Beleidsregel ‘Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen’

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ‘Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen’

Artikel 1: Bijzondere begripsbepaling

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Emmen;

 • b.

  Belevingswaarden: de mate waarin de gebruiker het verblijf in, of het gebruik van de omgeving beleeft, er waarde aan hecht en als kwalitatief ervaart.

 • c.

  Product: datgene wat het bestemmingsgebied te bieden heeft. Dit product bestaat uit de attracties (natuur, cultuur en speciale attracties) en de voorzieningen (hotels, wegen, etc.).

 • d.

  Attractiewaarde: de mate van aantrekkingskracht, aantrekkelijkheid, mogelijkheid tot vermaak.

 • e.

  Streekeigen: afkomstig uit of relatie hebbende met eigen streek.

 • f.

  Vrijetijdseconomie: betreft de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding van mensen, met inbegrip van verblijf, vervoer, vermaak en toeleveranciers;

 • g.

  Evenement: elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals opgenomen in artikel 2.12 van de Algemeen plaatselijke verordening;

 • h.

  Erkende Overlegpartner: een door de raad ingestelde officiële erkende gesprekspartner die de bewoners van een buurtschap, kern, wijk of dorp vertegenwoordigen, als bedoeld in de Verordening op de overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012;

 • i.

  PMPC (Product Markt Partner Combinatie): een samenwerkingsverband waarin door meerdere partijen (bij voorkeur uit verschillende sectoren of branches afkomstig) een gezamenlijk product op de markt wordt gebracht.

Artikel 2: Reikwijdte

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor activiteiten vallend onder de in artikel 3 bedoelde doelen en welke voldoen aan het in artikel 6 beschreven toetsingskader.

Artikel 3: Doel

De subsidie heeft als doel om ondernemers en organisaties in de vrijetijdseconomie te stimuleren om creatieve ideeën te ontwikkelen voor activiteiten en/of producten die bijdragen aan het vergroten van de belevingswaarden van de gemeente Emmen en met een positief effect op:

 • a.

  het versterken van de attractiewaarde van de gemeente Emmen;

 • b.

  het trekken van meer bezoekers in de gemeente Emmen;

 • c.

  het verlengen van de tijdsduur van bezoekers in de gemeente Emmen;

 • d.

  het vergroten van de bestedingen en werkgelegenheid in de gemeente Emmen.

Artikel 4: Doelgroep

 • 1. De aanvrager is een Erkende Overlegpartner of een onderneming of organisatie in de vrijetijdseconomie, die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een van de volgende Standaard Bedrijfsindeling (SBI) codes en subcodes (2008 versie 2018):

  • 50.30 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten);

  • 55.10 Hotels en dergelijke

  • 55.20 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

  • 55.30 Kampeerterreinen

  • 55.90 Overige logiesverstrekking

  • 91.02.1 Musea

  • 93.21 Pret- en themaparken; kermisattracties

  • 93.29 Overige recreatie (rest)

 • 2. Voor de aanvragers uit de categorieën 55.10, 55.20, 55.30 en 55.90 geldt tevens dat zij dienen te beschikken over tenminste 15 slaapplaatsen.

Artikel 5: De aanvraag

 • 1. Aanvrager maakt gebruik van het door het college voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 • 2. De subsidieaanvraag moet worden ingediend minimaal 8 weken voor de start van de activiteiten.

 • 3. Een subsidieaanvraag voor activiteiten/producten welke plaatsvinden in een volgend kalenderjaar kan slechts worden ingediend vanaf 1 oktober van het lopende kalenderjaar. Dergelijke aanvragen die vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar worden ingediend, zullen worden afgewezen.

 • 4. In aanvulling op het gestelde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen moet de aanvrager, indien het project door een PMPC wordt uitgevoerd, bij de volgende gegevens bij zijn aanvraag overleggen:

  • i.

   een door alle partijen ondertekende volmacht, waaruit het penvoerderschap van de aanvrager blijkt.

  • ii.

   een heldere beschrijving van de samenwerking en hoe de financiering is geregeld.

Artikel 6: Toetsingscriteria

 • 1. De activiteiten en/of producten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden getoetst aan de volgende criteria. Er is sprake van een initiatief:

  • a.

   met een structureel, blijvend karakter (niet eenmalig, geen evenementen);

  • b.

   dat plaatsvindt in de gemeente Emmen;

  • c.

   dat een toegevoegde waarde heeft op het bestaande aanbod van Emmen;

  • d.

   dat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en op nieuwe markten;

  • e.

   dat bijdraagt aan streekeigen en duurzaam ondernemerschap;

  • f.

   dat kwaliteit toevoegt aan de sector;

  • g.

   dat bijdraagt aan samenwerking binnen de toeristische sector.

 • 2. Voor zover niet of slechts gedeeltelijk aan wordt voldaan aan de criteria uit het vorige lid, kan de subsidie verlaagd of geweigerd worden.

 • 3. Er wordt ruime bekendheid gegeven aan de activiteit en/of het product en de activiteit en/of het product wordt voldoende onder de aandacht gebracht binnen de regio en/of het Duits grensgebied.

Artikel 7: Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017 wordt een subsidie geweigerd indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling;

 • b.

  er geen sluitend financieel dekkingsplan kan worden overgelegd;

 • c.

  in het geval er sprake is van een PMPC, er niet door alle betrokken partijen een bijdrage in geld of uren wordt geleverd;

 • d.

  er al gestart is met de activiteit, voordat de aanvraag is ingediend;

 • e.

  de aanvrager al eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente Emmen voor dezelfde activiteit;

 • f.

  de aanvrager of een bij de aanvraag betrokken ondernemer of organisatie in hetzelfde kalenderjaar reeds voor een andere activiteit/ander product onder deze beleidsregel subsidie heeft ontvangen;

 • g.

  de aanvrager in twee achtereenvolgende voorgaande jaren reeds voor een activiteit/product onder deze beleidsregel subsidie heeft ontvangen;

 • h.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8: Subsidiabele kosten

 • 1. Kosten die voor deze subsidie in aanmerking komen, zijn de in redelijkheid gemaakte kosten die direct verband houden met de uitvoering van het product of activiteit.

 • 2. De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   personeelskosten of een vergoeding voor werkzaamheden van ZZP’ers of de aanvrager zelf;

  • b.

   kosten die al op een andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

  • c.

   reis- en verblijfskosten;

  • d.

   exploitatiekosten;

  • e.

   vervangingsinvesteringen;

  • f.

   achterstallig en/of reguliere onderhoudskosten;

  • g.

   stichtingskosten;

  • h.

   oprichtingskosten;

  • i.

   de aan de subsidieaanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

Artikel 9 : Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   bij een aanvraag door 1 partij maximaal 40% van de subsidiabele kosten.

  • b.

   bij een aanvraag van een PMCP maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 5.000,- per aanvraag.

 • 3. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 10.000,- per aanvraag.

Artikel 10: Verlening, vaststelling en betaling

 • 1. Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen.

 • 2. Binnen 12 maanden nadat de subsidie is verleend, moet het product of de activiteit waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd.

Artikel 11: Subsidieplafonds

 • 1. Voorafgaand aan elk kalenderjaar wordt het subsidieplafond voor deze beleidsregel vastgesteld en bekendgemaakt.

 • 2. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 3. Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 4. Indien door honorering van enige aanvraag het subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor deze aanvraag verlaagd of geweigerd.

Artikel 12: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, besluit het college.

Artikel 13: Slotbepalingen

 • 1. De beleidsregel 'Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen' (ingangsdatum 01-01-2021) wordt per 1 januari 2022 ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de beleidsregel 'Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen' (ingangsdatum 01-01-2021) van toepassing.

 • 4. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 23 november 2021.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris,

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester,

H.F. van Oosterhout