Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2022

Geldend van 04-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2022

Het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,

gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 9 november 2021 inzake de vaststelling van de Legesverordening AGV voor het belastingjaar 2021;

overwegende dat het Algemeen bestuur jaarlijks de Legesverordening met Tarieventabel vaststelt voor het daarop volgende belastingjaar;

gelet op de artikelen 110, 113 en 115 van de Waterschapswet;

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2022

(Legesverordening AGV 2022)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de bijbehorende tarieventabel wordt verstaan onder:

 • a.

  waterschap: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

 • b.

  ambtenaar belast met de heffing: de door het Dagelijks bestuur van het waterschap aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 123, derde lid, sub b van de Waterschapswet;

 • c.

  ambtenaar belast met de invordering: de door het Dagelijks bestuur van het waterschap aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 123, derde lid, sub c van de Waterschapswet.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van:

 • -

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het waterschap of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het waterschap in beheer of in onderhoud zijn;

 • -

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door het waterschap verlenen van diensten;

 • -

  het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, vergunning of ontheffing dan wel degene ten behoeve van wie de dienst, vergunning of ontheffing is verleend.

Artikel 4 Maatstaf en tarief

 • 1. Leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de toepassing van de tarieventabel worden gedeelten van de daarin genoemde eenheden als volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Indien op grond van de tarieventabel meerdere legestarieven in rekening kunnen worden gebracht, wordt slechts éénmaal leges in rekening gebracht die - in geval er sprake is van verschillende tarieven - worden berekend naar het hoogste tarief.

Artikel 5 Wijze van heffen

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Aanvang belastingplicht

De leges zijn verschuldigd op het tijdstip waarop het gebruik als bedoeld in artikel 2 aanvangt en/of de aanvraag of het verzoek als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend.

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betalingstermijnen

 • 1. In afwijking in zoverre van het bepaalde bij artikel 9 van de Invorderingswet gelden bij de heffing van leges de volgende betalingstermijnen:

  • a)

   leges die worden geheven bij een mondelinge kennisgeving dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving die wordt uitgereikt, moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving wordt gedaan dan wel uitgereikt;

  • b)

   leges die worden geheven bij een gedagtekende schriftelijke kennisgeving die wordt toegezonden, moeten worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt zes weken na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De ambtenaar belast met de invordering kan, voor zover het de in het eerste lid sub b bedoelde leges betreft, onder nader te stellen voorwaarden, meerdere betalingstermijnen toestaan voor zover de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

Artikel 8 Vrijstellingen

 • 1. Leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het verlenen van diensten als bedoeld in de hoofdstukken 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven, indien deze diensten:

  • a.

   op grond van een wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verleend;

  • b.

   aan (nieuws)media worden verleend;

  • c.

   ten behoeve van overheidslichamen en de rechtelijke macht worden verleend.

 • 2. Leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het verlenen van de diensten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel worden niet geheven, indien deze diensten ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht van het waterschap, dan wel van werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn, worden verleend.

Artikel 9 Gedeeltelijke teruggave leges

Een gedeeltelijke teruggave van de leges wordt verleend voor het in behandeling nemen van een aanvraag welke:

 • a.

  ingevolge het bepaalde bij artikel 4:5 jo 3:18 Awb niet wordt behandeld, voor 75%;

 • b.

  binnen één maand nadat deze in behandeling is genomen wordt ingetrokken, voor 50%;

 • c.

  op een later tijdstip dan bedoeld onder b. wordt ingetrokken, voor 25%;

 • d.

  wordt geweigerd, voor 15%;

 • e.

  betrekking heeft op het wijzigen van een verleende vergunning of ontheffing, voor 50%;

van het verschuldigde legesbedrag.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels

Het Dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht nieuwe Omgevingswet

 • 1. In het geval, als voorgenomen, de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt, dan dienen de bepalingen in de bij de verordening behorende tarieventabel die naar de huidige Omgevingswet verwijzen met ingang van 1 juli 2022 zodanig te worden gelezen alsof zij verwijzen naar de nieuwe Omgevingswet.

 • 2. In het geval de nieuwe Omgevingswet op een andere datum in 2022, dan in het eerste lid genoemd, in werking zal treden heeft het eerste lid gelijke werking op die andere datum in 2022.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. De Legesverordening AGV zoals vastgesteld op 26 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan .

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. De in deze verordening en/of bijbehorende tarieventabel genoemde normen en/of normbladen, waaronder de UAV 2012, worden bekend gemaakt door terinzagelegging op het kantoor van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening AGV 2022’.

Ondertekening

Amsterdam, 25 november 2021

Het Algemeen bestuur,

Dr. ir G.M. van den Top

Dijkgraaf

Drs. G. Nottelman

Secretaris-directeur

BIJLAGE 1

Tarieventabel 2022 behorende bij de Legesverordening AGV

Hoofdstuk 1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1 afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina: € 0,52

1.2. kaarten en tekeningen, per stuk:

zwart-wit

kleur

A4-formaat

€ 1,82

€ 4,07

A3-formaat

€ 3,85

€ 8,24

A2-formaat

€ 4,50

€ 10,06

1.3 Digitale gegevensdragers, zoals USB-sticks, per stuk: € 8,24

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voldoen aan een verzoek:

1.4 waarop artikel 12, vijfde lid, letter a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, per kwartier (met een minimum van een half uur): € 26,01, éénmalig vermeerderd met

€ 11,98;

1.5 als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (STB 1991, 703):

de bedragen zoals genoemd in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

2.1 een exemplaar van de Beleidsbegroting, inclusief meerjarenbegroting van het waterschap:

€ 49,98

2.2 een exemplaar van de Jaarrekening van het waterschap:

€ 49,00

2.3 een exemplaar van een verordening van het waterschap:

€ 20,32

2.4 een exemplaar van de keur van het waterschap:

€ 29,53

2.5 een exemplaar van een peilbesluit van het waterschap:

€ 20,32

2.6 een exemplaar van het waterbeheersplan van het waterschap:

€ 78,53

2.7 een uittreksel uit het kiesregister:

€ 4,09

2.8 een exemplaar van een watergebiedsplan van ten hoogste 200 pagina’s:

€ 43,24

2.9 een exemplaar van een watergebiedsplan van 201 pagina’s en meer:

€ 86,45

2.10 een (kalender) jaarabonnement op de vergaderstukken van het Algemeen bestuur:

€ 148,63

Hoofdstuk 3 Archief

3A Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.1 het doen van nasporingen in het archief, per kwartier (met een minimum van een half uur):

€ 26,01, éénmalig vermeerderd met € 11,98.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van de hoeveelheid tijd die met de nasporing gemoeid zal zijn.

3.2 Het verlenen van publicatierechten ter zake van beheerde archieven, archiefstukken en (foto)collecties :

het bedrag wordt – rekening houdend met de aard en oplage van de publicatie waarop de aanvraag betrekking heeft – per aanvraag vastgesteld.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van het vastgestelde bedrag.

3B. Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

3.3 reproducties van archiefstukken, zoals kaarten, tekeningen, foto’s, en van afschriften van of uittreksels uit een in het archief berustend stuk of gedeelte daarvan: de werkelijke kosten.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van die werkelijke kosten.

Hoofdstuk 4 Schutgeld sluizen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schutten - in de Pondskoeker sluis, de Oudhuijzer sluis, de Proosdijer sluis en de Demmerikse sluis- van een schip, drijvend vaartuig of drijvende inrichting met een lengte, gemeten over alles, in strekkende meters:

a. kleiner dan 3 meter

€ 2,00

b. gelijk aan of groter dan 3 meter en kleiner dan 8 meter

€ 4,50

c. gelijk aan of groter dan 8 meter

€ 7,00

Hoofdstuk 5 Inlaten of uitmalen van water

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

het inlaten of uitmalen van water per 100 m3 per kalenderjaar

€ 0,89

met een minimum van

€ 89,59

Hoofdstuk 6 Vergunningen en ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van de Keur van het waterschap, of indien deze inmiddels vervangen is door de Waterschapsverordening van het waterschap: de Waterschapsverordening van het waterschap, of andere wet- en regelgeving, voor:

Categorie I:

 • a.

  het aanbrengen, hebben, geheel of gedeeltelijk vernieuwen en verwijderen van kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen met een diameter kleiner dan of gelijk aan 0,2 meter over een lengte korter dan of gelijk aan 100 meter gerekend binnen het gebied waarvoor het gebod geldt: € 775,80;

 • b.

  het geheel of gedeeltelijk dempen van een wateroppervlak kleiner dan of gelijk aan 100 m2: € 401,20;

 • c.

  werken of handelingen, voor zover niet specifiek genoemd in dit hoofdstuk: € 401,20;

Categorie II:

 • a.

  het geheel of gedeeltelijk dempen van een wateroppervlak groter dan 100 m2: € 1.008,00;

Categorie III:

 • a.

  het aanbrengen, hebben, geheel of gedeeltelijk vernieuwen en verwijderen van kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen met een diameter groter dan 0,2 meter, of met een diameter kleiner dan of gelijk aan 0,2 meter over een lengte langer dan 100 meter gerekend binnen het gebied waarvoor het gebod geldt: € 1.708,00;

 • b.

  het verrichten van boringen voor de winning van gas, vloeistoffen of delfstoffen: € 1.708,00, per aanvraag;

 • c.

  het instellen van peilwijzigingen en het maken, wijzigen of vervangen van daarvoor bestemde werken: € 869,40;

 • d.

  het water afvoeren naar, aanvoeren uit, lozen in of onttrekken aan oppervlaktewateren: € 869,40;

Categorie IV:

 • a.

  plannen ten behoeve van ontwikkeling van natuur en recreatie: € 2.495,00;

 • b.

  uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied kleiner dan of gelijk aan 1 ha is: € 2.495,00;

 • c.

  uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied groter dan 1 ha en kleiner dan of gelijk aan 5 ha is: € 5.227,00;

 • d.

  uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied groter dan 5 ha is: € 10.362,00;

Categorie V:

 • a.

  bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten € 10.000,00 of minder bedragen: € 401,20;

 • b.

  bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten meer dan € 10.000,00, doch ten hoogste € 100.000,00 bedragen: € 869,40;

 • c.

  bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten meer dan € 100.000,00 doch ten hoogste € 300.000,00 bedragen: € 1.862,00;

 • d.

  bouwwerken en kunstwerken indien de bouwkosten meer dan € 300.000,00 bedragen: € 1.862,00 verhoogd met 0,55% van het meerdere boven € 300.000,00;

Onder een bouwwerk of een kunstwerk wordt in deze categorie begrepen dat gedeelte van een bouwwerk of een kunstwerk, berekend naar rato van de horizontaal geprojecteerde oppervlakte van het bouwvlak, dat zich onder, in, op of boven de keurzone, watergang en/of waterkering bevindt.

Categorie VI:

 • a.

  het onttrekken van grondwater in de kern- of beschermingszone van waterkeringen die korter duren dan 1 maand en waarbij minder dan 10 m3 water per uur wordt onttrokken: € 869,40;

 • b.

  het onttrekken van grondwater tot een maximum van 100.000 m3 per jaar: € 6.795,00;

 • c.

  het onttrekken van grondwater van 100.001 m3 en meer per jaar: € 6.982,00 verhoogd met € 10,00 per 1.000 m3 of een gedeelte daarvan, boven de hoeveelheid van 100.001 m3;

Categorie VII:

 • a.

  De in dit hoofdstuk vermelde tarieven worden, indien de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, verhoogd met € 40,40 per voorgeschreven publicatie.

Behorende bij het besluit van 25 november 2021 tot vaststelling van de Legesverordening AGV 2022

Drs. G. Nottelman

Secretaris-directeur