Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Lochem tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 02-11-2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van de n ͤ  dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) ͤ  dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n ͤ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ͤ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n ͤ  dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) ͤ  dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

1. Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  attestatiën de vita (verklaring van in leven zijn), strekkende tot het belang van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen;

 • 3.

  de aan belanghebbende uit te reiken minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen, houdende benoeming, bevordering, verhoging van bezoldiging of ontslag van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

 • 4.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • 5.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2.25 (evenement), 4.5 (geluidshinder) en 5.34 (stookvergunning) van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

 • 6.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een tijdelijk verkeersbesluit als bedoeld in de artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

 • 7.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 35 van de Alcoholwet ten behoeve van de plaatselijke verenigingen en instellingen welke niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden danwel de plaatselijke bevolking;

 • 8.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 9.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

2. Het college kan vrijstelling van leges verlenen in die gevallen waar extra vergunningen en ontheffingen worden verleend aan lokale ondernemers, stichtingen en verenigingen die als gevolg van het Corona virus extra maatregelen moeten nemen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 2.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 4.

  onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 5.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2021’ en de daarbij behorende tarieventabel, vastgesteld op 7 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 29 november 2021

Griffier, De voorzitter,

 

M. Veenbergen S.W. van ’t Erve

Bijlage

Tarieventabel leges 2022

behorende bij de Legesverordening 2022

 

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gereserveerd

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Ondergrondse infrastructuren

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag en planologisch vooronderzoek

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

Hoofdstuk 10 Gereserveerd

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis in Lochem op:

 

1.1.1.1.1

zaterdag

€ 812,00

1.1.1.1.2

een ander tijdstip dan onder 1.1.1.1.1 genoemd

€ 442,00

1.1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een door het bruidspaar te kiezen locatie dan wel in de openlucht op:

1.1.1.2.1

een zaterdag, zondag of daarmee gelijkgestelde dag

€ 752,00

1.1.1.2.2

een ander tijdstip dan onder 1.1.1.2.1 genoemd

€ 419,00

1.1.1.3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis in Lochem, zonder ceremonie of ander vertoon onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag tot en met woensdag van 10.00 tot 15.00 uur

€ 100,60

1.1.2.1

Op maandagmorgen om 8.30 uur en 9.00 uur, voor welk tijdstippen een kosteloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ingevolge de Wet rechten burgerlijke stand is bepaald, worden geen leges geheven voor bedoelde voltrekkingen of registraties in het gemeentehuis in Lochem.

1.1.2.2

Met ingang van het wijzigen of vervallen van de wettelijk regels met betrekking tot een kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap, wijzigt of vervalt het onderdeel 1.1.2.1 overeenkomstig.

1.1.3

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ex artikel 64, Boek 1, Burgerlijk Wetboek, bedraagt het onder 1.1.1.1.1 respectievelijk 1.1.1.1.2 genoemde bedrag vermeerderd met:

€ 332,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje:

€ 33,40

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag

a. als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 100,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verlenen van medewerking voor het getuigen bij voltrekking van een huwelijk, per getuige:

€ 66,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één inlichting betreffende één met naam aangeduide persoon uit de registers van de Burgerlijke stand:

€ 6,75

1.1.8

In afwijking van het onder 1.1.6 genoemde worden geen leges geheven voor naspeuringen en inlichtingen ten dienst van een wetenschappelijk of filantropisch doel.

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.2.1 Paspoorten, andere reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden genoemde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven, naar beneden afgerond op een veelvoud

van € 0,05.

 
 

Artikel 1.2.2 Modaliteiten

a.

Voor de versnelde uitreiking worden de tarieven genoemd in artikel 1.2.1 vermeerderd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 
 

b.

Voor het bezorgen van een in artikel 1.2.1 genoemd document worden de tarieven genoemd in artikel 1.2.1 vermeerderd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Artikel 1.3.1 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 
 
 

Artikel 1.3.2 Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.3.1 wordt:

 
 

a.

bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling;

 
 

b.

gereserveerd (aanvraag buiten reguliere openingstijden)

 
 

c.

gereserveerd (afgifte buiten reguliere openingstijden)

 
 

d.

bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

26,00

2.

gereserveerd (openingstijden)

 
 

3.

De verhogingen genoemd in het eerste lid zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,85

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 24,75

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,15

1.4.5

Voor de toepassing van de onderdelen 1.4.6 en 1.4.7 wordt onder verstrekking verstaan het langs geautomatiseerde weg vervaardigen van tellingen, lijsten, opgaven van gegevens omtrent niet met name genoemde personen.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van een telling, lijst of opgave, naar gewenste rangschikking, waarvoor een variabele uitvoer ontworpen moet worden, of waarvoor een variabele uitvoer moet worden aangepast:

1.4.6.1

voor het ontwerpen of aanpassen van een variabele uitvoer

€ 90,40

1.4.6.2

voor elk blad waaruit de telling, lijst of opgave bestaat

€ 0,98

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van een telling naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat of gezinsverhouding, of naar nationaliteit, door middel van een standaardpakket:

1.4.7.1

voor de gehele gemeente

€ 43,60

1.4.7.2

voor de gehele gemeente, gesplitst naar onderdelen van de gemeente

€ 64,70

1.4.7.3

voor een of meer onderdelen van de gemeente, per onderdeel

€ 2,20

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

€ 68,90

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening met toelichting

€ 68,90

1.7.1.3

een afschrift van het jaarverslag

€ 34,30

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van een afschrift van de agenda van een raadsvergadering, incl. stukken, per vergadering

€ 6,95

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda’s van raadsvergaderingen, incl. stukken

1.7.2.2.1

en afgehaald op het gemeentehuis

€ 44,00

1.7.2.2.2

en bezorgd per post

€ 94,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per vergadering

€ 2,65

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de raadsvergaderingen

1.7.3.2.1

en afgehaald op het gemeentehuis

€ 24,85

1.7.3.2.2

en bezorgd per post

€ 47,90

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.4.1

tot het verstrekken van een afschrift van de besluitenlijst van een rondetafelgesprek, per gesprek

€ 2,65

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op afschriften van de besluitenlijsten van rondetafelgesprekken

1.7.4.2.1

en afgehaald op het gemeentehuis:

€ 18,80

1.7.4.2.2

en bezorgd per post

€ 37,60

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Ruimtelijke ordening

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het afgeven van afschriften of kopieën van bestemmingsplanvoorschriften, alsmede rapporten voor planologische doeleinden, per bladzijde

€ 1,60

1.8.1.2

tot het afgeven van plankaarten, per kaart, per tekening of per kopie

€ 14,40

Onroerende zaken

1.8.2

Voor het per e-mail, per fax of anderszins schriftelijk en op verzoek verstrekken van informatie:

over de staat van gebouw(en) en/of

over de grond van een door de verzoeker opgegeven bebouwd of onbebouwd perceel en/of

over de aanwezigheid van ondergrondse olietanks bij gebouwen of in onbebouwde percelen en/of

over het, voor het door de verzoeker opgegeven perceel of gebouw, geldende bestemmingsplan en de planvoorschriften,

aan personen en organisaties die bedrijfsmatig bemiddelen bij de koop en verkoop van onroerende zaken, en/of die bedrijfsmatig taxaties verrichten van gronden en opstallen, en die in deze hoedanigheid de hierboven genoemde informatie vragen, wordt per verzoek geheven een bedrag van

€ 45,70

Kadasterwet

1.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van actuele informatieproducten als bedoeld in de Kadasterwet geldt het tarief zoals dat laatstelijk is opgenomen in het Besluit kadastrale tarieven.

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 45,10

Het tarief genoemd in dit onderdeel geldt zolang het betreffende tarief gelijk is aan het geldende wettelijk maximum tarief voor het in behandeling nemen van de betreffende aanvraag. Zodra het betreffende wettelijk maximumtarief ter zake van de betreffende aanvraag wijzigt, bedraagt het tarief voor de toepassing van het betreffende onderdeel het daarvoor geldende maximum tarief.

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap, een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita), een gewaarmerkt afschrift (uittreksel) uit het GBA en alle andere in deze verordening niet genoemde verklaringen in het bijzonder belang van de aanvrager

€ 7,15

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,15

1.9.4

tot het verkrijgen van een uitnodiging voor kortstondig verblijf in Nederland

€ 7,15

Hoofdstuk 10 Gereserveerd

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 55,40

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 55,40

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 96,60

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 103,50

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

Indien de vergunning voor één speelautomaat geldt (wettelijk maximum):

€ 56,50

1.16.1.2

Indien de vergunning voor twee speelautomaten geldt (wettelijk maximum):

€ 90,50

1.16.2

Het genoemde onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

Het genoemde onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat in dat geval

1.16.3.1

voor de toepassing van onderdeel 1.16.1.1 in plaats van € 56,50het tarief bedraagt

€ 226,50

1.16.3.2

en voor de toepassing van onderdeel 1.16.1.2 in plaats van € 90,50 het tarief bedraagt

€ 362,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 17,25

Hoofdstuk 17 Ondergrondse infrastructuren

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.17.1

in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden

€ 622,50

1.17.2

in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van minder ingrijpende aard.

€ 139,00

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor spoedeisende werkzaamheden als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)

€ 139,00

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 40,60

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.1.1

€ 54,80

1.18.1.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder medisch advies

€ 64,20

1.18.1.3.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), met medisch advies

€ 152,10

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een duplicaat, wijziging - niet zijnde kentekenwijziging of adreswijziging - , passagierskaart of een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart, mits geen medisch onderzoek is vereist

€ 35,80

1.18.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 12,90

1.18.1.6

tot het nemen van een verkeersbesluit

€109,50

1.18.1.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de parkeerverordening

€ 12,90

1.18.2

Onder parkeerdocument wordt in dit onderdeel verstaan: parkeervergunning bewoners, parkeervergunning zakelijke gebruikers en tijdelijke parkeerontheffingen, al dan niet op kenteken verstrekt.

1.18.2.1

Bij verlies, diefstal of het verloren gaan van een parkeerdocument, wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaatdocument een tarief in rekening gebracht die 30% bedraagt van de oorspronkelijke kosten van dat document. De oorspronkelijke kosten worden berekend naar evenredigheid van de resterende geldigheidsduur van het parkeerdocument. Een duplicaatdocument wordt slechts verstrekt na overlegging van een bewijs van aangifte van de plaatselijke politie.

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,61

1.19.1.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,61

1.19.1.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,30

1.19.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 19,60

1.19.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,30

1.19.1.5

Het tarief bij verstrekking van de gevraagde informatie op een USB-stick bedraagt

€ 11,60

1.19.2

De tarieven als opgenomen in deze tabel worden vermeerderd met portokosten indien er stukken per post moeten worden toegezonden dan wel wanneer er per post bescheiden van derden moeten worden opgevraagd.

1.19.2.1

De portokosten bedragen voor bezorging binnen het bezorgingsgebied van een bij Business Post aangesloten bezorgingsdienst de door Business Post gehanteerde tarieven, vermeld op :

1.19.2.2

De portokosten bedragen voor bezorging buiten het bezorgingsgebied van een bij Business Post aangesloten bezorgingsdienst de door Postnl gehanteerde tarieven, vermeld op .

1.19.2.3

De tarieven genoemd in onderdeel 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 en 1.7.4 worden niet verhoogd met de portokosten bedoeld in onderdeel 1.19.2

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.3.1

tot het verstrekken van een plattegrond van de gemeente Lochem

€ 7,85

1.19.3.2

voor het verkrijgen van een internationaal inentingsboekje

€ 5,85

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een vergunning voor een rioolaansluiting

€ 57,50

Tijdelijke reclame

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden aan aangewezen mediapalen als bedoeld in artikel 2.10A van de APV en de Regeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem per aaneengesloten plaatsingsperiode

€ 69,30

Spandoeken

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van spandoeken aan aangewezen mediapalen als bedoeld in artikel 2.10A van de APV en de Regeling plaatsing spandoeken gemeente Lochem per aaneengesloten plaatsingsperiode

€ 69,30

Wet openbaarheid van bestuur

1.19.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bedraagt:

1.19.7.1

bij verstrekking van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken op papier voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor elke pagina, voor zover de verstrekking meer dan 10 pagina’s bedraagt:

€ 0,60

1.19.7.2

bij digitale verstrekking van afschriften, doorslagen of fotokopieën van nog niet gedigitaliseerde originelen voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor elke pagina, voor zover de verstrekking meer dan 10 pagina’s bedraagt:

€ 0,60

1.19.7.3

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,30

1.19.7.4

bij verstrekking van de gevraagde informatie

1.19.7.4.1

op een USB-stick

€ 11,60

1.19.7.4.2

op andere gegevensdragers dan papier of een USB-stick worden de kosten van de gegevensdrager in rekening gebracht.

1.19.7.5

Voor het opstellen van een uittreksel of samenvatting vna de inhoud van de geleverde documenten, per pagina van het uittreksel of de samenvatting

€ 2,30

1.19.7.6

Bij verzending van de gevraagde informatie per post worden de portokosten bedoeld in onderdeel 1.19.2 van deze tabel in rekening gebracht.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting, Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Indien de geraamde bouwkosten of de bouwsom gelden als de maatstaf voor de berekening van de leges dan wordt de opgave van de geraamde bouwkosten gehanteerd als maatstaf tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de op basis van normbedragen berekende bouwkosten. Burgemeester en Wethouders kunnen regels stellen voor de wijze van berekenen van de bouwkosten.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag en planologisch vooronderzoek

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 138,00

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het conceptplan uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om planologisch vooronderzoek, in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan haalbaar is, maximaal:

€ 11.546,00

2.2.2.2

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 2.2.2.1 worden de te heffen bedragen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, aan de aanvrager meegedeeld.

2.2.2.3

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen:

2,3%

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 149,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

2,3%

van de bouwkosten tot € 1.000.000 plus:

1%

van de bouwkosten vanaf € 1.000.000.

Welstandstoets

2.3.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en hierover het advies van de welstandscommissie of stadsbouwmeester moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1.1. respectievelijk 2.3.1.1.2 berekende bedrag verhoogd met de kosten van welstandstoezicht, welke als volgt bedragen:

over de geraamde bouwkosten van € 1,-- tot en met € 500.000,--

0,19 %

van de bouwkosten met een minimum

€ 52,40

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000,--

0,12%

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000,--

0,08%

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,--

0,05%

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001,-- en meer

0,025%

Deze bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: de werkelijke advieskosten met een maximum bedrag van

€ 1.205,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 74,90

2.3.1.6

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen voor particulier gebruik in een grondopstelling (die geen deel uitmaken van een collectief zonnepark) geen leges geheven.

Aanlegactiviteiten

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 241,00

2.3.2.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.2 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen voor particulier gebruik in een grondopstelling (die geen deel uitmaken van een collectief zonnepark) geen leges geheven.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 109,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 224,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), maximaal:

€ 30.106,00

2.3.3.3.1

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 2.3.3.3 worden de te heffen bedragen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, aan de aanvrager meegedeeld.

2.3.3.3.2

Indien een begroting als bedoeld in het vorige onderdeel is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.3.3

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 241,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 241,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 241,00

2.3.3.7

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.3, 2.3.3.1, 2.3.3.2 en 2.3.3.3 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen voor particulier gebruik in een grondopstelling (die geen deel uitmaken van een collectief zonnepark) geen leges geheven.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 241,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 241,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), maximaal:

€ 30.106,00

2.3.4.3.1

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 2.3.4.3 worden de te heffen bedragen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, aan de aanvrager meegedeeld.

2.3.4.3.2

Indien een begroting als bedoeld in het vorige onderdeel is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.4.3.3

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 241,00

2.3.4.5

--

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 241,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 241,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 241,00

2.3.4.9

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.4, 2.3.4.1, 2.3.4.2 en 2.3.4.3 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen voor particulier gebruik in een grondopstelling (die geen deel uitmaken van een collectief zonnepark) geen leges geheven.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

2.3.5.1

bedraagt het basistarief:

€ 358,00

2.3.5.2

het in 2.3.5.1 bedoelde basistarief wordt voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

2.3.5.2.1

tot en met 100 m² verhoogd met

€ 270,50

2.3.5.2.2

van 101 m² tot en met 500 m² verhoogd met

€ 270,50

èn per m² boven 100 m² vermeerderd met

€ 1,40

2.3.5.2.3

van 501 m² tot en met 2.000 m² verhoogd met

€ 830,00

èn per m² boven 500 m² vermeerderd met

€ 0,72

2.3.5.2.4

van 2.001 m² tot en met 5.000 m² verhoogd met

€ 1.905,00

èn per m² boven 2.000 m² vermeerderd met

€ 0,51

2.3.5.2.5

van 5.001 m² tot en met 50.000 m² verhoogd met

€ 3.430,00

èn per m² boven 5.000 m² vermeerderd met

€ 0,05

2.3.5.2.6

van meer dan 50.000 m² verhoogd met

€ 5.719,00

èn per m² boven 50.000 m² vermeerderd met

€ 0,02

2.3.6

Sloopactiviteiten bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bij een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f of onder h, dan wel artikel 2.2, eerste lid onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedvergoeding of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief:

€ 249,50

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 249,50

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of

artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 249,50

2.3.9

--

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening, bestemmingsplan of artikel 4.11 van de Algemene

plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief.

€ 34,10

2.3.11

Opslag van roerende zaken

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 241,00

2.3.13

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 241,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 241,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid,

van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 241,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 241,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de

dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag

voor de eerste fase betrekking heeft;

1%

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 149,00

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag

voor de tweede fase betrekking heeft.

1,4%

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 218,50

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 50,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 50,00

2.3.17

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

moet afgeven voor dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

€ 241,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd he bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1.

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 241,00

2.3.18.1.2.

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 241,00

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, wordt ingetrokken door de aanvrager, of als een verleende omgevingsvergunning ten gevolge van een ingesteld beroep als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht wordt vernietigd, worden de berekende leges met

50%

verminderd, met dien verstande dat tenminste wordt geheven een bedrag van

€ 149,00

en ten hoogste een bedrag van

€ 4.464,00

en dat geen leges worden gerestitueerd die zijn geheven terzake de toetsing door de welstandscommissie, besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de kosten van externe adviseurs en de kosten van publicaties.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat altijd geheven wordt een bedrag van

€ 149,00

en dat geen leges worden gerestitueerd die zijn geheven terzake de toetsing door de welstandscommissie, besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de kosten van externe adviseurs en de kosten van publicaties.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 123,00

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, dan wel een wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening, maximaal

€ 30.136,00

2.8.1.1

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 2.8.1 worden de te heffen bedragen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, aan de aanvrager meegedeeld.

2.8.1.2

Een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.8.1, wordt in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de begroting zoals opgesteld door het college

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

Hoofdstuk 10 Gereserveerd

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 427,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een leidinggevende van een verleende vergunning bedoeld in het onderdeel 3.1.1

€ 101,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 32,70

3.1.4

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 APV (exploitatievergunning)

€ 248,50

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 APV (exploitatievergunning)

€ 81,20

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV, per stuk

€ 68,70

3.2.1.2

In afwijking van het onderdeel 3.2.1.1 bedraagt het tarief van een aanvraag om een evenementenvergunning op grond van artikel 2.25 APV wanneer het besluit tot het verlenen van de evenementenvergunning moet worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, per stuk

€ 192,50

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze tarieventabel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 19,65

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3.4 APV)

€ 694,00

3.3.2

tot het wijzigen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3.4 APV)

€ 315,50

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6 1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 15,25

3.6.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 26,20

3.6.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1.1 bedoelde ontheffing

€ 26,20

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ter zake van geluid (hinder in openlucht) als bedoeld in artikel 4.6 de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 21,35

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.7.2.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning kleinschalig kamperen als bedoeld in artikel 2.1 van de verordening verblijfsrecreatie

€ 144,00

3.7.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing groepskamperen als bedoeld in artikel 5.6 van de verordening verblijfsrecreatie

€ 43,70

Ondertekening