Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam tot het vaststellen van beleidsregels voor het verlenen van vergunningen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor (Beleidsregels mandatering vergunningen Infra)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam tot het vaststellen van beleidsregels voor het verlenen van vergunningen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor (Beleidsregels mandatering vergunningen Infra)

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam,

gelet op artikel 12 van de Wet lokaal spoor artikel 12 en op

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en

gelet op het Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra,

Besluit vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Artikel 1 Toepassingsbereik

 • 1. Deze beleidsregels zijn van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden door GVB Infra B.V. met betrekking tot het verlenen van vergunningen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor zoals gemandateerd bij besluit van het dagelijks bestuur van 18 november 2021 (Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra).

 • 2. GVB Infra oefent deze bevoegdheden uit in het gebied van de Vervoerregio Amsterdam, waaronder begrepen het grondgebied van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Artikel 2 Toezicht en handhaving

 • 1. GVB Infra oefent toezicht uit op de juiste uitvoering van de verleende vergunningen als bedoeld in artikel 12 Wet lokaal spoor en de daarin vervatte voorschriften.

 • 2. Bij het constateren van een onveilige situatie neemt GVB Infra direct maatregelen om de onveilige situatie op te heffen.

 • 3. GVB Infra is bevoegd een vergunning in te trekken indien de vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning of de daarin vervatte voorschriften.

 • 4. GVB Infra kan het dagelijks bestuur verzoeken tot het uitoefenen van handhavende bevoegdheden op grond van de artikelen 43 (last onder bestuursdwang/dwangsom) en 44 (bestuurlijke boete) van de Wet lokaal spoor.

Artikel 3 Vormgeving

 • 1. Het dagelijks bestuur stelt de vormgeving van het aanvraagformulier en van de vergunning vast.

 • 2. De vergunning bevat altijd de voorschriften waaronder deze worden verleend.

 • 3. De voorschriften bevatten in ieder geval de eisen ten aanzien van het veilig gebruik van de lokale spoorweginfrastructuur en de veiligheid van baanwerkers en weggebruikers zoals aangegeven in artikel 22 van de Wet lokaal spoor.

 • 4. In de vergunning wordt aangegeven welke wijzen van bezwaar en beroep mogelijk zijn en hoe deze middelen kunnen worden aangewend.

Artikel 4 Informeren dagelijks bestuur

 • 1. Op grond van artikel 10:6, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht dient GVB Infra op eerste verzoek van het dagelijks bestuur inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2. GVB Infra neemt een verzoek om inlichtingen per omgaande in behandeling en bevestigt de ontvangst ervan met vermelding van de (verwachte) reactietermijn, die maximaal vier weken zal betreffen.

 • 3. GVB Infra informeert het dagelijks bestuur tenminste eenmaal per kwartaal, binnen een maand na afloop van het kwartaal, over het aantal verleende vergunningen, over het aantal verstuurde schriftelijke waarschuwingen, alsmede het aantal ingetrokken vergunningen.

 • 4. GVB Infra informeert het dagelijks bestuur uit eigen beweging en onverwijld indien wordt afgeweken van (wettelijke) voorschriften.

Artikel 7 Intrekken regelgeving

 • 1. De Beleidsregels mandatering handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020 worden ingaande 1 januari 2022 ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en wordt aangehaald als ‘Beleidsregels mandatering vergunningen GVB Infra’.

Ondertekening

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 18 november 2021.

Egbert de Vries

Voorzitter dagelijks bestuur

T. de Vries

Secretaris-directeur