Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Dijk en Waard 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Dijk en Waard 2022

de Raad van de gemeente Langedijk ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021;

gelet op het advies van het forum: d.d. 2 november 2021

gelet op:

artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

en

artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Dijk en Waard 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  as: de crematieas van een overledene;

 • -

  asbus: een omhulsel, bestemd voor de berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen Broek op Langedijk aan de Dorpsstraat in Broek op Langedijk, Krusemanlaan aan de Krusemanlaan in Heerhugowaard, Noord-Scharwoude aan de Kerklaan in Noord-Scharwoude, Oostervaart aan de Oostelijke Randweg in Zuid-Scharwoude, Oudkarspel aan de Dorpsstraat in Oudkarspel, Sint-Pancras aan de Bovenweg in Sint-Pancras, Veenhuizen aan de Kerkweg in Veenhuizen en Zuid-Scharwoude aan de Koog in Zuid-Scharwoude;

 • -

  bestemming: een geregistreerde plek voor lijk- of asbezorging;

 • -

  gedenkteken: het monument, de beplanting, het naamplaatje en/of memorabilia op een bestemming;

 • -

  lijk: het stoffelijk overschot van een overledene.

Artikel 2. Bestemmingen, lijk- en asbezorging

 • 1. Iedereen kan een bestemming op de begraafplaatsen verkrijgen.

 • 2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels:

  • a.

   de verschillende uit te geven bestemmingen en hun eigenschappen;

  • b.

   de voorschriften hoe iemand het recht of het gebruik van een bestemming kan verkrijgen;

  • c.

   de tijden voor lijk- en asbezorging op de begraafplaatsen;

  • d.

   de voorschriften voor de stukken, die iemand moet overleggen voor een lijk- of asbezorging, een opgraving of een ruiming;

  • e.

   de voorschriften voor de omhulsels van een lijk of asbus.

Artikel 3. Gedenktekens

 • 1. Iedereen, die een bestemming heeft verkregen op de begraafplaatsen, kan daarop een gedenkteken (laten) plaatsen.

 • 2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels de voorschriften waaraan (de plaatsing van) een gedenkteken moet voldoen.

Artikel 4. Openstelling, orde en rust

 • 1. Iedereen heeft dagelijks de mogelijkheid om op de begraafplaatsen zijn rouw te verwerken.

 • 2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels:

  • a.

   de openingstijden van de begraafplaatsen;

  • b.

   de maatregelen ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 5. Overgangsbepaling

Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2015 en krachtens de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6. Strafbepaling

 • 1. Hij die handelt in strijd met de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Dijk en Waard 2022 kan worden gestraft met een geldboete van de eerste categorie en met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. Gelijktijdig vervallen de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2015 en de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Dijk en Waard 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare

vergadering van16 november 2021.

De voorzitter,

L.A.M. Kompier

De griffier,

J. Vullings