Regeling vervalt per 02-01-2027

Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 01-01-2027

Intitulé

Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022

De Inspecteur als bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet;

gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond  van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus worden verzorgd;

gelet op de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2022;

besluit

vast te stellen de:

Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022.

 

Artikel 1 Algemene bepaling

1. Deze regeling geeft uitvoering aan de in de belastingverordeningen van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus deelnemende gemeenten, op grond waarvan nadere regels gegeven kunnen worden met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

2. Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 2. Formulieren

Voor de uitvoering van de aanslagen rioolheffing, toeristenbelasting en hondenbelasting gelden de onderstaande formulieren:

1. Aangifteformulier Toeristenbelasting gemeente Haarlemmermeer;

2. Aangifteformulier Toeristenbelasting algemeen;

3. Aanmeldingsformulier Toeristenbelasting;

4. Nachtverblijfregister algemeen;

5. Aangifteformulier Hondenbelasting;

6. Afmeldformulier Hondenbelasting.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De ‘Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren van gemeentelijke belastingen 2021 ’ vastgesteld op 28 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2022.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2022.

  

Heemskerk, 2 december 2021, 

de directeur van Cocensus,

  

drs. G.G.J. Schipper