Algemene plaatselijke verordening gemeente Bronckhorst 2021

Geldend van 03-12-2021 t/m heden

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bronckhorst 2021

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021;

gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 151c, 151d, 154 en 154a van de Gemeentewet, de artikelen 3 en 4 van de Wet openbare manifestaties, de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Alcoholwet, artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2.18, eerste lid, onder ten g, en vijfde lid, 2.21 en 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, artikel 3 van de Winkeltijdenwet, artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio's en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

besproken tijdens de raadscommissie van 18 november 2021;

besluit:

De Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2021 vast te stellen.

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bronckhorst 2021.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • c.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

 • d.

  bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • e.

  bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e van de Wegenverkeerswet 1994;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage l bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • h.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • i.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • j.

  openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • k.

  openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

 • l.

  parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • m.

  rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

 • n.

  voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens en kinderwagens en rolstoelen;

 • o.

  weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 1:3

Niet opgenomen

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

 • 1. De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

 • 1. De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

  • c.

   de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • d.

   van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

  • e.

   de houder dit verzoekt.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

Artikel 1:7 Termijnen

 • 1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

 • 1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de openbare veiligheid;

  • c.

   de volksgezondheid;

  • d.

   de bescherming van het milieu.

 • 2. Een vergunning of ontheffing kan ook buiten behandeling worden gelaten als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

 • 3. Een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 Evenementenvergunning kan ook buiten behandeling worden gelaten als de aanvraag daarvoor minder dan twaalf weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu

Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 • 2. Degene die op een openbare plaats:

  • a.

   aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

  • b.

   aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of

  • c.

   zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

  is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3. Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op openbare plaatsen die door het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 • 4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid.

 • 5. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Artikel 2:2

Niet opgenomen

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

 • 2. De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

  • d.

   de plaats en, voor zover van toepassing, de route;

  • e.

   voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

 • 4. Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een officiële feestdag in Nederland, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

 • 5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in behandeling nemen buiten deze termijn.

Artikel 2:4 B Vechten

 • 1. Het is verboden op of aan de weg of daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke plaatsen en/ of gebouwen te vechten.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor gelegenheden waar vechtsporten worden beoefend.

Artikel 2:5

Niet opgenomen

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

 • 1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2. Het college kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

 • 5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:7

Niet opgenomen

Artikel 2:8

Niet opgenomen

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen

 • 1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu aangewezen openbare plaatsen.

 • 2. De burgemeester kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 2. Bruikbaarheid uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan een openbare plaats

 • 1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

  • a.

   schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of

  • b.

   niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije doorgang van 1,20 m wordt gelaten op voetpaden en van 3,50 m op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.

 • 3. Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen voor terrassen, uitstallingen en reclameborden.

 • 4. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

 • 5. Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24 Begripsbepaling;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17 Begripsbepaling;

  • c.

   overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.

 • 6. Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, Omgevingsverordening Gelderland 2018 of waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door de, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:11

Niet opgenomen

Artikel 2:12

Niet opgenomen

Artikel 2:13

Niet opgenomen

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

 • 1. Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze:

  • a.

   te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken; en

  • b.

   terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf.

 • 2. Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te laten.

 • 3. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 2:15 B Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of voor het wegverkeer hinder of gevaar ontstaat, waarbij er bij het opzij zicht van uitgegaan wordt dat het benodigde zicht vanaf vijf meter voor het kruisingvlak het volgende is:

Op wegen met een maximumsnelheid van:

 • a.

  30 km/uur: 15 meter;

 • b.

  50/60 km/uur: 45 meter;

 • c.

  80 km/uur: 90 meter.

Artikel 2:16 Open straatkolken en dergelijke

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:17 Kelderingangen en dergelijke

 • 1. Kelderingangen en andere lager dan de aangrenzende weg gelegen betreedbare delen van een bouwwerk mogen geen gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers opleveren.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 427, aanhef en onder 1° of 3° van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

 • 1. Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

  • a.

   te roken gedurende een door het college aangewezen periode;

  • b.

   voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3° van het Wetboek van Strafrecht.

 • 3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Artikel 2:19

Niet opgenomen

Artikel 2:20

Niet opgenomen

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door hoofdstuk 10 van de Omgevingswet.

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn

 • 1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op objecten die deel uitmaken van de hoogspanningslijn.

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

  • b.

   bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Omgevingsverordening Gelderland.

Afdeling 3. Evenementen

Artikel 2:24 Definities

 • 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoop- en theatervoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in de artikel 2:9 Vertoning op openbare plaatsen en artikel 2:39 Speelgelegenheden;

  • g.

   sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid onder f.

 • 2. Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie, rommelmarkt, snuffelmarkt, beurs of een andere voor het publiek toegankelijke markt waar verkoop van goederen plaatsvindt met uitzondering van een markt als bedoeld in het eerste lid onder b;

  • c.

   een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue;

  • f.

   een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of –gala’s;

  • g.

   een auto- of motorsport wedstrijd, demonstratie, training of proefrit met een motorvoertuig op enig terrein buiten een regulier crossterrein;

  • h.

   (traditioneel) schieten, waarbij onder schieten wordt verstaan: al dan niet door een schutterij of schuttersgilde georganiseerd (vogel)schieten op een stilstaand of bewegend doel.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2. De aanvraag om een evenementenvergunning bevat ten minste:

  • a.

   een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld (elektronisch) aanvraagformulier met bijlagen voor evenementen;

  • b.

   een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld (elektronisch) aanvraagformulier met bijlagen en een calamiteitenplan voor evenementen met een verhoogd risico voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het woon-en leefklimaat.

 • 3. Bij het indienen van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3. van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 4. Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10, juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 5. Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:24 B Definities, tweede lid, aanhef en onder f, aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s.

 • 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 Weigeringsgronden kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid aanhef en onder f weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning van in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 7. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:25a Klein evenement

 • 1. Het is verboden een klein evenement te organiseren zonder dat daarvan uiterlijk vier weken tevoren door de organisator melding is gedaan aan de burgemeester door indiening van een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld formulier (elektronisch beschikbaar gesteld).

 • 2. Een klein evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het is een eendaags evenement;

  • b.

   het aantal aanwezige personen is niet meer dan 250;

  • c.

   het evenement, inclusief op- en afbouw, vindt plaats op:

   zondag tussen 13:00 uur en maandag 00:30 uur;

   maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en de volgende dag 0:30 uur;

   vrijdag of zaterdag tussen 09:00 uur en de daarop volgende dag 01:30 uur;

  • d.

   geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 24.00 uur, en dat het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 60 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

  • e.

   er worden geen alcoholhoudende drank om niet verstrekt;

   en indien het evenement plaatsvindt op de openbare weg:

  • f.

   de wegafzetting duidelijk zichtbaar is, ook in het donker;

  • g.

   de hulpdiensten te allen tijde doorgang wordt verleend door 4 meter van de rijbaan vrij te houden;

  • h.

   het niet plaatsvindt op de rijbaan van een hoofdweg;

  • i.

   er slechts twee kleine objecten (bijv. partytent of springkussen) worden geplaatst met een maximale oppervlakte van 25 m² per bouwsel;

  • j.

   er een organisator is;

  • k.

   het evenement geen vechtsportwedstrijd of -gala is.

 • 3. De burgemeester kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten op grond van bijzondere omstandigheden het evenement alsnog aan te wijzen als vergunning plichtig dan wel het organiseren van het evenement te verbieden, indien door het evenement de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 4. De organisator draagt er zorg voor dat:

  • a.

   omwonenden die niet aan het evenement deelnemen daarvan geen onevenredige hinder en/of overlast ondervinden;

  • b.

   hij tijdens het evenement te allen tijde mondeling, schriftelijk en/of per mobiele telefoon bereikbaar is voor het doorgeven en laten behandelen van klachten;

  • c.

   direct omwonenden en andere belanghebbenden uiterlijk één week voordat het evenement plaatsvindt worden geïnformeerd over begin- en eindtijd, plaats en aard en omvang van het evenement, inclusief naam en telefoonnummer van de organisator.

 • 5. De burgemeester stelt nadere regels inhoudende voorschriften die tijdens de activiteiten als bedoeld in het eerste lid in acht dienen te worden genomen.

Artikel 2:25b Vergunningvrij evenement

 • 1. Er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd of melding te worden gedaan wanneer het evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het is een eendaags evenement;

  • b.

   het aantal aanwezige personen is niet meer dan 100;

  • c.

   het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt op:

   maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 uur en 00:00 uur;

   zondag tussen 13:00 uur en 00:00 uur;

  • d.

   de activiteiten geen risico opleveren voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid van deelnemers of bezoekers;

  • e.

   er geen mechanisch en/of elektronisch versterkt (stem)geluid (waaronder muziek) ten gehore wordt gebracht, met uitzondering van achtergrondmuziek die niet meer geluid produceert dan normaal stemgeluid;

  • f.

   er geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt, anders dan aan de aanwezigen;

  • g.

   er geen kook- en/of bakactiviteiten worden verricht, tenzij dit op eigen terrein gebeurt;

  • h.

   het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan;

  • i.

   er slechts twee kleine objecten (bijv. partytent of springkussen) worden geplaatst met een maximale oppervlakte van 25 m² per bouwsel;

  • j.

   er geen reclame-uitingen gericht naar de openbare ruimte geplaatst worden.

Artikel 2:25c Beslistermijn

 • 1. In afwijking van artikel 1:2 beslist de burgemeester binnen twaalf weken na de datum waarop de volledige aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 is ontvangen.

 • 2. De burgemeester kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3. De aanvrager van de vergunning wordt vóór de afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn schriftelijk in kennis gesteld van de verdaging.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

 • 1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 • 2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

 • 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 4. Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Definitie

 • 1. In deze afdeling wordt onder openbare inrichting verstaan een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

 • 2. Een buiten de in het eerst lid bedoelde besloten ruimte liggend gedeelte waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt deel uit van die besloten ruimte.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

 • 1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2. De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het omgevingsplan.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat:

  • a.

   de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; of

  • b.

   de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 4. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor een openbare inrichting waarvoor op grond van artikel 3 van de Alcoholwet een vergunning is vereist.

 • 5. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:

  • a.

   winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

  • b.

   zorginstelling;

  • c.

   museum; of

  • d.

   bedrijfskantine of -restaurant.

 • 6. De burgemeester kan besluiten dat een of meer in het besluit aangeduide soorten openbare inrichtingen in de gehele gemeente dan wel in een of meer daarin aangewezen gedeelten van de gemeente zijn vrijgesteld van de in lid 1 omschreven vergunningplicht.

 • 7. Op de aanvraag om een vergunning of een vrijstelling is Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:28a Beëindiging exploitatie

 • 1. De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 2:28 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de openbare inrichting feitelijk heeft beëindigd.

 • 2. Van beëindiging van het exploiteren van de openbare inrichting is sprake indien:

  • a.

   de openbare inrichting blijkens de registers van de Kamer van Koophandel niet meer voor rekening van de exploitant, op wiens naam de vergunning is gesteld, wordt geëxploiteerd;

  • b.

   op grond van andere informatie blijkt, dat de openbare inrichting niet meer voor rekening van de exploitant op wiens naam de vergunning is gesteld, wordt geëxploiteerd.

 • 3. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 2:28b Intrekkingsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 en 2:28 van deze verordening kan de exploitatievergunning worden ingetrokken indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag voor de vergunning dan wel de vrijstelling vermelde in overeenstemming is.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1. Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 01:00 uur en 06:00 uur, en op zaterdag, zondag en officiële feestdagen in Nederland tussen 02:00 uur en 06:00 uur (sluitingstijd).

 • 2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.

 • 3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.

 • 4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid, aanhef en onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

 • 5. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

 • 6. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

 • a.

  de orde te verstoren;

 • b.

  zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30 Afwijken sluitingstijd; tijdelijke sluiting, eerste lid;

 • c.

  op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van strafrecht, of een voor hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 Exploitatievergunning, 2:29 Sluitingstijd en 2:30 Afwijken sluitingstijd; tijdelijke sluiting op als bevoegd bestuursorgaan.

Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Alcoholwet

Artikel 2:34

Niet opgenomen

Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Definitie

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting verstaan elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37

Niet opgenomen

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

 • 1. Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

 • 2. De dag van vertrek wordt, indien bekend, geregistreerd op de dag van aankomst. Indien de dag van vertrek niet bekend is op de dag van de aankomst wordt de dag van vertrek geregistreerd voor het moment van vertrek.

Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:38a Definities

 • 1. In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2. In deze afdeling voorkomende begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op: situaties waarin wordt voorzien door de Wet op de kansspelen.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 Weigeringsgronden weigert de burgemeester de vergunning als:

  • a.

   naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

  • b.

   de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met het omgevingsplan.

 • 4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

 • 1. In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee kansspelautomaten toegestaan.

 • 2. In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3. Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

  • a.

   een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

  • b.

   met kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3. Het verbod bedoeld in het tweede lid is niet van toepassing voor zover gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4. De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

 • 5. Het college wijst aanplakborden aan voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 6. Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 7. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke

 • 1. Het is verboden op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing als de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42 Plakken en kladden.

Artikel 2:44a Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing als de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Artikel 2:44b A Vervoer geprepareerde voorwerpen

 • 1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke

 • 1. Het is verboden zonder ontheffing van het college zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken, grasperken of buiten de daarin gelegen wegen of paden.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke

 • 1. Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg, tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

 • 2. Dit verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Gelderland of waterscahpsverordening.

Artikel 2:47 B Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats:

  • a.

   te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

  • b.

   zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt;

  • c.

   zich zonder redelijk doel op te houden in speeltuinen of speelplaatsen tussen zonsondergang en zonsopgang.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • 1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

  • b.

   een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • 1. Het is verboden zonder redelijk doel:

  • a.

   zich in een portiek of poort op te houden;

  • b.

   in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of een soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval verstaan: portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

 • 1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

 • 2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:50b B Sluiting van voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte

 • 1. De burgemeester kan de sluiting bevelen van een voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte als daar:

  • a.

   is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de kansspelen;

  • b.

   door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel zijn verworven of overgedragen;

  • c.

   discriminatie heeft plaatsgevonden op grond van ras, geslacht, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook;

  • d.

   wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing, vergunning of verlof is verleend; of

  • e.

   zich andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van het gebouw, de inrichting of de ruimte ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde.

 • 2. De burgemeester trekt het sluitingsbevel in als naar zijn oordeel de in het eerste lid genoemde belangen voortzetting van de sluiting niet langer vereisen.

 • 3. De burgemeester draagt zorg voor het aanbrengen van het bevel tot sluiting bij de toegang van het gebouw, de inrichting of de ruimte, of in de directe nabijheid daarvan.

 • 4. De rechthebbende laat toe dat een afschrift van het sluitingsbevel wordt aangebracht.

 • 5. Het is verboden een gebouw, inrichting of ruimte te betreden waarvan de sluiting is bevolen.

 • 6. Het is de rechthebbende verboden zonder toestemming van de burgemeester bezoekers toe te laten of zelf het gebouw, de inrichting of de ruimte te betreden.

 • 7. Het derde, vierde, vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing als de burgemeester krachtens artikel 174a van de Gemeentewet of artikel 13b van de Opiumwet heeft besloten tot sluiting van een woning, een lokaal of een bij de woning of dat lokaal behorend erf.

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek als dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek of als daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijk

Het is verboden zich op door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen met een fiets of een bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Artikel 2:53 Bespieden van personen

 • 1. Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon of een gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon of een persoon die zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindt, te bespieden.

 • 2. Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een persoon die zich in een gebouw, woonwagen of woonschip bevindt te bespieden.

Artikel 2:54

Niet opgenomen

Artikel 2:55

Niet opgenomen

Artikel 2:56

Niet opgenomen

Artikel 2:57 Loslopende honden

 • 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

  • b.

   binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als de hond niet is aangelijnd;

  • c.

   buiten de bebouwde kom zonder dat deze hond onder controle is;

  • d.

   op de weg als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

 • 2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 • 1. Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 • 3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

  • a.

   vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

  • b.

   door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

  • c.

   zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4. Onverminderd artikel 2:57 Loslopende honden, eerste lid, aanhef en onder d, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

 • 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten loslopen als de burgemeester heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht, dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als:

  • a.

   op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;

  • b.

   het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden; en

  • c.

   het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1. Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

  • a.

   aanwezig te hebben;

  • b.

   aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels;

  • c.

   aanwezig te hebben in een groter aantal dan in het aanwijzingsbesluit is aangegeven; of

  • d.

   te voeren.

 • 2. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen plaats ontheffing verlenen van een of meer verboden als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:61

Niet opgenomen

Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op herkauwende of eenhoevige dieren of varkens die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:63 Duiven

 • 1. De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor te zorgen dat die duiven niet kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in een door het college te bepalen tijdvak dat ligt tussen 1 maart en 1 juni.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het gebod.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingsverordening Gelderland.

 • 4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:64 Bijen

 • 1. Het is verboden bijen te houden:

  • a.

   binnen een afstand van 30 meter van de erfgrens van percelen waarin overdag mensen verblijven;

  • b.

   binnen een afstand van 30 meter van de weg.

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing voor de bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.

 • 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens Omgevingswet, Omgevingsverordening Gelderland of waterschapsverordening.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken.

Artikel 2:65a A (Slaap)verblijf op een openbare plaats

 • 1. Het is verboden de weg als slaapplaats te gebruiken of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of ander onderkomen als slaapplaats te gebruiken, daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen en niet voor vrachtwagenchauffeurs die bij de uitoefening van hun beroep in de cabine van hun vrachtwagen overnachten.

 • 4. Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 9. Bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Definitie

In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de: de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:

  • a.

   het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  • b.

   de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  • c.

   een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;

  • d.

   de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en

  • e.

   de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

 • 3. Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • 1.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

  • a.

   dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

  • b.

   van een verandering van de onder a bedoelde adressen;

  • c.

   dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

  • d.

   dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan.

 • 2.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn digitaal register ter inzage te geven;

 • 3.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • 4.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69

Niet opgenomen

Artikel 2:70

Niet opgenomen

Afdeling 10. Consumentenvuurwerk

Artikel 2:71 Definitie

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

 • 1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college.

 • 2. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3. De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73a A Carbid schieten

 • 1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 • 2. Het is verboden in de openlucht met carbid te schieten.

 • 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

  • a.

   het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur;

  • b.

   bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, die niet wordt afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare metalen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen);

  • c.

   het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste: 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;

  • d.

   het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;

  • e.

   degene die met carbid schiet, is niet onder invloed van alcohol en/of drugs en neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen;

  • f.

   Indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan; een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder invloed is van alcohol en/of drugs en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen te allen tijde kan verhinderen;

  • g.

   van het carbid schieten wordt uiterlijk 2 weken van tevoren schriftelijk of digitaal melding aan het college is gedaan onder vermelding van:

   • a.

    de naam en het adres van de organisator of initiatiefnemer van het carbid schieten;

   • b.

    de plaats waar het carbid schieten zal plaatsvinden; en

   • c.

    het tijdstip waarop het carbid schieten zal plaatsvinden.

 • 4. Het college kan ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.

 • 5. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 11. Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats als deze personen het bepaalde in artikel 2:1 A Samenscholing en ongeregeldheden, lid 2 of artikel 2:1 A Samenscholing en ongeregeldheden, lid 3 groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • 1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2. De burgemeester heeft die bevoegdheid eveneens ten aanzien van nader aan te wijzen plaatsen.

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten hoogste 8 weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 3. Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de openbare orde verstorende handeling binnen 6 maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.

 • 4. De burgemeester beperkt de krachtens het eerste of tweede lid gegeven bevelen, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.

 • 3. De last onder dwangsom wegens overtreding van het eerste lid in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Afbakening

De artikelen 1:2 Beslistermijn en 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing tot en met 1:8 Weigeringsgronden zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:2 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt;

 • b.

  beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;

 • c.

  bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;

 • d.

  escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee;

 • e.

  exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, voor zover van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend;

 • f.

  klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten;

 • g.

  prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

 • h.

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

 • i.

  prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie;

 • j.

  raamprostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, waarbij het werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar is vanuit een voor publiek toegankelijke plaats;

 • k.

  seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;

 • l.

  seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf;

 • m.

  werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van een seksinrichting waarin de seksuele handelingen met een ander tegen betaling worden verricht.

Afdeling 2. Vergunning seksbedrijf

Artikel 3:3 Vergunning

 • 1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan.

 • 2. Het bevoegde bestuursorgaan draagt zorg voor een onpartijdige en transparante verlening van beschikbare vergunningen.

 • 3. Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste twaalf weken worden verlengd.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

 • 5. Een vergunning kan mede voor een seksinrichting worden verleend.

 • 6. De vergunning wordt voor 5 jaar verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld. De vergunning is niet overdraagbaar.

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen

Het college kan delen van de gemeente aanwijzen waarbuiten voor het vestigen van een seksinrichting geen vergunning wordt verleend. Daarbij kan worden bepaald dat de aanwijzing slechts geldt voor seksinrichtingen van seksbedrijven van een nader aangewezen aard.

Artikel 3:5 Beperking aantal vergunningen

 • 1. Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

 • 2. Er kan voor in totaal ten hoogste 1 seksinrichting (van prostitutiebedrijven, niet zijnde raamprostitutiebedrijven) vergunning worden verleend.

Artikel 3:6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om vergunning wordt ingediend middels een door het bevoegde bestuursorgaan vastgesteld formulier.

 • 2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke activiteit vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant;

  • b.

   het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploitant verleende vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken;

  • d.

   het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

  • e.

   het adres van een onder het seksbedrijf vallende seksinrichting;

  • f.

   het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

  • g.

   een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de exploitant;

  • h.

   voor zover van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant;

  • i.

   een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst;

  • j.

   bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimtes bestemd voor de uitoefening van het seksbedrijf;

  • k.

   voor zover van toepassing, de plaatselijke ligging van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding;

  • l.

   Voor zover van toepassing, de plattegrond van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een tekening met een schaalaanduiding.

 • 3. Als er een beheerder is aangesteld is het tweede lid, onder a tot en met c, g en h, van overeenkomstige toepassing op de beheerder.

 • 4. Het bevoegde bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of bescheiden verlangen.

Artikel 3:7 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 Weigeringsgronden wordt een vergunning geweigerd als:

  • a.

   de exploitant of de beheerder onder curatele staat;

  • b.

   de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag is;

  • c.

   de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

  • d.

   redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

  • e.

   redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften;

  • f.

   er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het overige personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000;

  • g.

   de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;

  • h.

   de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500,- of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

   • i.

    bepalingen, gesteld bij of krachtens de Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze verordening;

   • ii.

    de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van Strafrecht;

   • iii.

    artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

   • iv.

    de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de artikelen 6 juncto 8 of en 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

   • v.

    de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of

   • vi.

    de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

  • i.

   een maximum als bedoeld in artikel 3:5 Raamprostitutiebedrijven en maximering aantal seksinrichtingen is vastgesteld en dit maximum al is bereikt;

  • j.

   de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal opleveren met het omgevingsplan of een bekendgemaakte ontwerpwijziging daarvan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen.

 • 2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt gelijkgesteld:

  • a.

   een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;

  • b.

   vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, tweede lid, onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375,- bedraagt.

 • 3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, telt de periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.

 • 5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:

  • a.

   voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel 3:9 Intrekkingsgronden, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking;

  • b.

   als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 Aanvraag gestelde eisen met betrekking tot de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen;

  • c.

   als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in die seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend;

  • d.

   als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting waarvoor de vergunning is aangevraagd;

  • e.

   als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15 Bedrijfsplan, eerste en tweede lid;

  • f.

   als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf gestelde verplichtingen zal naleven;

  • g.

   als het escortbedrijf wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 is verleend.

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning

 • 1. De vergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam van de exploitant;

  • b.

   voor zover van toepassing, die van de beheerder;

  • c.

   voor welke activiteit de vergunning is verleend;

  • d.

   het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

  • e.

   het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

  • f.

   voor zover van toepassing, het adres van de onder dat seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend;

  • g.

   de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden;

  • h.

   voor zover van toepassing, de geldigheidsduur van de vergunning;

  • i.

   het nummer van de vergunning.

 • 2. De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in de seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend, en tevens dat aan de buitenzijde van de seksinrichting zichtbaar is dat hij over een vergunning voor die seksinrichting beschikt.

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden

 • 1. De vergunning wordt ingetrokken als:

  • a.

   de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

  • b.

   de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven;

  • c.

   is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden, 3:13 Adverteren, aanhef en onder a, 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees; verbod werken voor onvergund prostitutiebedrijf tweede lid, 3:15 Bedrijfsplan en 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 1°;

  • d.

   zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid;

  • e.

   zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3:7 Weigeringsgronden, eerste lid, onder a tot en met h;

  • f.

   de vergunninghouder dat verzoekt;

  • g.

   de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met het omgevingsplan of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen.

 • 2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:

  • a.

   is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;

  • b.

   in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten de bescherming van de belangen met het oog waarop het vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder wegen dan het belang van de vergunninghouder bij behoud van de vergunning;

  • c.

   een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant of beheerder is geworden;

  • d.

   is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c;

  • e.

   is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan beschreven maatregelen;

  • f.

   zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de woon- en leefomgeving of de gezondheid van prostituees of klanten;

  • g.

   de exploitant of de beheerder het toezicht op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert of bemoeilijkt;

  • h.

   er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel;

  • i.

   gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden

De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn seksbedrijf niet langer in overeenstemming is met de op grond van artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, zo spoedig mogelijk aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze verleent een gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan de vereisten voldoet.

Artikel 3:11 Verlenging vergunning

 • 1. Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de artikelen 3:3 Vergunning, 3:5 Raamprostitutiebedrijven en maximering aantal seksinrichtingen, 3:6 Aanvraag, 3:7 Weigeringsgronden, 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning en 3:15 Bedrijfsplan, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele gegevens en bescheiden waarover het bevoegde bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd dienen te worden.

 • 2. Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn van de vergunning verlenging van de vergunning is aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de aanvraag om verlenging is besloten.

Afdeling 3. Uitoefenen seksbedrijf

Paragraaf 3.1 Regels voor alle seksbedrijven

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid; toegang

 • 1. Het is de exploitant en de beheerder verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur, tenzij bij vergunning anders is bepaald.

 • 2. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting gesloten dient te zijn voor bezoekers.

 • 3. Het is een prostituee verboden zich te bevinden in een seksrichting op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur, tenzij bij vergunning anders is bepaald.

 • 4. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten of te laten verblijven in een seksinrichting.

Artikel 3:13 Adverteren

Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf:

 • a.

  geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, bedoeld in artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning, eerste lid, onder e, van het nummer, bedoeld in artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam;

 • b.

  vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan bedoeld onder a; en

 • c.

  als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te bieden of te garanderen dat prostituees die voor of bij het betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Paragraaf 3.2 Regels voor alle prostitutiebedrijven en prostituees

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees; verbod werken voor onvergund prostitutiebedrijf

 • 1. Prostitutie vindt uitsluitend plaats door een prostituee die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

 • 2. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:

  • a.

   nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;

  • b.

   in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

 • 3. Het is een prostituee verboden:

  • a.

   te handelen in strijd met het eerste lid;

  • b.

   werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

Artikel 3:15 Bedrijfsplan

 • 1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant treft:

  • a.

   op het gebied van hygiëne;

  • b.

   ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees;

  • c.

   ter bescherming van de gezondheid van de klanten;

  • d.

   ter voorkoming van strafbare feiten.

 • 2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen dat:

  • a.

   de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche gelden en dat dit controleerbaar is;

  • b.

   inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor prostituees;

  • c.

   in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn;

  • d.

   in de werkruimten voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is;

  • e.

   de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek;

  • f.

   de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken;

  • g.

   de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij wil bezoeken;

  • h.

   de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat voor haar andere werkzaamheden gevolgen heeft;

  • i.

   de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat voor haar werkzaamheden gevolgen heeft;

  • j.

   aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing hierin;

  • k.

   de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee voordat deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij voldoet aan de eisen die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opgenomen;

  • l.

   de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame prostituee kan aantonen onder welke verhuur- of arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;

  • m.

   de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door derden gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader informatie van hulpverleningsinstanties ter beschikking stelt;

  • n.

   de exploitant aan de voor of bij hem werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt over de mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met haar werk in de prostitutie;

  • o.

   de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt wordt.

 • 3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning.

 • 4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan. De wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan als onderdeel van het bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld.

 • 5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op schrift gesteld en in een voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die werkzaam is voor of bij de exploitant.

 • 6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend gemaakt dat een prostituee klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te gebruiken.

Artikel 3:16 Minimale verhuurperiode werkruimte

Een werkruimte wordt bij aanvang van het huren voor ten minste 4 aaneengesloten weken verhuurd.

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf

 • 1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk wordt uitgeoefend.

 • 2. De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor dat:

  • a.

   de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden kunnen bepalen;

  • b.

   er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn opgenomen van in ieder geval;

   • i.

    de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees;

   • ii.

    de verhuuradministratie;

   • iii.

    met betrekking tot alle voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de documentatie die ten grondslag ligt aan de vorming van het oordeel over de mate van zelfredzaamheid, bedoeld in artikel 3:15 Bedrijfsplan, tweede lid, onder k;

   • iv.

    de werkroosters van de beheerders;

  • c.

   de bedrijfsadministratie met inachtneming van de wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde beschikbaar is voor toezichthouders;

  • d.

   medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst en van andere door de burgemeester of het college aangewezen instellingen worden toegelaten tot seksinrichtingen als ze voornemens zijn voorlichtings- en preventieactiviteiten uit te voeren of voorlichtingsmateriaal te verspreiden;

  • e.

   onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van mensenhandel of andere vormen van dwang en uitbuiting;

  • f.

   onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt gemeld als gedurende ten minste één maand geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze melding vermeldt de reden en de verwachte duur;

  • g.

   gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf.

Paragraaf 3.3 Raam- en straatprostitutie

Artikel 3:18 Raamprostitutie

 • 1. Het is een prostituee verboden:

  • a.

   zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw aan klanten die zich op of aan de weg bevinden beschikbaar te stellen; en

  • b.

   passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan passanten op te dringen dan wel zich ongekleed of vrijwel ongekleed achter het raam van een seksinrichting of in de toegang tot een seksinrichting op te houden.

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op een prostituee die werkzaam is in een onder een raamprostitutiebedrijf vallende seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend.

Artikel 3:19 Straatprostitutie

Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend, zich op te houden met het kennelijke doel prostitutie of het verrichten van seksuele handelingen in het kader van prostitutie.

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie

 • 1. Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel 3:19 Straatprostitutie, kan door een politieambtenaar of toezichthouder het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 2. Een politieambtenaar of toezichthouder kan een persoon die zich op een krachtens artikel 3:19, tweede lid, aangewezen weg bevindt, in het belang van de openbare orde, de woon- en leefomgeving, het voorkomen of beperken van overlast, de veiligheid, de zedelijkheid of de gezondheid van prostituees of klanten bevelen zich onmiddellijk in een door hem aangegeven richting te verwijderen.

 • 3. Met het oog op de in het tweede lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven een bevel geven zich gedurende ten hoogste drie maanden niet op te houden op krachtens artikel 3:19, tweede lid, aangewezen wegen.

 • 4. De burgemeester beperkt het in het derde lid bedoelde bevel, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene noodzakelijk oordeelt.

Afdeling 4. Overige bepalingen

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten

 • 1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een prostituee van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

 • 2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere voor publiek toegankelijke plaats gebruik te maken van de diensten van een prostituee.

 • 3. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, geldt niet in een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend.

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 • 1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk tentoon te stellen, aan te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

Artikel 4:1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteitenbesluit milieubeheer: Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 • b.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • c.

  gevoelige gebouwen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • d.

  gevoelige terreinen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • e.

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • f.

  incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

 • g.

  inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet met dien verstande dat de artikelen 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten tot en met 4:5 onversterkte muziek uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • h.

  onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1. De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 onversterkte muziek gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2. De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3. In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt voor een nadere aangeduide locatie of deel van de gemeente.

 • 4. Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

 • 5. Als een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, kan het college een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 6. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

 • 7. De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

 • 8. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 onversterkte muziek, uiterlijk om 2:00 uur beëindigd.

Artikel 4:3 B Melding incidentele festiviteiten

 • 1. Het is een inrichting toegestaan op maximaal 12 dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele festiviteiten te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 onversterkte muziek, niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.

 • 2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 dagen of dagdelen per kalenderjaar in verband met de viering van incidentele festiviteiten de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.

 • 3. Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding.

 • 4. De melding is gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 5. De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 6. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 80 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

 • 7. De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

 • 8. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 Onversterkte muziek, uiterlijk beëindigd om:

  • a.

   1:00 uur op maandag tot en met vrijdag;

  • b.

   2:00 uur op zaterdag en zondag.

 • 9. De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid, geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.

 • 10. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 4:4

Niet opgenomen

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

 • 1. Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder f, en vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer binnen inrichtingen is de in het tweede lid opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

  • a.

   de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden als de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

  • b.

   de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

  • c.

   de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het Besluit geluidhinder; zoals die wet en dat besluit luidden direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

  • d.

   bij het bepalen van de geluidsniveaus als vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

 • 2. Tabel

  07.00-19.00 uur

  19.00-23.00 uur

  23.00-07.00 uur

  LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen

  50 dB(A)

  45 dB(A)

  40 dB(A)

  LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

  35 dB(A)

  30 dB(A)

  25 dB(A)

  LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

  70 dB(A)

  65 dB(A)

  60 dB(A)

  LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

  55 dB(A)

  50 dB(A)

  45 dB(A)

 • 3. Onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode is uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid.

 • 4. Als versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is dit artikel niet van toepassing.

 • 5. Het eerste lid is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten als bedoeld in de artikelen 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten en 4.3 Melding incidentele festiviteiten.

Artikel 4:5a Traditioneel schieten

Niet opgenomen

Artikel 4:5b Geluidhinder in de openlucht

 • 1. Het is verboden buiten een inrichting in de openlucht een geluidsapparaat, toestel of machine in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3. Het college kan terreinen of wateren aanwijzen waar het verbod niet van toepassing is op het in werking hebben van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten, toestellen of machines, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

 • 4. De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • a.

   het maximale geluidsniveau;

  • b.

   de situering van geluidsbronnen;

  • c.

   de frequentie en tijden van gebruik.

 • 5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Omgevingsverordening Gelderland.

Artikel 4:5c Geluidhinder door dieren

Degene die buiten een inrichting de zorg heeft voor een dier, voorkomt dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt.

Artikel 4:5d B Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen

 • 1. Het is verboden buiten een inrichting zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder ontstaat.

 • 2. Het is verboden buiten een inrichting een vrachtauto als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die zijn voorzien van werkende koelmotoren:

  • a.

   te parkeren buiten een industrieterrein;

  • b.

   op een of industrieterrein binnen een minimale afstand van 200 meter tot woningen.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 4:5e Geluidhinder door vrachtauto’s

 • 1. Het is verboden buiten een inrichting een vrachtauto als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op zodanige wijze te laden of te lossen dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 4:5f Routering

 • 1. Het is verboden buiten een inrichting met een vrachtauto als bedoeld in artikel 4:5e Geluidhinder door vrachtauto’s, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kilogram of die met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter, tussen 23.00 en 07.00 uur op een andere dan door het college aangewezen weg te rijden.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 4:6 Overige geluidshinder

 • 1. Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien voorzien bij of krachtens de Omgevingswet de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Omgevingsverordening Gelderland.

 • 4. Het verbod is tevens niet van toepassing als voor de activiteit een vergunning is verleend op grond van artikel 2:25 Evenementenvergunning.

Artikel 4:6a Mosquito

Niet opgenomen

Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7 Straatvegen

Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

Artikel 4:9a B Verbod op het gebruik van wensballonnen

 • 1. Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen.

 • 2. Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, geluksballon etc.

 • 3. Onder een ballon wordt in dit verband niet bedoeld een luchtballon, bedoeld voor personenvervoer.

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:10 Definities

Niet opgenomen

Artikel 4:11 B Afstand tot de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters.

Artikel 4:12

Niet opgenomen

Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke

 • 1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

  • a.

   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • b.

   bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

  • c.

   kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 Begripsbepaling of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel; of

  • d.

   mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2. Het college kan bij de aanwijzing nadere regels stellen.

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachten de Omgevingswet of de Omgevingsverordening Gelderland.

Artikel 4:14 B Besmeuren van de rijbaan

Degene die werkzaamheden verricht, evenals degene die daartoe opdracht heeft gegeven, waardoor vervuiling op het wegdek ontstaat of kan ontstaan is verplicht:

 • 1.

  voor aanvang van de werkzaamheden de weggebruikers te attenderen op mogelijk vervuilde weg door het plaatsen van borden slipgevaar;

 • 2.

  tijdens de werkzaamheden, indien de weg wordt verontreinigd waardoor direct gevaar voor medeweggebruikers ontstaat, de weg direct te reinigen of te doen reinigen;

 • 3.

  direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de weg direct te reinigen of te doen reinigen.

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1. Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing in gevallen waarin een omgevingsvergunning is verleend en het gevaar en de hinder zijn betrokken bij de afweging.

Artikel 4:16

Niet opgenomen

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Definitie

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een niet-grondgebonden onderkomen of voertuig, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het omgevingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 Weigeringsgronden. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van de bescherming van:

  • a.

   natuur en landschap; of

  • b.

   een stadsgezicht.

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1. Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 2. Het college kan daarbij nadere regels stellen ter bescherming van de belangen genoemd in artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen, vierde lid.

Afdeling 6B. Natuurbescherming

Artikel 4:20 B Verwijderen van paddenstoelen

 • 1. Het is verboden in bosgebieden paddenstoelen van hun groeiplaats te verwijderen of bij zich te hebben

 • 2. Het in dit artikel bepaalde geldt niet:

  • a.

   ten aanzien van door of met toestemming van de rechthebbende ter plaatse verkregen dan wel elders afkomstige paddenstoelen;

  • b.

   indien de in dit artikel bedoelde handelingen worden verricht in het kader van normale onderhoudswerkzaamheden;

  • c.

   voor zover de Wet natuurbescherming van toepassing is.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:1

Niet opgenomen

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke

 • 1. Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

  • a.

   het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen; of

  • b.

   het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2. Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

  • a.

   voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden; of

  • b.

   voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

 • 3. Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  • a.

   drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren;

  • b.

   de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:3 Te koop aanbieden voertuigen

 • 1. Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 • 1. Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 5:6 B Kampeermiddelen en andere voertuigen

 • 1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  • a.

   langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben;

  • b.

   op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a.

 • 3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingsverordening Gelderland.

 • 4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:8 Grote voertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 • 4. Het tweede lid is voorts niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

 • 5. Het college kan ontheffing verlenen van de verboden.

 • 6. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:9 Uitzicht belemmerende voertuigen

 • 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan

 • 1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1. Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

 • 2. Dit verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   de weg;

  • b.

   voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam;

  • c.

   voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

 • 3. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5:12 Overlast van fietsen en bromfietsen

 • 1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

Afdeling 2. Collecteren

Artikel 5:13 B Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurswerving

 • 1. Het is verboden een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 2. Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te kennen wordt geven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die wordt gehouden:

  • a.

   in besloten kring;

  • b.

   door een instelling die beschikt over een CBF-keur, CBF-certificaat, verklaring van geen bezwaar van het CBF of anderszins positief bekend is bij het CBF; of

  • c.

   door een plaatselijke vereniging of stichting voor zover deze krachtens statuten en activiteiten een doel nastreeft dat van algemeen (gemeenschappelijk) belang is.

 • 4. Het is de in het derde lid genoemde organisaties slechts toegestaan geld of goederen in te zamelen of daartoe een intekenlijst aan te bieden:

  • a.

   van maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 uur en 21:00 uur en op zondagen tussen 13:00 en 21:00 uur;

  • b.

   door personen van 16 en ouder die zich ten alle tijden kunnen legitimeren.

Afdeling 3. Venten

Artikel 5:14 Definitie

 • 1. In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

 • 2. Onder venten wordt niet verstaan:

  • a.

   het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

  • b.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet of artikel 5:22;

  • c.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17 Begripsbepaling.

Artikel 5:15 Ventverbod

 • 1. Het is verboden te venten op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

 • 2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het tweede lid.

 • 3. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • b.

   het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.

 • 5. In afwijking van het bepaalde in het eerste en vierde lid is het venten van gedrukte geschreven stukken verboden op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

Artikel 5:16

Niet opgenomen

Afdeling 4. Standplaatsen

Artikel 5:17 Definitie

 • 1. In deze afdeling wordt onder standplaats verstaan het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2. Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • a.

   een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

  • b.

   een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24 Begripsbepaling.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2. Het college weigert de vergunning wegens strijd met het omgevingsplan.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 Weigeringsgronden kan de vergunning worden geweigerd als:

  • a.

   de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; of

  • b.

   een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende reden van algemeen belang.

 • 4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 • 1. Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden, eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet of de Omgevingsverordening Gelderland.

 • 2. De weigeringsgrond van artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden, derde lid, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken.

Artikel 5:21

Niet opgenomen

Afdeling 5. Snuffelmarkten

Artikel 5:22 Definitie

Niet opgenomen

Artikel 5:23

Niet opgenomen

Afdeling 6. Openbaar water en waterstaatswerken

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 • 1. Het is verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, als dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • 2. Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken tevoren een melding aan het college.

 • 3. De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.

 • 4. Van de melding wordt kennisgegeven op de in de gemeente gebruikelijke wijze van bekendmaking.

 • 5. Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Gelderland, de waterschapsverordening Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen

 • 1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

 • 2. Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

  • a.

   nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • b.

   beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

 • 3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, Omgevingsverordening Gelderland., de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit bouwwerken leefomgeving of het overige bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, de Wet milieubeheer of het Binnenvaartpolitiereglement.

 • 4. Het college kan aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 5. De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

Artikel 5:26

Niet opgenomen

Artikel 5:27

Niet opgenomen

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken

 • 1. Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen die bij de gemeente in beheer zijn.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, of de Vaarwegverordening Gelderland 2009.

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 • 1. Het is aan eenieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Vaarwegverordening Gelderland 2009 of het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 5:31

Niet opgenomen

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:32 Crossterreinen

 • 1. Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets te crossen buiten wedstrijdverband, een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de, Omgevingswet, afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, de Zondagswet, het Besluit geluidproduktie sportmotoren.of wanneer voor de activiteit een vergunning is verleend op grond van artikel 2:25 Evenementenvergunning.

Artikel 5:33 A Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1. Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of rij- en trekdieren.

 • 2. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen van overlast;

  • b.

   de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van het publiek.

 • 3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:

  • a.

   ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

  • b.

   die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

  • c.

   die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

  • d.

   van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

  • e.

   voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 4. Het in het eerste lid gestelde verbod is voorts niet van toepassing:

  • a.

   op wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen;

  • b.

   binnen de bij of krachtens de Omgevingsverordening Gelderland aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als 'toestel'.

 • 5. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Afdeling 8. Vuurverbod

Artikel 5:34 A Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;

  • c.

   vuur voor koken, bakken en braden.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 Weigeringsgronden kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Omgevingsverordening Gelderland.

Afdeling 9. Asverstrooiing

Artikel 5:35 Definitie

In deze afdeling wordt onder incidentele asverstrooiing verstaan het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:36 Verboden plaatsen

 • 1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:

  • a.

   verharde delen van de weg;

  • b.

   gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 • 2. Het college kan voor een bepaalde termijn verbieden dat op andere plaatsen dan die genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

 • 3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a.

 • 4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:37 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden als daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

Afdeling 10. Bescherming monumenten

Artikel 5:38 B Bescherming Bronkhorst

 • 1.

  • a.

   Het is verboden motorvoertuigen, vrachtauto’s, autobussen, aanhangwagens en andere voertuigen te parkeren in het stadje Bronkhorst binnen het door het college vast te stellen gebied;

  • b.

   het onder a genoemde verbod geldt niet op zondag en officiële feestdagen in Nederland gedurende een kwartier voor tot een kwartier na de kerkdienst in de kapel te Bronkhorst.

 • 2. Het in het vorige lid genoemde verbod geldt niet voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

 • 3. Het college kan op een daartoe strekkend verzoek van het onder 1a gestelde verbod ontheffing verlenen:

  • a.

   aan inwoners van het stadje Bronkhorst;

  • b.

   aan instellingen, bedrijven en personen in de dienstverlenende sector. De instellingen, bedrijven en personen moeten aantonen dat zij voor de uitoefening van hun beroep of bedrijf regelmatig met hun voertuig van de ontheffing gebruik dienen te maken;

  • c.

   voor 1 dag aan instellingen, bedrijven en personen in de dienstverlenende sector, welke ten behoeve van de uitoefening van hun beroep of bedrijf incidenteel met hun voertuig in het stadje Bronkhorst moeten zijn.

 • 4. De houder van de ontheffing dient het bij de ontheffing gevoegde vignet op een duidelijk zichtbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aan te brengen.

Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 B Sanctiebepaling

Overtreding van het bij of krachtens de in deze verordening opgenomen artikelen bepaalde en de daarbij op grond van Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6:2 B Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

 • 2. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening

De Algemene plaatselijke verordening Bronckhorst 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

 • 1. Besluiten, genomen krachtens de Algemene plaatselijke verordening Bronckhorst 2016, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Bestaande openbare inrichtingen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening al worden geëxploiteerd en onder de vergunningplicht vallen, mogen tot uiterlijk 1 december 2022, zonder exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Apv, worden geëxploiteerd.

 • 3. Op aanvragen om een besluit op grond van de Apv, waarop bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een beslissing genomen (toetsing ex nunc).

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 25 november 2021,

de griffier,

M. van Bergen

de voorzitter,

M. Besselink

Toelichting APV

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Bronckhorst 2021 volgt zoveel mogelijk de Model Algemene plaatselijke verordening (gewijzigd model VNG, oktober 2020). Ook de toelichting en de artikelsgewijze toelichting van de APV is van toepassing op de APV Bronckhorst 2021. In deze toelichting wordt alleen ingegaan waar wordt afgeweken van het model APV.

Algemeen

1. Verwijzingen

In de APV staan veel verwijzingen naar andere Wet- en regelgeving en naar artikelen in de APV. In afwijking van het model APV is standaard opgenomen in de APV Bronckhorst:

 • -

  een hyperlink die rechtstreeks gaat naar de wet- en regelgeving en/of het artikel. Op deze manier kun je direct naar de van toepassing zijnde regelgeving;

 • -

  het artikelnummer en de titel van het artikel. In het model APV is vaak alleen een verwijzing opgenomen (bijvoorbeeld: artikel 2:24). Om de context van het artikel te kunnen begrijpen moet dan vaak eerst naar het desbetreffende artikel worden gegaan. Door zowel het artikel nummer als de titel van het artikel (Artikel 2:24 B Definities) op te nemen is vaak al duidelijk in welke context het artikel moet worden gelezen.

2. Niet opgenomen

De Algemene Plaatselijke Verordening is een verordening die al jaren wordt aangepast. Daardoor zijn er artikelen in de APV die al zijn komen te vervallen of gereserveerd zijn voor mogelijke toekomstige regels. Daarnaast heeft de gemeente Bronckhorst ook artikelen opgenomen in de Drank- en horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014 betreffende regels over paracommerciële inrichtingen en de Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017. In de APV staan deze artikelnummers nog wel vermeld. In de APV Bronckhorst 2021 staat bij al deze artikelen: Niet opgenomen.

De volgende artikelen zijn in de (Model) APV vervallen:

 • -

  Artikel 1:3 Indiening aanvraag

 • -

  Artikel 2:2 Optochten

 • -

  Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens

 • -

  Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.

 • -

  Artikel 2:8

 • -

  Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen, veranderen van een weg

 • -

  Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

 • -

  Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid

 • -

  Artikel 2.19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

 • -

  Artikel 2:20 Vallende voorwerpen

 • -

  Artikel 2:37 Nachtregister

 • -

  Afdeling 5 Artikel 2:34 e.v.

 • -

  Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur

 • -

  Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren

 • -

  Artikel 2:56 Alarminstallaties

 • -

  Artikel 2:61 Wilde dieren

 • -

  Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

 • -

  Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven

 • -

  Artikel 4:4

 • -

  Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege

 • -

  Artikel 4:16 Vergunningplicht lichtreclame

 • -

  Artikel 5:1 Begripsbepalingen (parkeerexessen)

 • -

  Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting

 • -

  Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht

 • -

  Artikel 5:22 Begripsbepalingen (snuffelmarkten)

 • -

  Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

 • -

  Artikel 5:26 Aanwijzing ligplaats (woonschepen en vaartuigen)

 • -

  Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

 • -

  Artikel 5:31 Begripsbepalingen (crossterreinen)

In 2017 is de Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst vastgesteld. In deze verordening zijn een aantal artikelen opgenomen die voorheen in de APV stonden:

 • -

  Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • -

  Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg

In 2014 is de Drank- en horecaverordening vastgesteld. De volgende artikelen zijn niet in de APV opgenomen omdat artikelen over paracommerciële rechtspersonen al zijn opgenomen in de Drank- en horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014:

 • -

  Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Alcoholwet

 • -

  Artikel 2:34a Definities

 • -

  Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • -

  Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

 • -

  Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden

 • -

  Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

 • -

  Artikel 2:34f Verbod ‘happy hours’

Afwijkend

Er zijn ook artikelen in de APV opgenomen die afwijken van het model APV; deze worden aangeduid met B achter het artikelnummer.

Daar waar achter het artikelnummer een A is vermeld is afgesproken dit artikel in regionaal verband op te nemen.

3. Aanpassing APV in verband met inwerkingtreding Omgevingswet

De Algemene plaatselijke verordening bevat regels over de fysieke leefomgeving en is aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen zijn geactualiseerd, zodat vanaf juli 2022 doorgewerkt kan worden met deze verordening onder de Ow. Het betreft een juridisch-technische omzetting.

4. Artikelsgewijs

Artikel 1:2 Beslistermijn

In het model APV wordt voorgesteld om een termijn van 8 weken te hanteren voor het verlengen van de proceduretermijn. Hier wordt dezelfde termijn gehanteerd als in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

Voor evenementenvergunningen is het niet mogelijk om binnen drie weken een besluit te nemen. Voor een groot deel van de evenementen moet afstemming plaats vinden met politie en de VNOG. Daarvoor is in een groot aantal gevallen een termijn van drie weken te kort om de aanvraag te kunnen beoordelen. Door het opnemen van een termijn van 12 weken kan de vergunningaanvraag goed worden beoordeeld en afgestemd. Overigens is deze termijn geen verplichting. Als er ruimte is om de aanvraag behoorlijk te kunnen behandelen zal de aanvraag ook binnen deze periode in behandeling worden genomen.

Artikel 2:4 B Vechten

Dit artikel is op verzoek van de politie opgenomen. Op basis van de bestaande wet- en regelgeving en de artikelen in de APV kan onvoldoende worden opgetreden bij kleine vechtpartijen. De bestaande wetgeving is meer gericht op ernstige vechtpartijen met de daarbij behorende straffen. Door het opnemen van dit artikel kan er voor kleinschaliger vechtpartijen op grond van de APV een boete worden opgelegd.

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen, veranderen van een weg

Dit artikel is in de APV komen te vervallen omdat dit onderwerp thans is geregeld in de Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017.

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

Dit artikel is in de APV komen te vervallen omdat dit onderwerp thans is geregeld in de Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017.

Artikel 2:15 B Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

In het artikel over hinderlijke beplanting zijn in afwijking tot de model APV afstanden opgenomen waarbij in ieder geval sprake is van hinder of gevaar. Deze aanvulling is opgenomen omdat in de praktijk vaak discussie is over wanneer er sprake is van hinder of gevaar. Door het opnemen van concrete afstanden wordt voorkomen dat hierover discussie ontstaat.

Afdeling 3. Evenementen

Artikel 2:24 B Definities

In dit artikel zijn verschillende soorten evenementen opgenomen. Nieuw is het opnemen van het vergunningvrije evenement. Deze evenementen zijn kleiner van omvang en risico dan een klein evenement. Hiervoor is het niet nodig een melding te doen aan de burgemeester. Er zijn wel voorwaarden aan een vergunningvrij evenement. De voorwaarden zijn opgenomen in dit artikel. De beleidslijn Vrijgestelde evenementen 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

In dit artikel is er in de gemeente Bronckhorst een onderscheid gemaakt tussen vergunningvrije- en kleine evenementen.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter civiele verboden gevraagd en gekregen tegen enkele motorclubs. Een groot aantal leden is gedurende een reeks van jaren betrokken bij tal van verboden en grotendeels ook ernstig verwijtbare criminele gedragingen. Deze veelvuldige en voortdurende inbreuken op de openbare orde ontwrichten de samenleving of kunnen deze ontwrichten. Ze vormen een wezenlijke aantasting van de veiligheid van de samenleving en de vrijheid van burgers om naar eigen inzicht deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Door de frequentie van de (criminele) gedragingen van een groot aantal leden van deze organisaties, en als gevolg van de intimidatie die van het optreden door leden van een duidelijk herkenbare groep als deze uitgaat, is sprake van uitstraling van deze gedragingen naar een wijdere kring van niet-betrokken burgers.

Het is vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid niet acceptabel dat in de publieke ruimte nog uiterlijk vertoon plaatsvindt dat verband houdt met dergelijke verboden en ontbonden organisaties, gelet op de intimidatie die daarvan uitgaat of uit kan gaan.

Deelneming aan de voortzetting van dergelijke organisaties, waaronder uiterlijk vertoon kan worden begrepen, is strafbaar gesteld in artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Deze strafbaarstelling geldt echter pas op het moment dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk (definitief) is geworden. Zolang de mogelijkheden van hoger beroep en cassatie nog openstaan en niet zijn afgewikkeld, kan tegen dergelijk uiterlijk vertoon dus niet op grond van het Wetboek van Strafrecht handhavend worden opgetreden. Dit ondanks het feit dat een civielrechtelijk verbod al wel in werking kan zijn getreden middels uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de uitspraak.

Om toch te kunnen optreden tegen de aanwezigheid van dit uiterlijk vertoon in de publieke ruimte, vanwege de impact die dat heeft op de openbare orde, wordt een verbodsbepaling opgenomen in de APV. Concreet komt dit neer op een verbod voor openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven via een nieuw artikel 2:50a en een verbod bij evenementen via een aanvulling in het huidige artikel 2:26 van de APV.

Deze bepaling houdt in dat het verboden is om bij evenementen zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of ontbonden is vanwege strijd met de openbare orde. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam, logo’s, spreuken, kleding en andere aanduiding op motoren. Strafbaarstelling van het verbod vindt plaats in artikel 6:1. Voor het geval van samenloop met de strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht (met name relevant na het onherroepelijk worden van een rechterlijke uitspraak) is voorzien in een anti-samenloopbepaling (derde lid).

Het gaat om leden van enkele motorclubs waarvan een groot aantal leden betrokken is bij tal van verboden criminele gedragingen. Ze vormen een aantasting van de veiligheid van de samenleving. Door de gedragingen en intimidatie die van deze duidelijk herkenbare groep uitgaat, is sprake van uitstraling van deze gedragingen naar een wijdere kring van niet-betrokken burgers. Het is vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid niet acceptabel dat in de publieke ruimte nog uiterlijk vertoon plaatsvindt dat verband houdt met dergelijke verboden en ontbonden organisaties, gelet op de intimidatie die daarvan uitgaat of uit kan gaan. Om toch te kunnen optreden tegen de aanwezigheid van dit uiterlijk vertoon in de publieke ruimte, vanwege de impact die dat heeft op de openbare orde, wordt een verbodsbepaling opgenomen in de APV. Deze bepaling houdt in dat het verboden is om bij evenementen zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of ontbonden is vanwege strijd met de openbare orde. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam, logo’s, spreuken, kleding en andere aanduiding op motoren.

Door strafbaarstelling in de APV kan daartegen wel handhavend worden opgetreden.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

Met de invoering van het exploitatievergunningstelsel is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren.

Onder een openbare inrichting, zoals hier bedoeld, vallen onder andere een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, of coffeeshop waar softdrugs worden verkocht. Daarnaast ook elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid. Een bijbehorend terras maakt onderdeel uit van de openbare inrichting.

Voor een aantal categorieën van kleinschalige openbare inrichtingen waar geen alcohol wordt geschonken, en waar de openbare orde evident niet in het geding is, is geen vergunning nodig (artikel 2:28 lid 5 APV). Te denken valt aan tearooms, een ontbijthoekje bij de bakker, ijssalons, bedrijfskantines en -restaurants etcetera.

Verhouding tussen exploitatievergunning en vergunning krachtens de Alcoholwet

De vergunningstelsels op grond van de Alcoholwet en de exploitatievergunning APV hebben ieder hun eigen bestaansrecht vanwege de verschillende motieven die eraan ten grondslag liggen. Het motief van het exploitatievergunningstelsel ligt in het beschermen van de openbare orde ('overlast-vergunning'), terwijl aan de Alcoholwetwet primair sociaal hygiënische en sociaaleconomische motieven ten grondslag liggen.

Aanpak van ondermijning

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een van de speerpunten van het Integraal Veiligheidsbeleid. Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn drugshandel, witwassen, (belasting)fraude, illegaal gokken en uitbuiting.

In het lokaal plan van aanpak ondermijning wordt het op orde brengen van bestuursrechtelijk instrumentarium in de aanpak van ondermijning benoemd. Dit voorstel maakt onderdeel uit van het op orde brengen van het bestuursrechtelijk instrumentarium. Om effectief op te kunnen treden in situaties waarin sprake is van vormen van ondermijnende criminaliteit is het van belang dat juridische mogelijkheden voldoende aanwezig zijn en zo nodig kunnen worden ingezet. Er zijn een aantal instrumenten beschikbaar, waar ook gebruik van wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn sluiting van drugspanden op grond van de Opiumwet en het toepassen van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) bij vergunningaanvragen. Met de invoering van de exploitatievergunning is het mogelijk om preventief te toetsen of de aanvrager/ondernemer van goed levensgedrag is en of de onderneming niet wordt gefinancierd met ‘crimineel’ geld.

In de Achterhoek hebben alle gemeenten inmiddels een exploitatievergunningstelsel.

Beoordeling levensgedrag

Exploitanten en leidinggevenden vervullen een belangrijke rol als het gaat om het woon- en leefklimaat in de omgeving van de onderneming en ook als het gaat om de openbare orde en veiligheid. Ze spelen een belangrijke rol in het creëren van een rustige en veilige omgeving en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Ze dienen zorg te dragen voor een goede gang van zaken in- en rondom de onderneming. Exploitanten en leidinggevenden dienen een verstoring van de openbare orde, zoals overlast, criminaliteit, geweld en alcoholmisbruik (en misbruik van andersoortige verdovende middelen) te voorkomen en te beperken. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor (de veiligheid van) hun personeel, bezoekers en de directe omgeving van de onderneming en het signaleren en melden van misstanden, mensenhandel en uitbuiting. Van exploitanten en leidinggevenden wordt verwacht dat zij te allen tijde hun medewerking verlenen aan toezichthouders, informatie proactief delen en eerlijk zijn over de feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan en relevant zijn voor het beoordelen van het levensgedrag en de bedrijfsvoering.

Wanneer precies sprake is van slecht levensgedrag, dusdanig dat dit van invloed is op het exploiteren van de onderneming, is niet concreet te benoemen. Vanwege de diversiteit in (strafbare) feiten die hierbij een rol kunnen spelen, zijn hier geen standaard criteria voor op te stellen. In sommige gevallen is één gedraging voldoende om niet-onbesproken levensgedrag aan te nemen. In andere gevallen zijn het meerdere gedragingen die op zichzelf staand onvoldoende zijn, maar in hun onderlinge samenhang beschouwd wel leiden tot het oordeel dat sprake is van slecht levensgedrag. Of er sprake is van slecht levensgedrag dat moet leiden tot het weigeren of intrekken van de vergunning wordt daarom per individueel geval bepaald.

De toetsing vindt plaats bij de vergunningaanvraag, bij een bijschrijving van de exploitant of leidinggevende en bij een verleningsaanvraag. Ook gedurende de looptijd van een vergunning kan er aanleiding zijn om het levensgedrag opnieuw te beoordelen, bijvoorbeeld als sprake is van nieuwe (strafbare) feiten of omstandigheden, naar aanleiding van signalen over de onderneming of naar aanleiding van signalen over een andere onderneming van dezelfde exploitant.

Voor een beter begrip hoe de toetsing wordt uitgevoerd, wordt hierna een aantal richtlijnen en uitgangspunten geformuleerd.

Levensgedrag toets

Bij de levensgedragtoets zijn met name strafrechtelijke gegevens relevant, maar ook andere feiten en omstandigheden die iets zeggen over het gedrag van betrokkenen kunnen relevant zijn. Als slecht levensgedrag wordt in ieder geval zedelijk gedrag als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Alcoholbesluit gezien. Elke beoordeling is maatwerk; alle feiten en omstandigheden worden in samenhang en in relatie met de vergunning gewogen. Er zijn geen beperkingen opgelegd ten aanzien van feiten of omstandigheden die mogen worden betrokken. De beoordeling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal relevante feiten, een patroon van deze feiten, wanneer de feiten zijn gepleegd, het type feiten, een combinatie van feiten, de omstandigheden rondom het feit, de hoogte van de strafmaat, of goed wordt meegewerkt aan toezicht en de houding daarbij van exploitanten en leidinggevenden.

Alleen het levensgedrag dat relevant is voor de beoordeling of de aanwezigheid van het bedrijf het woon- en leefklimaat, de openbare orde of de veiligheid nadelig beïnvloedt, wordt meegenomen in de beoordeling. Levensgedrag waarvan geen weerslag te verwachten is op het woon- en leefklimaat, de openbare orde of de veiligheid, kan geen grond zijn voor weigering of intrekking van een vergunning.

Afdeling 5 Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Drank- en horecawet

Artikel 2:34 e.v

De artikelen uit deze afdeling zijn niet opgenomen omdat dit onderwerp thans is geregeld in de Drank- en horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014.

Artikel 2:44b A Vervoer geprepareerde voorwerpen

Dit artikel is opgenomen in overleg met de gemeenten in de Regio Achterhoek. Het is bedoeld om mogelijke winkeldiefstal tegen te gaan.

Artikel 2:47 B Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

In dit artikel is lid c. toegevoegd:

 • c.

  zich zonder redelijk doel op te houden in speeltuinen of speelplaatsen tussen zonsondergang en zonsopgang.

Het is bedoeld om hangjongeren te weren.

Artikel 2:50b B Sluiting van voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte

Artikel 174 van de Gemeentewet kan toegepast worden om voor publiek toegankelijke gebouwen, inrichtingen of ruimtes te sluiten indien sprake is van een ordeverstoring die concreet voorzienbaar is en een actuele dreiging vormt voor de ordelijke gang van zaken, indien onmiddellijk opgetreden moet worden. Aangezien artikel 174 van de Gemeentewet geen ruimte biedt wanneer een langere sluitingsduur geboden is, wordt voorgesteld om dit artikel op te nemen in de APV. Door dit artikel op te nemen is de burgemeester bevoegd om voor het publiek openstaande gebouwen, inrichtingen of ruimtes en de daarbij behorende erven voor langere duur te sluiten bij criminele activiteiten. Dit artikel is door vele gemeenten opgenomen in de APV en is al rechterlijk getoetst. Dit artikel is noodzakelijk om te kunnen optreden tegen ondermijning bij bijvoorbeeld uitzendbureaus, kapperszaken, pandjeshuizen, telefoonwinkels, sportscholen en garagebedrijven. Voor het exploiteren van hun bedrijf hebben zij namelijk geen vergunning van de gemeente nodig, maar het is wel wenselijk om op te kunnen treden bij criminele activiteiten.

Artikel 2:65a A (Slaap)verblijf op een openbare plaats

In afwijking met het model van de VNG is dit artikel is opgenomen in overleg met de gemeenten in de Regio Achterhoek.

Artikel 2:73a A Carbid schieten

Dit artikel is opgenomen in overleg met de gemeenten in de Regio Achterhoek. De meldingen voor carbidschieten zijn opgenomen als tijdelijke maatregel ter bestrijding van corona. Op deze manier is inzichtelijk op welke plekken mensen bij elkaar komen. In 2022 wordt geëvalueerd of meldingen voor carbidschieten noodzakelijk zijn als er geen coronamaatregelen meer gelden.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

In de motie van de raad van 7 november 2019 is de wens geuit om het gebruik van lachgas tegen te gaan. Dit kan op verschillende manieren. Een ervan is om een artikel in de APV op te nemen waarin opgenomen het verbod om lachgas op oneigenlijke wijze te gebruiken op de openbare weg.

Het verbod op het gebruiken van lachgas valt onder artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik. In dit artikel is opgenomen dat het verboden is middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken.

Bij “daarop gelijkend waar” kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe middelen die al wel worden gebruikt zoals lachgas, maar nog niet op de lijst voorkomen en waartegen wel moet worden opgetreden. Hiermee is het mogelijk om te handhaven het gebruik en verkoop van recreatief lachgas in de openbare ruimte tegen te gaan.

Artikel 4:3 B Melding incidentele festiviteiten

In dit artikel wordt de geluidsnorm aangegeven en ook het tijdstip waarop de muziek beëindigd moet zijn.

Artikel 4:5a Traditioneel schieten

Niet opgenomen.

Er is geen aanleiding om het schieten door verenigingen nader te regelen.

Artikel 4:5d B Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen

Dit artikel wijkt af van het model APV. Er zijn specifieke plaatsen opgenomen waar een vrachtauto met werkende koelmotoren niet mag worden geparkeerd. Het college kan ontheffing verlenen.

Artikel 4:6a Mosquito

Niet opgenomen

Er is geen aanleiding om groepen jongeren te weren door het plaatsen van een mosquito (geluidsapparaat met hoge frequentie).

Artikel 4:9a B Verbod op het gebruik van wensballonnen

 • 1.

  Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen;

 • 2.

  Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, geluksballon etc.

 • 3.

  Onder een ballon wordt in dit verband niet bedoeld een luchtballon, bedoeld voor personenvervoer.

Gezien het gevaar een brandende ballon op te laten zonder controle over de plaats waar deze naartoe gaat en brandend neerkomt en zodoende brand kan veroorzaken is het niet gewenst deze ballonnen op te laten.

Artikel 4:11 B Afstand tot de erfgrenslijn

De afstand waarop bomen vanaf de erfgrens mogen worden geplant is in het burgerlijk wetboek vastgesteld: voor bomen 2 meter en voor heggen en heesters 0,5 meter. De gemeenteraad kan hiervoor kleinere afstanden vaststellen. Hiermee worden de afstanden voor bomen op 0,5 meter en voor heggen en heesters op nihil vastgesteld.

Artikel 4:14 B Besmeuren van de rijbaan

Degene die de rijbaan verontreinigt wordt geacht deze ook weer te reinigen.

Artikel 4:20 B Verwijderen van paddenstoelen

In afwijking van het model APV is uit oogpunt van bescherming van de natuur dit artikel opgenomen.

Artikel 5:6 B Kampeermiddelen en andere voertuigen

Dit artikel wijkt in zoverre af van het artikel in het model APV dat hierin veel duidelijker wordt aangegeven welke voortuigen het betreft zodat hierover geen misverstand kan bestaan:

Een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

Artikel 5:13 B Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurswerving

Dit artikel wijkt af van het artikel in het model APV. Het is verboden te collecteren, behalve wanneer het een instelling met een CBF-keur is of een plaatselijke vereniging of stichting met een algemeen maatschappelijke doelstelling. Verder wordt er een tijdstip aangeven waarbinnen gecollecteerd kan worden.

Artikel 5:22 Definitie

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

Het onderwerp in dit artikel is ondergebracht in artikel 2:25 Evenementen.

Artikel 5:33 A Beperking verkeer in natuurgebieden

Dit artikel is opgenomen in overleg met de gemeenten in de Regio Achterhoek. Het regelt dat er in bepaalde gebieden en plaatsen niet bepaalde voertuigen rij- en trekdieren niet mag worden gereden of zich bevinden. Het college kan terreinen aanwijzen waar dit verbod niet geldt. Er zijn uitzonderingen van het verbod. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 5:34 A Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

Dit artikel is opgenomen in overleg met de gemeenten in de Regio Achterhoek. Het is verboden afvalstoffen te verbranden. Daarop zijn uitzonderingen wanneer er geen gevaar of overlast is. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 5:38 B Bescherming Bronkhorst

Dit artikel is toegevoegd om het uiterlijk aanzien van het historische stadje Bronkhorst te beschermen en overlast te voorkomen.

Artikel 6:1 B Sanctiebepaling

Er is voor gekozen om overtreding van het bepaalde in deze verordening en de op grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en beperkingen te straffen met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6:2 B Toezichthouders

Het college/burgemeester wijst personen aan die toezien op de naleving van het bepaalde in de verordening. Het college/burgemeester kan ook andere personen aanwijzen die toezien op de naleving van de bepalingen in de verordening.

Was/wordt tabel

Was

Wordt

Artikel 1:1

Invoegen:

b. beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

Artikel 1:8

Invoegen:

3. Een vergunning als bedoeld in artikel 2:25A B Evenementenvergunning kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan twaalf weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Artikel 2:1a B Orde verstoren

Het is verboden de orde te verstoren op of aan de openbare weg en daaraan gelegen voor publiek toegankelijke gebouwen en terreinen.

Vervallen

Artikel 2:1b B Zedelijkheid

Het is verboden op of aan de weg of op een vanaf de weg af waarneembare plaats zich te bevinden in een houding, toestand of kleding die uit oogpunt van openbare zedelijkheid kennelijk kwetsend is of redelijkerwijze kwetsend kan worden geacht.

Vervallen

Artikel 2:4 B Vechten

1. Het is verboden op of aan de weg of daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke plaatsen en/ of gebouwen te vechten

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor gelegenheden waar vechtsporten worden beoefend.

Afdeling 7. Evenementen

Artikel 2:24 Begripsbepaling

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen;

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;

b. een braderie;

c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

e. een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).

Artikel 2:24 Definities

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a. bioscoop- en theatervoorstellingen;

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

f. activiteiten als bedoeld in de artikel 2:9 Vertoning op openbare plaatsen en artikel 2:39 Speelgelegenheden;

g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid onder f.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;

b. een braderie, rommelmarkt, snuffelmarkt, beurs of een andere voor het publiek toegankelijke markt waar verkoop van goederen plaatsvindt met uitzondering van een markt als bedoeld in het eerste lid onder b;

c. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

e. een straatfeest of buurtbarbecue;

f. een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of –gala’s;

g. een auto- of motorsport wedstrijd, demonstratie, training of proefrit met een motorvoertuig op enig terrein buiten een regulier crossterrein;

h. (traditioneel) schieten, waarbij onder schieten wordt verstaan: al dan niet door een schutterij of schuttersgilde georganiseerd (vogel)schieten op een stilstaand of bewegend doel.

3. Een klein evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. het is een eendaags evenement;

b. het aantal aanwezige personen is niet meer dan 250;

c. het evenement, inclusief op- en afbouw, vindt plaats op:

zondag tussen 13:00 uur en maandag 00:30 uur;

maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en de volgende dag 0:30 uur;

vrijdag of zaterdag tussen 09:00 uur en de daarop volgende dag 01:30 uur;

d. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 24.00 uur, en dat het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 60 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

e. er geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt, anders dan aan de aanwezigen;

en indien het evenement plaatsvindt op de openbare weg:

f. de wegafzetting duidelijk zichtbaar is, ook in het donker;

g. de hulpdiensten te allen tijde doorgang wordt verleend door 4 meter van de rijbaan vrij te houden;

h. het niet plaatsvindt op de rijbaan van een hoofdweg;

i. er slechts twee kleine objecten (bijv. partytent of springkussen) worden geplaatst met een maximale oppervlakte van 25 m² per bouwsel;

j. er een organisator is;

k. het evenement geen vechtsportwedstrijd of -gala is.

4. Een vergunningvrij evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. het is een eendaags evenement;

b. het aantal aanwezige personen niet meer is dan 100;

c. het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt op:

maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 uur en 00:00 uur;

zondag tussen 13:00 uur en 00:00 uur;

d. de activiteiten geen risico opleveren voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid van deelnemers of bezoekers;

e. er geen mechanisch en/of elektronisch versterkt (stem)geluid (waaronder muziek) ten gehore wordt gebracht, met uitzondering van achtergrondmuziek die niet meer geluid produceert dan normaal stemgeluid;

f. er geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt, anders dan aan de aanwezigen;

g. er geen kook- en/of bakactiviteiten worden verricht, tenzij dit op eigen terrein gebeurt;

h. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan;

i. er slechts twee kleine objecten (bijv. partytent of springkussen) worden geplaatst met een maximale oppervlakte van 25 m² per bouwsel;

j. er geen reclame-uitingen gericht naar de openbare ruimte geplaatst worden.

5. Een evenement is vergunningplichtig als het niet een evenement is als bedoeld in dit artikel onder lid 3 of 4.

Artikel 2:25 B1 Evenementenvergunning

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd.

3. Een evenement mag niet in afwijking van de vergunning worden gehouden.

4. Een vergunning is niet nodig voor een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

5. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2. De aanvraag om een evenementenvergunning bevat ten minste:

a. een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld (elektronisch) aanvraagformulier met bijlagen voor evenementen;

b. een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld (elektronisch) aanvraagformulier met bijlagen en een calamiteitenplan voor evenementen met een verhoogd risico voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het woon-en leefklimaat.

3. Bij het indienen van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3. van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

4. Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10, juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

5. Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:24 B Definities, tweede lid, aanhef en onder f, aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of – gala’s.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 Weigeringsgronden kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid aanhef en onder f weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning van in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

7. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:25 B2 Klein evenement (toegevoegd)

1. Onder een klein evenement wordt verstaan, een evenement dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. het aantal gelijktijdig aanwezigen is niet meer dan 250 personen;

b. er geen ontheffing nodig is voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank (Drank- en Horecawet, artikel 35);

c. het evenement geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in een gebouw waarin gedurende het evenement niet meer dan 50 personen gelijktijdig in het gebouw aanwezig zijn, tenzij er voor het gebouw een melding brandveilig gebruik is ingediend die ook van toepassing is voor het desbetreffende evenement;

d. het evenement niet geheel of gedeeltelijk plaats vindt in een tijdelijk bouwwerk (zoals bijvoorbeeld een tent) waarvoor:

i. een gebruiksvergunning nodig is op grond van de Brandbeveiligingsverordening 2013; of,

ii. zodra het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen in werking is getreden, een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig is op grond van dit besluit;

e. er geen tijdelijke verkeersmaatregel nodig is als het evenement geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op de openbare weg zoals genoemd in de Beleidsnota GVVP en plaatsvindt op de route’s:

i. Werken- en transport;

ii. Bereikbaarheid sociaal en economische voorzieningen;

iii. Recreatief;

f. tijdens het evenement niet één of meerdere van de volgende activiteiten plaatsvindt:

i. Auto- en motorsport of demonstratie, met uitzondering van evenementen waarbij de activiteit uitsluitend over de openbare weg gaat en er geen tijdelijke verkeersmaatregelen hoeven te worden genomen;

ii. Vliegshow (ook met modelvliegtuigen);

iii. Één of meerdere (kermis)attractietoestellen op het evenemententerrein worden geplaatst. Waarbij onder attractietoestel wordt verstaan: inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron;

iv. (Traditioneel) schieten, waarbij onder schieten wordt verstaan: al dan niet door een schutterij of schuttersgilde georganiseerd (vogel)schieten op een stilstaand of bewegend doel;

v. Mechanisch en/of elektronisch versterkt geluid (waaronder muziek) ten gehore wordt gebracht, met uitzondering van achtergrond muziek die niet meer geluid produceerd dan normaal stemgeluid.

2. Voor het organiseren van een klein evenement volstaat het indienen van een melding op een door de burgemeester vastgesteld (digitaal) formulier. Degene die een klein evenement organiseert:

a. meldt dit ten minste vier weken voordat het evenement plaatsvindt aan het bevoegd gezag;

b. draagt er zorg voor dat het evenement plaatsvindt op verantwoorde wijze waarbij de gestelde regels die door het college zijn opgesteld worden nageleefd.

3. De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden of besluiten dat het geen klein evenement is, indien er aanleiding is te vermoeden dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Artikel 2:25a Klein evenement

1. Het is verboden een klein evenement te organiseren zonder dat daarvan uiterlijk vier weken tevoren door de organisator melding is gedaan aan de burgemeester door indiening van een volledig ingevuld door de burgemeester vastgesteld formulier (elektronisch beschikbaar gesteld).

2. De volgende activiteiten zijn meldingsplichtig:

a. wedstrijden, toernooien en spelactiviteiten van (sport)verenigingen die niet als regulier zijn aan te merken uitgezonderd wanneer het een voetbalwedstrijd betreft tegen een club die deelneemt aan een competitie uit het betaalde voetbal;

b. optochten, rondgangen door muziekverenigingen of serenades die geen deel uitmaken van een grootschalig evenement;

c. wandel- en fietsactiviteiten;

d. kaartleesritten/oriënteringsritten;

e. verenigingsfeesten, buurtfeesten en schuttersfeesten waarbij geen openbare wegen worden afgesloten en/of een tent of anderszins een tijdelijk onderkomen wordt geplaatst voor maximaal 150 personen.

3. De burgemeester kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten op grond van bijzondere omstandigheden het evenement alsnog aan te wijzen als vergunning plichtig dan wel het organiseren van het evenement te verbieden, indien door het evenement de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

4. De organisator draagt er zorg voor dat:

a. omwonenden die niet aan het evenement deelnemen daarvan geen onevenredige hinder en/of overlast ondervinden;

b. hij tijdens het evenement te allen tijde mondeling, schriftelijk en/of per mobiele telefoon bereikbaar is voor het doorgeven en laten behandelen van klachten;

c. direct omwonenden en andere belanghebbenden uiterlijk één week voordat het evenement plaatsvindt worden geïnformeerd over begin- en eindtijd, plaats en aard en omvang van het evenement, inclusief naam en telefoonnummer van de organisator.

5. De burgemeester stelt nadere regels inhoudende voorschriften die tijdens de activiteiten als bedoeld in het eerste lid in acht dienen te worden genomen.

Artikel 2:25 B3 Voorschriften klein evenement

1. Dit artikel is van toepassing voor degene die een klein evenement organiseert.

2. Het (opbouwen van een) evenement start niet voor 8:00 uur.

3. De eindtijd van het evenement is:

a. 00:30 uur op maandag tot en met vrijdag;

b. 01:30 op zaterdag en zondag;

c. de eindtijd voor muziek is een half uur voor de eindtijd van het evenement;

d. de eindtijd voor drankverstrekking is gelijk aan de eindtijd van het evenement;

e. de eindtijd voor eetgelegenheden is een half uur na eindtijd van het evenement.

4. De organisatie van het evenement is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en goederen te garanderen.

5. De organisatie van het evenement zorgt tijdens het opbouwen, afbreken en gedurende het evenement voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter breedte voor hulpverlenende instanties.

6. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor de activiteiten mag geen water worden afgetapt van brandkranen.

7. Materialen die voor de organisatie van het evenement gebruikt worden mogen niet spijker- en/of nagelvast aan levend hout worden bevestigd en moeten zodanig worden geplaatst dat onveilige verkeerssituaties worden uitgesloten. Er mag geen schade aan de natuur worden toegebracht.

8. Er moeten op het evenemententerrein voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Het blustoestel moet een rijkskeurmerk hebben en 1x per jaar op goede werking zijn gecontroleerd. Het keuringsbewijs daarvan moet bij het blusapparaat aanwezig zijn.

9. Een plaats die is ingericht voor bakken en braden en waarbij gebruik wordt gemaakt van voorzieningen die op brandbare gassen werken:

a. mag niet tegenover in- en uitgangen van bouwwerken en binnen 5 meter van gevels geplaats zijn;

b. moet in de buitenlucht op een afstand van ten minste 2 meter ten opzichte van bebouwing, beplanting en overige objecten zijn;

c. mag niet onder luifels, afdaken, parasols en dergelijke staan;

d. bij de bak- en braadapparatuur moet onder handbereik een blusdeken van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal aanwezig zijn;

e. gasflessen moeten zo geplaatst zijn dat geen (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. In de directe omgeving van de bakplaat, frituur, oven en dergelijke mogen geen gasflessen geplaatst worden;

f. een frituurtoestel moet thermisch zodanig zijn beveiligd dat de temperatuur van het vet of olie niet hoger dan 200°C kan worden. Nabij een frituurtoestel moet voor iedere frituurbak een passend metalen deksel aanwezig zijn waarmee de bakken in geval van brand worden afgedekt.

Vervallen

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Invoegen:

1. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

2. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

2. De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het omgevingsplan.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat:

a. de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; of

b. de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

4. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor een openbare inrichting waarvoor op grond van artikel 3 van de Alcoholwet een vergunning is vereist.

5. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:

a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

b. zorginstelling;

c. museum; of

d. bedrijfskantine of -restaurant.

6. De burgemeester kan besluiten dat een of meer in het besluit aangeduide soorten openbare inrichtingen in de gehele gemeente dan wel in een of meer daarin aangewezen gedeelten van de gemeente zijn vrijgesteld van de in lid 1 omschreven vergunningplicht.

7. Op de aanvraag om een vergunning of een vrijstelling is Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:28a Beëindiging exploitatie

1. De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 2:28 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de openbare inrichting feitelijk heeft beëindigd.

2. Van beëindiging van het exploiteren van de openbare inrichting is sprake indien:

a. de openbare inrichting blijkens de registers van de Kamer van Koophandel niet meer voor rekening van de exploitant, op wiens naam de vergunning is gesteld, wordt geëxploiteerd;

b. op grond van andere informatie blijkt, dat de openbare inrichting niet meer voor rekening van de exploitant op wiens naam de vergunning is gesteld, wordt geëxploiteerd.

3. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 2:28b Intrekkingsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 en 2:28 van deze verordening kan de exploitatievergunning worden ingetrokken indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag voor de vergunning dan wel de vrijstelling vermelde in overeenstemming is.

Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

Vervallen

Zie horecaverordening Bronckhorst 2014

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:50b B Sluiting van voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte

1. De burgemeester kan de sluiting bevelen van een voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte als daar:

a. is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de kansspelen;

b. door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel zijn verworven of overgedragen;

c. discriminatie heeft plaatsgevonden op grond van ras, geslacht, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook;

d. wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing, vergunning of verlof is verleend; of

e. zich andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van het gebouw, de inrichting of de ruimte ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde.

2. De burgemeester trekt het sluitingsbevel in als naar zijn oordeel de in het eerste lid genoemde belangen voortzetting van de sluiting niet langer vereisen.

3. De burgemeester draagt zorg voor het aanbrengen van het bevel tot sluiting bij de toegang van het gebouw, de inrichting of de ruimte, of in de directe nabijheid daarvan.

4. De rechthebbende laat toe dat een afschrift van het sluitingsbevel wordt aangebracht.

5. Het is verboden een gebouw, inrichting of ruimte te betreden waarvan de sluiting is bevolen.

6. Het is de rechthebbende verboden zonder toestemming van de burgemeester bezoekers toe te laten of zelf het gebouw, de inrichting of de ruimte te betreden.

7. Het derde, vierde, vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing als de burgemeester krachtens artikel 174a van de Gemeentewet of artikel 13b van de Opiumwet heeft besloten tot sluiting van een woning, een lokaal of een bij de woning of dat lokaal behorend erf.

Artikel 2:57 Loslopende honden

Toevoegen:

2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten loslopen als de burgemeester heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht, dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.

2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als

a. op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;

b. het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden; en

c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren (gewijzigd)

1. Het is verboden om één of meer dieren te houden op een voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze.

2. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

1. Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

a. aanwezig te hebben;

b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels;

c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in het aanwijzingsbesluit is aangegeven; of

d. te voeren.

2. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen plaats ontheffing verlenen van een of meer verboden als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

Toevoegen:

2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

3. Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

Toevoegen:

2. de burgemeester op eerste aanvraag zijn digitaal register ter inzage te geven.

3. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn.

4. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

2. De burgemeester heeft die bevoegdheid eveneens ten aanzien van nader aan te wijzen plaatsen.

Artikel 4:5b Geluidhinder in de openlucht

1. Het is verboden buiten een inrichting in de openlucht een geluidsapparaat, toestel of machine in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

3. Het college kan terreinen of wateren aanwijzen waar het verbod niet van toepassing is op het in werking hebben van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten, toestellen of machines, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

4. De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:

a. het maximale geluidsniveau;

b. de situering van geluidsbronnen;

c. de frequentie en tijden van gebruik.

5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Omgevingsverordening Gelderland.

Artikel 4:5c Geluidhinder door dieren

Degene die buiten een inrichting de zorg heeft voor een dier, voorkomt dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt.

Artikel 4:5d B Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen

1. Het is verboden buiten een inrichting zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder ontstaat.

2. Het is verboden buiten een inrichting een vrachtauto als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die zijn voorzien van werkende koelmotoren:

a. te parkeren buiten een industrieterrein;

b. op een of industrieterrein binnen een minimale afstand van 200 meter tot woningen.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 4:5e Geluidhinder door vrachtauto’s

1. Het is verboden buiten een inrichting een vrachtauto als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op zodanige wijze te laden of te lossen dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 4:5f Routering

1. Het is verboden buiten een inrichting met een vrachtauto als bedoeld in artikel 4:5e Geluidhinder door vrachtauto’s, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3.500 kilogram of die met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter, tussen 23.00 en 07.00 uur op een andere dan door het college aangewezen weg te rijden.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 4:9a B Verbod op het gebruik van wensballonnen

1. Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen;

2. Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, geluksballon etc.

3. Onder een ballon wordt in dit verband niet bedoeld een luchtballon, bedoeld voor personenvervoer.

Artikel 4:11b Bestrijden van iepziekte

vervallen

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan

1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Artikel 5:12 Overlast van fietsen en bromfietsen

Toevoegen:

2. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen

Toevoegen:

4. Het college kan aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente.

5. De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats

Vervallen

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

Vervallen

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Toevoegen:

2. Bestaande openbare inrichtingen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening al worden geëxploiteerd en onder de vergunningplicht vallen, mogen tot uiterlijk 1 december 2022, zonder exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Apv, worden geëxploiteerd.

3. Op aanvragen om een besluit op grond van de Apv, waarop bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een beslissing genomen (toetsing ex nunc).