Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van de raad van de gemeente Zwartewaterland tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2022 (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022)

Geldend van 08-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Zwartewaterland tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2022 (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022)

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitingsrecht 2022

(Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aansluitpunt:

  • 1.

   Bij gemengde en gescheiden rioolstelsels het punt, gelegen op of binnen 0,5 meter afstand van de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel, waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten;

  • 2.

   Bij een drukriool het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput.

 • b.

  Drukriool:

  Het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk.

 • c.

  Gemeente:

  De gemeente Zwartewaterland.

 • d.

  Openbaar riool:

  Het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding.

 • e.

  Particulier riool:

  De binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen, buiten- of terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt.

 • f.

  Perceelaansluitleiding:

  Het riool en -voorzieningen, gelegen tussen het openbaar riool en het aansluitpunt, in eigendom en beheer bij de gemeente;

 • g.

  Rechthebbende:

  • 1.

   de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

  • 2.

   de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde personen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘eenmalig rioolaansluitrecht’ wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte perceelaansluitleiding op het gemeentelijk riool.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de rechthebbende en is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

a.

voor een perceelsaansluitleiding waarbij de aanleg van het openbaar riool na 1 januari 1998 heeft plaatsgevonden:

€ 3.804,00

b.

voor een perceelaansluitleiding waarbij rechthebbende op een andere wijze in de kosten van de aanleg van het openbaar riool heeft voldaan:

€ 698,00

c.

voor het wijzigen of vervangen van een bestaande perceelaansluitleiding alsmede voor een aansluiting niet vallend onder lid a en b:

€ 698,00

Artikel 5. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald voor de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de in artikel 5 genoemde kennisgeving is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan van een bepaling genoemd onder artikel 4 afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9. Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021” van de gemeente Zwartewaterland, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1e dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland van 25 november 2021.

de griffier,

ing. H.W. Schotanus – Schutte

de voorzitter,

ing. E.J. Bilder