Subsidiejaarprogramma 2022 gemeente Bergeijk

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidiejaarprogramma 2022 gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

gelet op artikel 4 Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018 en het welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022.

Besluiten vast te stellen het:

Subsidiejaarprogramma 2022 gemeente Bergeijk

Inleiding

Voor u ligt het subsidiejaarprogramma 2022. Vaststelling van het subsidiejaarprogramma is een bevoegdheid van het college. Het subsidiejaarprogramma wordt jaarlijks door het college vastgesteld nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de gemeentelijke begroting.

Het subsidiejaarprogramma is een voortvloeisel uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018 en het welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022.

Het subsidiejaarprogramma is een inhoudelijke uitwerking van de bijlage uit de gemeentelijke begroting, onderdeel subsidies. In dit programma wordt inhoudelijk en financieel per subsidie een opsomming gegeven voor het jaar dat volgt.

Bergeijk, november 2021.

Subsidiejaarprogramma 2022gemeente Bergeijk

In het welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 worden vijf inhoudelijke speerpunten benoemd:

1. De gemeente schept voorwaarden voor maatschappelijke opbouw en samenleving, de burger is zelf verantwoordelijk voor uitvoering en participatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor instandhouding en realisatie van een infrastructuur waarbij voorwaarden voor het realiseren van het welzijnsbeleid worden geschapen. Burgers zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van (welzijns-) activiteiten en de participatiegraad ervan. De gemeente heeft een ondersteunende en faciliterende rol.

2. De gemeente legt een goede basis voor de jeugd.

Jongeren verdienen en krijgen extra aandacht in het welzijnssubsidiebeleid van de gemeente. Het bevorderen van lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen is hierbij het uitgangspunt.

3. Voor kwetsbare burgers doet de gemeente wat meer.

Kwetsbare burgers moeten kunnen rekenen op een vangnet van voldoende voorzieningen dichtbij huis waar zij gebruik van kunnen maken. Dit past binnen het decentralisatie gedachtegoed. De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning aan burgers te bieden of in ieder geval de juiste voorwaarde te scheppen voor voorzieningen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

4. Het bevorderen van participatie.

Participatie, inspraak en advies verdienen bijzondere aandacht.

5. Stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven.

Nieuwe en vernieuwende projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, kunst, cultuur en sport worden gestimuleerd en ondersteund.

Algemene bepalingen

Subsidiabele organisaties

 • 1.

  Er wordt alleen een subsidie verstrekt aan een aanvrager die gevestigd is in de gemeente Bergeijk, rechtspersoon is en die voldoet aan de criteria in deze regeling.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt uitsluitend een subsidie verstrekt aan een aanvrager die gevestigd is buiten de gemeente Bergeijk indien Bergeijk in het werkgebied ligt van deze organisatie, mits er geen organisatie gevestigd is in de gemeente Bergeijk die dezelfde activiteiten uitvoert als waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3.

  Het college kan in afwijking van het eerste en het tweede lid bepalen dat een organisatie niettemin voor subsidie in aanmerking komt, als deze voldoet aan de Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2018 en subsidievoorwaarden opgenomen in het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022.

 • 4.

  Indien aan een organisatie een subsidie wordt verleend hoger dan € 50.000 per jaar, worden er met deze organisatie op individueel niveau afspraken gemaakt over de doelstelling, te leveren prestaties, tussentijdse rapportages en de wijze van verantwoorden.

Waarderingssubsidies 

De waarderingssubsidie wordt verstrekt voor een periode van maximaal 4 jaar. Deze subsidie wordt ingezet voor terugkerende activiteiten die de gemeente van belang vindt, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden en zonder de uitvoering of de voortzetting ervan van subsidiering afhankelijk te maken.

Muziek

1.1 Harmonie-, Fanfare- en Accordeonverenigingen

Subsidiedoel:

Het verlenen van passende diensten bij voor de gemeenschap van de kernen Bergeijk 't Hof, 't Loo, Weebosch, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven van belang zijnde evenementen, festiviteiten en activiteiten.

Activiteiten en prestaties:

 • Het verzorgen van een adequate jeugdopleiding;

 • Aangesloten zijn bij een landelijk overkoepelend orgaan;

 • Zorg dragen voor voldoende instrumentarium voor de leden en representatieve kleding bij openbare optredens;

 • Zorg dragen voor het onder leiding staan van de orkesten van een bevoegde dirigent;

 • Het nastreven van een goede kwaliteit van de orkesten;

 • Het aanbod van uw muziekvereniging plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient zich vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn;

 • Indien in het voorgaande jaar een andere dirigent is aangetrokken, een bewijs van bevoegdheid van de dirigent.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Opbouw subsidie

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis voor de uitvoering van passende (muzikale) evenementen.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 2022: € 24.033

Subsidie Harmonie Theodatus 2022: € 11.171

Subsidie Fanfare Irene 2022: € 9.005

Subsidie Riethovens Harmoniecorps 2022: € 10.972

Subsidie Accordeonvereniging de Lustige Klanken 2022: € 5.386

Cultuur

1.2 Bakkerijmuseum

Subsidiedoel:

Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van het Bakkerijmuseum.

Activiteiten en prestaties:

 • Het openstellen en in stand houden van het Bakkerijmuseum;

 • Het openstellen van het bakkerijmuseum tijdens de open monumentendag en een gratis rondleiding en/of activiteit aanbieden;

 • Het activiteiten aanbod van het Bakkerijmuseum voor kinderen plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient zich vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren;

 • Jaarlijks wordt in overleg met de Algemene Hulpdienst Bergeijk aan 5 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de gelegenheid geboden om gratis aan activiteiten deel te nemen  

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Opbouw subsidie:

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis mede ter compensatie van de huisvestingskosten.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie Bakkerijmuseum 2022: € 5.086

Jeugd

1.3 Jeugdactiviteiten

Subsidiedoel:

Het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen in de eigen kern tijdens de zomervakantie.

Activiteiten en prestaties:

 • Het organiseren van sport-, spel-, creatieve en recreatieve activiteiten gedurende minimaal drie aaneengesloten dagen voor jeugdigen in de basisschoolleeftijd (vakantieweek);

 • Jaarlijks worden in overleg met de Algemene Hulpdienst Bergeijk 5 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de gelegenheid gesteld om gratis deel te nemen aan de jeugdvakantieweek; 

Verantwoording:

 • Het indienen van een overzicht van het programma van de kinderweek voor 1 juni.

Opbouw subsidie:

De subsidiegrondslag is gebaseerd op het aantal deelnemers x het aantal dagen x € 2,-

Voorwaarden:

 • Minimaal 3 georganiseerde dagen;

 • Subsidiabel zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar;

 • Minimaal 50 deelnemers en maximaal 500 deelnemers uit de betreffende kern.

Subsidiebedrag:

Op basis van het aantal deelnemers en dagdelen wordt de subsidie berekend.

Beschikbaar budget Jeugdvakantieweek 2022:

Westerhoven – Riethoven – Bergeijk – ‘t Loo € 4.383

1.4 Speeltuin de Bucht

Subsidiedoel:

Bijdragen aan de instandhouding van speeltuin de Bucht, zodat deze aan kinderen de gelegenheid biedt om op een verantwoorde en veilige wijze onder toezicht van volwassenen gebruikt te worden.

Activiteiten en prestaties:

De speeltuinvoorziening:

 • Voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid;

 • Is afgebakend;

 • Is gedurende een bepaalde periode op vaste openingstijden open;

 • Staat gedurende de openingstijden onder toezicht van een of meer volwassenen;

 • Biedt tegen betaalbare tarieven een bezoek aan;

 • Biedt in overleg met de Algemene Hulpdienst Bergeijk aan 10 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een of meerdere gratis entree(s) tijdens de zomervakantie aan;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  Een brochure met openingstijden en de tarievenlijst;

 • b.

  Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • c.

  Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • d.

  Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • e.

  Het aanbieden van een verklaring voor 1 juni 2023, dat de voorziening voldoet aan de veiligheidsvoorschriften (op basis van het jaarlijks Inspectierapport, getoetst aan de Wet Attractiebesluit Speeltoestellen).

Opbouw subsidie:

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis als compensatie voor de instandhoudingskosten van speeltuin de Bucht.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie speeltuin de Bucht 2022: € 13.817

1.5 Handbalvereniging Bergeijk

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de huursubsidie voor de zaalhuur van sporthal de Drie Eiken. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde netto kosten voor de handbalaccommodatie op sportpark Bergerheide. Het bestedingsdoel is gedeeltelijke compensatie van de extra huurlasten in sporthal de Drie Eiken.

Activiteiten en prestaties:

 • Een bijdrage leveren zodat de handbalvereniging haar jeugdige leden kan faciliteren in een binnensportaccommodatie.

 • Het aanbod van uw vereniging plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren.

 • Het periodiek voeren van een gesprek met het bestuur van de handbalvereniging om het ledenaantal te monitoren en de stand van zaken binnen de vereniging te bespreken.

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Opbouw subsidie:

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie handbalvereniging 2022: € 5.714

1.6 Kinderboerderij

Subsidiedoel:

Bijdragen aan de instandhouding van kinderboerderij Bergeijk, die een bijdrage levert aan recreatie, educatie en ontmoeting van bezoekers.

Activiteiten en prestaties:

 • Het aanbod van educatieve en recreatieve activiteiten;

 • Het bieden van een platform tot ontmoeting;

 • Het bieden van een gevarieerd aanbod van dieren;

 • Het voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is of te maken heeft met de openstelling van de kinderboerderij en de hiermee samenhangende aspecten, zoals veiligheid medewerkers, veiligheid bezoekers, veiligheid speeltoestellen en ondergronden, dierenwelzijn en milieuzaken;

 • De kinderboerderij heeft geen winstoogmerk;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn. 

Opbouw subsidie:

Een vaste bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis mede ter compensatie van de accommodatiekosten.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebasseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie kinderboerderij 2022: € 1.521

1.7 Jeugdcarnavalsoptochten

Subsidiedoel:

Het laten voortbestaan van de cultuurhistorische traditie dat in elke kern een jeugdcarnavalsoptocht wordt georganiseerd met als nevendoel het bevorderen van de sociale samenhang voor de oudere jeugd door het voorbereiden van de optocht en het maken van carnavalswagens.

Activiteiten en prestaties:

 • Het organiseren van een jeugdcarnavalsoptocht in de plaatselijke kern voor de kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn. 

Verantwoording:

 • Het overleggen van een activiteiten/programmaboekje voor 1 juni van de carnavalsviering van het voorafgaande jaar.

Opbouw subsidie:

Voor de kernen Westerhoven – Riethoven – Luyksgestel – Bergeijk 't Hof – ’t Loo en Weebosch wordt een bedrag van € 0,25 per inwoner verleend met als basis de Basisregistratie (BRP) van de gemeente per 1 januari van het voorafgaande subsidiejaar.

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie de Koffieleuters 2022: € 535

Subsidie de Bremspoersen 2022: € 619

Subsidie de Stekkeroapers 2022: € 795

Subsidie de Piepteuten 2022: € 2.238

Subsidie Rommegat 2022: € 388

Subsidie Urnegat 2022: € 179

1.8 Activiteitensubsidie Buitengaander

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan activiteiten specifiek gericht op de jeugd.

Activiteiten en prestaties:

 • Een bijdrage leveren aan de organisatie van de film- en videoclub en de jeugdcentrale;

 • Een bijdrage leveren aan de organisatie van sport-, spel,- creatieve,- en recreatieve activiteiten gericht op de jeugd in Westerhoven;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn .

Verantwoording:

 • Het indienen van een inhoudelijk verslag voor 1 mei 2023, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

Opbouw subsidie:

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie activiteitensubsidie Buitengaander 20222: € 1.666

Ouderen

1.9 KBO

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de ondersteuning van activiteiten (in de meest brede zin van het woord) voor senioren in de diverse kernen.

Activiteiten en prestaties:

 • Subsidiabele activiteiten bestaan uit het organiseren en het aanbieden van activiteiten op het vlak van gezondheidsbevordering/creativiteit/vorming/voorlichting aan leden en niet leden waarbij een verschuiving plaatsvindt van ontmoetingsgerichte/recreatieve activiteiten naar maatschappelijke inzet en vroeg signalering van diverse ouderen problematieken.

 • Aanbieden van (inloop)activiteiten (koersbal, volksdansen, beweging, wandel- en fietsdagen) gericht op de doelgroep senioren;

 • Zorgen dat senioren zolang mogelijk deel blijven nemen aan het sociale leven binnen de kern zodat een isolement zo veel als mogelijk wordt voorkomen/verminderd;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het overleggen van een activiteitenoverzicht voor 1 juni van afgelopen kalenderjaar.

Opbouw subsidie:

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van de KBO van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie KBO Bergeijk 2022: € 4.542

Subsidie KBO Luyksgestel 2022: € 1.056

Subsidie KBO Riethoven 2022: € 3.009

Subsidie KBO Westerhoven 2022: € 1.027

Kernen

1.10 Dorpsraden

Subsidiedoel:

Subsidie wordt verleend aan de dorpsraden met als doel de belangenbehartiging van de inwoners van een kern te vergroten. De subsidie is bedoeld voor de bevordering c.q. instandhouding van de leefbaarheid in de meest brede zin van het woord (Zie ‘convenant dorpsraden’).

Activiteiten en prestaties:

 • Een bijdrage leveren voor bureaukosten, vergaderkosten, kosten literatuur, reis- en publiciteitskosten, kosten verkiezingen, kosten van dorpsavonden en kosten van bindingsavonden van de dorps- en Kernraden;

 • Een bijdrage leveren voor het oprichten en onderhouden van de 6 minutenwerkgroep. De 6 minutenwerkgroep zet zich in voor het plaatsen en (her)plaatsen van AED’s in de openbare ruimte;

 • Het beheren van een jaarlijks activiteitenbudget van de dorpsondersteuner. Dit budget kan naar eigen inzicht van de dorpsondersteuner ingezet worden voor de organisatie van (inloop) activiteiten in de kern;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn;

 • Jaarlijks vindt een gezamenlijk overleg plaats met de dorps-/kernraad van de gemeente Bergeijk;

 • Jaarlijks wordt de dorpsraad in de gelegenheid gesteld om een dorpsschouw te organiseren voor het college van B&W en de gemeenteraadsleden.

Opbouw subsidie:

 • Een vaste waarderingssubsidie per jaar van € 2.893 als tegemoetkoming in de kosten.

 • Een vast bedrag per jaar van € 2.000; dit betreft het activiteitenbudget van de dorpsondersteuner.

 • Een vast bedrag per jaar van € 750,- als bijdrage voor de 6 minuten werkgroepen.

Totaal subsidiebedrag:

Subsidie dorpsraad Luyksgestel 2022: € 5.643

Subsidie Kernraad Riethoven 2022: € 5.643

Subsidie dorpsraad Westerhoven 2022: € 5.643

Subsidie stichting de Weebosch 2022: € 5.643

Subsidie stichting Samen ’t Loo 2022: € 5.643

Subsidie dorpsraad ’t Hof 2022: € 5.643

1.11 Oranjecomité

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan deze cultuurhistorische traditie zodat deze blijft voortbestaan. Hierdoor kan jaarlijks in iedere kern openbaar Koningsdag gevierd worden.

Activiteiten en prestaties:

 • Het verzorgen van activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op Koningsdag;

Verantwoording:

 • Voor 1 juni een activiteitenoverzicht of programmaboekje van de Koningsdagviering van het voorafgaande jaar overleggen.

Opbouw subsidie:

Voor de kernen Westerhoven – Luyksgestel – Riethoven – Bergeijk ’t Hof – Weebosch en ’t Loo wordt een bedrag van € 0,25 per inwoner verleend met als basis de Basisregistratie (BRP) van de gemeente per 1 januari van het voorafgaande subsidiejaar.

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie oranjecomité Westerhoven 2022: € 535

Subsidie oranjecomité Luyksgestel 2022: € 795

Subsidie oranjecomité Riethoven 2022: € 619

Subsidie oranjecomité ’t Hof 2022: € 2.238

Subsidie oranjecomité de Weebosch 2022: € 179

Subsidie oranjecomité ’t Loo 2022: € 388

1.12 EHBO

Subsidiedoel:

EHBO verenigingen in de gelegenheid brengen om:

 • Ondersteuning te verlenen bij activiteiten in de gemeente Bergeijk, gericht op het voorkomen van ongevallen;

 • Verantwoorde hulp bij ongelukken te verlenen;

 • Leden op te leiden tot het EHBO-diploma (inclusief reanimatie en AED-gebruik);

 • Het vervangen en het onderhouden van de eigen (oefen) AED.  

Activiteiten en prestaties:

 • Ter ondersteuning aanwezig zijn bij plaatselijke evenementen met opgeleide EHBO- vrijwilligers;

 • Het opleiden van leden;

 • Leden stimuleren zich aan te melden bij www.hartslag.nu;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Voor 1 juni 2022 het aantal leden aan de gemeente doorgeven;

 • Een lijst van activiteiten van het vorig jaar, waarbij de vereniging voor het verlenen van ondersteuning aanwezig is geweest;

 • Een overzicht van de boekwaarde en de onderhoudskosten van de (oefen) AED.

Opbouw subsidie:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op het aantal leden van de EHBO vereniging vermenigvuldigd met € 25,- met een maximum van 200 leden. Daarnaast ontvangt de EHBO een vaste bijdrage voor het onderhouden en vervangen van de AED van € 760,-

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie EHBO Bergeijk 2022: € 2.426

Subsidie EHBO Luyksgestel 2022: € 1.582

Subsidie EHBO Riethoven 2022: € 1.759

Subsidie EHBO Westerhoven 2022: € 1.354

Natuureducatie

1.13 IVN

Subsidiedoel:

Kinderen in de doelgroep 4 tot en met 12 jaar kennis te laten maken met de natuur. Daarnaast het leveren van een bijdrage aan natuureducatie, voorlichting, milieu en duurzaamheid.

Activiteiten en prestaties:

 • Het aanbieden van een activiteitenprogramma wat gericht is op natuureducatie en duurzaamheid voor jeugdigen;

 • Het aanbod van uw vereniging plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn. 

Verantwoording:

 • Het overleggen voor 1 juni 2023 van een activiteitenoverzicht voor 2022.

Opbouw subsidie:

Een vaste waarderingssubsidie op jaarbasis van € 250,-

Subsidiebedrag:

Een vaste bijdrage op jaarbasis ter ondersteuning van excursies, lezingen en andere natuur- educatieve activiteiten.

Subsidie IVN 2022: € 250

1.14 Natuurtuin

Subsidiedoel:

Basisschool kinderen in Bergeijk in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kennis te laten maken met de natuur in de meest brede zin van het woord. Daarnaast het leveren van een bijdrage aan natuureducatie, voorlichting, milieu en duurzaamheid.

Activiteiten en prestaties:

 • Het aanbieden van activiteiten voor basisschool die een bijdrage leveren aan de bewustwording van samenhang tussen mens, plant en dier;

 • Het aanbod van uw vereniging plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren;

 • Jaarlijks gratis aanbieden van een eenmalige natuureducatie activiteit aan ten minste 5 volwassenen uit een kwetsbare doelgroep naar keuze. Voorbeelden van kwetsbare doelgroepen zijn (licht) dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen en mensen met een laag inkomen;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het overleggen van een overzicht voor 1 juni 2022 met het aantal bezoekers per groep, per school over het jaar 2021;

 • Het overleggen van een beknopt activiteitenoverzicht voor 1 juni van het voorafgaande jaar.

Opbouw subsidie:

Het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal basisschoolleerlingen van de gemeente Bergeijk per 1-10-2021 vermenigvuldigd met € 1,- met een maximum van € 3.000.

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie Natuurtuin 2022: € 1.296

Zorg/welzijn

1.15 Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost Brabant

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan het Alzheimer café. Hierdoor kunnen personen met dementie, hun naasten en anderen die een rol hebben in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie hier gebruik van maken.

Activiteiten en prestaties:

 • Het aanbieden van activiteiten op het gebied van dementie en voorzien in een behoefte voor inwoners van Bergeijk op dit gebied;

 • Het aanbieden van een Alzheimer café voor mensen met dementie, hun naasten en anderen. Denk hierbij aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Opbouw subsidie:

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie Alzheimer Nederland 2022: € 1.382

1.16 Nederlandse Vereniging Autisme Noord-Brabant/Autisme Informatie Centrum de Kempen

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de Nederlandse Vereniging Autisme zodat voorlichting, deskundigheidsbevordering en trainingen voor vrijwilligers gegeven kunnen worden.

Activiteiten en prestaties:

 • Informatie verstrekken over een (potentiële) doelgroep of verwanten van de doelgroep;

 • Het aanbieden van trainingen en/of deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het aantal leden jaarlijks voor 1 juni aan de gemeente doorgeven.

Opbouw subsidie:

Een vast bedrag als waarderingssubsidie op jaarbasis.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie NVA Noord Brabant/AIC de Kempen 2022: € 1.105

1.17 Voedselbank Bergeijk

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de ondersteuning van inwoners/huishoudens die op of onder het bestaansminimum leven binnen de gemeente Bergeijk.

Activiteiten en prestaties:

 • De uitgangspunten van de voedselbank (missie, visie, toewijzingscriteria) worden strikt nageleefd;

 • De stichting blijft zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering;

 • De voedselbank huurt ruimte van circa 100 m2 in het Aquinohuis conform de spelregels van de Nota Maatschappelijk vastgoed;

 • Er worden geen financiële vergoedingen verstrekt door de Voedselbank;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Opbouw subsidie:

Bij de bepaling van de hoogte van de subsidie is rekening gehouden met een capaciteit van 50 huishoudens in Bergeijk.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag is gebaseerd op de vastgestelde subsidie van het subsidiejaar 2021 (peiljaar 2021) x indexering.

Subsidie Voedselbank Bergeijk 2022: € 5.979

1.18 Scouting

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de scouting welke bijdraagt jongeren op een ongedwongen en gezellige manier (in groepsverband) bezig te laten zijn op het gebied van sport en spel, creativiteit en buitenleven onder (bege)leiding van vrijwillig(st)ers.

Activiteiten en prestaties:

 • Het aanbieden van diverse speltakken waarin kinderen en jongeren hun spel spelen;

 • Het aanbieden van een veilige en leerzame speelomgeving;

 • Het aantal leden tot 18 jaar jaarlijks voor 1 juni aan de gemeente doorgeven;

 • Het aanbod van uw vereniging plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren.

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het doorgeven van een beknopt activiteitenoverzicht van het jaar 2022. Dit overzicht dient voor 1 juni 2023 aan de gemeente overlegd te worden.

Opbouw subsidie:

Het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal jeugdleden vermenigvuldigd met € 10,- met een maximum van € 3.000 per organisatie.

Voor kadervorming ontvangt de vereniging daarnaast een bedrag:

 • € 150,- per jaar voor een vereniging met 10 tot 50 jeugdleden;

 • € 200,- per jaar voor een vereniging met 50 tot 100 jeugdleden;

 • € 250,- per jaar voor een vereniging met meer dan 100 jeugdleden.

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie scouting Riethoven 2022: € 720

Subsidie scouting St. Andries 2022: € 517

Subsidie scouting St. Lambertus 2022: € 1.379

Subsidie Jong Nederland Bergeijk ’t Loo 2022: € 365

Regionale organisaties

1.19 Stichting Kompas

Subsidiedoel:

Het adviseren, ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van mensen zonder betaalde baan in het algemeen en arbeidsongeschikten in het bijzonder.

Activiteiten en prestaties:

 • Een bijdrage leveren om personen zonder betaalde baan en arbeidsongeschikten te begeleiden om in de maatschappij terug te keren; 

Verantwoording:

 • Het aantal leden jaarlijks voor 1 juni aan de gemeente doorgeven.

Opbouw subsidie:

Het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal Bergeijkse deelnemers vermenigvuldigd met € 30,- met een maximum van 15 deelnemers.

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie stichting Kompas 2022: € 214

1.20 Zwem- en sportvereniging de Dobbers

Subsidiedoel:

Het verzorgen van zwem- en sportactiviteiten onder deskundige leiding voor personen met een medische indicatie.

Activiteiten en prestaties:

 • Een bijdrage leveren aan de revalidatie en het bevorderen van de deelname aan maatschappelijke activiteiten;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het aantal leden jaarlijks voor 1 juni aan de gemeente doorgeven.

Opbouw subsidie:

Het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal Bergeijkse deelnemers vermenigvuldigd met € 30,- met een maximum van 40 deelnemers.

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie zwem- en sportvereniging de Dobbers 2022: € 487

1.21 Reumapatiëntenvereniging de Kempen

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de conditie, beweeglijkheid en zelfredzaamheid van personen met reuma.

Activiteiten en prestaties:

 • Onder leiding van een fysiotherapeut bewegen in extra verwarmd water;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Het aantal leden jaarlijks voor 1 juni aan de gemeente doorgeven.

Opbouw subsidie:

Het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal Bergeijkse deelnemers vermenigvuldigd met € 40,- met een maximum van 40 deelnemers.

Subsidiebedrag:

Het bedrag wat uit bovenstaande berekening komt wordt geïndexeerd.

Subsidie Reumapatiëntenvereniging de Kempen 2022: € 568

1.22 Algemene Hulpdienst Bergeijk

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren zodat de Algemene Hulpdienst Bergeijk zich in kan zetten voor de bestrijding van armoede binnen de gemeente Bergeijk.

Activiteiten en prestaties:

 • Het bieden van ondersteuning, het adviseren en helpen van personen en eventueel doorverwijzen van personen naar een professionele organisatie;

 • Ieder kwartaal vindt een afstemmingsoverleg plaats tussen de Algemene Huldienst Bergeijk en de gemeente;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Opbouw subsidie:

Een vaste bijdrage op jaarbasis van € 2.000 ter ondersteuning van de Algemene Hulpdienst Bergeijk.

Subsidiebedrag:

Een vast bedrag op jaarbasis van € 2.000.

Subsidie Algemene Hulpdienst Bergeijk 2022: € 2.000

1.23 Hartslag Nu

Subsidiedoel:

Ondersteunen van onze 6-minuten werkgroepen door de Stichting HartslagNu.

Activiteiten en prestaties:

 • HartslagNu biedt voor deze bijdrage o.a. een inlogaccount met toegang tot informatie over alle AED’s en burgerhulpverleners in onze gemeente; Met het inlogaccount kunnen we het aantal burgerhulpverleners en AED’s monitoren en gemeentelijke data uit het systeem halen, zoals aantal reanimatieoproepen, reactietijd per gebied, risicovolle locaties (dit konden we voorheen niet). Ook zorgen ze op verschillende manieren voor nazorg voor burgerhulpverleners na een reanimatie, en spannen ze zich actief voor de werving en het behoud van voldoende aangemelde burgerhulpverleners en AED’s in het oproepsysteem.

Verantwoording:

 • Na één jaar wordt de inzet van HartslagNu beoordeeld. Afhankelijk daarvan wordt onderzocht of de inzet van HartslagNu een meerwaarde heeft gehad voor onze 6-minuten-werkgroepen. In principe geldt de offerte voor een periode van twee jaar.

Opbouw subsidie:

Een vaste bijdrage op jaarbasis van € 1.110 ter ondersteuning van HartslagNu.

Subsidiebedrag:

Subsidie HartslagNu 2022 € 1.110

1.24 Bergeijkse Kunstenaarsvereniging

Subsidiedoel:

Een financiële bijdrage leveren (o.a. in te zetten voor de aanschaf van diverse materialen) zodat wekelijks op meerdere dagen kunstzinnige activiteiten voor kinderen aangeboden kunnen worden in het Jeugdatelier.

Activiteiten en prestaties:

 • Ieder jaar vindt een afstemmingsoverleg plaats tussen het bestuur van de BKV en de gemeente;

 • De BKV monitort het aantal deelnemers;

 • Het aanbod van het Jeugdatelier plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Voor 1 juli levert u een jaarverslag in van het Jeugdatelier Bergeijk van het afgelopen schooljaar.

Opbouw subsidiebedrag:

De bijdrage is opgebouwd uit een vergoeding voor materialen, de kosten voor de docent zijn niet subsidiabel.

Subsidiebedrag:

Bergeijkse Kunstenaarsvereniging 2022: € 3.803

1.25 Wensmuziek

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren zodat stichting Wensmuziek een wekelijks creatief-, en kunstzinnig aanbod kan aanbieden aan de jeugdigen.

Activiteiten en prestaties:

 • Het aanbod van stichting Wensmuziek plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren.;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn.

Verantwoording:

 • Voor 1 juli levert u een jaarverslag in van stichting Wensmuziek van het afgelpen schooljaar.

Opbouw subsidie:

De bijdrage is opgebouwd uit een vergoeding voor materialen, de kosten voor de docent zijn niet subsidiabel.

Subsidiebedrag:

Stichting Wensmuziek 2022: € 1.775

Budget kadervorming jeugd

Subsidiedoel:

De kwaliteit van het vrijwillig kader van de verenigingen op de terreinen van welzijn, sport, kunst en cultuur ten behoeve van de jeugd vergroten.

Activiteiten en prestaties:

 • De training moet bijdragen aan een verhoging van kennis en kunde van de vrijwilligers;

 • De vereniging moet een vrijwillig kader hebben, dat lid is van de Bergeijkse vereniging of als vrijwilliger werkzaam is.

 • De vereniging draagt zorg dat het vrijwillig kader aan kadervorming doet, hetzij kadertrainingen volgt. Dit moet uit het activiteitenoverzicht blijken;

 • De vereniging heeft tenminste 15 actieve jeugdleden tussen de 4 en 18 jaar of deelnemers;

 • Het kader moet een certificaat of diploma van een sportbond, scoutingsbond of anderszins hebben.

Opbouw subsidie:

Voor kadervorming ontvangt een vereniging daarnaast een bedrag:

 • € 150,- per jaar voor een vereniging met 10 tot 50 jeugdleden;

 • € 200,- per jaar voor een vereniging met 50 tot 100 jeugdleden;

 • € 250,- per jaar voor een vereniging met meer dan 100 jeugdleden.

Subsidiebedrag:

Op jaarbasis is een budget beschikbaar voor ondersteuning van kadervormende activiteiten.

Beschikbaar budget 2022: € 3.317

Budgetsubsidies

De welzijnssubsidie (budgetsubsidie) is een subsidie waarbij een instelling een bedrag krijgt toegewezen om een van te voren goedgekeurd activiteitenprogramma uit te voeren. Deze subsidiesoort is van toepassing op activiteiten die een structurele basis hebben in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

2.1 Openbare bibliotheek

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van de kinderen en inwoners, onder meer via bevordering van les- en mediavaardigheden, via het faciliteren van het non-formele onderwijs en via toegang tot media en informatie.

Activiteiten en prestaties:

 • De bestuursovereenkomst tussen gemeente en bibliotheek de Kempen en het beleidsplan 2017 – 2020 wordt strikt nageleefd;

 • De gezamenlijke strategische visie samenwerkende gemeenten en bibliotheek de Kempen wordt strikt nageleefd;

 • Een bijdrage leveren aan de 5 kernfuncties, zijnde: kennis en informatie ter beschikking stellen, mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie, lezen en kennismaken met literatuur bevorderen, ontmoeten en debat organiseren en kennismaking met kunst en cultuur faciliteren.

 • Het stimuleren van lezen, bevorderen van leesplezier en het versterken van de 21e -eeuwse vaardigheden;

 • Bijdragen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen;

 • Het vergroten van participatie en zelfredzaamheid;

 • Het voorkomen van taalachterstanden en laag geletterdheid op latere leeftijd en het versterken van de (media) basisvaardigheden;

 • Dagelijkse openstelling tussen 09.30 en 16.30 uur;

 • Het aanbieden van activiteiten op de locatie Hof 82.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag: 

Subsidie Bibliotheek de Kempen 2022: € 278.740

2.2 Muziekonderwijs Art4U

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan het verzorgen van een binnen- en buitenschools aanbod gericht op kunst en cultuur, in het bijzonder muziek voor amateurbeoefenaars. Daarnaast stimuleren van (actieve) cultuurparticipatie onder de bewoners van de gemeente Bergeijk.

Activiteiten en prestaties:

 • Een bijdrage leveren aan het muziekonderwijs in Bergeijk;

 • Het verzorgen van een binnen- en buitenschools kunst en cultuur aanbod. In het bijzonder voor jeugdige (amateur) kunstbeoefenaars;

 • Een bijdrage leveren aan een vitale culturele infrastructuur die bijdraagt aan een voor de bewoners van Bergeijk aantrekkelijke en meer waardevolle leef- en woonomgeving. 

 • Een bedrag van € 0,24 cent wordt gealloceerd voor de regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit'.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Subsidie Art4U 2022: € 261.161

2.3 Cultuureducatie met kwaliteit

Subsidiedoel:

Het leveren van een bijdrage per inwoner waardoor het cultuuronderwijs op de Bergeijkse basisscholen van een impuls voorzien wordt waardoor kinderen tijdens de basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, kunst, tekenen, toneel en erfgoed.

Activiteiten en prestaties:

 • Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, verdiepen en vernieuwen van lessen op het gebied van kunst en cultuur;

 • Een bijdrage leveren aan vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten; 

 • In de verantwoording 2022 aantonen hoe het bedrag van de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ is ingezet in het basisonderwijs van Bergeijk.

Subsidiebedrag: 

Subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2022: € 24.937

2.4 De Kattendans

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de kernfuncties van de Kattendans zijnde theater, verhuur en horeca. Daarnaast ontvangt u een eenmalige bijdrage voor de frictiekosten die het gevolg zijn van de tijdelijke sluiting van de Kattendans.

Activiteiten en prestaties:

 • De afspraken in het strategisch beleidsplan 2006 – 2009 en het jaarplan 2021 worden strikt nageleefd;

 • Een bijdrage leveren voor het beheren en exploiteren van de theaterfunctie en het verhuren van ruimten aan het Bergeijkse verenigingsleven conform de afspraken in het Strategisch Beleidsplan Kattendans 2006 – 2009;

 • U draagt zorg voor een adequate administratie van de frictiekosten;

 • U draagt zorg voor een eindafrekening waaruit blijkt hoe het bedrag besteed is.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Subsidie de Kattendans 20221: € 496.035

2.5 DigiTaalhuis Bibliotheek de Kempen

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken van de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en de digitale vaardigheid van de inwoners van de gemeente Bergeijk. Daarnaast het stimuleren van inwoners met een kennisachterstand op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden om zich nu en in de toekomst te blijven ontwikkelen .

Activiteiten en prestaties:

 • Het bieden van een plek waar volwassenen beter de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven;

 • Het aanbieden van een spreekuur, waar mensen terecht kunnen als zij iets aan hun lees- en schrijfproblemen willen verbeteren;

 • Het aanbieden van een passend educatief aanbod op het gebeid van taal, digitale vaardigheden en rekenen;

 • Het doorverwijzen van mensen naar formele educatietrajecten.

 • Bibliotheek de Kempen coördineert het DigiTaalhuis en huurt hiervoor de ruimtes in het Aquinohuis.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 18.000

2.6 Stichting Centrummanagement Bergeijk

Subsidiedoel:

De Stichting Centrummanagement Bergeijk is erop gericht om het centrum van Bergeijk goed te laten functioneren met een veelheid aan voorzieningen. Hierbij richt men zich o.a. op de aantrekkelijkheid en verblijfswaarde van het marktplein, aanbodversterking en leegstandsbestrijding rond het Hof, focus in evenementen en een versterking van de profilering.

Activiteiten en prestaties:

 • Het ontplooien van activiteiten die passen binnen het genoemde subsidiedoel en passen binnen het opgestelde businessplan.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 13.607

2.7 Beleef Bergeijk (inclusief Visit Bergeijk, voorheen TIP)

Subsidiedoel:

 • a.

  Het bevorderen, organiseren en propaganderen van activiteiten met betrekking tot de vrijetijdseconomie in de gemeente Bergeijk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

 • b.

  Het op zakelijk verantwoorde wijze versterken en bevorderen van de bezoekersmarkt binnen de grenzen van de gemeente Bergeijk en met name in de kernen (Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven, ’t Hof, ’t Loo en de Weebosch); onder de bezoekersmarkt wordt onder andere begrepen de toeristisch-recreatieve markt in de gemeente Bergeijk, alsmede de daarbinnen georganiseerde evenementen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • a.

  Het aanbieden van een actueel informatiepakket op het gebied van de vrijetijdseconomie, zowel voor de toeristen als voor de ingezetenen van de samenwerkende gemeenten van de Brabantse Kempen;

 • b.

  Het initiëren, coördineren, ondersteunen, begeleiden, participeren in- en uitvoeren van concrete (nieuwe) projecten en het creëren van randvoorwaarden daartoe, waaronder cofinanciering, alles in de ruimste zin des woords;

 • c.

  Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en andere soorten van bijeenkomsten;

 • d.

  Het zorgen voor goede onderlinge contacten, communicatie en samenwerking tussen inwoners, ondernemers en bezoekers, alsmede de bundeling van hun krachten en middelen.

Activiteiten en prestaties:

Om deze doelen te bereiken, voert de stichting diverse activiteiten uit. De gemeente Bergeijk verleent subsidie aan de volgende activiteiten van de stichting:

 • Dagelijkse openstelling tussen 09.30 – 16.30 uur;

 • Activiteiten citymarketing, inclusief inzet citymarketeer;

 • Activiteiten Visit Bergeijk (voorheen TIP Bergeijk);

 • Huur locatie Visit Bergeijk.

Aan deze subsidie is een aantal aanvullende voorwaarden verbonden. Op het moment dat niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, kan dat betekenen dat de subsidie (voor een deel van het toegewezen bedrag) niet wordt vastgesteld.

Aanvullende voorwaarden:

 • -

  De stichting communiceert frequent met partners, waaronder de gemeente, de Vereniging Promotie Bergeijk (VPB), Stichting Promotie Bergeijk (SPB) en de vrijwilligers. Met de gemeente vindt minimaal twee keer per jaar een gesprek plaats waarin de ontwikkelingen en de voortgang worden besproken. Op het moment dat er ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor de gemeente (bijvoorbeeld als deze vragen op kunnen roepen bij de raad), wordt de gemeente proactief geïnformeerd en, indien nodig, geconsulteerd;

 • -

  De stichting is, samen met de citymarketeer, primair verantwoordelijk voor het opbouwen, uitwerken en laden van het merk Bergeijk, maar zorgt wel dat zaken op voorhand zijn afgestemd met de gemeente.

 • -

  Op het moment dat Beleef Bergeijk extra middelen nodig mocht hebben, stelt de stichting hiervoor een duidelijke onderbouwing op, waarin zaken als doel, doelgroep, verwachte opbrengsten en een begroting zijn opgenomen;

 • -

  De gemeente verstrekt subsidie aan de stichting voor de inzet van een citymarketeer. De stichting is formeel de werkgever van de citymarketeer en is verantwoordelijk voor het functioneren, begeleiden en aansturen van de citymarketeer. De gemeente heeft juridisch gezien zeggenschap in de beoordeling van het functioneren van de citymarketeer.

 • -

  De stichting initieert, coördineert en/of participeert in minimaal drie projecten (buiten de cofinancieringen van SPB) en organiseert jaarlijks minimaal twee (netwerk)bijeenkomsten, eventueel in samenwerking met SPB.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 58.250

 • -

  € 45.000 t.b.v. citymarketeer (bestaande uit € 40.000 aan salariskosten en € 5.000 aan middelen voor de uitvoering);

 • -

  € 7.000 t.b.v. activiteiten van Visit Bergeijk;

 • -

  € 6.250 t.b.v. de huur van het pand Hof 82.

2.8 Stichting Promotie Bergeijk:

Subsidiedoel:

De stichting heeft ten doel:

 • a.

  het versterken en verbeteren van de beeldvorming van de gemeente Bergeijk in al haar facetten en van al haar kernen, te weten Bergeijk ’t Hof, ‘t Loo, Weebosch Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven;

 • b.

  het op zakelijk verantwoorde wijze versterken/bevorderen van de bezoekersmarkt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bergeijk, en met name in haar genoemde kernen Bergeijk ’t Hof, ‘t Loo, Weebosch, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. Onder de bezoekersmarkt wordt onder andere begrepen de toeristisch‑recreatieve markt in de gemeente Bergeijk, alsmede de daarbinnen georganiseerde evenementen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • a.

  het initiëren, coördineren, ondersteunen, begeleiden, participeren in en uitvoeren van concrete (nieuwe) projecten en het creëren van randvoorwaarden daartoe, alles in de ruimste zin des woords;

 • b.

  organiseren van netwerkbijeenkomsten en andere bijeenkomsten;

 • c.

  het zorgen voor goede onderlinge contacten, communicatie en samenwerking tussen inwoners, ondernemers, recreanten en bezoekers, alsmede de bundeling van hun krachten en middelen;

 • d.

  het professionaliseren van de leden en de overige partijen betrokken bij de activiteiten van de vereniging.

Activiteiten enprestaties:

Om deze doelen te bereiken, voert de stichting diverse activiteiten uit. De gemeente Bergeijk verleent subsidie aan de volgende activiteiten van de stichting:

 • Cofinanciering voor evenementen in Bergeijk;

 • Overige activiteiten Stichting Promotie Bergeijk.

Aanvullendevoorwaarden:

 • -

  De stichting initieert, coördineert en participeert jaarlijks in minimaal tien projecten (m.n. op het gebied van cofinanciering) en besteedt jaarlijks minimaal € 25.000 aan cofinancieringen. De overige middelen kunnen – in overleg met de gemeente - eventueel ingezet worden voor activiteiten in het kader van Stichting Beleef Bergeijk;

 • -

  De stichting zorgt voor objectieve beoordeling van aanvragen voor cofinancieringen en voor afstemming met de gemeente over aanvragen voor cofinancieringen, zodat wordt voorkomen dat aanvragers dubbel subsidie aanvragen, zowel bij de stichting als bij de gemeente;

 • -

  De stichting zorgt voor professionalisering van de leden van Vereniging Promotie Bergeijk door jaarlijks minimaal twee (netwerk)bijeenkomsten te organiseren, eventueel in samenwerking met Stichting Beleef Bergeijk.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 40.000

2.9 Stichting Streekomroep de Kempen

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren voor de realisatie van een lokaal toereikend media aanbod voor de gemeente Bergeijk gericht op in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, sportieve, godsdienstige en geestelijke behoeften.

Activiteiten en prestaties:

 • De afspraken in het businessplan Streekomroep de Kempen worden strikt nageleefd;

 • Periodiek vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeenten en de Streekomroep;

 • De gemeente vergoedt een bedrag van € 1,19 per huishouden. In het businessplan is uitgegaan van 7.759 huishoudens voor de gemeente Bergeijk.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 9.233

2.10 Stichting Lumens

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren voor de invulling van het maatschappelijk werk 18+, de dorpsondersteuner en het sociaal domein.

Activiteiten en prestaties:

 • De afspraken in de budgetovereenkomst worden strikt nageleefd;

 • Een bijdrage leveren voor regulier maatschappelijk werk, kwetsbare en eventueel aanvullende inzet;

 • Een bijdrage leveren voor psychosociale begeleiding aan de inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Het aanbieden van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Subsidie Lumens 2022: € 127.304

2.11 Stichting Carrousel

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan vrijetijdsbesteding en educatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Activiteiten en prestaties:

 • De uitgangspunten, het doel en de missie van de Carrousel worden strikt nageleefd;

 • Een bijdrage leveren aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking op het terrein van vorming en vrijetijdsbesteding;

 • Het aangaan/onderhouden van een samenwerking met organisaties die zich ook voor deze doelgroep inzetten binnen de gemeente Bergeijk/de regio;

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Het subsidiebedrag is gebaseerd op het deelnemersaantal uit gemeente Bergeijk in 2020 x een bepaalde prijs per eenheid. Vorig jaar lag deze prijs per eenheid voor alle gemeenten lager als gevolg van een teruglopend aantal deelnemers.

Subsidie Carrousel 2022: € 4.632

2.12 Stichting MEE

Subsidiedoel:

Het bieden van onafhankelijke en activerende cliëntondersteuning aan mensen met een beperking, waardoor inwoners van de gemeente Bergeijk, samen met mensen om hen heen, geactiveerd en gestimuleerd worden de eigen regie te behouden en versterken.

Het bieden van oplossingen om sociale contacten uit te breiden of deelname van mensen met een beperking aan activiteiten te bevorderen door het bieden van informele zorg.

Activiteiten en prestaties:

 • Het bieden van onafhankelijke en activerende cliëntondersteuning aan volwassenen;

 • Het bieden van onafhankelijke en activerende cliëntondersteuning op het gebied van arbeid;

 • Consultatie of diagnostiek in sommige specifieke situaties door gedragskundige inzet. Voordat een gedragskundig onderzoek wordt ingezet vindt er overleg met de gemeente plaats;

 • Het bieden van ondersteuning in het kader van informele zorg;

 • Lokale aansluiting (zowel qua samenwerking als qua positionering) waardoor vroegtijdige betrokkenheid van MEE wordt bewerkstelligd;

 • Het aanbieden van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Subsidie Stichting MEE 2022: € 98.728

2.13 Slachtofferhulp

Subsidiedoel:

Het bieden van hulp en ondersteuning aan burgers van de gemeente Bergeijk na een ingrijpende gebeurtenis.

Activiteiten en prestaties:

 • Het uitvoeren van de activiteiten conform de speerpunten ‘slachtofferhulp Nederland 2022’ zoals beschreven in de budgetovereenkomst;

 • Het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan slachtoffers;

 • Ieder kwartaal kerncijfers aanleveren bij afdeling Maatschappelijke Dienstverlening met het aantal aanvragen per gemeente, het aantal gezinnen per gemeente, het aantal kinderen per gemeente en de verstrekte bijdragen per gemeente.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Budgetsubsidie Slachtofferhulp 2022: € 4.319

2.14 GGzE

Subsidiedoel:

Het bieden van kortdurende ondersteuning voor burgers met psychosociale klachten gericht op preventie en cliëntondersteuning.

Het aanbieden van een laagdrempelige indicatievrije inloop in de gemeenten voor inwoners met psychosociale klachten.

Activiteiten enprestaties:

 • Het bieden van een breed pakket aan diensten zodat cliënten en hun netwerk erin slagen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) functioneren en hun eigen weg weer weten te vinden in het kader van preventie en cliëntondersteuning;

 • Het stimuleren van lontgenotencontact, toeleiding naar (informele) zorg, eenzaamheidspreventie en vroegtijdige signalering van problemen bij personen met een psychosociale kwetsbaarheid die gebruik maken van de indicatievrije inloop in Bergeijk;

 • Het aangaan/onderhouden van intensieve samenwerking met verschillende maatschappelijke partners in de gemeente;

 • Het aanbieden van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Subsidie preventie en cliëntondersteuning 2022: € 30.145

Subsidie indicatievrije inloop 2022: € 56.643

Totaal € 86.788

2.15 Stichting Aquinohuis

Subsidiedoel:

Het bieden van inloop- en participatiehuis voor volwassenen die hulp nodig hebben om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, waarbij de gelegenheid tot ontmoeting centraal staat.

Activiteiten enprestaties:

 • Het Aquinohuis biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun diensten aan te bieden (binnen het gebouw of aan derden) en aan hulpvragers om diensten van vrijwilligers te vragen;

 • Het Aquinohuis biedt mogelijkheden voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen;

 • Het Aquinohuis biedt mogelijkheden voor het opdoen van werkervaring voor mensen met een afstand tot de arbeidsmark;

 • Het Aquinohuis biedt een stimulerende omgeving voor netwerkvorming tussen vrijwilligers en professionals, zowel onderling als tussen deze twee groepen.

 • Minimaal 1 maal per jaar vindt een voortgangsoverleg plaats tussen het bestuur van het Aquinohuis en de gemeente.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Subsidie 2021: € 123.361

2.16 Dorpsondersteuner Riethoven

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de invulling van de dorpsondersteuner in de kern Riethoven.

Activiteitenen prestaties:

 • De reguliere subsidievoorwaarden zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • De dorpsondersteuner heeft als taak om het welzijn van inwoners uit de betreffende dorpskern te bevorderen, waarbij op zoek wordt gegaan naar passende antwoorden en oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt gekeken naar antwoorden en oplossingen in het voorliggend veld. De dorpsondersteuner stimuleert inwoners om zelf met elkaar aan de slag te gaan in hun eigen omgeving, om de lokale gemeenschap in hun eigen kracht te zetten. Wanneer in het informele veld geen antwoorden of oplossingen te vinden zijn, maakt de dorpsondersteuner de juiste verbinding met het formele veld.

 • Het aanbieden van een jaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen uw organisatie en de gemeente over de voortgang (minimaal twee keer per jaar).

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 25.854

2.17 Dorpsondersteuner ’t Hof

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de invulling van de dorpsondersteuner in de kern Bergeijk ’t Hof.

Activiteiten en prestaties:

 • De reguliere subsidievoorwaarden zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • De dorpsondersteuner heeft als taak om het welzijn van inwoners uit de betreffende dorpskern te bevorderen, waarbij op zoek wordt gegaan naar passende antwoorden en oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt gekeken naar antwoorden en oplossingen in het voorliggend veld. De dorpsondersteuner stimuleert inwoners om zelf met elkaar aan de slag te gaan in hun eigen omgeving, om de lokale gemeenschap in hun eigen kracht te zetten. Wanneer in het informele veld geen antwoorden of oplossingen te vinden zijn, maakt de dorpsondersteuner de juiste verbinding met het formele veld.

 • Het aanbieden van een jaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen uw organisatie en de gemeente over de voortgang (minimaal twee keer per jaar).

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2021: € 44.118

2.18 Dorpsondersteuner Luyksgestel

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de invulling van de dorpsondersteuner in de kern Luyksgestel.

Activiteiten en prestaties:

 • De reguliere subsidievoorwaarden zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • De dorpsondersteuner heeft als taak om het welzijn van inwoners uit de betreffende dorpskern te bevorderen, waarbij op zoek wordt gegaan naar passende antwoorden en oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt gekeken naar antwoorden en oplossingen in het voorliggend veld. De dorpsondersteuner stimuleert inwoners om zelf met elkaar aan de slag te gaan in hun eigen omgeving, om de lokale gemeenschap in hun eigen kracht te zetten. Wanneer in het informele veld geen antwoorden of oplossingen te vinden zijn, maakt de dorpsondersteuner de juiste verbinding met het formele veld.

 • Het aanbieden van een jaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen uw organisatie en de gemeente over de voortgang (minimaal twee keer per jaar).

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 25.278

2.19 Dorpsondersteuner Westerhoven

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de invulling van de dorpsondersteuner in de kern Westerhoven.

Activiteiten enprestaties:

 • De reguliere subsidievoorwaarden zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • De dorpsondersteuner heeft als taak om het welzijn van inwoners uit de betreffende dorpskern te bevorderen, waarbij op zoek wordt gegaan naar passende antwoorden en oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt gekeken naar antwoorden en oplossingen in het voorliggend veld. De dorpsondersteuner stimuleert inwoners om zelf met elkaar aan de slag te gaan in hun eigen omgeving, om de lokale gemeenschap in hun eigen kracht te zetten. Wanneer in het informele veld geen antwoorden of oplossingen te vinden zijn, maakt de dorpsondersteuner de juiste verbinding met het formele veld.

 • Het aanbieden van een jaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen uw organisatie en de gemeente over de voortgang (minimaal twee keer per jaar).

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 25.112,50

2.20 Dorpsondersteuner de Weebosch

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de invulling van de dorpsondersteuner in de kern de Weebosch.

Activiteiten enprestaties:

 • De reguliere subsidievoorwaarden zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • De dorpsondersteuner heeft als taak om het welzijn van inwoners uit de betreffende dorpskern te bevorderen, waarbij op zoek wordt gegaan naar passende antwoorden en oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt gekeken naar antwoorden en oplossingen in het voorliggend veld. De dorpsondersteuner stimuleert inwoners om zelf met elkaar aan de slag te gaan in hun eigen omgeving, om de lokale gemeenschap in hun eigen kracht te zetten. Wanneer in het informele veld geen antwoorden of oplossingen te vinden zijn, maakt de dorpsondersteuner de juiste verbinding met het formele veld.

 • Het aanbieden van een jaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen uw organisatie en de gemeente over de voortgang (minimaal twee keer per jaar).

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 17.810

2.21 Dorpsondersteuner 't Loo

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de invulling van de dorpsondersteuner in de kern 't Loo

Activiteiten enprestaties:

 • De reguliere subsidievoorwaarden zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • De dorpsondersteuner heeft als taak om het welzijn van inwoners uit de betreffende dorpskern te bevorderen, waarbij op zoek wordt gegaan naar passende antwoorden en oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt gekeken naar antwoorden en oplossingen in het voorliggend veld. De dorpsondersteuner stimuleert inwoners om zelf met elkaar aan de slag te gaan in hun eigen omgeving, om de lokale gemeenschap in hun eigen kracht te zetten. Wanneer in het informele veld geen antwoorden of oplossingen te vinden zijn, maakt de dorpsondersteuner de juiste verbinding met het formele veld.

 • Het aanbieden van een jaarlijkse voortgangsrapportage voor de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen uw organisatie en de gemeente over de voortgang (minimaal twee keer per jaar).

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 17.946

2.22 Faciliterende ondersteuning scholen

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren ten behoeve van facilitaire ondersteuning op basisscholen van de gemeente Bergeijk.

Activiteiten enprestaties:

 • Het bedrag dient strikt ingezet te worden voor facilitaire ondersteuning voor het basisonderwijs.

Subsidiebedrag:

Subsidiebedrag per basisschool € 2.300

Totaal 2022: € 20.700

Waarvan Stichting RBOB de Kempen € 2.300, SKOZOK € 18.400

2.23 Stichting leergeld

Subsidiedoel:

Stichting Leergeld levert een (financiële) bijdrage voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een gezin waar sprake is armoede, schulden of financiële problemen. Het doel hiervan is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting en daarnaast zorg dragen voor de mogelijkheid voor kinderen in Bergeijk om mee te doen in de maatschappij.

Activiteiten en prestaties:

 • Het uitvoeren van de activiteiten conform het armoede- en minimabeleid 2021-2024;

 • Stichting Leergeld ontvangt aanvragen voor financiële of materiële ondersteuning aan gezinnen. Zij beoordelen of gezinnen in aanmerking komen voor deze ondersteuning. Dit maakt het mogelijk dat kinderen die vanwege het gebrek aan (financiële) middelen, alsnog deel kunnen nemen aan schoolse- of buitenschoolse activiteiten;

 • Stichting Leergeld onderhoudt contacten met verenigingen, clubs, scholen en de gemeente;

 • Stichting Leergeld deelt informatie en voorlichting over de beschikbare voorzieningen;

 • Een jaarlijks overleg vindt plaats met Stichting Leergeld en de gemeente Bergeijk over de voortgang en inzet van Stichting Leergeld.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 20221. Dit verzoek dient vóór 1 april 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Budgetsubsidie Stichting Leergeld 2022: € 52.000

2.24 Stichting Cordaad Welzijn

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan welzijnsactiviteiten in de gemeente Bergeijk met als doel versterking van de sociale veerkracht en -zelfredzaamheid van mensen vergroten door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen.

Activiteiten enprestaties:

 • Het uitvoeren en coördineren van verschillende projecten conform de budgetovereenkomst 2021 – 2024 en de begroting 2022;

 • Het aanbieden van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de diensten die geboden worden aan inwoners van de gemeente Bergeijk;

 • Minimaal twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats over de opgestelde prestatieafspraken en de voortgang hiervan;

 • Het jaarlijks periodiek verzorgen van de signaleringscursussen.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Subsidie Cordaad Welzijn 2022: € 118.075

2.25 Ouderensteunpunten:

Subsidiedoel:

Het leveren van een bijdrage met als doel het beheren en exploiteren van de accommodaties teneinde de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten te bevorderen. Met name gericht op ontmoeting van jong en oud in een informele setting.

Activiteiten en prestaties:

 • Het openstellen van het steunpunt (voor jong en oud) en het gebouw, inclusief een horecavoorziening als een goed huisvader beheren en exploiteren;

 • De subsidiabele activiteiten zijn de huisvestingskosten van het gebouw, zoals de energielasten, de vervanging van de inventaris en de materialen voor de schoonmaak. Inzake het onderhoud worden separate afspraken gemaakt.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Ouderensteunpunt Hoefzicht 2022 (onderdeel van Vereniging Collectief Westerhoven): € 0

Ouderensteunpunt de Rietstek 2022: € 9.613

Ouderensteunpunt Lucia 2022: € 35.398

2.26 Dagbesteding Riethoven

Subsidiedoel:

Het aanbieden van een laagdrempelige vorm van dagbesteding aan inwoners die behoefte hebben aan of ondersteund kunnen worden door een (lichte) vorm van dagbesteding, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en participeren.

Activiteiten en prestaties:

 • De subsidie voor de jaren 2020 t/m 2022 wordt verleend conform de Algemene Subsidie Verordening Bergeijk 2018 inclusief de daarbij behorende voorwaarden en verplichtingen;

 • De coöperatie (en eventueel andere betrokkenen bij de dagbesteding) en gemeente treden jaarlijks minimaal 2 keer in overleg om de voortgang van de dagbesteding te bespreken.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 36.425

2.27 Preventiemedewerker Alcohol en drugs

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan verslavingspreventie. De preventiemedewerker draagt zorg voor het informeren en voorlichten van inwoners over alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen. Daarnaast spelen zij in op signalen en trends rondom middelengebruik.

Activiteiten en prestaties:

 • Onderwijsondersteuning: de preventiewerker onderhoudt een actief contact met het (voortgezet) onderwijs en is flexibel inzetbaar indien er zorgen zijn over individuele of groepen leerlingen. Gastlessen vinden plaats in klassen waarbij extra zorgen zijn, of tijdens de thema- en vormingsdagen. Ook is de preventiewerker beschikbaar voor het ondersteuningsteam (voorheen ZAT/schoolteam).

 • Outreachende preventie: er wordt een “vindplaatsgerichte” werkwijze gebruikt om contact te leggen en onderhouden met de doelgroep; hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de inzet van lotgenoten. Het outreachende preventiewerk vindt plaats in afstemming met lokale ketenpartners zoals politie en CJG+ de Kempen.

 • Deskundigheidsbevordering: deskundigheidsbevordering op maat om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen van lokale professionele ketenpartners (CJG+, politie, team woonoverlast) en informele betrokkenen (Moedige Moeders; sportverenigingen; burgerinitiatieven, dorpsraden en dorpsondersteuners). Dit kan een training of workshop zijn maar ook individuele “training on the job” waarbij de uitvoerende hulpverlener ondersteund wordt door de preventiemedewerker.

 • Opvoedondersteuning: advies-, consultatie- en voorlichtingsgesprekken aan ouders om erger te voorkomen.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie 2022: € 10.951

2.28 Stichtingsbestuur Cultuurhuis

Subsidiedoel

Een bijdrage leveren aan de instandhouding van het Cultuurhuis waar een breed scala aan culturele- en kunstzinnige activiteiten/arrangementen aangeboden worden. Daarnaast wordt de naastgelegen beelden- en bloementuin en het Glazen Huis als expositieruimte beheerd.

Activiteiten enprestaties:

 • Het aanbieden van culturele- en kunstzinnige activiteiten in en rondom het Cultuurhuis, het aanbieden van diverse arrangementen voor toeristen en gezamenlijke arrangementen ontwikkelen met culturele- en kunstzinnige partners uit het veld.

 • Het activiteiten aanbod voor kinderen plaatsen in het boekje ‘Sjors Sportief – Sjors Creatief’. Aanmelden kan via www.sportstimulering.nl. U dient vóór 1 juli 2022 het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023 te registreren.

 • Het vragen van entree aan bezoekers;

 • Een maal per jaar vindt een overleg plaats tussen de gemeente en het bestuur Cultuurhuis;

 • Het aantal bezoekers wordt bijgehouden en gedeeld in het jaarverslag;

 • Het Cultuurhuis is wekelijks minimaal 4 dagdelen geopend voor publiek;

 • Tijdens de monumentendag geopend zijn en een gratis rondleiding aanbieden in het gebouw en de buitenruimte, waaronder de beelden- en bloementuin;

 • Periodiek neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus georganiseerd door stichting Cordaad Welzijn;

 • Het bestuur van het Cultuurhuis ontvangt een jaarlijkse bijdrage voor de verzekeringskosten van het Glazen Paviljoen.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, is verricht.

 • b.

  Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  Een balans van het afgelopen subsidietijdvlak met een toelichting daarop.

Opbouwsubsidie:

Een vast bedrag subsidie op jaarbasis mede ter compensatie van de huisvestingskosten.

Daarnaast ontvangt het bestuur van het Cultuurhuis een vergoeding voor de verzekeringskosten van het Glazen Paviljoen.

Subsidiebedrag:

De subsidiegrondslag en het -bedrag wordt gebaseerd op een nieuwe subsidieaanvraag met toelichting van de kosten.

Subsidie stichtingsbestuur Cultuurhuis 2022: € 27.650

2.29 Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren voor beweegactiviteiten voor ouderen vanaf 55 jaar in de meest brede zin van het woord.

Activiteiten en prestaties:

 • De subsidiabele activiteiten betreffen de activiteiten die een bijdrage leveren aan de uitvoering van beweegactiviteiten. Deze activiteiten (niet commercieel) worden gegeven door vakkrachten in het kader van “Meer Bewegen voor Ouderen” voor de doelgroep vanaf 55 jaar en personen die wegens sociaal-medische redenen zijn aangewezen op “Meer Bewegen voor Ouderen”;

 • De activiteiten hebben als doel het voorkomen van sociaal isolement, het voorkomen en verminderen van psychische problematiek, het bevorderen van mobiliteit en zelfredzaamheid en hebben een positief effect op het verloop van (chronische) aandoeningen;

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waaruit het aantal deelnemers blijkt wat deel heeft genomen aan MBvO en waarin trends en ontwikkelingen worden geschetst;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Budgetsubsidie Meer Bewegen voor Ouderen 2022: € 22.446

2.30 Vluchtelingenwerk

Subsidiedoel:

Het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van statushouders in de gemeente Bergeijk van binnenkomst tot en met de integratie in de lokale Bergeijkse samenleving.

Activiteiten en prestaties:

 • Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan elke statushouder: praktische hulp bij het regelen van de basisvoorzieningen en voorlichting over de basisvoorzieningen in de Nederlandse en Bergeijkse samenleving;

 • Het begeleiden van inplaatsingen;

 • Het bieden van juridische ondersteuning aan statushouders;

 • Het verzorgen van een informatiepunt met open spreekuur;

 • Het organiseren en verzorgen van een participatieverklaringstraject aan elke inwoner die inburgeringsplichtig is;

 • Toezichthouder uren en organisatie van maatschappelijke participatie in de Z-route;

 • Het actief samenwerken en afstemmen met casusregisseur en andere betrokken partijen in het PIP;

 • Het behartigen van belangen van de statushouder en naasten;

 • Het bieden van aanvullende producten zoals o.a. Eurowijzer, Piep zei de muis, Opvoedspreekuur;

 • Tussentijds overleg en rapportage over de voortgang en ontwikkeling van bovengenoemde activiteiten.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Nederland 2022: € 50.805

2.31 Stichting Oktober - Samen aan Tafel

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de noodzakelijke personele inzet voor de activiteit ‘Samen aan tafel’, locatie Aquinohuis Bergeijk.

Activiteiten en prestaties:

 • Aan deze subsidie de reguliere subsidievoorwaarden te verbinden conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen Oktober en de gemeente over de voortgang;

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Stichting Oktober 2022: € 19.943

2.32 Dagbesteding Hoefzicht

Subsidiedoel:

Personele inzet leveren voor de dagbesteding in Hoefzicht, zodat kwetsbare ouderen en inwoners met een beperking in Westerhoven zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen.

Activiteiten enprestaties:

 • Aan deze subsidie de reguliere subsidievoorwaarden te verbinden conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) Bergeijk 2018;

 • Periodiek vindt een overleg plaats tussen Oktober en de gemeente over de voortgang;

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Subsidie dagbesteding Westerhoven 2022:  € 17.456

Exploitatiesubsidies

3.1 Stichting Samen 't Loo (gemeenschapshuis Terlo)

Subsidiedoel:

De gemeente heeft zich garant gesteld met betrekking tot de geldlening (van de verbouwing uit 2003) van de stichting van € 458.000,- Uitgangspunt is dat de maximale looptijd 40 jaar bedraagt. De gemeente betaalt jaarlijks subsidie aan de stichting ten hoogte van de aflossing en rente van de lening van de Stichting aan de Rabobank.

Activiteiten en prestaties:

 • De stichting dient jaarlijks een aanvraag in voor de subsidie vergezeld met een overzicht van de aflossing en rente van de lening.  

Subsidiebedrag: 

Exploitatiesubsidie Stichting gemeenschapshuis Terlo 2022: € 20.006

3.2 Sporthal de Kemphaan

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de exploitatie van de sporthal. Hierdoor kunnen sportverenigingen tegen betaalbare tarieven de sporthal huren en hun activiteiten aanbieden. Daarnaast is het doel van deze subsidie om de exploitatietekorten welke voortvloeien uit de exploitatie van de sporthal (m.u.v. het kantinegedeelte) af te dekken.

Activiteiten en prestaties:

 • De overeenkomst tussen gemeente en exploitant wordt strikt nageleefd;

 • Het openstellen en in stand houden van de sporthallen voor de binnensportverenigingen.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 juli 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • b.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Opbouw subsidie:

De subsidiegrondslag is gebaseerd op een historisch afgesproken bedrag, dat gebaseerd is op het verschil in exploitatiekosten en de niet kostendekkende tarieven voor de binnensportverenigingen. Als basis geldt de subsidie overeenkomst 2017-2022.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie Sporthal de Kemphaan 2022: € 12.701

3.3 Sporthal de Koolakkers

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de exploitatie van de sporthal. Hierdoor kunnen sportverenigingen tegen betaalbare tarieven de sporthal huren en hun activiteiten aanbieden. Daarnaast is het doel van deze subsidie om de exploitatietekorten welke voortvloeien uit de exploitatie van de sporthal (m.u.v. het kantinegedeelte) af te dekken.

Activiteiten en prestaties:

 • De overeenkomst tussen gemeente en exploitant wordt strikt nageleefd;

 • Het openstellen en in stand houden van de sporthallen voor de binnensportverenigingen;

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 september 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • b.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Opbouw subsidie:

De subsidiegrondslag is gebaseerd op een historisch afgesproken bedrag, dat gebaseerd is op het verschil in exploitatiekosten en de niet kostendekkende tarieven voor de binnensportverenigingen. Als basis geldt de subsidie overeenkomst 2017-2022.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie Sporthal de Koolakkers 2022: € 12.701

3.4 Sporthal de drie Eiken

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de exploitatie van de sporthal. Hierdoor kunnen sportverenigingen tegen betaalbare tarieven de sporthal huren en hun activiteiten aanbieden. Daarnaast is het doel van deze subsidie om de exploitatietekorten welke voortvloeien uit de exploitatie van de sporthal (m.u.v. het kantinegedeelte) af te dekken.

Activiteiten en prestaties:

 • De overeenkomst tussen gemeente en exploitant wordt strikt nageleefd;

 • Het openstellen en in stand houden van de sporthallen voor de binnensportverenigingen.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 september 2023 bij het college ingediend te zijn.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • b.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Opbouw subsidie:

De subsidiegrondslag is gebaseerd op een historisch afgesproken bedrag, dat gebaseerd is op het verschil in exploitatiekosten en de niet kostendekkende tarieven voor de binnensportverenigingen. Als basis geldt de subsidie overeenkomst 2017-2022.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie Sporthal de Drie Eiken 2022: € 12.701

3.5 Stichting sportaccommodatie de Bergerheide

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de exploitatie van Sportpark de Bergerheide. Het betreft de exploitatie van 5 natuurgrasvelden ten behoeve van voetbal, een natuurveld ten behoeve van korfbal en 1 kunstgrasveld en de bijbehorende entourage. N.a.v. de oprichting van Stichting Bergerheide ontvangt de stichting een exploitatiesubsidie i.p.v. een TUOB bijdrage.

Activiteiten en prestaties:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

 • d.

  een controleverklaring of beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie sportaccommodatie de Bergeheide 2022: € 51.805

3.6 RKVV Bergeijk

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de opstallen van RKVV Bergeijk. De opstallen bevatten 10 kleedkamers en een kantine. De exploitatiesubsidie is voor de huisvestingskosten. N.a.v. de oprichting van Stichting Bergerheide ontvangt de stichting een exploitatiesubsidie i.p.v. een TUOB bijdrage.

Activiteiten en prestaties:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie sportaccommodatie RKVV Bergeijk 2022: € 11.550

3.7 Gemeenschapshuis den Eijkholt

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de instandhouding en exploitatie van de gemeenschapshuizen als voor iedereen toegankelijke en multifunctionele voorzieningen per kern die zich in hun doelstelling richten op het verenigingsleven, de ontmoeting op laagdrempelige wijze, de opbouw en onderhoud van een sociaal netwerk ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in de kernen.

Activiteiten en prestaties:

 • Het openstellen van het gemeenschapshuis als ontmoetingsplaats voor burgers en verenigingen waar activiteiten worden georganiseerd en waar plaats is voor ontplooiing en uitvoering van nieuwe initiatieven;

 • Subsidiabele activiteiten en prestaties zijn activiteiten in de exploitatie die ondersteunend zijn aan de uitvoering van het subsidiedoel. Het horecagedeelte van een gemeenschapshuis valt buiten dit subsidiekader;

 • De afspraken in de huurovereenkomst en het visiedocument worden nageleefd;

 • Het aanbieden van inloopactiviteiten;

 • Het jaarlijks aanbieden van een begroting voor 1 mei.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waarin wordt ingegaan op de onderdelen beheer, activiteiten en samenwerking conform het opgestelde format;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (jaarrekening conform het opgestelde format);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie gemeenschapshuis den Eijkholt 2022: € 82.592

3.8 Stichting de Weebosch (Gemeenschapshuis ’t Sant)

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de instandhouding en exploitatie van de gemeenschapshuizen als voor iedereen toegankelijke en multifunctionele voorzieningen per kern die zich in hun doelstelling richten op het verenigingsleven, de ontmoeting op laagdrempelige wijze, de opbouw en onderhoud van een sociaal netwerk ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in de kernen.

Activiteiten en prestaties:

 • Het openstellen van het gemeenschapshuis als ontmoetingsplaats voor burgers en verenigingen waar activiteiten worden georganiseerd en waar plaats is voor ontplooiing en uitvoering van nieuwe initiatieven;

 • Subsidiabele activiteiten en prestaties zijn activiteiten in de exploitatie die ondersteunend zijn aan de uitvoering van het subsidiedoel. Het horecagedeelte van een gemeenschapshuis valt buiten dit subsidiekader;

 • De afspraken in de huurovereenkomst en het visiedocument worden nageleefd;

 • Het aanbieden van inloopactiviteiten;

 • Het jaarlijks aanbieden van een begroting voor 1 mei.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waarin wordt ingegaan op de onderdelen beheer, activiteiten en samenwerking conform het opgestelde format;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (jaarrekening conform het opgestelde format);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie gemeenschapshuis ’t Sant 2022: € 57.393

3.9 Vereniging Collectief Westerhoven

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de instandhouding en exploitatie van de gemeenschapshuizen als voor iedereen toegankelijke en multifunctionele voorzieningen per kern die zich in hun doelstelling richten op het verenigingsleven, de ontmoeting op laagdrempelige wijze, de opbouw en onderhoud van een sociaal netwerk ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in de kernen.

Activiteiten en prestaties:

 • Het openstellen van het gemeenschapshuis als ontmoetingsplaats voor burgers en verenigingen waar activiteiten worden georganiseerd en waar plaats is voor ontplooiing en uitvoering van nieuwe initiatieven;

 • Subsidiabele activiteiten en prestaties zijn activiteiten in de exploitatie die ondersteunend zijn aan de uitvoering van het subsidiedoel. Het horecagedeelte van een gemeenschapshuis valt buiten dit subsidiekader;

 • De afspraken in de huurovereenkomst en het visiedocument worden nageleefd;

 • Het aanbieden van inloopactiviteiten;

 • Het jaarlijks aanbieden van een begroting voor 1 mei.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waarin wordt ingegaan op de onderdelen beheer, activiteiten en samenwerking conform het opgestelde format;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (jaarrekening conform het opgestelde format);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie gemeenschapshuis de Buitengaander 2022: € 63.413

Budgetsubsidie ouderensteunpunt Hoefzicht 2022: € 10.713

Totaal € 74.126

3.10 Stichting Samen ’t Loo (Gemeenschapshuis Terlo)

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de instandhouding en exploitatie van de gemeenschapshuizen als voor iedereen toegankelijke en multifunctionele voorzieningen per kern die zich in hun doelstelling richten op het verenigingsleven, de ontmoeting op laagdrempelige wijze, de opbouw en onderhoud van een sociaal netwerk ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in de kernen.

Activiteiten en prestaties:

 • Het openstellen van het gemeenschapshuis als ontmoetingsplaats voor burgers en verenigingen waar activiteiten worden georganiseerd en waar plaats is voor ontplooiing en uitvoering van nieuwe initiatieven;

 • Subsidiabele activiteiten en prestaties zijn activiteiten in de exploitatie die ondersteunend zijn aan de uitvoering van het subsidiedoel. Het horecagedeelte van een gemeenschapshuis valt buiten dit subsidiekader;

 • De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en het visiedocument worden nageleefd;

 • Het aanbieden van inloopactiviteiten;

 • Het jaarlijks aanbieden van een begroting voor 1 mei.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waarin wordt ingegaan op de onderdelen beheer, activiteiten en samenwerking conform het opgestelde format;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (jaarrekening conform het opgestelde format);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie gemeenschapshuis Terlo 2022: € 58.621

3.11 Gemeenschapshuis de Rietstek

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan de instandhouding en exploitatie van de gemeenschapshuizen als voor iedereen toegankelijke en multifunctionele voorzieningen per kern die zich in hun doelstelling richten op het verenigingsleven, de ontmoeting op laagdrempelige wijze, de opbouw en onderhoud van een sociaal netwerk ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in de kernen.

Activiteiten en prestaties:

 • Het openstellen van het gemeenschapshuis als ontmoetingsplaats voor burgers en verenigingen waar activiteiten worden georganiseerd en waar plaats is voor ontplooiing en uitvoering van nieuwe initiatieven;

 • Subsidiabele activiteiten en prestaties zijn activiteiten in de exploitatie die ondersteunend zijn aan de uitvoering van het subsidiedoel. Het horecagedeelte van een gemeenschapshuis valt buiten dit subsidiekader;

 • De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en het visiedocument worden nageleefd;

 • Het aanbieden van inloopactiviteiten;

 • Het jaarlijks aanbieden van een begroting voor 1 mei.

Verantwoording:

 • Het indienen van een verzoek tot vaststelling bij het college voor vaststelling van de subsidie van 2022. Dit verzoek dient vóór 1 mei 2023 bij het college ingediend te zijn;

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waarin wordt ingegaan op de onderdelen beheer, activiteiten en samenwerking conform het opgestelde format;

 • b.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (jaarrekening conform het opgestelde format);

 • c.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Subsidiebedrag:

Exploitatiesubsidie gemeenschapshuis de Rietstek  2022: € 50.339

3.12 Inloopactiviteiten gemeenschapshuizen

Subsidiedoel:

Een bijdrage leveren aan inloopactiviteiten in de meest brede zin van het woord teneinde ontmoeting op laagdrempelige wijze te stimuleren, het bevorderen van (inloop)activiteiten in de desbetreffende kern en het faciliteren van een passend aanbod opgezet door het bestuur van het gemeenschapshuis, de dorpsondersteuner en/of dorps-/Kernraad.

Activiteiten en prestaties:

 • Het bestuur van het gemeenschapshuis levert een financiële bijdrage aan de inlopen en activiteiten welke georganiseerd worden in het gemeenschapshuis;

 • Er wordt geen huurvergoeding gevraagd voor inloopactiviteiten;

 • Er wordt geen vergoeding gevraagd voor het beschikbaar stellen van praktische zaken (bijvoorbeeld de verhuur van een beamer);

 • Tijdens de inloopactiviteit wordt gezorgd voor koffie, thee en een koekje.

Verantwoording:

 • Bij de jaarlijkse verantwoording levert het bestuur een inhoudelijk verslag aan waar onder andere wordt ingegaan op de inloopactiviteiten welke georganiseerd zijn.

Subsidiebedrag:

Voor ieder gemeenschapshuis: € 10.000

Totaal 2022: € 60.000

Projectsubsidie

Subsidiedoel:

Nieuwe en vernieuwende initiatieven op het gebied van welzijn, sport, zorg, kunst en cultuur ondersteunen. Hierdoor kan ingesprongen worden op actuele ontwikkelingen.

Activiteiten en prestaties:

De activiteit moet een innovatief, nieuw of vernieuwend karakter hebben welke past binnen een van de speerpunten van het welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022.

 • De activiteit past binnen de speerpunten van het welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022;

 • De aanvraag wordt getoetst middels een checklist;

 • De gemeente vergoedt 50% van het aangevraagde bedrag, de overige 50% dient de aanvrager als cofinanciering zelf in te brengen.

Verantwoording:

 • Met de aanvrager worden individuele afspraken gemaakt over de wijze van verantwoording.

Subsidiebedrag:

Budget projectsubsidies 2022: € 21.879

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Bergeijk, 23 november 2021

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester