Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam regelende mandaat aan GVB Infra B.V. voor het verlenen van vergunningen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor (Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam regelende mandaat aan GVB Infra B.V. voor het verlenen van vergunningen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor (Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra)

Gelet op de Wet lokaal spoor artikel 12 en op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overwegingen

 • Het dagelijks bestuur heeft op 11 juni 2020 besloten om de governance van de Amsterdamse OV-keten aan te passen, hetgeen voorzien is plaats te hebben op 1 januari 2022. Dit naar aanleiding van het Eindadvies fase 2 "Versterking governance en samenwerking OV-keten Amsterdam" van 19 mei 2020 in opdracht van de Gemeente Amsterdam, GVB Holding N.V. en de daaronder ressorterende dochterondernemingen GVB Activa B.V. en GVB Exploitatie B.V. en de Vervoerregio Amsterdam. Uit dit rapport bleek een versterking van de governance en samenwerking in de Amsterdamse vervoerketen gewenst.

 • In het kader van de nieuwe governance wijst het dagelijks bestuur GVB Infra B.V. met ingang van 1 januari 2022 aan als beheerder in de zin van artikel 18 van de Wet lokaal spoor.

 • Het dagelijks bestuur heeft op 10 september 2020 een aantal bevoegdheden vanuit de Wet lokaal spoor gedelegeerd aan burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam. Aan dat besluit zijn Beleidsregels verbonden, genaamd ‘Beleidsregels delegatie Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam hebben vervolgens de eigen dienst Metro en Tram gemandateerd om vergunningen te verlenen als bedoeld in artikel 12 van de Wet lokaal spoor voor het op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden of het plaatsen van zaken. Dit mandaat vervalt als het delegatiebesluit aan burgemeester en wethouders met ingang van 1 januari 2022 is ingetrokken.

 • Het dagelijks bestuur wenst in het kader van efficiency dat het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 12 van de Wet lokaal spoor na de inwerkingtreding van de nieuwe governance gemandateerd zal worden aan de beheerder, te weten GVB Infra.

 • In artikel 10.4 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat bij mandatering aan een niet ondergeschikte, de instemming van de gemandateerde vereist is. De directeur operatie en techniek van GVB, tevens toekomstig manager van GVB Infra, heeft bij brief van 11 november 2021, kenmerk 2021 100861, laten weten dat GVB instemt met de aan GVB Infra gemandateerde bevoegdheid met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor art 12 Wls.

 • In het belang van de continuering van het proces van vergunningverlening is het gewenst om minimaal twee personen aan te wijzen als gemandateerde. Dit zijn de manager GVB Infra en het hoofd assetmanagement van GVB Infra.

 • Aan het verlenen van mandaat aan GVB Infra tot het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 12 van de Wet lokaal spoor heeft het dagelijks bestuur beleidsregels verbonden welke door GVB Infra in acht genomen moeten worden: Beleidsregels mandatering vergunningen GVB Infra.

Besluit

 • 1.

  Hat dagelijks bestuur verleent mandaat om vergunningen te verlenen op grond van artikel 12 Wet lokaal spoor aan:

  • a.

   de manager van GVB Infra B.V., en

  • b.

   hoofd assetmanagement van GVB Infra B.V.

 • 2.

  De gemandateerde bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 12 van de Wet lokaal spoor bevat de bevoegdheid tot het verlenen (onder beperkingen), weigeren van de vergunning, schorsen en intrekken van de vergunning alsmede de bevoegdheid tot het voorbereiden en uitvoeren van deze besluitvorming

 • 3.

  Bij het uitvoeren van dit mandaat neemt de gemandateerde de Beleidsregels mandatering vergunningen GVB Infra in acht.

 • 4.

  Het Mandaatbesluit Handhaving Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020 wordt ingaande 1 januari 2022 ingetrokken.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit vergunningen GVB Infra’.

Ondertekening

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 18 november 2021.

Egbert de Vries

Voorzitter dagelijks bestuur

Thea de Vries

Secretaris-directeur