Verordening marktgeld Helmond 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening marktgeld Helmond 2022

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 229, lid 1, aanhef en letter a en b van die wet in het bijzonder;

besluit:

vast te stellen de Verordening marktgeld Helmond 2022;

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt die plaatsvindt op de bij of krachtens de Marktverordening Helmond 2006 vastgestelde dag, tijd en plaats;

 • b.

  standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening Helmond 2006;

 • c.

  Vaste plaats: een standplaats, die voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • f.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college, die belast is met de algehele leiding en supervisie over de markt;

 • g.

  abonnement: als sprake is van een vergunninghouder met een vaste plaats, dan wordt de belasting per kwartaal in rekening gebracht;

 • h.

  m2 oppervlakte: het werkelijk in gebruik genomen aantal vierkante meters van een standplaats;

  een gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter aangemerkt.

Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een al dan niet gereserveerde standplaats en het te koop aanbieden van voorwerpen of goederen op de daarvoor aangewezen marktterreinen, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

 • 2. Tijdens de jaarlijkse kermissen of andere georganiseerde evenementen op reguliere marktterreinen wordt een alternatieve locatie aangewezen als marktterrein.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. Het recht wordt geheven van degene, die van een markt- of staanplaats gebruik maakt of het genot heeft;

 • 2. Ter zake van een vaste plaats wordt als belastingplichtige, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt de vergunninghouder.

Artikel 4. Tarieven

 • 1. Het marktgeld bedraagt:

  • a.

   voor kramen, tenten, tafels of andere soortgelijke opstallen, alsmede voor gronduitstallingen, per werkelijk in gebruik genomen vierkante meter oppervlakte:

    

   per dag

   of gedeelte

   daarvan

   per kwartaal

   • l.

    voor de zaterdagse marktdag

   € 1,00

   € 10,00

   • ll.

    voor de dinsdagse marktdag

   € 0,40

   € 4,00

   • lll.

    voor de woensdagse marktdag

   € 0,57

   € 5,70

   • IV.

    voor de vrijdagse marktdag

   € 0,36

   € 3,60

   • V.

    Het tarief onder I wordt ten behoeve van promotiedoeleinden, per m2 ingenomen oppervlakte verhoogd met

   € 0,1566

   € 1,566

   • b.

    voor zgn. standwerkers, indien niet meer dan 2

    m2 marktruimte in beslag wordt genomen;

   € 13,08

   € 130,80

    • voor iedere m2 meer

   € 1,91

   € 19,10

   • c.

    voor het wandelend te koop aanbieden van

    voorwerpen of goederen

   € 3,82

   € 38,20

   • d.

    voor alle andere niet onder a. tot en met c

    genoemde gevallen, waaronder begrepen het

    door bijzondere omstandigheden innemen van

    een standplaats met voertuigen, per m2 

    ingenomen oppervlakte

   € 1,91

   € 19,10

 • 2. Het ingevolge het eerste lid berekende marktgeld wordt:

  • a.

   indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gestelde elektriciteitsaan-sluiting op een dinsdagse, woensdagse, vrijdagse of daarmee gelijkgestelde marktdag, verhoogd met € 4,59 per dag of gedeelte daarvan of € 45,91 per kwartaal;

  • b.

   indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gestelde elektriciteitsaan-sluiting op een zaterdagse of daarmee gelijkgestelde marktdag, verhoogd met € 6,08 per dag of gedeelte daarvan of € 60,84 per kwartaal.

   De bedragen in dit lid zijn exclusief BTW.

Artikel 5. Abonnementen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan markten aanwijzen, waarvoor van vaste standplaats-houders het marktgeld uitsluitend bij wijze van abonnement wordt geheven.

 • 2. De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk overdraagbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet ten volle gebruikt abonnement heeft niet plaats.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. Het recht voor een dagplaats wordt per dag geheven.

 • 2. Het recht voor een vaste plaats wordt per kwartaal geheven.

 • 3. Het marktgeld wordt geheven:

  • a.

   bij wege van aanslag, indien het een vaste plaats betreft;

  • b.

   bij wege van schriftelijke, gedagtekende kennisgeving in de overige gevallen.

Artikel 8. Tijdstip van betaling

 • 1. Het bij wege van abonnement geheven marktgeld moet worden voldaan binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. Het marktgeld voor een standplaats moet worden voldaan op het tijdstip, waarop het gebruik van die standplaats aanvangt.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht

De 'Verordening Marktgeld Helmond 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter

de griffier