Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam tot de instelling van een Safety Board voor het railverkeersysteem van Amsterdam (Instellingsbesluit Safety Board lokaal spoor 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam tot de instelling van een Safety Board voor het railverkeersysteem van Amsterdam (Instellingsbesluit Safety Board lokaal spoor 2022)

Gelet op artikel 25, derde lid van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en op artikel 17 Wet lokaal spoor en op Artikel 3.5.1 van de Beheervisie 2022

Overwegingen

 • Het dagelijks bestuur heeft op 11 juni 2020 besloten om de governance van de Amsterdamse OV-keten aan te passen, hetgeen voorzien is plaats te hebben op 1 januari 2022. Dit naar aanleiding van het Eindadvies fase 2 "Versterking governance en samenwerking OV-keten Amsterdam" van 19 mei 2020 in opdracht van de Gemeente Amsterdam, GVB Holding N.V. en de daaronder ressorterende dochterondernemingen GVB Activa B.V. en GVB Exploitatie B.V. en de Vervoerregio. Uit dit rapport bleek een versterking van de governance en samenwerking in de Amsterdamse vervoerketen gewenst.

 • In het kader van de nieuwe governance zal GVB Infra met ingang van 1 januari 2022 aangewezen worden als beheerder in de zin van artikel 18 Wet lokaal spoor.

 • De wijziging van de nieuwe governance houdt onder meer in dat het delegatiebesluit aan het college van burgemeester en wethouders en de aanwijzing van gemeente Amsterdam als beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur met ingang van 1 januari 2022 worden ingetrokken. Hierdoor vervallen per 1 januari 2022 eveneens de Beleidsregels delegatie Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020, waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een onafhankelijk adviesorgaan dient in te stellen, in de vorm van een Safety Board

 • Bij de start van de nieuwe governance wordt het delegatiebesluit ingetrokken. De Safety Board van Amsterdam heeft sinds de instelling in december 2015 echter zijn nut bewezen en het dagelijks bestuur is stellig van mening dat ook in de nieuwe governance de instelling van een Safety Board vereist is. In de plaats van de dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam zal nu GVB Infra zitting nemen in de Safety Board, zodat de decentrale overheid (de Vervoerregio), de vervoerder (GVB Exploitatie) en de beheerder (GVB Infra) in ieder geval zijn vertegenwoordigd. Daarnaast nemen deel de safety managers van grote projecten, alsmede een vertegenwoordiging van de wegbeheerders van de inliggende gemeenten van de Vervoerregio waar sprake is van lokale spoorweginfrastructuur.

 • De opdracht voor de Safety Board is om onafhankelijk te adviseren over de veiligheid in het kader van de Wet lokaal spoor in de Vervoerregio Amsterdam. Ook dient de Safety Board betrokken te worden bij besluiten over vergunningen in het kader van de Wet lokaal spoor, voor zover veiligheidsrelevant.

 • Voor een aantal belangrijke beslissingen, zoals de indienststelling van nieuwe of gewijzigde infrastructuur of van nieuwe of gewijzigde spoorvoertuigen wordt voorafgaand aan de vergunning tot indienststelling het advies van de Safety Board gevraagd.

 • De bestaande werkwijze van de Safety Board blijft in stand. Het charter waarin de Safety Board zijn activiteiten heeft vastgelegd zal worden aangepast op de nieuwe governance, maar wijzigt inhoudelijk niet. De Safety Board stelt zelf het Charter vast.

 • Het dagelijks bestuur kiest ervoor dat zowel de voorzitter als het secretariaat wordt geleverd door de Vervoerregio.

Besluit

 • 1.

  Het dagelijks bestuur besluit tot het instellen van een adviesorgaan in de vorm van een Safety Board lokaal spoor die als taak heeft om het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd onafhankelijk te adviseren over de veiligheid in het kader van de Wet lokaal spoor in de Vervoerregio Amsterdam.

 • 2.

  In de Safety Board zijn in ieder geval de specialisten op het gebied van railveiligheid vertegenwoordigd van: de Vervoerregio, GBV Exploitatie en GVB Infra. Als dit van belang is zijn eveneens de veiligheidsspecialisten van wegbeheerders of van grote railprojecten vertegenwoordigd.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur vraagt de Safety Board in ieder geval advies, voorafgaand aan de vergunning voor indienststelling van nieuwe of gewijzigde infrastructuur of spoorvoertuigen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur mandateert de secretaris-directeur om een voorzitter aan te wijzen voor de Safety Board.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en wordt aangehaald als ‘Instellingsbesluit Safety Board lokaal spoor’.

Ondertekening

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 18 november 2021.

Egbert de Vries

Voorzitter dagelijks bestuur

Thea de Vries

Secretaris-directeur