Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van de raad van de gemeente Zwartewaterland tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022 (Verordening marktgelden 2022)

Geldend van 08-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Zwartewaterland tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022 (Verordening marktgelden 2022)

De raad der gemeente Zwartewaterland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op het bepaalde in het artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022

(Verordening marktgelden 2022)

Artikel 1 Belastbaar feit

Voor het genot van diensten en/of het in gebruik krijgen van een standplaats op het marktterrein, als bedoeld in de marktverordening Zwartewaterland, wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die toestemming heeft tot het in gebruik krijgen van een standplaats als bedoeld in het vorige artikel.

Artikel 3 Belastinggrondslag

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats per strekkende meter.

Artikel 4 Tarief

Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag, gedagtekende nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald:

  • a.

   op het moment van uitreiken van de gedagtekende nota of andere schriftuur of in geval van toezending daarvan voor de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening is vermeld.

  • b.

   in geval van toezending van een aanslag, voor de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021” van de gemeente Zwartewaterland, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1e dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2022".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland van 25 november 2021.

de griffier,

ing. H.W. Schotanus – Schutte

de voorzitter,

ing. E.J. Bilder

Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening marktgelden 2022

Hoofdstuk 1 Tarief

 • 1.

  Het tarief voor een kraam of een andere uitstalgelegenheid bedraagt per marktdag, per strekkende meter, met een diepte van maximaal drie meter € 1,61.

  Het minimumtarief bedraagt € 5,60.

 • 2.

  Het tarief voor een kraam of een andere uitstalgelegenheid, op de derde dinsdag van oktober in Genemuiden te houden jaarmarkt, bedraagt € 6,68 per strekkende meter.

 • 3.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt:

  • a.

   een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend;

  • b.

   een gedeelte van een strekkende meter voor een hele meter gerekend.

Hoofdstuk 2 Tarief abonnementen

 • 1.

  Het tarief voor standplaatsen, als bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1, kan bij wege van abonnement per kwartaal worden voldaan. Het tarief bedraagt per strekkende meter met een diepte van maximaal drie meter per kwartaal € 18,47.

 • 2.

  De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk, voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement heeft niet plaats.

Hoofdstuk 3 Inschrijving op de wachtlijst

Het tarief voor inschrijving op de wachtlijst voor de markten in de gemeente Zwartewaterland bedraagt eenmalig € 33,01.

Behorend bij raadsbesluit van 25 november 2021.

De griffier van de gemeente Zwartewaterland,