Regeling vervalt per 31-12-2024

Nadere regel Subsidie Instrumentaal Muziekonderwijs 2022-2024 gemeente Utrecht

Geldend van 07-12-2021 t/m 30-12-2024

Intitulé

Nadere regel Subsidie Instrumentaal Muziekonderwijs 2022-2024 gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

en gelet op de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Cultuurvisie 2030 & Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad’;

overwegende dat het besluit uit 2019 in het kader van permanent prioriteren om het budget voor instrumentaal muziekonderwijs met ingang van 1 januari 2022 onder te brengen bij de nadere regel Amateurkunsteducatie 2022-2024 in de praktijk niet wenselijk en passend bleek, waardoor een afzonderlijke nadere regel nodig is;

Besluiten vast te stellen de volgende

Nadere regel subsidie instrumentaal muziekonderwijs 2022-2024 gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Amateurkunst: kunstactiviteiten die niet beroepsmatig worden beoefend.

 • b.

  Cursusjaar: een lesjaar/seizoen dat loopt vanaf september van het jaar waarin subsidie aangevraagd wordt tot en met juni van het daaropvolgende jaar.

 • c.

  Instrumentaal muziekonderwijs: niet vocaal muziekonderwijs, ingericht conform de daarvoor ontwikkelde leerlijn met daarbij behorende toetsing/examinering van leerlingen.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als hoofddoel de creatieve en kunstzinnige vermogens van kinderen en jongeren te stimuleren. Het subdoel is de actieve participatie aan amateurmuziek voor kinderen en jongeren in Utrecht mogelijk te maken door hoogwaardig kwalitatief instrumentaal muziekonderwijs financieel toegankelijk te maken.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door amateurverenigingen voor beoefening van amateurkunst in de gemeente Utrecht. De aanvrager heeft:

 • 1.

  als rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid,

 • 2.

  contributie betalende en in Utrecht wonende leerlingen tot en met 21 jaar,

 • 3.

  voor de aangevraagde periode is aan de amateurvereniging een subsidie in het kader van de Cultuurnota 2021-2024 of een Basissubsidie Amateurkunst is verleend,

 • 4.

  aan de eisen van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code voldaan.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1. Instrumentaal muziekonderwijs voor bij de organisatie aangesloten en in Utrecht wonende leerlingen tot en met 21 jaar.

 • 2. Instrumentaal muziekonderwijs verzorgt door daarvoor bevoegde docenten.

 • 3. Instrumentaal muziekonderwijs met een looptijd van een cursusjaar.

 • 4. In ieder cursusjaar komen de activiteiten vanaf 1 september voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1. De aanvraag van de subsidie is ingediend met e-herkenning via het subsidieportaal van de gemeente Utrecht (www.utrecht.nl/subsidie):

 • 2. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   Een overzicht van activiteiten met de omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en de doelen die hiermee worden beoogd.

  • b.

   Per leerling een minimale eigen bijdrage van de leerling van 272 euro in het totaal verschuldigde lesgeldbedrag voor het cursusjaar. Onder eigen bijdrage wordt ook meegerekend de bijdrage o.g.v. de Upas en/ of de bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur

  • c.

   Een overzicht met de juiste gegevens van het aantal leerlingen, de hoogte van het individuele lesgeld, en de bevoegdheid van de docenten die instrumentaal muziekonderwijs geven.

  • d.

   Een financiële onderbouwing van de aanvraag, die aansluit op het overzicht van activiteiten. In de onderbouwing staat per activiteit welke personele en materiële middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij een sluitende begroting met daarin alle inkomsten.

  • e.

   Een overzicht van andere subsidieaanvragen voor dezelfde activiteit, waarbij wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen voor het cursusseizoen 2021/2022 moeten uiterlijk 1 februari 2022 worden ingediend met e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Voor alle volgende cursusseizoenen dient u uw aanvraag op de voorgeschreven wijze in voor 1 oktober. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het daarvoor bestemde digitaal aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 187 euro per leerling. De minimale eigen bijdrage van de leerling in het totaal verschuldigde lesgeld voor het desbetreffende cursusjaar is 272 euro per leerling.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden getoetst op basis van de eisen uit artikel 6 van deze nadere regel. Op het moment dat de aanvrager hieraan voldoet, krijgt hij subsidie. Als het subsidieplafond overvraagd wordt, wordt het bedrag naar rato verdeeld over de aanvragers die voldoen aan deze nadere regel.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  Op basis van de in artikel 6 en 9 genoemde beoordeling besluiten burgemeester en wethouders (binnen 13 weken of voor (datum)) over de aanvraag

 • 2.

  De subsidie wordt verleend en direct vastgesteld. Dit wil zeggen, dat in principe geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel kan de gemeente achteraf steekproefsgewijs een financiële en inhoudelijke controle uitvoeren op alle relevante bewijsstukken. In de verleningsbeschikking wordt hiervoor de uiterste termijn aangegeven.

Artikel 11 Monitoring en Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie instrumentaal muziekonderwijs voor amateurverenigingen of – stichtingen, aan wie Basissubsidie Amateurkunst of Cultuurnota subsidie is verleend, wordt ingezet, wordt jaarlijks ambtelijk gemonitord en periodiek bestuurlijk geëvalueerd. De periodieke evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Intrekking

Het document ‘Jaarlijkse subsidie Instrumentaal muziekonderwijs’ wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking. De einddatum van de nadere regel is 31 december 2024 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidiebesluiten die onder de werking van deze regeling zijn genomen.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie instrumentaal muziekonderwijs gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 30 november 2021,

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma