Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

Geldend van 03-12-2021 t/m 06-01-2022 met terugwerkende kracht vanaf 22-09-2021

Intitulé

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

overwegende dat:

 • Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

 • De VRZL een voorschot van 100% ter hoogte van € 1.530.231,47 ontvangt. Het gehele voorschot wordt verdeeld onder de gemeenten op basis van inwonersaantallen. Voor de gemeente Beekdaelen komt dit neer op een bedrag van € 92.869,04.

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige besteding van de ontvangen middelen binnen de daarvoor geldende landelijke kaders.

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de SiSa verantwoording en deze op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2021. VRZL zal vervolgens alle geconsolideerde SiSa verantwoordingen opnemen in haar jaarrekening van 2022.

gelet op de bepalingen van de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Beekdaelen 2020';

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)’.

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

Artikel 1 Doelstelling subsidie

Met een subsidie wil de gemeente Beekdaelen de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten ondersteunen en vergemakkelijken op locaties binnen de gemeente waar dat nodig is.

Artikel 2 Eisen subsidieaanvrager

De aanvrager is een voorziening in de gemeente Beekdaelen die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht is om de coronatoegangsbewijzen en bijbehorende identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Artikel 3 Activiteiten

De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken.

Artikel 4 De subsidieaanvraag

 • 1. Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 wordt een eenmalige maximale bijdrage verstrekt van € 1.000,- per horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of een andere vereniging of instelling.

 • 2. Deze eenmalige bijdrage is ter (gedeeltelijke) bekostiging voor de volgende kosten:

  • 1.

   Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.

  • 2.

   Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.

  • 3.

   In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.

  • 4.

   Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.

  • 5.

   Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

 • 3. Een aanvraag kan tot en met 7 januari 2022 digitaal worden ingediend via gemeente@beekdaelen.nl door het versturen van een volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB’ met de bijbehorende bijlagen. Tegelijkertijd met het aanvraagformulier wordt een bewijs/factuur van de werkelijk gemaakte kosten meegestuurd. Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 5 Beslistermijn

Beoordeling van de aanvragen vindt plaats binnen eenentwintig dagen na indienen van de complete aanvraag.

Artikel 6 Rangschikking en subsidieplafond

 • 1. Subsidieaanvragen die volledig zijn, worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. De hoogte van het totale beschikbare bedrag is € 92.869,04.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. De weigeringsgronden genoemd in artikel 9 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Beekdaelen 2020’ zijn van toepassing.

 • 2. Subsidie kan ook worden geweigerd als aan een van de bepalingen in deze beleidsregel niet is voldaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding en subsidie

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt en werken terug tot en met 22 september 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt op 7 januari 2022.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen d.d. 23 november 2021.

Het college van Beekdaelen

de secretaris,

S. Troisfontaine

de burgemeester,

E. Geurts