering

Straatwerk

Materiaal

betontegels

Kleur

grijs

Product-beschrijving

"In halfsteensverband op straatlaag betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)45

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

Afstrooien en inwassen met straatzand"

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Toegangspad naar hoofdingang belanghebbende

€ 97,22

max. 20 m2, terras max. 6m2:

 

Inclusief: ontgraven p/M2

 

aanbrengen zandbed en aftrillen

 

leveren en leggen betontegels p/m2 (bv 30x30cm / 40x60cm)

 

stellen opsluitband 15x100x5 cm p/m2

 

 

tot 6cm hoogteverschil

€ 103,12

 

* bij 4m2 of minder straatwerk.

€ 386,22

 

Verwijderen groenvoorzieningen

€ 164,51

8.2 Vlonders

Uitvoering

Vlonders

Materiaal

Houtcomposiet

Kleur

Bruin, grijs, naturel houtkleur

Product-beschrijving

Houtcomposiet planken rustend op aluminium liggers met traploos instelbare kunststof vijzels

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Houtcomposiet vlondervloer verhoging met

€ 263,98

kunsstof vloerplanken antislip op aluminium

 

liggers met kunststof vijzels

 

Balustrade verhoging in combinatie met vlonder

€ 115,13

d.m.v. aluminium buisprofiel met montageklemmen

 

Onderdeel 9: Scootmobiel

9.1 Scootmobiel(-stallingen)

Uitvoering

Hout of aluminium

Materiaal

Hout of aluminium

Kleur

In overleg

Product-beschrijving

"Scootmobiel afsluitbaar

breedte, 150 cm

hoogte, 153 cm

buitenafmetingen in cm (bxdxh),150 x 193 x 153

binnenafmetingen in cm (bxdxh), 139 x 175 x 145

materiaal: in overleg "

Tuinhuis alleen indien mogelijk op eigen perceel

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

 • 1.

  Leveren+plaatsen houten tuinhuisje, afm.2.00x2.50m

€ 2337,37

 • 2.

  Oplaadpunt+houder (incl. aanleg elektra/verlichting)

€ 370,89

 • 3.

  vanaf aansluit binnen straal van 5m1

 
 • 3.

  Fundering/betontegel bv 30x30 tpv stalling ca 5 a 6 m2

 

=> zie bestrating

 
 • 4.

  Scootsafe incl leveren, zonder elektra en straatwerk

€ 2836,32

Onderdeel 10: Deur

10.1 Deurverbreding binnen

Uitvoering

Niet dragende binnenwand d=70mm

Product-beschrijving

Berkvens, type RZ, opdek / stomp, standaard 2376 mm max. 3000 mm. Type RZ, stomp, standaard 2378 mm, deur: SKB 292 opdek / stomp binnendeur, serie Board vlak. De binnendeur heeft een honingraat kern en is EBC-afgelakt in RAL 9010

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Deurverbreding binnendeur

€ 995,69

Afdekken, stofschermen

 

Verwijderen, afvoeren deur en kozijn

 

Zaag- en sloopwerk, afvoeren wand

 

 

Stalen montagekozijn md 70

 
 • -

  zonder bovenlicht

 
 • -

  met bovenlicht

 

drempel b 80mm

 

 

Binnendeur 93x211,5 opdek

 

Vulling bovenlicht

 

Deurbeslag, hang-, sluitwerk hergebruiken

 

Kramerijen

 

Optie: kozijn met bovenlicht

€ 137,57

Optie: latei

€ 42,54

Aanhelen stucwerk / metselwerk

€ 45,72

Toeslag: kozijn van hout incl. aftimmerwerk

€ 85,09

Schilderwerk kozijn (OA)

 

Schilderwerk deur (OA)

 

10.2 Deurverbreding buiten

Uitvoering

Houtendeur

Materiaal

Hout

Kleur

In overleg

Product-beschrijving

"Voordeur uit hardhout. Extreme toplaag voor een strak en glad oppervlak. Deur 4 cm dikte. Standaart beslag deur slot, scharnieren skg***.Voordeur volgens KOMO richtlijnen geproduceerd, 6 jaar garantie."

Directe kosten

Levering, montage:

Bedrag

Deurverbreding buitendeur

€ 3207,97

Sloopwerk

 

Afdekken, stofscherm

 

Verwijderen, afvoeren deur en kozijn

 

Stut- en stempelwerk

 

Zaag-, hak-, en breekwerk, afvoeren tbv vergroten opening

 

Tijdelijke dichtzettingen kozijnopening

 

Latei en aanmetselen rondom latei en kozijn

 

Bouwkundig werk

 

Deurkozijn en multiplex deur b=930mm (deur gemonteerd)

 
 • -

  hardhouten voordeurkozijn 67x114mm gegrond

 
 • -

  okoume multiplex deur 40mm gegrond

 
 • -

  kunststof DTS onderdorpel

 
 • -

  tochtweringsprofiel

 
 • -

  hang- en sluitwerk skg***

 
 • -

  standaard deurbeslag

 

 

Afwerking dagkanten (voegwerk, stucwerk, bekledingen)

 

 

Kramerijen

 

Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA)

 

Onderdeel 11: Tegelwerk wand

Uitvoering

Mosa Holland 2040 o.g.

150x150mm

Materiaal

Keramiek

Kleur

490 (Wit)

Lijm

Product-beschrijving

wandtegel Mosa Holland 2040, 150x150, , in lijm, groep: BIII, niet gerectificeerd, glanzend uni, geglazuurd, kleurgroep: wit

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Sloopwerk

€ 139,00

Afdekken, stofschermen (per aanpassing 1x)

 

Bouwkundig werk

€ 201,17

Verwijderen en afvoeren wandtegels

 

Uitvlakken wand

 

Wandtegels (incl 5% snijverlies)

 

Lijm, voorstrijk, voegsel

 

Wandtegelwerk compleet

 

Kitwerk inw. Hoeken (per aanpassing 1x)

 

 

Toeslag wandtegelwerk <10m2

€ 6,86

 

Per aanpassing natte cel in principe 1x kitwerk en 1x afdekken, stofschermen te factureren !

Onderdeel 12: Elektra

12.1 Elektra diverse

Uitvoering

Elektra

Materiaal

Jager-busch

Kleur

9001

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen (pst)

€ 318,41

een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is

 

(excl. graaf-, breek- en hakwerk)

 

Aanbrengen keiloog (buiten)wand (samen met punt 1) (pst)

€ 43,19

Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid) (st)

€ 156,02

Aanpassen meterkast tot max € 500,- (pst)

€ -

Let op posten per stuk!

Onderdeel 13: Tuinpoorten

13.1 Tuinpoort

Uitvoering

Hout

Materiaal

Hout & hang en sluitwerk

Kleur

blank

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Nieuwe bredere poortdeur:

€ 760,21

Opgeklampte poortdeur

 

kozijnbalk links / rechts 5 meter

 

sponninglat 4 meter

 

hang en sluitwerk eenvoudig

 

kramerijen

 

 

Poortdeur verplaatsen:

€ 571,88

kramerijen

 

Prijzen van dit onderdeel zijn per stuk

Onderdeel 14: keukenaanpassingen

14.1 Keukenblok

Uitvoering

Vervangen keukenblok

Bribus, Bruynzeel o.g.

Prijsgroep 1

Materiaal

Spaanplaat gemelamineerd

Kleur

Wit

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Vervangen keuken:

€ 1605,52

Slopen, afvoeren bestaande keuken

 

Levering, montage;

 

keukenblok recht, B= 150, 160, 170, 180cm

 

bovenkast H= 57cm x B= 50, 60cm

 

aanrechtblad rvs wafelmotief, geintregreede spoelbak

 

overzetten keukenkraan

 

Beschrijving

Bedrag

Keuken in hoogte verstelbaar

 

Rechte opstelling excl. apparatuur

 

Levering, montage,

onderrijdbare keuken recht, hoogte nastelbaar

€ 4325,00

Optie 1

€ 2250

Optie 2

€ 3030

Optie 3

€ 2870

Optie 4

€ 3150

Optie 5

€ 3635

Optie 6

€ 3490

Beschrijving

Bedrag

Keuken in hoogte verstelbaar

 

Hoek opstelling excl. apparatuur

 

Levering, montage,

onderrijdbare keuken hoek, hoogte nastelbaar

€ 4630

Optie 1

€ 4350

Optie 2

€ 4987

Optie 3

€ 5510

Extras

Bedrag

Levering, montage:

 

Servieskast

€455

Trekstang per meter

€ 71

Voetensteun per meter

€ 117

Directe kosten

Beschrijving

Bedrag

Keuken levering en montage door derden

 

Slopen en afvoeren bestaande keuken

€ 541,84

 • -

  incl afdoppen leidingwerk

 

Wijzigen installaties

€ 1202,76

 • -

  watertoevoer en -afvoer

 
 • -

  4 st. wandcontactdozen geaard boven werkblad

 
 • -

  krachtstroomaansluiting t.b.v. keuken

 
 • -

  excl eventuele aanpassingen meterkast

 

Prijzen per stuk

Bijlage 3. Aanpassing badkamers

(ingevolge artikel 6 van dit Besluit)

Deze afspraak is van toepassing voor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche wordt verwijderd en een inloopdouche/douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.

 • -

  Wanneer in deze werkafspraak wordt gesproken wordt over “kosten” dan wordt hiermee bedoeld de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de totale renovatiekosten.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten volledig ten laste van de gemeente.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de woningeigenaar.

 • -

  In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningeigenaar volgens een glijdende schaal.

 • -

  Deze kostenverdeling is als volgt:

 • Leeftijd badkamer

  Aandeel Gemeente

  Aandeel Eigenaar

  t/m 20 jaar

  100%

  0 %

  21 jaar

  90%

  10%

  22 jaar

  80%

  20%

  23 jaar

  70%

  30%

  24 jaar

  60%

  40%

  25 jaar

  50%

  50%

  26 jaar

  40%

  60%

  27 jaar

  30 %

  70%

  28 jaar

  20 %

  80%

  29 jaar

  10%

  90%

  Vanaf 30 jaar

  0%

  100%

 • -

  Standaard aanpassingen, welke niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bv. douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.

Werkwijze voor gemeente

 • -

  Deze werkafspraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer er een indicatie bestaat voor aanpassing (instap ligbad of douchebak). Vervolgens wordt een offerte opgevraagd in deze.

 • -

  Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar, wordt zónder aanvraag doorverwezen naar de woningeigenaar. Er zal in een dergelijke situatie wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt geacht. De eigenaar kan zelf bepalen of hij tot renovatie over zal gaan.

 • -

  Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de woningeigenaar.

Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten en onderhoud van trapliften

Vergoeding voor de kosten en onderhoud van trapliften ingevolge artikel 6 van dit Besluit.

Prijspeil: per 1-1-2021

Prijzen m.i.v. 01-01-2021

Prijs in euro’s excl. btw

Stuksprijs traplift recht, 1 verdieping

€ 1.693,43

Mixprijs: stuksprijs die geldt voor een traplift (aan de spilzijde dan wel aan de buitenzijde) met een of meerdere bochten over één verdieping.

€ 3.265,53

Prijs spillift, indien gemeente daar zelf voor wil kiezen

€ 3.841,80

All-in onderhoud per jaar per traplift *)

€ 55,61

*) Deze afspraak over onderhoud geldt alleen voor de trapliften die vanaf 01-01-2019 zijn verstrekt.

Reparatie:

De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling.

Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Begeleiding, Groeps-begeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en Pgb Hulpmiddelen

Deze bijlage bevat een overzicht van de kostprijzen voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en de Pgb-tarieven voor hulpmiddelen. De tarieven zijn met percentage afgestemd op de vigerende Verordening Wmo.

Maatwerkvoorziening Begeleiding

Onderstaand het tarief per uur behorende bij de maatwerkvoorziening Begeleiding:

Prijspeil: per 1-1-2022

Product

Zorg in Natura

Pgb 95% (*1)

Pgb 90% (*1)

Pgb 80%(*1)

Pgb 50%(*1)

Ontwikkeling

Basis

€ 62,29

€ 59,18

€ 56,06

€ 48,04

€ 18,69

Ontwikkeling

BasisPlus

€ 67,17

€ 63,81

€ 60,45

€ 53,74

€ 20,15

Onwikkeling

Specialistisch

€ 74,49

€ 70,77

€ 67,04 

€ 59,59

€ 22,35

Stabiliteit en Behoud Basis

€ 62,29

€ 59,18

€ 56,06

€ 49,83

€ 18,69

Stabiliteit en Behoud BasisPlus

€ 67,17

€ 63,81

€ 60,45

€ 53,74

€ 20,15

Stabiliteit en Behoud Specialistisch

€ 74,49

€ 70,44

€ 67,04

€ 59,59

€ 22,35

(*1): Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022; artikel 15, lid 1 onder c

Maatwerkvoorziening Groepsbegeleiding

Onderstaand het tarief per uur (groepsbegeleiding) of per dag (toeslag vervoer) behorende bij de maatwerkvoorziening Groepsbegeleiding:

Prijspeil: per 1-1-2022

Product

Zorg in Natura

Pgb 95%(*2)

Pgb 90% (*2)

Pgb 80%(*2)

Pgb 50%(*2)

Onwikkeling

€ 12,40

€ 11,78

€ 11,16

€ 9,92

€ 3,72

Stabiliteit en behoud psychogeriatrisch

€ 8,48

€ 8,06

€ 7,63

€ 6,78

€ 2,54

Stabiliteit en behoud overig

€ 9,27

€ 8,81

€ 8,34

€ 7,42

€ 2,78

Toeslag vervoer

gewoon

€ 13,09

€ 12,44

€ 11,78

€ 10,47

€ 3,93

Toeslag vervoer

rolstoel

€ 21,51

€ 20,43

€ 19,36

€ 17,21

€ 6,45

(*2): Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022; artikel 15, lid 1 onder d

Maatwerkvoorziening Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Bereikbaarheid en Beschikbaarheid.

Prijspeil: per 1-1-2022

Product

Zorg in Natura

Pgb 95%(*3)

Pgb 90% (*3)

Pgb 80%(*3)

Pgb 30%(*3)

Basis

€ 3,95

€ 3,75

€ 3,56

€ 3,16

€ 1,19

Intensief (slapende wacht)

€ 9,68

€ 9,20

€ 8,71

€ 7,74

€ 2,90

Intensief

(wakende wacht)

€ 26,87

€ 25,53

€ 24,18

€ 21,50

€ 8,06

(*3): Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022; artikel 15, lid 1 onder e

Maatwerkvoorziening Intramuraal Wonen

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Intramuraal Wonen.

Prijspeil: per 1-1-2022

Zorg in Natura

Pgb 95% (*4)

Pgb 90% (*4)

Pgb 80%(*4)

Pgb 30%(*4)

€ 125,24

€ 118,98

€ 112,72

€ 100,19

€ 37,57

(*4): Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022; artikel 15 lid 1 onder f

Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf.

Prijspeil: per 1-1-2022

Zorg in Natura

Pgb 95% (*5)

Pgb 90% (*5)

Pgb 80%(*5)

Pgb 30%(*5)

€ 171,24

€ 162,68

€ 154,12

€ 136,99

€ 51,37

(*5): Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022; artikel 15 lid 1 onder g

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Onderstaand het uurtarief behorende bij de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO).

Prijspeil: per 1-1-2021

Zorg in Natura

Pgb Professional (*6)

Pgb sociaal netwerk (*6)

€ 28,61

€ 24,45

€ 12,89

=minimumloon per 1 januari 2021 met vakantiegeld- en uren (22 jaar en ouder) plus 2%

(*6) Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022; artikel 15, lid 1 onder b

Pgb Maatwerkvoorziening Hulpmiddelen

Onderstaand de Pgb-tarieven behorende bij de maatwerkvoorziening Hulpmiddelen. Het Pgb-bedrag bestaat uit aanschaf, verzekering en onderhoud/reparatie en wordt toegekend voor de duur van 7 jaar. De middelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in bijlage 6.

Prijspeil: per 1-1-2021

Categorie

Beschrijving

Pgb

7 jaar incl. btw

H1

Handbewogen rolstoelen voor kortdurend/incidenteel gebruik

€ 803,95

H2

Handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik

€ 3.087,17

H3

Handbewogen (comfort) rolstoel permanent / passief gebruik

€ 5.494,21

H4

Buggy’s / kinder duwwandelwagen

€ 4.823,71

H5

Universele “losse” elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider

€ 4.823,71

H6

Universeel aankoppelbaar fietsdeel / handbike

€ 8.441,49

E7

Elektrische rolstoel voor in en om de woning

€ 18.330,10

E8

Elektrische rolstoel voor binnen en buiten

€ 23.153,81

S9

Scootmobiel standaard

€ 4.787,05

S10

Scootmobiel extra geveerd

€ 6.833,59

F11

Driewielfietsen volwassenen

€ 4.823,71

F12

Driewielfietsen kinderen

€ 3.183,65

F13

Duofiets / tandem (indien nodig met elektrische trapondersteuning)

€ 6.431,61

F14

Rolstoelfiets (indien nodig met elektrische trapondersteuning)

€ 7.235,57

D15

Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten (koop)

€ 391,39

D16

Douche- of toiletvoorziening verrijdbaar

€ 1.594,72

D17

Douche- (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar

€ 6.431,61

D18

Badlift

€ 1.852,75

T19

Tillift actief

€ 6.961,19

T20

Tillift passief

€ 6.747,00

A21

Autozitje

€ 4.823,71

Bijlage 6: Pgb kwaliteits- en veiligheidseisen hulpmiddelen, woonvoorziening, vervoersvoorziening en (sport)rolstoelvoorzieningen.

Aanbestedingsleidraad in het kader van de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor: Levering en onderhoud Wmo hulpmiddelen (SER.16082)

O.b.v. hoofdstuk 6 “eisen te stellen aan de hulpmiddelen” uit programma van eisen/ dienstverleningsvoorwaarden Wmo hulpmiddelen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdrachtgever heeft gekozen voor een assortiment hulpmiddelen bestaande uit 18 categorieën (inclusief subcategorieën) waar alle noodzakelijke hulpmiddelen te verstrekken vanuit de Wmo 2015 in zijn onder te brengen. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen tezamen met een omschreven minimumconfiguratie. Behoudens uitzonderingssituaties enkel te bepalen door opdrachtgever is het niet mogelijk om hulpmiddelen te leveren welke niet vallen onder de in deze dienstverleningsvoorwaarden/dit programma van eisen benoemde categorieën. Mocht er wel sprake zijn van een uitzonderingssituatie zal een offerte worden opgevraagd.

Het is opdrachtnemer toegestaan om gereconditioneerde hulpmiddelen in te zetten. Een gereconditioneerd hulpmiddel is te beschouwen als nieuw in de zin van de raamovereenkomst en deze dienstverleningsvoorwaarden. Het hulpmiddel is technisch in uitstekende staat en ziet er bij levering visueel, los van kleine gebruikssporen, netjes schoon en “als nieuw” uit. Het hulpmiddel is vrij van roest en erosie, zit netjes in de lak, zonder uitstekende delen en de bedieningsonderdelen functioneren optimaal.

Gedurende de contractperiode worden alle nadere opdrachten (leveringen inclusief onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen en bijbehorende servicedienstverlening) te allen tijde door opdrachtnemer uitgevoerd conform de overeengekomen all-in categorieprijzen huur behorende bij de betreffende categorie. Voor de overeengekomen all-in categorieprijzen huur dient opdrachtnemer de betreffende best passende voorziening voor de cliënt, naast de minimum configuratie van het hulpmiddel, te voorzien van alle functioneel en adequaat duurzame (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen die nodig en passend zijn zodat cliënt te allen tijde een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend hulpmiddel heeft volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De geleverde voorziening is juist voor de cliënt ingesteld en cliënt is volledig geïnstrueerd over het goede en veilige gebruik van de het hulpmiddel.

Er worden geen merken of typen vastgelegd in een categorie. Wel wordt van inschrijver vereist om bij inschrijving per categorie drie voorkeurshulpmiddelen aan te geven welke worden getoetst aan de vereisten zoals omschreven bij de categorie-indeling. Opdracht-nemer is dus vrij om die hulpmiddelen in te zetten welke behoren en passen binnen de betreffende categorie zolang ze voldoen aan hetgeen is opgenomen in dit programma van eisen en passend zijn voor de cliënt en opdrachtgever hiermee akkoord is. Het is opdrachtgever toegestaan om ter verificatie van het juiste hulpmiddel een externe deskundige in te schakelen.

In het enkele geval dat opdrachtnemer Wmo hulpmiddelen inclusief indien nodig bijbehorende servicedienstverlening dient te verstrekken aan cliënten met een beschikking van opdrachtgever via een persoonsgebonden budget, verbindt opdrachtnemer zich eraan dat de levering en servicedienstverlening aan deze cliënten niet tegen minder goede voorwaarden en tarieven wordt uitgevoerd dan in deze raamovereenkomst is overeengekomen. Indien cliënt in het geval van een PGB kiest voor het afnemen van een koop-voorziening dan wordt het kooptarief bepaald door de all-in categorieprijs huur per jaar -20% te vermenigvuldigen met 7 of wordt in alternatieve gevallen gekozen voor het hanteren van de koopprijs zonder korting plus 5 jaar service en onderhoud plus 5 jaar verzekering.

6.1 Algemene eisen en uitgangspunten

Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken hulpmiddelen van goede kwaliteit zijn. Dat betekent dat de hulpmiddelen inclusief daarop toe te passen onderdelen, (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen:

 • a.

  Veilig, deugdelijk, doelmatig en cliëntgericht zijn;

 • b.

  Functioneel compleet duurzaam adequaat en passend zijn, te beoordelen door opdrachtgever;

 • c.

  Beantwoorden aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);

 • d.

  Zijn afgestemd op de reële behoefte van cliënt, zijn/haar persoonskenmerken, fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen en op andere vormen van zorg, hulpmiddelen, ondersteuning of begeleiding die de cliënt ontvangt;

 • e.

  Worden verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt;

De invulling van behoeften van cliënten op basis van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene of algemeen beschikbare voorzieningen, mantelzorg of gebruikelijke hulp gaat te allen tijde voor de inzet van maatwerkvoorzieningen voor zover ze beschikbaar, verantwoord, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn.

Eenvoudige douche toilethulpmiddelen zonder wielen waaronder toiletstoel/postoel op poten en de badplank zijn in de regel algemeen verkrijgbaar en daardoor niet opgenomen in deze overeenkomst. Het kan echter zo zijn dat deze hulpmiddelen van opdrachtnemer worden afgenomen. Opdrachtnemer geeft op het prijzenblad de all-in koopprijs aan indien opdrachtgever ervoor kiest het eenvoudig douche toilethulpmiddel bij opdrachtnemer af te nemen.

Alle te leveren en geleverde Wmo hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van Levering tot en met het moment van inname te allen tijde aan de van toepassing zijnde vigerende Wet- en regelgeving. Ten tijde van deze aanbesteding betreft dit tenminste de navolgende Wet- en regelgeving:

 • -

  De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG:

  • a.

   Voor handbewogen rolstoelen: EN 12183;

  • b.

   Voor elektrische rolstoelen en scootmobielen: EN 12184;

  • c.

   Voor tilliften: EN-ISO 10535;

  • d.

   Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat: EN 12182.

 • -

  Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2004/108/EG;

 • -

  Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN / ISO / CE / EMC normen;

 • -

  De bepalingen van Wet Medische hulpmiddelen, Kon. Besluit 243 van 30 maart 1995, gewijzigd 30 augustus 2001;

 • -

  Indien bedoeld voor vervoer wordt minimaal voldaan aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR:

  • a.

   ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen);

  • b.

   ISO 10542-1 t/m 5 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende).

  • c.

   Compatibel met de zgn. Bierman klem.

Daarnaast eist opdrachtgever van de door opdrachtnemer in te zetten Wmo hulpmiddelen het volgende:

 • 1.

  Ongestoorde, veilige, doeltreffende en doelmatige gebruiksmogelijkheden van de hulpmiddelen nader gespecificeerd dus optimale kwaliteit gelet op:

  • a.

   Deugdelijkheid;

  • b.

   Functionaliteit in relatie tot de gebruikersgroep;

  • c.

   Doelmatigheid en gebruiksgemak voor de cliënt;

  • d.

   Veiligheid;

  • e.

   Bedieningsgemak voor de cliënt;

  • f.

   Lage storingsgevoeligheid beperkte onderhoudslasten, opdat de cliënt zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van het hulpmiddel.

 • 2.

  Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en zich aan het einde van de “life cycle” bevindt.

 • 3.

  Per categorie is er sprake van zoveel mogelijk standaardisatie, met optimale uit-wisselbaarheid van onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen. Anti decubituskussens en zuurstoffleshouders en alle typen rugleuningen en zittingen zijn indien van toepassing en vereist voor de cliënt inbegrepen in de all-in categorieprijzen huur evenals indien van toepassing (WAM) verzekering, groene kaart en het monteren en vervangen van het verzekeringsplaatje.

 • 4.

  Het hulpmiddel kent geen beperkingen voor de gebruiker (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik van het hulpmiddel in het kader van de Wmo.

 • 5.

  Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen, een minimale technische en functionele levensduur van zeven jaar (84 maanden) na eerste levering. Voor gereconditioneerde hulpmiddelen geldt een minimale technische en functionele levensduur van 5 jaar (60 maanden) waarbij geldt zo min mogelijk wisselingen voor de cliënt.

 • 6.

  Een in te zetten gereconditioneerd hulpmiddel is bij levering niet ouder dan 5 jaar (60 maanden).

 • 7.

  Het is toegestaan hulpmiddelen langer dan 10 jaar (120 maanden) uit te laten staan bij cliënten op het moment dat deze technisch en functioneel in goede staat zijn. Voor deze hulpmiddelen geld wel een korting op de all-in categorieprijzen huur van 50%. De korting wordt op 1 juli van het desbetreffende jaar effectief voor alle hulpmiddelen die in het betreffende jaar de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt of zullen bereiken.

 • 8.

  Opties, accessoires en onderdelen zijn minimaal verkrijgbaar gedurende tien jaar na nieuw levering.

 • 9.

  Een hoge mate van betrouwbaarheid van tijdige en juiste levering door importeur en/of producent.

 • 10.

  Veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.

 • 11.

  In alle categorieën uit het assortiment zijn heavy duty uitvoeringen van hulpmiddelen indien van toepassing en vereist voor cliënt in de all-in categorieprijzen huur inbegrepen.

6.2 Categorie-indeling inclusief minimumconfiguratie en verdere vereisten

Categorie: H1

Naam:

Handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik

Beschrijving:

Beschrijving: Deze categorie bevat handbewogen rolstoelen kortdurend/incidenteel gebruik bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel kortdurend/incidenteel gebruik, die voor het overbruggen van middellange afstanden een rolstoel nodig heeft. De cliënt kan zich over korte stukken (soms) zelfstandig voortbewegen maar wordt buitenshuis veelal geduwd.

Aanbod:  

Aanbod: All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, aangepaste asverstelling, comfort beensteunen, in hoogte verstelbare armsteunen, remverlenger, rugspanstang, zuurstoffleshouder, antitipsysteem, en rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer, Stokhouder/krukhouder links of rechts te plaatsen.

Functionele eisen 

Gebruik:

(Regelmatig) Kortdurend gebruik van het middel, nadruk ligt op de rijeigenschappen.

Zithouding:

De rolstoel en met name ook de zithouding is functioneel instel- en verstelbaar, ondersteuning is toereikend en toe te spitsen op de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt.

Omgeving:

Gebruik (overwegend) buiten en/of binnen

Verplaatsen:

Voornamelijk door middel van duwen, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine stukjes.

Meeneembaarheid:

Meeneembaarheid: Belangrijk opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen.

Overig:

Overig: Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulp-aandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vouwbaar kruisframe

 • -

  Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen maximaal 11 kg

 • -

  Grote quick release achterwielen voorzien van hoepels, (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor, massief of semi pneumatisch

 • -

  Hangmat zitting en rugleuning inclusief rugspanstang

 • -

  Remmen

 • -

  Los zitkussen (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Standaard beensteunen, uitneembaar/ wegzwenkbaar en instelbaar in onderbeen-lengte

 • -

  Armleuningen, uitneembaar en/of wegklapbaar

 • -

  Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

Opmerkingen:

Rolstoelen voor kortduren/incidenteel gebruik kunnen ook in de vorm van een algemene voorziening worden aangeboden door gemeenten. Gemeente Beek hanteert een rol-stoelpool.

Categorie: H2

Naam:

Handbewogen rolstoel voor actief of (semi) permanent gebruik

Beschrijving en doelgroep:

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik, die de rolstoel frequent of continu gebruiken gedurende langere periodes per dag. De cliënt kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren vanuit de rolstoel en kan zich zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen (comfort)rolstoel actief of (semi) permanent gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, stokhouder links of rechts te plaatsen, zuurstoffleshouder, gepolsterde rugleuning al dan niet gesingeld, comfortbeensteunen, werkblad, verlengde remmen en rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer, pelotten, positioneringsgordel.

Functionele eisen 

Gebruik:

Frequent of continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.

Zithouding:

Zitondersteuning heeft prioriteit, zitcomfort is belangrijk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Rolstoel is compleet functioneel in- en verstelbaar en is goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties, accessoires en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Zowel vast-frame uitvoering of vouwframe uitvoering is mogelijk.

Omgeving:

Binnenshuis alsook buitenshuis.

Verplaatsen:

Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenhuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn.

Meeneembaarheid:

Meeneembaarheid in auto is zeer belangrijk, is opvouwbaar/ verkleinbaar (in het geval van vouwframe) en is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen zowel vastframe als vouwframe.

Overig:

Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulp-aandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen evenals een universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike, al dan niet met elektrische ondersteuning

Minimumconfiguratie:

 • -

  Quick release achterwielen voorzien van hoepels (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief

 • -

  Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap), diverse camberstanden

 • -

  Instelbare rughoek

 • -

  Los zitkussen ca 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Naspanbare rugbekleding en zitbekleding

 • -

  Rugspanstang

 • -

  Remmen

 • -

  In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of geïntegreerde voetbeugel, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op in hoek verstelbare voetplaten

 • -

  Duwhandvatten in hoogte verstelbaar

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

 • -

  Spaakbeschermers

 • -

  Kledingbeschermers

 • -

  Antitipsysteem

Categorie: H3

Naam:

Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)

Beschrijving en doelgroep:

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen, met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel permanent/passief gebruik met kantelverstelling, met een lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. De gebruiker zit de gehele dag in de rolstoel en is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen. Om de houding te kunnen variëren kan de rolstoel gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend handbewogen (comfort)rolstoel permanent/kortdurend gebruik met kantel-verstelling geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens verschillende zitbreedtes en zitdieptes, zithoogtes, hoofdsteun, werkblad, gordel en zuurstoffleshouder, stokhouder links of rechts te plaatsen, pelotten, positionerings-gordel.

Functionele eisen 

Gebruik:

Frequent/continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.

Zithouding:

Zitcomfort en zitondersteuning is essentieel en de hoogste prioriteit, zithouding is permanent instelbaar, rolstoel is uitgebreid en functioneel in- en verstelbaar en aanpasbaar door middel van fabrieksopties en aanpassingen ook in het kader van complexe zit-problematiek. Kantelverstelling is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Omgeving:

Binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.

Verplaatsen:

Voornamelijk verplaatsing middels duwen

Meeneembaarheid:

Moet veilig zittend vervoerd kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig:

Op het hulpmiddel dient een universele “losse” elektrische hulp-aandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vastframe met mechanische kantelverstelling

 • -

  Achterwielen 12", 12,5”,16”, 22” of 24"; (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband

 • -

  Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief

 • -

  Horizontale en verticale asgatverstelling

 • -

  Mechanische kantelverstelling

 • -

  Gepolsterde zitting en rugleuning

 • -

  Remmen

 • -

  Zithoogte, zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar

 • -

  Instelbare /verstelbare rughoek

 • -

  Comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Comfort beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of eendelige beensteun, instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten/ voetplaat

 • -

  Kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten

 • -

  Gepolsterde armleuningen, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte Instelbaar en/of Verstelbaar

 • -

  Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte verstelbaar

 • -

  Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen

 • -

  Rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer.

 • -

  Spaakbeschermer

 • -

  Kledingbeschermer

Categorie: H4

Naam:

Buggy/kinderduw-wandelwagen

Beschrijving en doelgroep:

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor kinderen of jong volwassenen met beperkte lichaamslengte ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening buggy/kinderduwwandelwagen, die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy’s voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten, of in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.

Aanbod:

All-in voor alle kinderen in de doelgroep. Voor ieder kind wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende buggy/duwwandelwagen geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens fixatiemogelijkheden (gordels, borst/schouderfixatie, zitbroekje e.d.), wind/-zonnescherm en voetenzak, mechanische kantelverstelling, mechanische rughoekverstelling, in hoogte verstelbare duwbeugel.

Functionele eisen 

Gebruik:

(Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Zithouding:

Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.

Omgeving:

Gebruik binnen en/of buiten

Verplaatsen:

Door middel van duwen.

Meeneembaarheid:

Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar/opvouwbaar en is in het geval van de duwwandelwagen geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Zitting, rugleuning, armleggers en beensteunen

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Voetensteun

 • -

  Wielen, diverse maatvoering

 • -

  Kuitband, hielbanden, voetplaten;

 • -

  Remmen

 • -

  Fixatiemogelijkheden

Opmerkingen:

 • -

Categorie: H5

Naam:

Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden en/of indirect diens vaste begeleider(s) ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider, waarbij is geconstateerd dat cliënt en/of dienst vaste begeleider(s) fysiek ondersteuning nodig hebben ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen ten aanzien van het (zelfstandig) met de handen (duwen, hoepelen of trippelend) voortbewegen van de rolstoel.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en of diens begeleider inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder reverse functie, begeleidersbesturing en aandrijving in de wielen, verlengde duwhandvatten en antikantelsteun. De hulpmotor kan afhankelijk van de situatie, op elk moment aangekoppeld of afgekoppeld worden.

Functionele eisen 

Gebruik:

Elektrische aandrijfunit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen bediend/bestuurd door cliënt zelf. De elektrische hulpaandrijving is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage).

Zithouding:

N.v.t.

Zithouding:

N.v.t.

Verplaatsen:

Elektrisch bediend en aangedreven aangevuld met veelal het handmatig hoepelen of duwen. Hulpaandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Elektrische aandrijfunit duw/hoepelondersteuning

 • -

  Banden/spaakbeschermers (in het geval van hoepelondersteuning)

 • -

  Onderhoudsvrije accu

 • -

  Actieradius minimaal 15 km

Opmerkingen:

 • -

  Eventuele verzekering (aan de orde wanneer gebruiker zelf de besturing bedient) is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

 • -

  Uitgangspunt is dat de aandrijfunit duw/hoepelondersteuning door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e opdrachtnemer in ranking bij de categorie H5 duw/hoepelondersteuning leidend is en bij herverstrekking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.

Categorie: H6

Naam:

Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik vastframe waarbij de cliënt zich wenst voort te bewegen over langere afstanden waarbij de cliënt de capaciteit heeft om voor langere perioden met de handen een ronddraaiende beweging te maken en te sturen. De handbike kent overwegend een niet elektrische uitvoering en wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of voor sportbeoefening. In uitzonderingsgevallen wordt de handbike elektrisch ondersteund of aangedreven.

Aanbod:

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij de rolstoel en het fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens elektrische hulpmotor, slot, volledige elektrische aandrijving of trapondersteuning.

Functionele eisen 

Gebruik:

Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan en afkoppelbaar fietsdeel al dan niet met elektrische ondersteuning.

Zithouding:

Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.

Omgeving:

Buitenshuis.

Verplaatsen:

Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (in uitzonderingsgevallen elektrisch ondersteund en/of volledig elektrisch aangedreven), waarbij tevens wordt gestuurd.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Remvoorziening

 • -

  Versnellingen

 • -

  Verlichting

 • -

  Handbediening zowel links als rechts bedienbaar

 • -

  Standaard

Opmerkingen:

 • -

  Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd. Hierbij geldt dat indien cliënt geen keuze maakt bij nieuwlevering de 1e op-drachtnemer in ranking bij de categorie H6 handbike leidend is en bij herverstrekking de 1e opdrachtnemer in de ranking van de betreffende categorie handbewogen rolstoel.

 • -

  Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie: E7

Naam:

Elektrische rolstoel voor in en om de woning

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor in en om de woning, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich in en om de woning te verplaatsen.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

 • Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • Elektrische rug(hoek)verstelling

 • Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun

 • Zuurstoffleshouder

 • Gordel/houdingfixatiegordel

 • Instelbare vering

 • Werkblad

 • Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tiptoets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing

 • Gordel

 • Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar

 • Kuipen/zitortheses

Functionele eisen 

Gebruik:

Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.

Zithouding:

Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.

Omgeving:

Geschikt voor gebruik in en om het huist. De rolstoel is niet bedoeld voor langere afstanden buitenshuis.

Verplaatsen:

Elektrisch aangedreven door meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (veelal voorwiel- maar in het geval van veel draaien op de plaats midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte, manoeuvreren ten opzichte van obstakels en/of positioneringsmogelijkheden. In de praktijk wordt de voorwielaandrijving veel toegepast. In het geval van draaien op de plaats wordt vaak de midwielbesturing toegepast.

Meeneembaarheid:

Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Joystickbesturing rechts of links

 • -

  Wegzwenkbare joystickhouder

 • -

  Aandrijfwielen voor of midwiel

 • -

  Compact en wendbaar

 • -

  Antitipwielen/antitipsysteem

 • -

  Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) of comfort zitkussen minimaal 5 cm dik (indien noodzakelijk antidecubitus uitvoering)

 • -

  Gepolsterde rugleuning

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Rughoek eenmalig Instelbaar

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat

 • -

  Armsteunen in hoogte verstelbaar of instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar

 • -

  Zitbreedte en zitdiepte zijn instelbaar

 • -

  Verlichting en richtingaanwijzers, spiegels, claxon

 • -

  Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur

Categorie E8

Naam:

Elektrische rolstoel voor binnen en buiten

Beschrijving en doelgroep:

Beschrijving en doelgroep: Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel voor binnen en buiten, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich buiten de woning maar ook daarbinnen te verplaatsen.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel voor in en om de woning geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens;

 • Elektrisch hoog-laag verstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • Elektrische kantelverstelling of combinatie van elektrische hoog-laag en kantelverstelling

 • Elektrische rug(hoek)verstelling

 • Elektrische verstelbare (comfort) beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun

 • Elektrisch verstelling van kantelhoek, rughoek, kniehoek en zithoogte

 • Alternatieve bedieningsmogelijkheden waaronder tiptoets/scanfunctie, middenbladbesturing, elektronica voor omgevingsbesturing, begeleidersbesturing

 • Zuurstoffleshouder

 • Gordel/houdingfixatiegordel

 • Instelbare vering

 • Werkblad

 • Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar

 • Kuipen/zitortheses

Functionele eisen 

Gebruik:

Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.

Zithouding:

Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is te allen tijde uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de gebruiker, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek, er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties, accessoires en (dealer)aanpassingen toe te passen.

Omgeving:

Geschikt voor gebruik buitenshuis en binnen. De rolstoel is geschikt voor langere afstanden buitenshuis.

Verplaatsen:

Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (in uitzonderingsgevallen elektrisch ondersteund en/of volledig elektrisch aangedreven), waarbij tevens wordt gestuurd.

Meeneembaarheid:

Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar wel geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame

 • -

  Comfort kussen (indien noodzakelijk antidecubitus)

 • -

  Actieradius minimaal 35 km fabrieksopgave

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Joystickbesturing rechts of links

 • -

  Wegzwenkbare joystickhouder

 • -

  Aandrijfwielen achter of voor

 • -

  Compact en wendbaar

 • -

  Antitipwielen/antitipsysteem

 • -

  Gepolsterde zitting (indien van toepassing ook antidecubitusuitvoering) en rugleuning

 • -

  Rughoek eenmalig Instelbaar

 • -

  Hoofdsteun

 • -

  Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte

 • -

  Kuitband of hielbanden op voetplaten

 • -

  Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar

 • -

  Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers, spiegels en claxon

 • -

  Rolstoelbevestigingssysteem voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie S9

Naam:

Scootmobiel standaard

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel. Client heeft in het algemeen loopproblemen en is niet in staat om zich met ondersteuning op de (elektrische) fiets buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is geveerd doormiddel van een licht verend onderstel en lichte stoelvering waardoor de scootmobiel comfortabel te gebruiken is. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen geen aanleiding voor extra vering. Ook is er geen sprake van extra schokgevoeligheid bij de gebruiker, die extra vering vereist.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede.

Functionele eisen 

Gebruik:

Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding:

Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Middel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige, beperkte of juist complexe zitproblematiek. Specifieke (zit)problematiek en of schokgevoeligheid waarvoor extra vering noodzakelijk is anders dan de vering die reeds bij het hulpmiddel toebehoort daarvan uitgezonderd. De scootmobiel kent in de basis een standaard vering die comfortabel rijden mogelijk maakt. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen niet direct aanleiding voor een groter en beter geveerd middel. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.

Omgeving:

Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld. Verplaatsen: Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.

Meeneembaarheid:

Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.

Overig

Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Basis met één wiel voor en twee wielen achter

 • -

  Lichte stoelvering/ verend onderstel

 • -

  Knijp- en/of duimbediening/of gashendel

 • -

  Variabel instelbare snelheid;

 • -

  Actieradius minimaal 25 km

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar

 • -

  Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling

 • -

  Comfortabele polstering

 • -

  Armleuningen opklapbaar en Instelbaar

 • -

  Spiegel links

 • -

  Antitipsysteem

 • -

  Verstelbare stuurkolom

 • -

  Boodschappenmand

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie

 • -

  Claxon

 • -

  Kilometerteller met gebruiksregistratie;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie S10

Naam:

Scootmobiel extra geveerd

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel, die in het algemeen loopproblemen heeft en niet in staat is met ondersteuning op de (elektrische) fiets zich buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is bedoeld voor cliënten met specifieke zitproblemen en/of schokgevoeligheid waarvoor extra en/of extra zware vering en/of andere specifieke aanpassingen nodig en noodzakelijk zijn.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty en extra of extra zware vering), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens hoofdsteun, stokhouder/krukhouder, houder voor zuurstoffles, houder voor rollator, plateau verhoger, alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals aangepaste hand- of voetgasbediening, extra spiegel en alternatief stuur, stoel in hoogte instelbaar, stoel naar voor en achter verstelbaar door middel van stoelslede, extra stoelvering, rugleuning met lumbaalinstelling.

Functionele eisen 

Gebruik:

Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden.

Zithouding:

Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Zowel mobiliteit als ziteigenschappen wegen zwaar. Middel is geschikt voor zware of complexe zitproblematiek of aanpasbaar ook ten behoeve van specifieke zitproblematiek of schokgevoeligheid waarbij extra of extra zware vering noodzakelijk is. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.

Omgeving:

Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld.

Verplaatsen:

Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker.

Meeneembaarheid:

Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen. Overig: Normaal driewiel uitvoering, tenzij afwijkende indicatie.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Basis met één wiel voor en twee wielen achter

 • -

  Extra of zwaar geveerd onderstel

 • -

  Knijp- en/of duimbediening/of gashendel

 • -

  Variabel instelbare snelheid;

 • -

  Actieradius minimaal 25 km

 • -

  Onderhoudsvrije accu's

 • -

  Oplader

 • -

  Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar

 • -

  Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling

 • -

  Comfortabele polstering

 • -

  Armleuningen opklapbaar en Instelbaar

 • -

  Spiegel links

 • -

  Antitipsysteem

 • -

  Verstelbare stuurkolom

 • -

  Boodschappenmand

 • -

  Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie

 • -

  Claxon

 • -

  Kilometerteller met gebruiksregistratie;

Opmerkingen:

Verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

Categorie F11

Naam:

Driewielfiets (volwassen)

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor volwassenen (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewielfiets. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder drie versnellingen of indien nodig meer dan 3, achteruitrijautomaat, enkelhandige rembediening, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, 3 versnellingen.

Functionele eisen 

Gebruik:

Regelmatig gebruik

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen, links en rechts te bedienen

 • -

  Parkeerrem

 • -

  Minimaal drie versnellingen

 • -

  Freewheel uitvoering

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Bel

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

 • -

  Spiegel

 • -

Opmerkingen:

Verzekering is inbegrepen.

Categorie F12

Naam:

Driewielfiets (kind)

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor kinderen, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een reguliere tweewielfiets. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder versnellingen indien nodig ook meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, duwstang, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor, achteruitrijautomaat en enkelhandige rembediening.

Functionele eisen 

Gebruik:

Regelmatig gebruik

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek verstelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen

 • -

  Parkeerrem

 • -

  Freewheel uitvoering/doortrapper uitvoering (tot 5 jaar)

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

Opmerkingen:

 • -

Categorie F13

Naam:

Duofiets/tandem

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening duofiets/tandem waarbij cliënt vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De cliënt kan naast of achter de medebestuurder plaatsnemen. De duofiets/tandem zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende duofiets/tandem geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, stokhouder, diverse fixatie en ondersteuningsmogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen, (elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

Functionele eisen 

Gebruik:

Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.

Zithouding:

Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de cliënt en eventueel benodigde zitondersteuning.

Omgeving:

Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/cliënt.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Met in/uitschakelbare vrijloopfunctie

 • -

  Parkeerstandaard

 • -

  Lage instap

 • -

  Sturen in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem, links en rechts te bedienen

 • -

  Drie versnellingen

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  Transportmand of bagagerek

Opmerkingen:

 • -

Categorie F14

Naam:

Rolstoelfiets

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening rolstoelfiets waarbij de rolstoel gebonden cliënt niet zelfstandig tot fietsen in staat is wel de behoefte en de mogelijkheden heeft zich te verplaatsen waarbij ze door middel van een rolstoelfiets wordt gereden door een derde. De rolstoelfiets zal vaak elektrisch aangedreven zijn.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty en indien nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende rolstoelfiets geleverd waarbij koppeling mogelijk wordt gemaakt met de eigen rolstoel of waarbij de eigen rolstoel op een plateau wordt gereden waarmee de cliënt veilig vervoerd kan worden. De rolstoelfiets is volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder meer dan drie versnellingen, terugtraprem, diverse zadeluitvoeringen, diverse stuuruitvoeringen.

Functionele eisen 

Gebruik:

Door middel van trappen voortbewegen van de cliënt over middellange en/of langere afstanden al dan niet elektrisch ondersteund

Zithouding:

Client zit in de eigen rolstoel, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de fietser/begeleider en waar nodig verder in te stellen.

Omgeving:

Buitenshuis.

Verplaatsen:

Handmatig door middel van ronddraaiende beweging (al dan niet elektrisch ondersteund), waarbij tevens wordt gestuurd.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Lage instap

 • -

  Met in/uitschakelbare vrijloopfunctie

 • -

  Parkeerstandaard

 • -

  Lage instap

 • -

  Stuur in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Zadel in hoogte en hoek instelbaar

 • -

  Handremmen/terugtraprem links en rechts te bedienen

 • -

  Drie versnellingen

 • -

  Bel

 • -

  Slot

 • -

  Verlichting

 • -

  Gesloten kettingkast

 • -

  (Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor.

Opmerkingen:

 • -

Categorie D15

Naam:

Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten (koop

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken en waarvoor een algemeen verkrijgbare douche en/of toiletvoorziening niet voldoende is.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor, voet- en beensteunen (of enkelvoud).

Functionele eisen 

Gebruik:

In sanitaire ruimten en badkamer

Zithouding:

Zelfstandig of door derden verplaatsbaar. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes. Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten.

De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Handmatig door middel van tillen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Stabiel frame met poten

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

Opmerkingen:

 • -

Categorie D16

Naam:

Douche en/of toiletvoorziening verrijdbaar

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- toilethulpmiddelen, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle naast de minimumconfiguratie daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor.

Functionele eisen 

Gebruik:

In sanitaire ruimten en badkamer

Zithouding:

Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. In een dergelijk geval is de stoel voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steunname mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Verrijdbaar op wielen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Stabiel frame met zwenkwielen voor; met beremde zwenkwielen en/of beremde achterwielen

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  Voet- en beensteunen (of enkelvoud)

Opmerkingen:

 • -

Categorie D17

Naam:

Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren waarbij verhoging en verlaging en kanteling van de stoel noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens mogelijkheid tot elektrische verplaatsing en hoofdsteun.

Functionele eisen 

Gebruik:

In sanitaire ruimten en badkamer

Zithouding:

Er is veelal sprake van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker vaak noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door een derde.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Verrijdbaar op wielen.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vast frame • Stabiel frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd

 • -

  Fixatiemogelijkheid

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  (Elektrische) kantelverstelling en/of (zit)hoogteverstelling

 • -

  Corrosiebestendig frame

 • -

  Armleggers al dan niet opklapbaar

 • -

  Rugleuning

 • -

  Rughoekverstelling

 • -

  Douchezitting of douche- toiletzitting

 • -

  Voet- en beensteunen (of enkelvoud)

 • -

  Hoofdsteunen

 • -

  (Elektrische) hoog-laag verstelling

 • -

  Ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor

Opmerkingen:

 • -

Categorie D18

Naam:

Badlift

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening badlift welke cliënt in staat stelt gebruik te maken van een ligbad. De cliënt kan niet altijd zelfstandig in- en uit het bad komen en heeft ondersteuning nodig bij het gaan zitten en overeind komen. Een badplank is voorliggend op een badlift

Aanbod:

All-in (inclusief heavy duty), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende badlift geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder onder andere antislip coating.

Functionele eisen 

Gebruik:

In badkamer.

Zithouding:

Biedt ondersteuning bij het gaan zitten en overeind komen in bad en in een aantal gevallen bij het in- en uit bad komen. De badlift is comfortabel en is voorzien van een antislipcoating. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek. .

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Mechanisch of elektrisch

Minimumconfiguratie:

 • -

Opmerkingen:

 • -

Categorie T19

Naam:

Tillift actief

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift actief, met een zelfstandig transferprobleem en een beperkte stafunctie en waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig opstaan en gaan zitten is echter niet meer mogelijk. Client is afhankelijk van begeleiding bij de transfers.

Aanbod:

All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift actief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken.

Functionele eisen 

Gebruik:

Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zithouding. De cliënt neemt in meer of mindere mate actief deel aan de transfer. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider.

Zithouding:

Zittend of ondersteund staand in een tilband.

Omgeving:

Binnen.

Verplaatsen:

Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Compact en wendbaar voor thuisgebruik

 • -

  Elektrisch bedienbaar tilmechanisme

 • -

  Hoogte elektrisch Verstelbaar

 • -

  Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten

 • -

  Accu('s) en lader

 • -

  Standaard tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)

Opmerkingen:

 • -

Categorie T20

Naam:

Tillift passief

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift passief, met een zelfstandig transferprobleem en geen sta-functie. De cliënt kan vanwege zijn/haar beperking niet op eigen kracht of op eigen benen een transfer maken ((bv. bed-rolstoel; rolstoeltoilet(stoel); rolstoel-relaxfauteuil) en zich ook tijdens de transfer niet meer kan vasthouden of actief kan participeren.

Aanbod:

All-in (inclusief niet limitatief heavy duty, tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift passief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens aangepaste tilbanden, tilzakken, douchezakken, drie of vierpunts (elektrisch)kanteljuk.

Functionele eisen 

Gebruik:

Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband/tilmat en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider.

Zithouding:

Liggend of zittend in een tilband.

Omgeving:

Binnen.

Verplaatsen:

Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Compact en wendbaar voor thuisgebruik

 • -

  Elektrisch bedienbaar tilmechanisme

 • -

  Hoogte elektrisch Verstelbaar

 • -

  Onderstel met mechanisch of elektrisch spreidbare poten

 • -

  Tweepuntskanteljuk (indien nodig 3 of 4 puntskanteljuk)

 • -

  Accu ('s) en lader

 • -

  Tilbanden afgestemd op de gebruiker (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)

 • -

  Toiletband

Opmerkingen:

 • -

Categorie A21

Naam:

Autozitjes

 

Beschrijving en doelgroep:

Bedoeld voor cliënten ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening autozitje voor het veilig en comfortabel kunnen vervoeren van de cliënt met de auto waarvoor gangbare autozitjes gezien de lichamelijke beperkingen niet geschikt zijn.

Aanbod:

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend autozitje geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle daarop naast de minimumconfiguratie bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn waaronder tevens zitfixatiekussen, voetenplank, wigkussen, neksteun/nekondersteuning. De stoel voldoet aan ECE R44-04.

Functionele eisen 

Gebruik:

Het autostoeltje is door derden te plaatsen en te fixeren of zwenkbaar vast te monteren. De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald. Het autozitje is instelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd zoals bijvoorbeeld speciale gordels.

Zithouding:

Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.

Verplaatsen:

De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.

Verplaatsen:

Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.

Minimumconfiguratie:

 • -

  Vier/vijfpunt fixatiesysteem in meerdere hoogtes instelbaar

 • -

  Ergonomische vormgeving

 • -

  Rug en zitpositie instelbaar

 • -

  Te monteren op de achterbank van de auto

Opmerkingen:

 • -

Bijlage 7: Kwaliteitseisen maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen en Kortdurend Verblijf.

Begeleiding

Uitgangspunten en algemene eisen

Begeleiding is gericht op het vergroten/ontwikkelen van de zelfredzaamheid & participatie van de cliënt samen met zijn Netwerk. Indien dit niet (meer) mogelijk is, zal Begeleiding zich richten op het stabiliseren en het voorkomen of vertragen van verdere achteruitgang in de zelfredzaamheid en het vergroten van het ondersteunend vermogen of uitbreiding van het Netwerk en de inzet van het voorliggend veld. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om zelfstandiger in de maatschappij te functioneren. De Begeleiding kan zich richten op de volgende vijf resultaatgebieden voor zover nodig:

Sociaal en persoonlijk functioneren

 • De cliënt kan grenzen stellen

 • De cliënt heeft een maatschappelijk aanvaardbare en stabiele relatie met huisgenoten/gezinsleden

 • De cliënt heeft sociale en communicatieve vaardigheden

 • Het netwerk van de cliënt voelt zich erkend, gesteund en ontlast

 • De cliënt kan terugvallen op een ondersteunend netwerk

 • Het netwerk van de cliënt is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt

 • De cliënt heeft de regie over praktische zaken

 • De cliënt kan eenvoudige opvoedingsvragen oplossen

 • cliënt ontvangt op elkaar afgestemde ondersteuning, hulp en zorg

 • De cliënt is niet meer betrokken bij huiselijk geweld

Gezondheid en zelfzorg

 • De cliënt weet wat goede zelfverzorging is, hij kent het belang ervan

 • De cliënt heeft inzicht in zijn beperking en bijbehorende problematiek

 • De cliënt accepteert zijn beperking en bijbehorende problematiek

 • De cliënt is toegeleid naar gespecialiseerde hulpverlening

 • De cliënt is voldoende zelfredzaam om terugval/verergering te voorkomen

 • De cliënt geeft aan zich veilig te voelen

Zinvolle daginvulling

 • De cliënt heeft een gezond dag- en nachtritme

 • De cliënt heeft een passende dagstructuur

 • De cliënt ervaart balans in activiteit en rust

 • De cliënt maakt gebruik van een zingevende activiteit, passend bij zijn behoeften

 • De cliënt kan participeren door groepsbegeleiding

 • De cliënt heeft zijn arbeidsmatige competenties ontwikkeld

Financiën en administratie

 • De cliënt is toegeleid naar een passende instantie om zijn post en administratie op orde te brengen

 • De cliënt is toegeleid naar een instantie om te beschikken over een inkomen passend bij zijn situatie

 • De cliënt is toegeleid naar een passende instantie die hem op financieel vlak verder zal helpen.

Zelfstandig wonen

 • De cliënt veroorzaakt geen overlast

 • De cliënt heeft een gezonde en veilige woonsituatie

 • De cliënt kan zelfstandig wonen

 • De woonsituatie van de cliënt is stabiel

 • De cliënt is toegeleid naar gespecialiseerde woonbemiddeling

Aanbieder dient daarbij te kiezen voor de meest economische adequate Begeleiding, waarbij de gemeentelijke budgetten zo efficiënt mogelijk worden ingezet om de door de Toegang geformuleerde resultaten duurzaam te behalen binnen de afgegeven termijn. Voor een verder beschrijving van de resultaten per resultaatgebied wordt verwezen naar het Normenkader Wmo-begeleiding en groepsbegeleiding van HHM (november 2020).

Begeleiding is niet bedoeld ter vervanging van Behandeling op basis van de Zorgverzekeringswet en/of ter overbrugging wanneer een Cliënt op de wachtlijst staat voor Behandeling op basis van de Zorgverzekeringswet.

Persoonlijke verzorging kan alleen worden geboden indien de Wlz/Zorgverzekeringswet hierin niet voorliggend zijn. Dit betreft Begeleiding van de persoonlijke verzorging met de handen op de rug.

In het Ondersteuningsplan worden de te behalen resultaten en methodische aanpak beschreven in lijn met het eventuele plan wat vanuit de Toegang is opgesteld. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van sociale netwerkstrategieën of een vergelijkbare systematiek.

Indicatieprofielen

Binnen de Productvorm Begeleiding onderscheiden wij twee soorten indicatieprofielen:

 • 1.

  Indicatieprofielen Ontwikkeling (ontwikkelingsgericht);

 • 2.

  Indicatieprofielen Stabiliteit en behoud (behoud-gericht).

Beide indicatieprofielen kennen de producten:

 • Begeleiding Basis (profielen 1 en 2);

 • Begeleiding Basis Plus (profiel 3);

 • Begeleiding Specialistisch (profiel 4).

Voor een beschrijving van de profielen wordt verwezen naar Normenkader Wmo-begeleiding en groepsbegeleiding van HHM (november 2020) zoals aangegeven in de vigerende Beleidsregels Wmo.

Algemene kwaliteitseisen

 • Bereikbaarheid: Aanbieder dient voor cliënten, op werkdagen (ma t/m vrij) gedurende het gehele jaar minimaal van 7.00 uur tot 20.00 uur (telefonisch) bereikbaar te zijn.

 • Innovatie: Er wordt verwacht dat aanbieder aantoonbaar investeert in het innoveren en eventueel afbouwen van Begeleiding, dat wil zeggen het verkorten van de begeleidingsduur en het verminderen van het aantal begeleidingsuren, en een lagere overhead.

 • Bij Begeleiding betekent dit dat aanbieder waar mogelijk werkt met het afbouwen van Begeleiding naar voorliggende voorziening en/of inzet van het sociaal netwerk, bij voorkeur met behulp van sociale netwerkstrategieën én met de inzet van moderne (communicatie)middelen zoals beeldbellen, de toepassing van ehealthmodules. Daarnaast wordt ingezet op het afschalen van specialistische begeleiding richting basis begeleiding. Hierover worden concrete afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan van de cliënt.

 • Methodieken en interventies: Aanbieder maakt gebruik van erkende methodieken en effectieve interventies opgenomen in de databank effectieve sociale interventies welke gehanteerd wordt door: Movisie, NJI, Trimbos. In het ondersteuningsplan worden de doelen en methodische aanpak gedefinieerd in lijn met het eventuele plan dat door de Toegang is opgesteld. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van sociale netwerkstrategieën, eigen kracht conferenties of een vergelijkbare systematiek.

 • Acceptatieplicht: het is de aanbieder niet toegestaan een minimaal aantal uren Begeleiding te vragen als voorwaarde om cliënten in Begeleiding te nemen.

 • Zorgplicht: Aanbieder zet zich actief in om met cliënt in contact te blijven en de afgesproken Begeleiding te leveren.

 • Aanbieder heeft een zorgplicht. Bij dreigende Zorgmijding, uitval en/of (huis)uitzetting zet Aanbieder (preventief) in op het waarborgen van continuïteit van de Begeleiding, waarbij in het bijzonder wordt gedacht en gehandeld vanuit Keten-samenwerking (andere aanbieders, het Netwerk van cliënt, behandelaren, politie, etc.). Aanbieder informeert de Toegang.

 • Aanbieder ondersteunt de cliënt (op verzoek en/of met instemming) bij het gebruik van medisch (specialistische) gezondheidszorg als de cliënt daar zelf het inzicht of vertrouwen mist. Hierbij wordt de cliënt ten minste de weg gewezen naar deze zorg. Soms is verdergaande begeleiding nodig (bijv. bij het maken van afspraken of inschakelen van zorg.) Denk aan: samen beeldbellen met de huisarts of specialist.

 • Preventie: De Begeleiding is gericht op het voorkomen van de inzet van de Product-vorm Beschikbaarheid en Bereikbaarheid en de Productvorm Intramuraal Wonen.

Profielen Stabiliteit en behoud

Professional(s) hebben kennis van en beschikken over relevante competenties die voor de uitvoering van het Product Begeleiding Stabiliteit en Behoud (m.b.t het stabiliseren- vertragen van de achteruitgang in de zelfredzaamheid en participatie) nodig zijn om invulling te kunnen geven aan het doel dat een cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Professional heeft kennis van o.a. sociale netwerk strategieën, herstel gericht werken, positieve gezondheid, Krachtwerk en kan deze in de Begeleiding toepassen.

Aanbieder heeft kennis van en past moderne communicatiemiddelen zoals beeldbellen en voor zover dit aansluit bij de Cliënt e-healthmodules toe in de Begeleiding.

Begeleiding Basis

Begeleiding Basis wordt ingezet voor cliënten in de profielen 1 en 2 binnen het Normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor het opstellen van het ondersteuningsplan en voor de uitvoering van Begeleiding dient een Professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO -opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het opstellen van het ondersteuningsplan gebeurt samen met de cliënt en het Netwerk.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

De begeleiding is planbaar. Begeleiding Basis vindt vrijwel altijd plaats op de geplande momenten.

Begeleiding Basis Plus

Begeleiding Basis Plus wordt ingezet voor cliënten in het profiel 3 binnen het Objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor de uitvoering van Begeleiding Plus op basis van het ondersteuningsplan dient een Professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met cliënt en het Netwerk wordt uitgevoerd door een Professional met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of gelijkwaardig

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

De Begeleiding is planbaar. Begeleiding Basis Plus vindt vrijwel altijd plaats op de geplande momenten.

Begeleiding Specialistisch

Begeleiding Specialistisch wordt ingezet voor cliënten in profielen 4 binnen het Objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor de uitvoering van Begeleiding Specialistisch dient een Professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met de cliënt en het Netwerk wordt uitgevoerd door een Professional met minimaal een afgeronde HBO- opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

Begeleiding Specialistisch kan plaatsvinden op geplande en ongeplande momenten. In het tarief is rekening gehouden om ook de ongeplande momenten begeleiding te kunnen bieden.

Begeleiding in de avond en nacht (van 20.00 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens) en in de weekenden/feestdagen valt onder de Productvorm Beschikbaarheid en Bereikbaarheid.

Persoonlijke verzorging kan alleen worden geboden indien dit niet geleverd wordt dan wel kan worden op grond van Wlz/Zorgverzekeringswet. Dit betreft persoonlijke verzorging met de handen op de rug.

Profielen Ontwikkeling

Professionals hebben kennis van en relevante competenties voor de uitvoering van Begeleiding m.b.t. vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van (jong) volwassenen, zodat zij zonder Begeleiding verder kunnen. Hierbij heeft de Aanbieder o.a. aandacht voor het begeleiden van cliënt naar onderwijs, het behalen van een startkwalificatie en/of (vrijwilligers)werk. De Aanbieder weet met welke partijen hiervoor moet worden samengewerkt.

Begeleiding Basis

Begeleiding Basis wordt ingezet voor cliënten in de profielen 1 t/m 2 binnen het Objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor het opstellen van het ondersteuningsplan en voor de uitvoering van Begeleiding op basis van het ondersteuningsplan dient een Professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het ondersteuningsplan wordt samen met cliënt en het Netwerk opgesteld.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

Indicatieprofiel:

Omvang

  • 1.

   01 tot en met 59 minuten

  • 2.

   60 tot en met 179 minuten

Begeleiding Basis Plus

Begeleiding Basis Plus wordt ingezet voor cliënten in het profiel 3 binnen het Objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor de uitvoering van Begeleiding Plus op basis van het ondersteuningsplan dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met cliënt en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), of gelijkwaardig.

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

De Begeleiding is planbaar. Begeleiding Basis Plus vindt vrijwel altijd plaats op de geplande momenten.

Indicatieprofiel:

Omvang

  • 3.

   180 tot en met 359 minuten

Begeleiding Specialistisch

Begeleiding Specialistisch wordt ingezet voor cliënten in profielen 4 binnen het objectief normenkader zoals opgesteld door HHM (november 2020).

Voor de uitvoering van Begeleiding Specialistisch dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met de cliënt en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

Begeleiding Specialistisch kan plaatsvinden op geplande en ongeplande momenten. Het tarief is toereikend om ook de ongeplande momenten begeleiding te kunnen bieden.

Begeleiding in de avond en nacht (van 20.00 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens) en in de weekenden/feestdagen valt onder productvorm Beschikbaarheid en Bereikbaarheid.

Indicatieprofiel:

Omvang

  • 4.

   360 minuten en meer

Professionals

 • De aanbieder voert zijn dienstverlening in het kader van de overeenkomst van opdracht uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals, die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.

 • De mix van HBO en MBO-geschoolde medewerkers staat in verhouding tot de aangeboden producten en aantallen cliënten van de aanbieder.

 • Indien gevraagd dient de aanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.

 • Aanbieder dient indien gevraagd tijdens de looptijd van de overeenkomst bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.

Declaratie

 • Direct Cliëntgebonden tijd:

 • De volgende werkzaamheden vallen onder direct cliëntgebonden tijd:

  • Face to face contact met de cliënt;

  • Telefonisch overleg met cliënt;

  • Elektronisch contact zoals e-mail, chat, beeldbellen en dergelijke met cliënt (via een beveiligde server);

  • Begeleiding bij het doorlopen van een e-health module;

  • Contact met het netwerk en uitbreiding van dit netwerk waar nodig; professionals behoren normaal niet tot dit netwerk. Het goedgekeurde ondersteuningsplan door de Toegang is leidend hierin.

 • Indirect Cliëntgebonden tijd

  • Het voorbereiden van een activiteit;

  • Verslaglegging;

  • Reistijd (gemiddeld 20 minuten enkele reis).

 • Niet Cliëntgebonden tijd

 • Alle activiteiten die niet direct of indirect aan individuele cliënten zijn toe te rekenen. Voorbeelden van niet-cliëntgebonden tijd zijn managementtaken, beleidsoverleg, commissies/werkgroepen, deskundigheidsbevordering geven/ontvangen, opleidingsactiviteiten geven/ontvangen; wetenschappelijk onderzoek, algemeen werkoverleg, algemene administratie, persoonlijke verzorging en sociale contacten, niet cliëntgebonden reistijd, telefoneren met anderen dan cliënt of zijn/haar netwerk, tijd besteed aan tijdregistratie, overig.

 • De indirect cliëntgebonden tijd en niet cliëntgebonden tijd mag NIET worden gedeclareerd omdat deze in het tarief al zijn opgenomen. Begeleiding in combinatie met wonen in een woning van de aanbieder (niet zijnde de productvorm Intramuraal Wonen)

Begeleiding in combinatie met wonen in een woning van de aanbieder (niet zijnde de productvorm Intramuraal Wonen)

 • Wanneer aanbieder zelf of via een andere organisatie een woning aanbiedt aan de cliënt, gebeurt dit op basis van een schriftelijk contract, waarbij de wettelijke rechten van de cliënt zijn gegarandeerd. Dit contract legt geen verplichte koppeling op m.b.t. de Begeleiding door een specifieke aanbieder/aanbieder; ofwel, de keuze van de aanbieder ter ondersteuning blijft bij de cliënt liggen. De constructie van een “om-klaphuurcontract”, waarbij bij voldoende zicht op zelfstandig wonen (evt. in combinatie met de ondersteuning van een netwerk), de huurder het huurcontract op naam krijgt, is het uitgangspunt. Andere huurcontracten dienen vooraf voorgelegd te worden ter goedkeuring aan opdrachtgever.

 • Het aanbieden van zowel wonen in een woning van de aanbieder als Begeleiding aan cliënten door middel van gekoppelde huurcontracten creëert een ongewenste afhankelijkheid tussen cliënten en aanbieders. En kan ertoe leiden dat cliënten op straat komen te staan als de Begeleiding stop.

 • Voor cliënten die reeds in Begeleiding zijn op basis van een lopende toewijzing geldt dat uiterlijk 2 jaar na ingangsdatum van de overeenkomst van opdracht, de aanbieder voldoet aan deze eis. Voor deze cliënten geldt dat zij dan niet meer gebruikmaken van de woning of dat aanbieder de cliënt een huurcontract aanbiedt dat niet gekoppeld is aan de Begeleiding van aanbieder.

 • Bij inzet van Begeleiding mag op geen enkele wijze (een deel van) het begeleidings-budget worden ingezet om (delen van) de woonlasten (huur, gas/water/licht etc.) te compenseren.

 • In het geval aanbieder woonruimte verhuurt aan een cliënt moet de hoogte van de huur voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte in verhouding staan tot het aangebodene, conform het woonwaarderingssysteem. Zie: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling.

 • Een onderbouwing van de huurprijs op basis van de puntenopbouw van het landelijk woonwaarderingsstelsel kan te allen tijde worden opgevraagd, door zowel cliënt, als de Toegang.

 • Woningen vanuit privé bezit van aanbieder, bestuurder of medewerkers mogen niet aan cliënten worden verhuurd.

 • Aanbieder biedt een woning aan met een huur die past bij het inkomen van de cliënt, waarbij het uitgangspunt is dat een cliënt minimaal een inkomen op bijstandsniveau heeft.

  In het geval aanbieder een zelfstandige woonruimte verhuurt, dienen de hoogte van de huur, de huurvoorwaarden en de woonruimte zelf zodanig te zijn dat de cliënt in aanmerking kan komen voor huurtoeslag conform de regels van de belastingdienst (zie hiervoor de website van de belastingdienst). Aanbieder ondersteunt waar nodig bij de aanvraag van huursubsidie.

  Opdrachtgever stelt als eis dat alleen de huurder staat ingeschreven op het woonadres en bij uitzondering een partner (en eventuele kinderen) ingeval van samenwoning.

  Aanbieder vergewist zich ervan, dat wanneer er meerdere bewoners op één woonadres staan ingeschreven de inkomens worden opgeteld en de bewoners niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Is er sprake van meerdere zelfstandige woonruimtes op één huisnummer, dan regelt aanbieder via de belastingdienst dat het voor de bewoners mogelijk wordt huurtoeslag aan te vragen.

  Zie eisen aan zelfstandige woonruimte op de site van de belastingdienst.

  Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

 • In het geval aanbieder een onzelfstandige kamer verhuurt aan cliënt die gebruik maakt van een product Begeleiding, mogen de woonlasten (huur inclusief gas, water en licht) van deze onzelfstandig woonruimte niet hoger liggen dan het bedrag dat wordt gerekend voor commerciële huur binnen de participatiewet. Deze eis geldt niet voor die specifieke onzelfstandige woningen in woongebouwen, die door de belastingdienst formeel zijn aangewezen voor huurtoeslag. Voor deze onzelfstandige woningen kan namelijk wel huurtoeslag worden aangevraagd. In deze gevallen geldt de eis Samenloop Begeleiding met Intramuraal wonen.

Samenloop Begeleiding met Intramuraal wonen

 • Aanbieder die naast de productvorm Begeleiding tevens Inschrijft voor de product-vorm Intramuraal Wonen, dient er rekening mee te houden dat in de productvorm Intramuraal Wonen een component voor woonbegeleiding, die op de verblijfslocatie wordt gegeven, is opgenomen. Dit regelt dat de aanbieder niet per cliënt hoeft te registreren (en te declareren) hoeveel uren begeleiding door de woonbegeleider worden geleverd.

 • Binnen de productvorm Begeleiding wordt daarom , bij een samenloop met de productvorm Intramuraal wonen, rekening gehouden met de inzet van de woonbegeleiding. in uren.

 • Voor de productvorm Intramuraal Wonen zijn afwijkende eisen opgenomen ten aanzien van de opleidingseisen die opdrachtgever stelt aan deze woonbegeleiding.

 • Bij inzet van Begeleiding mag op geen enkele wijze (een deel van) het begeleidings-budget worden ingezet om (delen van) de kosten van de woonbegeleiding te compenseren.

Groepsbegeleiding

Uitgangspunten

Het uitgangspunt bij Groepsbegeleiding is dat eerst wordt onderzocht of het product Groepsbegeleiding Ontwikkeling passend is. Op deze manier wordt er gekeken of er nog kan worden gewerkt aan de zelfredzaamheid van de cliënt. Groepsbegeleiding Ontwikkeling heeft als resultaat dat een cliënt zelfredzamer wordt en gebruik kan gaan maken van een algemene voorziening, door kan stromen naar (vrijwilligers)werk, scholing, etc.

Het resultaat kan ook zijn dat (1) de cliënt naar verloop van tijd dusdanig verslechtert dat de zelfredzaamheid niet kan worden verbeterd of dat (2) de ontwikkelingsvraag beantwoord is maar een algemene voorziening nog steeds niet passend is. In dit geval wordt Groepsbegeleiding Stabiliteit en Behoud ingezet. Hierover worden concrete afspraken gemaakt in het Ondersteuningsplan van de cliënt.

Algemene eisen

 • Aanbieder betaalt cliënt niet voor de aanwezigheid op de geleverde Groepsbegeleiding of voor uitgevoerde werkzaamheden.

 • Een dagdeel Groepsbegeleiding staat voor minimaal 3 uur en maximaal 4 uur direct cliëntgebonden tijd. Waarbij het aantal uren dient afgestemd te zijn op de mogelijk-heden van de cliënt(en). Opdrachtgever vermeldt de begin en eindtijd op het invul-format Locaties Groepsbegeleiding.

 • Aanbieder declareert op basis van aanwezigheid van de cliënt en de in het format opgegeven start en eindtijd.

 • Direct Cliëntgebonden tijd

 • De volgende werkzaamheden vallen onder direct cliëntgebonden tijd:

  • Face to face contact met de cliënt op de locatie;

  • Opstellen van het ondersteuningsplan;

  • Groepsbegeleiding via elektronisch contact zoals beeldbellen met de cliënt (via een beveiligde server).

 • Indirect Cliëntgebonden tijd

  • Het voorbereiden van een activiteit;

  • Verslaglegging;

  • Vervoer van en naar de Groepsbegeleiding;

  • Het bieden van therapie (voorliggend is Zvw en/of Wlz).

 • Niet Cliëntgebonden tijd

 • Alle activiteiten die niet direct of indirect met individuele cliënten zijn toe te rekenen. Het betreft tijd die niet aan een specifieke cliënt is toe te wijzen. Voorbeelden van niet-cliëntgebonden tijd zijn managementtaken, beleidsoverleg, commissies/werkgroepen, deskundigheidsbevordering geven/ontvangen, opleidingsactiviteiten geven/ontvangen; wetenschappelijk onderzoek, algemeen werkoverleg, algemene administratie, persoonlijke verzorging en sociale contacten, niet cliëntgebonden reistijd, telefoneren met anderen dan cliënt of zijn/haar Netwerk , tijd besteed aan tijdregistratie, overig.

 • De indirect Cliëntgebonden tijd en niet Cliëntgebonden tijd mag NIET worden gedeclareerd omdat deze in het tarief al zijn opgenomen.

 • Binnen Groepsbegeleiding wordt face to face en/of blended care begeleiding toegestaan. Het is niet toegestaan om alleen maar digitale (Groeps)begeleiding aan te bieden.

 • Er moet bij Groepsbegeleiding aandacht zijn voor de overgang naar de Wlz en wordt actief gekeken hoe deze overgang voor de Cliënt zo eenvoudig (soepel) mogelijk kan worden gemaakt.

 • Aanbieder mag een maaltijd aan Cliënt aanbieden tijdens de Groepsbegeleiding en hier een redelijke bijdrage (maaltijdvergoeding) van de Cliënt(en) voor vragen. Maaltijdvoorziening is niet opgenomen in het tarief. De Cliënt is niet verplicht gebruik te maken van de maaltijdvoorziening.

 • Opdrachtgever hanteert voor Groepsbegeleiding ontwikkeling een verhouding van minimaal 1 professional per 6 cliënten.

  Opdrachtgever hanteert voor Groepsbegeleiding Stabiliteit en Behoud een verhouding van minimaal 1 professional per 8 cliënten.

  Aanbieder houdt bij het samenstellen van de groep rekening met de uitgangspunten van Groepsbegeleiding zoals benoemd in de Productbeschrijvingen, specifiek het uitgangspunt 'zo passend mogelijk': de samenstelling sluit aan bij de talenten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de Cliënt(en) en dient ten alle tijden verantwoord te zijn.

 • Voor de beschikbaarheid van Groepsbegeleiding tijdens vakantieperiodes en officiële feestdagen geldt het volgende:

  • Voor algemeen erkende feestdagen dient Aanbieder tijdig aan de Cliënt kenbaar te maken of de Groepsbegeleiding doorgaat. Als de Groepsbegeleiding niet doorgaat wordt de Cliënt tijdig geïnformeerd of en welke alternatieve vorm(en) van Groepsbegeleiding eventueel beschikbaar is waarvan gebruik kan worden gemaakt.

  • Voor vakantieperiodes en in onvoorzienbare omstandigheden (bijv. door Corona of andere calamiteiten) geldt het uitgangspunt dat Groepsbegeleiding beschikbaar moet zijn; indien dit in uitzonderingssituaties niet mogelijk is moet de Cliënt tijdig een aanvaardbaar alternatief worden geboden. Hierover treedt Aanbieder altijd in overleg met Opdrachtgever.

 • Aanbieder draagt mede zorg voor een goede doorgaande lijn van 18- naar 18+. De Groepsbegeleiding wordt afgestemd op het jeugdhulptraject (Toekomstplan) van de cliënt - indien aanwezig.

Acceptatieplicht

 • Het is niet toegestaan een minimaal aantal uren/dagdelen Groepsbegeleiding te vragen als voorwaarde om cliënten in Groepsbegeleiding te nemen.

Groepsbegeleiding Ontwikkeling

 • Opdrachtgever wenst Vidar een nadrukkelijke rol te geven in het product Groepsbegeleiding Ontwikkeling waarbij een focus ligt op arbeidsmatige activiteiten. Aanbieder dient daarom bij dit Product nadrukkelijk de samenwerking en afstemming te zoeken met Vidar. De aanbieder geeft hier invulling aan in het plan van aanpak via het format Plan van aanpak ‘Plan Groepsbegeleiding’.

 • De in te zetten activiteiten door aanbieder dienen te allen tijde passend en in verhouding te staan met het te behalen resultaat.

Groepsbegeleiding Stabiliteit en behoud

 • Groepsbegeleiding Stabiliteit en behoud is begeleiding in groepsverband die overdag plaatsvindt, op een locatie buiten de woonlocatie.

 • Groepsbegeleiding Stabiliteit en behoud bestaat uit activiteiten waarbij de vaardigheden van een cliënt worden getraind of onderhouden zodat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en achteruitgang voorkomen wordt of vertraagd.

 • Het gaat hier om vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten gericht op het fysiek en mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl (voeding, beweging, etc.)

 • Door de Toegang worden een beperkt aantal resultaten vastgesteld. Niet van toepassing is:

  • De doelen en resultaten zoals beschreven in de beschikking van de cliënt zijn opgenomen;

  • Welke resultaatafspraken cliënt en aanbieder maken en hoe zij deze gaan bereiken;

  • Binnen welk tijdsbestek deze resultaten moeten worden gehaald en hoeveel uur daar voor nodig is. Het ondersteuningsplan is dus minder uitgebreid dan bij het product Groepsbegeleiding Ontwikkeling.

 • De in te zetten activiteiten door aanbieder dienen te allen tijde passend en aan te sluiten bij de in de visie genoemde doelstellingen.

Plan van aanpak

 • Een aanbieder levert bij inschrijving een format plan van aanpak aan ‘Plan Groepsbegeleiding’ waarin staat omschreven hoe hij invulling geeft aan specifieke eisen en de elementen in de Productbeschrijving. Het plan van aanpak bestaat uit maximaal 3 pagina’s, lettertype Calibri en lettergrootte 11.

Locatie

 • Aanbieder beschikt over één of meerdere locaties in de regio Westelijke Mijnstreek voor het leveren van Groepsbegeleiding.

 • Aanbieder voert Groepsbegeleiding volgens de volgende principes uit:

  • Aanbieder biedt een veilige omgeving waarin de veiligheid van de cliënt in de breedste zin van het woord is geborgd;

  • De locatie(s) is/zijn veilig en passend bij de doelgroep;

  • Aanbieder beschikt over een (eenvoudig) ontruimings- of calamiteitenplan (inclusief een plattegrond tekening) bijvoorbeeld conform de NEB 8112 of gelijkwaardig;

  • Tenminste één van de aanwezige professionals is in het bezit van een geldig BHV diploma;

  • Aanbieder zorgt dat er altijd voldoende professionals aanwezig zijn om in geval van calamiteit hulp te kunnen bieden aan hen die dat behoeven;

  • Zit/slaapvoorzieningen zijn geschikt voor de cliënt en worden aangepast aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt;

  • Er zijn rolstoeltoegankelijke douche/toiletvoorzieningen aanwezig indien relevant voor de cliënt (doelgroep) ;

  • Locaties zijn algemeen toegankelijk voor mensen met een beperking;

  • De inrichting van de locatie(s) is afgestemd op de doelgroep (o.a. prikkelarme ruimte)

 • De locatie waar het aanbod plaatsvindt voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de vereiste vergunningen.

 • Een cliëntenraad is betrokken c.q. geconsulteerd bij het inrichten van de locatie.

 • De locatie dient te voldoen aan het VN verdrag handicap (Rechten van de mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking). Normen zoals die van het ITS keurmerk of gelijkwaardig zijn richtinggevend daar waar discussie ontstaat.

 • Aanbieder past het Bouwbesluit toe en/of wat van het Bouwbesluit op termijn wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het Bouwbesluit wordt BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

 • Aanbieder beschikt over een geldige omgevingsvergunning.

 • Groepsbegeleiding mag niet op een locatie met alleen een woonbestemming plaatsvinden.

 • Aanbieder informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk 4 weken voor wijziging /toevoeging van een locatie voor Groepsbegeleiding via het invulformat locaties Groepsbegeleiding.

Professionals

 • Professionals:

  • Groepsbegeleiding wordt aangeboden door Professional(s) welke bij face to face begeleiding fysiek aanwezig is/zijn in de ruimte waar de Groepsbegeleiding wordt gegeven.

  • Professionals merken veranderingen/opvallendheden op, maken veranderingen/opvallendheden bespreekbaar en hebben aandacht hiervoor;

  • Professionals hebben kennis (of ervaring) met betrekking tot de omgang met specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, psychiatrisch, psychisch (sociale) problematiek).

 • Aanbieder voert zijn dienstverlening uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.

 • Opdrachtgever kan aan de aanbieder verzoeken om een (actueel) overzicht professionals aan te leveren. Aanbieder voldoet hier aan op eerste verzoek.

 • Indien gevraagd dient de aanbieder per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen. Aanbieder dient bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.

Opleidingsniveau

 • Groepsbegeleiding Ontwikkeling

 • Minimaal 40% van de Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn. Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

 • De overige Groepsbegeleiding (60%) wordt door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn, niveau mbo-4 uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

 • De professional op mbo-4 niveau voert de (praktische) Groepsbegeleiding uit.

 • De professional op hbo-niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie. Tevens begeleidt de HBO-professional de resultaten (o.a. het methodisch trainen van vaardigheden) en stelt het ondersteuningsplan op.

 • Opleidingsniveau

 • Groepsbegeleiding Stabiliteit en behoud:

 • Binnen Groepsbegeleiding Stabiliteit en behoud wordt onderscheid gemaakt in de doelgroep psychogeriatrie & overig.

 • Psychogeriatrie:

 • De Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn in een mix van niveau mbo-3 en mbo-4 (80%/15%).

 • De overige Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger (5%).

 • Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

 • De professional op mbo-3 en mbo-4 niveau voeren samen de (praktische) Groepsbegeleiding uit. De professional op hbo niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie.

 • Overig:

 • De Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn in een mix van niveau mbo-3 en mbo-4 (5%/90%).

 • De overige Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger (5%).

 • Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

 • De professional op mbo-3 niveau is altijd ondersteunend.

 • De professional op mbo-4 niveau voert de (praktische) Groepsbegeleiding uit.

 • De professional op hbo niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie.

Vervoer van en naar locatie

 • De Toegang kijkt eerst naar vervoersmogelijkheden die voorliggend zijn op maat-werkvervoer. De Toegang onderzoekt of cliënt zelfstandig, met behulp van het netwerk of met behulp van een algemeen gebruikelijke voorziening zich naar en van de Groepsbegeleiding kan verplaatsen.

  Indien de Toegang vaststelt dat het maatwerkvervoer noodzakelijk is dan kan een vervoerstoeslag worden toegekend.

 • Er gelden de volgende afspraken voor aanbieder:

  • Op het moment dat opdrachtgever een vervoerstoeslag toekent, dient aanbieder altijd het vervoer van en naar de Groepsbegeleiding te verzorgen;

  • Aanbieder neemt de geldende wet- & regelgeving in acht voor wat betreft het vervoer van cliënten van en naar de Groepsbegeleiding;

  • Vervoer maakt geen onderdeel uit van het dagdeel Groepsbegeleiding. Dit betekent dat de uren reistijd niet gedeclareerd mogen worden als uren Groepsbegeleiding;

  • Voor het vervoer van cliënten mag geen gebruik worden gemaakt van het collectief vervoer/Omnibuzz. Eisen aan voertuigen die door of namens aanbieder worden ingezet voor het vervoer

 • De voertuigen dienen te voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en door de Rijksdienst voor het Wegverkeer te zijn goedgekeurd voor taxiververvoer.

 • Aanbieder die vervoer inzet dient te voldoen aan de richtlijnen welke door het TX keurmerk worden voorgeschreven. Indien aanbieder ervoor kiest om het vervoer uit te laten voeren door een taxionderneming geldt het TX keurmerk.

 • Chauffeurs die door of namens aanbieder ingezet worden voor het vervoer zijn betrouwbaar, veilig, vakkundig, klantgericht, in het bezit van het daarvoor bestemde rijbewijs en een VOG. Indien gevraagd dient aanbieder tijdens de looptijd van de overeenkomst van opdracht per professional een bewijs van het rijbewijs en VOG te overleggen.

 • De begeleidingstarieven mogen op geen enkele wijze worden ingezet om tekorten op het vervoer mee af te dekken.

Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

Bereikbaarheid en beschikbaarheid eisen

 • Bereikbaarheid en Beschikbaarheid basis

 • Bereikbaarheid en Beschikbaarheid basis bestaat ten minste uit:

  • Aanbieder is telefonisch of digitaal direct bereikbaar voor cliënt die op afstand een ondersteuningsvraag heeft. Hierbij dient opdrachtgever de ondersteuningsvraag direct te horen en is Aanbieder in staat de vraag op afstand adequaat af te handelen. Dit mag een slapende wacht zijn .

  • Indien cliënt op afstand niet geholpen kan worden dient aanbieder binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. Doorgaans betreft dit uitzonderlijke gevallen.

  • Aanbieder draagt ervoor zorg dat de Bereikbaarheid en Beschikbaarheid basis door zo weinig mogelijk verschillende professionals wordt uitgevoerd. Er mag gekozen worden voor één vast team die uitvoering geeft aan de Bereikbaarheid en Beschikbaarheid basis.

 • Bereikbaarheid en Beschikbaarheid intensief

 • Bereikbaarheid en Beschikbaarheid intensief bestaat ten minste uit:

  • Aanbieder verzorgt de fysieke aanwezigheid en directe bereikbaarheid van een professional voor cliënten die niet op afstand met hun ondersteuningsvraag kunnen worden geholpen. Dit mag een slapende wacht zijn in het geval cliënten zelf hun ondersteuningsvraag kunnen signaleren en stellen. Hierbij dient opdrachtgever de ondersteuningsvraag direct te horen.

  • Waar nodig is er ten minste één wakende professional (“wakkere wacht’) aanwezig (op/rondom de woonlocatie), in het geval cliënten geen ondersteuningsvraag kunnen signaleren.

  • Beschikbaarheid: binnen 10 minuten op plek van vraag aanwezig zijn in de locatie.

   Aanbieder draagt ervoor zorg dat de Bereikbaarheid en Beschikbaarheid intensief door zo weinig mogelijk verschillende medewerkers wordt uitgevoerd. Er wordt gekozen voor één vast team dat uitvoering geeft aan de Bereikbaarheid en Beschikbaarheid intensief.

Eisen aan Professionals

 • De aanbieder voert zijn Dienstverlening in het kader van de Overeenkomst van opdracht uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals, die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.

 • Indien gevraagd dient de aanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.

 • Aanbieder dient bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.

 • Professionals:

 • Voor de uitvoering van het product Bereikbaarheid en beschikbaarheid basis dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-3.

 • Voor de uitvoering van het product Bereikbaarheid en Beschikbaarheid intensief dient een professional te worden ingezet met een minimaal afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-3, waarbij indien noodzakelijk een beroep gedaan kan worden op een professional met minimaal een afgeronde opleiding op HBO-opleiding richting van Zorg en Welzijn.

 • Voor de ‘gedoog locaties’, waarbij het gaat om harddrugsgebruik en bovenmatig drankgebruik geldt, in afwijking van vorenstaande, dat er gewerkt mag worden met een professional met een afgeronde MBO opleiding Beveiliging, niveau 2 in combinatie met een op afroep inzetbare professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding richting Zorg en Welzijn, niveau mbo-3. Indien noodzakelijk kan tevens een beroep worden gedaan op een professional met een afgeronde HBO opleiding richting van Zorg en Welzijn.

Overige eisen

 • Garantie: Aanbieder garandeert Bereikbaarheid en Beschikbaarheid buiten de normale werkdagen.

 • Zowel cliënt als het netwerk van de cliënt kan aanbieder benaderen (ook in bijvoorbeeld het geval van overlast of dreigende escalatie).

 • Aanbieder maakt in het ondersteuningsplan afspraken met cliënt (en het netwerk) over de inzet buiten normale werkdagen en benoemt de benodigde aanrijtijd (indien cliënt zelfstandig woont).

 • Crisisplan: Aanbieder zorgt voor een crisisplan per cliënt, waardoor er buiten de normale werkdagen (in de avond, nacht en weekenden/feestdagen) de noodzakelijke informatie toegankelijk is en adequaat kan worden gehandeld bij een (dreigende) crisis. Aanbieder stelt dit plan op samen met cliënt (en/of zijn netwerk).

 • Triagechecklist: Aanbieder gebruikt de meest actuele versie van de checklist ‘Triagechecklist eerste hulp GGZ’ als leidraad

 • Communicatiemiddelen: Aanbieder dient te beschikken over voldoende adequate communicatiemiddelen zoals beeldbellen, bellen, beveiligd appen, chatten etc., om de Bereikbaarheid te allen tijde te garanderen.

Intramuraal Wonen

Transformatie

 • Plan van aanpak: Aanbieder onderschrijft de in de productbeschrijving Intramuraal Wonen beschreven visie van de gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek. Aanbieder dient een plan van aanpak aan te leveren hoe zij gaan werken aan deze visie. Het plan van aanpak bestaat uit maximaal 3 pagina’s, lettertype Calibri en lettergrootte 11.

 • Afstemming op cliënt: Aanbieder stemt de (activiteiten op de) (woon)locatie af op:

  • De ontwikkelingsmogelijkheden en eigen kracht van de cliënt

  • De te bereiken resultaten van de cliënt;

  • De wensen en interesses van de cliënt;

  • Het denkniveau, tempo en de levensfase van de cliënt.

   Aanbieder heeft hierbij aandacht voor zowel de individuele cliënt als het gezamenlijke aspect van een groep.

Algemene eisen

 • Acceptatieplicht:

 • Aanbieder heeft een acceptatieplicht en levert zijn product aan alle cliënten met een beschikking van opdrachtgever. Er kan door aanbieder geen beroep worden gedaan op algemene uitsluitingscriteria. Een specifieke locatie kan wel uitsluitingscriteria hebben, zie eis voor Uitsluitingscriteria voor locatie(s).

 • De werkwijze bij eventuele wachtlijsten is geregeld in artikel 1 lid 4 van de Uitvoeringsvoorwaarden.

 • Indien vanwege zwaarwegende redenen de situatie volgens aanbieder onhoudbaar wordt geacht, neemt aanbieder zo spoedig mogelijk contact op met de Toegang van de gemeente Sittard-Geleen.

 • Herplaatsing onhoudbare situaties:

 • Op verzoek van de Toegang van Sittard-Geleen wordt in het geval van onhoudbare situaties een selectie van aanbieders uitgenodigd voor casusoverleg om tot een geschikte oplossing te komen. Tot het moment dat dit overleg heeft plaatsgevonden en een oplossing is gevonden, blijft aanbieder verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de cliënt op een locatie van de aanbieder. Cliënten mogen niet op straat worden gezet, dan wel naar een opvanglocatie of een camping worden verwezen. Wanneer er een alternatief gevonden is, dient er een warme overdracht plaats te vinden

 • Uitsluitingscriteria voor locatie(s):

 • Indien aanbieder uitsluitingscriteria voor dienstverlening voor een specifieke locatie heeft vastgesteld, dan worden deze meegezonden bij de Inschrijving. Na akkoordverklaring van de opdrachtgever kunnen deze worden toegepast.

Locatie, omgeving en veiligheid

 • Voorkomen overlast:

 • Aanbieder zet zich actief in om overlast in de omgeving van de locatie te voorkomen. In het geval van ervaringen van overlast door de omgeving neemt de aanbieder deze ervaringen serieus en handelt de aanbieder zo nodig dit in ketenverband af (bijv. in samenwerking met de cliënt en zijn netwerk , de politie (wijkagent), vertegenwoordiging van de buurt, andere aanbieder(s)).

 • Veilige omgeving:

 • Aanbieder zorgt voor een zo rustig en veilig mogelijke omgeving op de locatie te realiseren, waarbij er aandacht is voor de persoonlijke behoeften van iedere cliënt.

 • Alcohol en drugs

 • Aanbieder heeft beleid omtrent het gebruik van alcohol en drugs. Aanbieder ziet er in ieder geval op toe dat, indien de cliënt op een locatie van de aanbieder woont, er geen drugs in bezit zijn, anders dan op grond van de Opiumwet voor eigen gebruik is toegestaan. Aanbieder levert het beleid voor alcohol en drugs aan bij de opdrachtgever. Na akkoordverklaring van de opdrachtgever kunnen deze worden toegepast.

 • Wapens

 • Aanbieder ziet erop toe dat, indien de cliënt op een locatie van de aanbieder woont, er geen wapens in de zin van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn op de locatie.

 • Risico-inventarisatie

 • De aanbieder hanteert een vast (eigen) format waarmee bij elke cliënt binnen dit product een risico-inventarisatie wordt afgenomen. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van minimaal de risico's op het gebied van medicatie, drugs, alcoholgebruik, suïcide en gedragsproblematiek. Op basis van deze inschatting worden passende begeleidingsafspraken gemaakt.

 • De risico's en de begeleidingsafspraken worden vastgelegd in het ondersteunings-plan.

 • Keuze voor locatie

 • Bij de keuze op welke specifieke locatie de cliënt geplaatst wordt, houdt de aanbieder rekening met de dynamiek en de wisselwerking tussen de bewoners en eventuele contra-indicaties om cliënten bij elkaar te plaatsen.

 • Overzicht locaties

 • Aanbieder overlegt bij Inschrijving, informatie over alle voor de Wmo beschikbare locaties aan de opdrachtgever. Een wijziging van een locatie of een nieuwe locatie wordt door Opdrachtgever gemeld.

 • Eisen aan locatie

 • De locatie voor Intramuraal Wonen voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de vereiste vergunningen. Aanbieder beschikt o.a. over een geldige omgevingsvergunning. Aanbieder past het Bouwbesluit toe en/of wat van het Bouwbesluit op termijn wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het Bouwbesluit wordt BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

 • Een cliëntenraad is betrokken c.q. geconsulteerd bij het inrichten van de locatie.

 • Intramuraal Wonen mag niet op een locatie met alleen een woonbestemming plaatsvinden

 • Gemeenschappelijke ruimte

 • De locatie van de aanbieder heeft ten minste één gemeenschappelijke ruimte voor ontspanning en vermaak (bijvoorbeeld een huiskamer).

 • Nieuwe locatie

 • Een door de Aanbieder op te zetten nieuwe locatie voldoet tenminste aan de wettelijke vereisten (denk hierbij onder andere aan het bestemmingsplan en omgevings-vergunning). De locatie dient te voldoen aan het VN verdrag handicap (Rechten van de mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking). Normen zoals die van het ITS keurmerk zijn richtinggevend daar waar discussie ontstaat.

 • Overname huishoudelijke taken

 • Uitgangspunt is dat de cliënt zijn eigen woonruimte onderhoudt, zelfstandig zijn maaltijd bereid etc. Indien de zelfredzaamheid van cliënten maakt dat hij niet zelfstandig zijn wooneenheid kan schoonhouden of de maaltijd kan bereiden, dient dit te worden overgenomen door de aanbieder.

Overige eisen

 • Voorbereiding zelfstandig wonen

 • Aanbieder draagt er zorg voor dat cliënten die in Intramuraal Wonen, minimaal 6 maanden voor de geplande uitstroomdatum door cliënten worden voorbereid op het zelfstandig wonen.

 • Eigen bijdrage

 • Indien cliënt uitstroomt uit Intramuraal Wonen, zorgt de aanbieder voor een verlaging van de eigen bijdrage door het aanvragen van het CAK-regeling "Terugkeer naar zelf-standig Wonen Wmo".

 • Declaratie bij opname

 • Indien een cliënt wordt opgenomen voor behandeling in een instelling op grond van de Zorgverzekeringswet, kan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Toe-gang van de gemeente Sittard-Geleen het product maximaal vier weken worden ge-declareerd. De begeleiding wordt zoveel mogelijk door geleverd. Deze toestemming wordt alleen verleend indien de opname tijdelijk is en de voortzetting van het verblijf in belang van cliënt is.

Instroom vanuit andere wet

 • Instroom vanuit Forensische Zorg

 • Uitgangspunt bij de dienstverlening is het herstel van de cliënt in de eigen woonom-geving en regio. Indien een aanbieder zich door het ministerie van Justitie en Veilig-heid heeft laten contracteren om forensische zorg te leveren, stelt de opdrachtgever de volgende eis:

 • Voordat de aanbieder een forensische Cliënt met een indicatie korter dan 6 maanden in zorg neemt, wordt contact gelegd met de Toegang van de gemeente Sittard-Geleen. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen geeft dan vroegtijdig een ad-vies of er na het aflopen van de strafrechtelijke titel vervolgzorg in de vorm van In-tramuraal wonen Wmo kan worden ingezet. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen neemt als leidraad voor een positief advies dat de voorwaarden voor een suc-cesvol traject in deze regio het meest kansrijk zijn, conform de regels van de Handrei-king Landelijke toegankelijkheid.

 • Instroom vanuit Jeugdwet

 • Uitgangspunt bij de dienstverlening is het herstel van de cliënt in de eigen woonom-geving en regio. Indien een aanbieder zich door gemeenten heeft laten contracteren zorg uit de Jeugdwet te leveren, stelt de Opdrachtgever de volgende eis: Voordat de aanbieder een Jeugd cliënt in zorg neemt die ouder is dan 17 jaar en 4 maanden, wordt contact gelegd met de Toegang van de gemeente Sittard-Geleen. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen geeft dan vroegtijdig een advies of er na het aflopen van de zorg uit de Jeugdwet de vorm van Intramuraal Wonen Wmo kan worden voortgezet. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen neemt als leidraad voor een positief advies dat de voorwaarden voor een succesvol traject in deze regio het meest kansrijk zijn, conform de regels van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid.

Uitstroom naar andere wet

 • Uitstroom naar Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Uitgangspunt bij de dienstverlening is het herstel van de cliënt in de eigen woonomgeving en regio. Indien dit niet mogelijk is en er sprake is van een aandoening of stoornis, permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel en de zorgbehoefte is blijvend dient de aanbieder de cliënt te ondersteunen met een aanvraag voor een Wlz indicatie.

Woonbegeleiding, eisen aan Professionals

 • Uitvoering woonbegeleiding

 • Woonbegeleiding maakt onderdeel uit van het product Intramuraal Wonen.

 • Aanbieder voert de woonbegeleiding uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.

 • Aanbieder dient voor de Woonbegeleiding een overzicht van professionals, die hij op de datum van Inschrijving kan inzetten in de Westelijke Mijnstreek, met vermelding van de hoogst genoten (relevante) opleiding Zorg en Welzijn aan te leveren.

 • Opdrachtgever kan aanbieder verzoeken om een (actueel) overzicht professionals aan te leveren. Aanbieder voldoet hier aan op eerste verzoek.

 • Indien gevraagd dient de Aanbieder per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.

 • Opleiding professionals

 • Voor de uitvoering van de woonbegeleiding op basis van het ondersteuningsplan dienen professionals te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn met een mix van niveau mbo 3 en mbo-4 (50%-50%). Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of gelijkwaardig.

 • De woonbegeleider kan terugvallen op de professional die wordt ingezet vanuit het product Begeleiding. Het ondersteuningsplan voor het product Begeleiding beschrijft tevens de woonbegeleiding.

 • Verpleegtechnisch handelen

 • Indien er sprake is van verpleegtechnisch handelen, wordt deze zorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Deze zorg mag niet gedeclareerd worden binnen de Wmo.

Kortdurend Verblijf

Uitgangspunten

De gemeente is op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor respijtzorg; het tijdelijk overnemen van de totale ondersteuning van cliënt ter ontlasting van de mantelzorger. Hiervoor kan Kortdurend Verblijf worden ingezet. Zo wordt gestreefd de cliënt met een beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Bij Kortdurend Verblijf logeert een cliënt op een locatie van de aanbieder.

Algemeen uitgangspunt:

 • Het inzetten van voorliggende voorzieningen zoals inzetten van vrijwilliger(s) ter ontlas-ting van de mantelzorger worden door opdrachtgever als voorliggend beschouwd op het product Kortdurend Verblijf.

Algemene eisen

 • Kortdurend Verblijf (Logeerzorg) inclusief (individuele) Begeleiding en/of Groepsbegeleiding bestaat uit de verblijfs- en ondersteuningscomponent. Hierbij zijn in ieder geval de volgende onderdelen inbegrepen:

  • Hotelmatige kosten welke de volgende onderdelen omvatten:

   • -

    Verblijf;

   • -

    Voeding incl. voedingssupplementen;

   • -

    Keuken (o.a. personeel);

   • -

    Facilitaire dienst;

   • -

    Energiekosten (gas, water en elektra kosten zowel vaste als variabele kosten, waaronder energieheffingen (eigen ruimte, algemene ruimten);

   • -

    Schoonmaakkosten (algemene en eigen ruimtes);

   • -

    Bewassing (beddengoed en/of kleding);

   • -

    Kosten voor televisie, telefoon en internet;

   • -

    Verzekeringskosten;

   • -

    Belastingen en heffingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing, onroerende zaak belasting zowel t.a.v. eigendom als gebruik, omslagen van het Waterschap;

   • -

    Huurders- alsmede eigenaarsonderhoud van de onroerende zaak, de gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud van een eventuele gemeenschappelijke tuin.

  • Inrichting.

  • Dagelijkse welzijn- en recreatie-activiteiten.

 • Voor het product Kortdurend Verblijf niet van toepassing het maken van een plan van aanpak en evaluatie van het ondersteuningsplan.

 • Indien van toepassing vindt door aanbieder afstemming met zorgverzekeraars (voor de Zvw) en zorgkantoor (voor de Wlz) plaats over het bieden van aanvullende verzorging op locatie. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt persoonlijke verzorging nodig heeft, dient afstemming plaats te vinden door aanbieder met de aanbieder die deze zorg normaliter verzorgt, over hoe de invulling van deze verzorging tijdens het Kortdurend Verblijf op de logeerlocatie plaatsvindt.

 • Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) worden door de aanbieder geborgd volgens de kaders van de Wmo. Dat betekent dat cliënten zoveel als mogelijk zelf doen en aanbieder enkel toezicht houdt/ begeleidt (indien nodig).

 • Voor het bereiken van de in de beschikking genoemde resultaten mag aanbieder geen extra kosten in rekening brengen bij de cliënt.

 • Kortdurend Verblijf is geen vervanging van verblijven (wonen) in een instelling. Hospitalisering dient te worden voorkomen.

 • Aanbieder garandeert een logeerplek als cliënt minimaal 3 weken voorafgaand aan de logeerzorg een reservering doet. Aanbieder heeft een centraal punt waar opdrachtgever en/of de cliënt kan informeren of de cliënt een reservering kan doen en wat de beschikbaarheid is. Op het moment dat er geen logeerplek beschikbaar is, ondanks een tijdige reservering, dan is de werkwijze zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Uitvoeringsvoorwaarden.

 • Kortdurend Verblijf vanuit de Wlz en Zorgverzekeringswet zijn voorliggend op de Wmo. Bij het bepalen of Kortdurend Verblijf onder de financiële verantwoordelijkheid valt van de gemeente op grond van de Wmo 2015 maakt Opdrachtgever gebruik van het afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0, November 2016, opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport of een opvolger hiervan. Het afwegingsinstrument is te vinden op www.verwijshulp.nl

 • Proeflogeren op indicatie behoort tot de mogelijkheid en wordt aangeboden door Aanbieder. Proeflogeren is declarabel.

Ondersteuningsplan

 • Voor het ondersteuningsplan wordt alleen een actueel risicotaxatieplan (fysieke) veiligheidsrisico’s van cliënt (op basis van een risicotaxatie) opgesteld dan wel de aanbieder beschikt hierover.

Professionals

 • Kortdurend Verblijf wordt aangeboden door professional(s) welke fysiek aanwezig is/zijn in de ruimte en/of op de locatie waar het Kortdurend Verblijf wordt aangeboden. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van één of meerdere locaties dient de veiligheid en het toezicht van de Cliënt te allen tijde gewaarborgd te zijn.

 • Professional(s) hebben kennis en ervaring met de doelgroep die aanbieder bedient. Onder de doelgroep wordt verstaan: mensen meteen somatische (SOM), psychiatrische (GGZ), psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), zintuigelijke beperking (ZG), verstandelijke (VG) en/of lichamelijke (LG) handicap met beperkingen.

 • Aanbieder declareert op basis van aanwezigheid en per etmaal.

 • Aanbieder voert zijn dienstverlening uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals, die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.

 • De mix van HBO en MBO-geschoolde medewerkers staat in verhouding tot de aangeboden producten en aantallen cliënten van de aanbieder.

 • Bij Inschrijving overlegt aanbieder een overzicht van professionals die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht, opleiding en registratie conform het invulformat professionals

 • Indien gevraagd dient de aanbieder per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.

 • Aanbieder dient bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.

 • De werkzaamheden in het kader van Kortdurend Verblijf wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger in een mix van niveau mbo-3 en mbo-4 (40%/40%). De overige werkzaamheden in het kader van Kortdurend Verblijf wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger (20%). Bijvoorbeeld Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig. De professional op mbo-3 niveau is altijd ondersteunend. De professional op mbo-4 niveau voert de (praktische) begeleiding(s) taken uit. De professional op hbo niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie.

Locatie

 • Aanbieder beschikt over één of meerdere locaties in de regio Westelijke Mijnstreek voor het leveren van Kortdurend Verblijf.

 • Alleen bij een tekort aan locaties binnen regio de Westelijke Mijnstreek wordt aanbieder met (een) locatie(s) buiten deze regio toegelaten.

 • Aanbieder voert Kortdurend Verblijf volgens de volgende uitgangspunten uit:

  • Aanbieder biedt een veilige omgeving waarin de veiligheid van de cliënt in de breedste zin van het woord is geborgd;

  • Het verblijf is passend bij de doelgroep;

  • Locaties beschikken over een veilige ontvluchting;

  • Aanbieder beschikt over een (eenvoudig) ontruimings- of calamiteitenplan (inclusief een plattegrond tekening) bijvoorbeeld conform de NEN 8112 of gelijkwaardig;

  • Tenminste één van de aanwezige professionals is in het bezit van een geldig BHV diploma;

  • Aanbieder zorgt dat er altijd voldoende professionals aanwezig zijn om in geval van calamiteit hulp te kunnen bieden aan hen die dat behoeven;

  • Zit/slaapvoorzieningen zijn geschikt voor de cliënt en worden aangepast aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt;

  • De locatie waar het aanbod plaatsvindt voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de vereiste vergunningen;

  • Er zijn rolstoeltoegankelijke douche/toiletvoorzieningen aanwezig indien relevant voor de cliënt, bij voorkeur aanwezig op de eenpersoonskamer;

  • De inrichting van de locatie is afgestemd op de doelgroep (o.a. prikkelarme ruimte);

  • Er is alarmering in de kamer aanwezig indien relevant voor de cliënt.

   Aanbieder zorgt voor een 24 uurs beschikbaarheid voor de cliënt.

 • Aanbieder biedt een gevarieerd dagprogramma aan wat is afgestemd en toegespitst op de doelgroep. Het (dag)programma biedt o.a. (dag)structuur en regelmaat.

 • Aanbieder zorgt ervoor dat de cliënt over een eigen kamer beschikt. Bij voorkeur een eenpersoonskamer en/of appartement.

 • Aanbieder biedt de mogelijkheid aan om kleding op de locatie te wassen, te strijken en te vouwen.

 • Aanbieder zorgt voor een schone, gestoffeerde en gemeubileerde wooneenheid (kamer of appartement) en wat daarbij minimaal is voorzien van beddengoed, handdoeken en evt. noodzakelijke hulpmiddelen.

 • Aanbieder zorgt voor gratis internet en een televisie in de kamer/ het appartement. Vanuit de kamer/ het appartement dient men telefonisch contact op te kunnen nemen met een professional van de locatie.

 • De locatie voldoet tenminste aan de wettelijke vereisten (denk hierbij onder andere aan het bestemmingsplan en omgevingsvergunning). De locatie dient te voldoen aan het VN verdrag handicap (Rechten van de mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking). Normen zoals die van het ITS keurmerk of gelijkwaardig zijn richtinggevend daar waar discussie ontstaat.

 • Aanbieder past het Bouwbesluit toe en/of wat van het Bouwbesluit op termijn wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het bouwbesluit wordt BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

 • Aanbieder overlegt, bij aanmelding, informatie over alle voor de Wmo beschikbare lo-geervoorzieningen aan de opdrachtgever via het Invulformat locaties Kortdurend Verblijf.

 • Aanbieder informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 weken van tevoren, over het wijzigen (bijv. verhuizen, stopzetten of toevoegen) van een locatie voor een logeervoorziening.

 • Aanbieder zorgt voor een schone wooneenheid (kamer of appartement) en schone gemeenschappelijk ruimten. Indien het de zelfredzaamheid van cliënten vergroot kan de Aanbieder met de cliënt aparte afspraken maken over het schoonhouden van zijn eigen wooneenheid (kamer of appartement).

 • Aanbieder zorgt voor het eten en drinken van de cliënt. Het gaat hierbij om de gebruikelijke voeding incl. voedingssupplementen. Per etmaal wordt tenminste voldoende drinken koffie, thee en/of frisdranken, een ontbijt, lunch, avondmaaltijd, fruit en tussendoortjes aangeboden aan de cliënt. De voeding moet voldoen aan de adviezen van gezonde voeding zoals het Voedingscentrum die stelt, en wordt bereid door middel van de ‘hygiënecode voor woonvormen’. Opdrachtgever gebruikt de hygiënecode voor woonvormen opgesteld door het voedingscentrum, editie 2016 of een opvolger hiervan. Te vinden op www.hygiënecode.voedingscentrum.nl

 • Of de aanbieder verstrekt een redelijke maaltijdvergoeding voor de cliënt wanneer het gebruik van een maaltijdvergoeding de zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de cliënt vergroot. Aanbieder zorgt ook voor een aangepast dieet wanneer dat voor een cliënt medisch noodzakelijk is.

 • Een cliëntenraad is betrokken c.q. geconsulteerd bij het inrichten van de locatie.

Vervoer

 • Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van en naar de Kortdurend Verblijf locatie. Dit kan door middel van eigen vervoer of met hulp vanuit het netwerk. In overleg kan de aanbieder hierin voorzien, kosten voor dit vervoer komen dan voor rekening van de cliënt.


Noot
1

De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer