Ontwerp Nota bodembeheer gemeente Veldhoven (inclusief PFAS)

Geldend van 03-12-2021 t/m heden

Intitulé

Ontwerp Nota bodembeheer gemeente Veldhoven (inclusief PFAS)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven maken bekend dat zij van plan zijn nieuw beleid vast te stellen voor hergebruik van grond binnen de gemeente en dat zij beleid willen toevoegen voor PFAS (poly- en perfluoroalkylstoffen).

Door middel van deze Nota bodembeheer worden concrete richtlijnen gegeven voor een duurzaam beheer van de bodem. De nota is grotendeels gebaseerd op wettelijk landelijk (generiek) voorgeschreven beleid. Op een aantal onderdelen is eigen (gebiedsspecifiek) beleid geformuleerd. De Nota bodembeheer wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. De bodemkwaliteitskaarten worden voor een periode van maximaal 5 jaar vastgesteld.

Met ingang van 3 december 2021 ligt gedurende zes weken voor een ieder tijdens kantooruren op het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven, ter inzage het ontwerp voor:

  • 1.

    de Nota bodembeheer gemeente Veldhoven (inclusief PFAS);

  • 2.

    de Nota bodembeheer PFAS deelnemende gemeenten in Noord-Brabant;

  • 3.

    de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Veldhoven

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp voor het nieuwe beleid indienen.

Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer P. Maas van de afdeling Mens en Omgeving. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 040.

Veldhoven, 24 november 2021

Burgemeester en wethouders van Veldhoven

Ondertekening