Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang gemeente Wijdemeren 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang gemeente Wijdemeren 2022

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: de aanbieder van gecertificeerde kinderopvangvoorziening;

 • b.

  Doelgroeppeuter: een peuter (in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar) met een indicatiestelling voor voorschoolse educatie (VE) van Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gooi en Vechtstreek;

 • c.

  Inkomensafhankelijke ouderbijdrage: financiële bijdrage die ouders moeten betalen voor de afname van peuteropvang. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang;

 • d.

  Kinderopvang: de opvang van kinderen in de zin van de Wet kinderopvang;

 • e.

  Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van kinderopvang;

 • f.

  Maximumuurtarief: de maximale uurprijs voor dagopvang in een kindercentrum zoals vastgelegd in het Besluit kinderopvangtoeslag;

 • g.

  Ouder: ouder in de zin van de Wet kinderopvang;

 • h.

  Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag: een document waarop de ouder verklaart geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang. Als bewijsstuk moet hierbij een Inkomensverklaring worden bijgevoegd;

 • i.

  Peuter: een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;

 • j.

  Voorschoolse educatie (VE): educatie voor doelgroeppeuters zoals bedoeld in de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie;

 • k.

  Wko: Wet kinderopvang;

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van deze financiële regeling is om middels subsidie te zorgen voor een kwalitatief goed aanbod van peuteropvang. Goede peuteropvang stimuleert de ontwikkeling van peuters en dient ook als voorbereiding op de basisschool. Voor doelgroeppeuters geldt de aanvullende doelstelling dat deze via een aanvullend VE aanbod met een zo klein mogelijke achterstand aan het basisonderwijs kunnen beginnen.

Hoofdstuk 2. Subsidiabele activiteiten en bijhorende bepalingen

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Er zijn verschillende activiteiten waar de aanvrager subsidie voor kan aanvragen.

  • a.

   Twee activiteiten hebben betrekking op ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag:

   • i.

    Bijdrage voor ouders met een peuter (woonachtig in de gemeente Wijdemeren) die naar de reguliere kinderdagopvang gaat. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de aanvrager over maximaal acht uur per week.

   • ii.

    Bijdrage voor ouders met een doelgroeppeuter (woonachtig in de gemeente Wijdemeren) die naar de VE gaat. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de aanvrager over maximaal zestien uur per week.

  • b.

   Een derde activiteit betreft alleen organisaties met VE:

   • iii.

    Een bijdrage per doelgroeppeuter voor kwaliteit verhogende maatregelen zoals de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

Artikel 4. Tarieven

 • 1. Het uurtarief waarvoor subsidie reguliere peuteropvang kan worden verstrekt is gelijk aan het maximumuurtarief dat de belastingdienst hanteert voor de berekening van de kinderopvangtoeslag.

 • 2. Het uurtarief waarvoor VE subsidie wordt verstrekt, wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

  • a.

   Het VE uurtarief bedraagt minstens het bedrag van het maximum uurtarief kinderopvang dat de belastingdienst hanteert .

 • 3. De inkomensafhankelijke ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang welke jaarlijks door de VNG wordt aangepast.

Artikel 5. subsidieduur

 • 1. De subsidie kan halfjaarlijks worden aangevraagd door de aanbieder van de gecertificeerde kinderopvang voorziening voor maximaal 20 schoolweken.

  • a.

   De eerste periode betreft januari t/m juni.

  • b.

   De tweede periode betreft juli t/m december.

 • 2. De subsidie gaat in op de eerste week dat de peuter een peuteropvangplaats bezet.

 • 3. De subsidie eindigt met ingang van de datum waarop de peuter om welke reden dan ook de peuteropvang verlaat.

Artikel 6. Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie per kind wordt bepaald door het aantal uren kinderopvang per week (zoals beschreven in artikel 6, lid 2) te vermenigvuldigen met het uurtarief (zoals beschreven in artikel 4, lid 1) verminderd met de inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zoals beschreven in artikel 4 lid 2).

  • a.

   De subsidie voor doelgroeppeuters wordt verhoogd met een bijdrage per doelgroeppeuter voor kwaliteit verhogende maatregelen zoals de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

  • b.

   De hoogte van de bijdrage per doelgroeppeuter wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

 • 2. De maximale hoeveelheid uren die per week kan worden aangevraagd is afhankelijk van of de peuter wel of geen doelgroeppeuter is:

  • a.

   Van ouders van wie de peuter naar de reguliere kinderdagopvang gaat, wordt maximaal acht uur per week vergoed.

  • b.

   Van ouders van wie de doelgroeppeuter naar de VE gaat, wordt maximaal zestien uur per week vergoed.

Artikel 7. Minimumbedrag VE

 • 1. Voor VE-aanbieders kan er een groot verschil in inkomsten ontstaan als er tijdelijk geen of maar een enkele peuter deels gebruikt maakt van het VE-aanbod. Om ervoor te zorgen dat deze aanbieders de meerkosten van het VE-aanbod kunnen blijven dekken, wordt een minimumbedrag gehanteerd op organisatieniveau.

 • 2. Het minimumbedrag wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

Hoofdstuk 3. Aanvraag subsidie

Artikel 8. Subsidieaanvragen

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd door de aanvrager.

 • 2. De aanvrager bepaalt, aan de hand van de door de ouders te verstrekken actuele inkomensgegevens, voor welke kinderen zij subsidie kunnen aanvragen.

Artikel 9. Toetsingscriteria aanvragen

Een aanvrager komt voor subsidie in aanmerking wanneer:

 • a.

  de kinderopvangvoorziening opvang verzorgt aan (doelgroep)peuters gevestigd in de gemeente Wijdemeren;

 • b.

  voor doelgroeppeuters een VE-aanbod wordt gerealiseerd van 960 uur over de periode van 1,5 jaar voor peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

 • c.

  de kinderopvangvoorziening voldoet aan de eisen van de Wko en VE.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1. De aanvrager vraagt halfjaarlijks een subsidie aan door het indienen van een vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de eerste periode (zoals beschreven in artikel 5) dient uiterlijk 30 juni ingediend te worden.

 • 3. De aanvraag voor de tweede periode (zoals beschreven in artikel 5) dient uiterlijk 31 december ingediend te worden.

 • 4. De aanvraag bevat in ieder geval informatie over

  • a.

   Wel of geen doelgroeppeuter

  • b.

   Per kind: naam van het kind, geboortedatum kind, datum aanvang kind op kinderopvang, periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aantal weken waarvoor subsidie wordt aangevraagd, uren per week waarvoor subsidie wordt aangevraagd, het maximumuurtarief, de ouderbijdrage, het totaal te vergoeden bedrag per individueel kind

  • c.

   Het totaal te vergoeden bedrag voor alle kinderen van het halfjaar.

Artikel 11. Subsidieplafond VE

 • 1. Voor VE-subsidie is een subsidieplafond van toepassing.

 • 2. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 3. Indien er meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget evenwichtig verdelen over de aanvragen.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de aanvrager

Artikel 12. Verplichtingen aanvrager

 • 1. De aanvrager brengt de subsidie, minus een eventuele extra bijdrage per doelgroeppeuter, in mindering op het door de ouders van peuters te betalen tarief voor het gebruik van een peuteropvangplaats.

 • 2. De aanvrager toetst aan de hand van de Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag, in combinatie met een inkomensverklaring van de ouder(s), of een peuter in aanmerking komt voor een peuterplek waarvoor een subsidieregeling geldt. Als dit om aantoonbare reden niet mogelijk is, kan er ander bewijs van inkomen worden opgevraagd. Dit kan zijn: salarisstrook, uitkeringsspecificatie, werkgeversverklaring, verklaring van schuldsanering, etc. De kinderopvangvoorziening houdt een administratie bij van bovengenoemde documenten aan de hand waarvan de toetsing van het recht op subsidie wordt gedaan en van bevindingen van deze toetsing. De opvangvoorziening bewaart deze gegevens nog 4 jaar na de toets en stelt deze gegevens beschikbaar aan de gemeente als de gemeente hierop een controle wil uitvoeren.

 • 3. De aanvrager dient aan ouders schriftelijk toestemming te vragen om de gegevens zoals beschreven in artikel 9 lid 4 te delen met de gemeente Wijdemeren om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • 4. De aanvrager gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van ouders en kinderen, conform geldende wetgeving.

 • 5. De aanvrager informeert de ouders dat wanneer ouders wel recht op kinderopvangtoeslag krijgen terwijl zij dit eerst niet hadden, ouders verplicht zijn dit – onder vermelding van de datum van deze wijziging, onverwijld mede te delen aan de aanvrager. De aanvrager kan bij het aanvragen van subsidie, voor de periode die volgt op de wijzigingsdatum geen subsidie meer aanvragen voor deze ouders.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening indien de toepassing van de beleidsregel zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. De Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang gemeente Wijdemeren 2020 wordt ingetrokken op de dag nadat de Verordening subsidie voorschoolse educatie en peuteropvang gemeente Wijdemeren 2022 inwerking is getreden.

 • 3. De verordening kan worden aangehaald als Verordening subsidie peuteropvang gemeente Wijdemeren 2022.

Ondertekening