Regeling vervallen per 03-03-2022

Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m 02-03-2022

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT :

vast te stellen de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gebruik maken: hetgeen in artikel 15.33 Wet milieubeheer daaronder wordt verstaan;

 • b.

  collo: een pakket van restafval met een afmeting van 0,5m (lengte) x 0, 5m (breedte) x 1,5m (hoogte) = 3,75 m³;

 • c.

  restafval: huishoudelijk afval, niet zijnde gft-afval.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. De afvalstoffenheffing is een directe belasting die geheven wordt op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven in verband met het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan;

  • c.

   Ingeval er sprake is van het ter beschikking stellen van een perceel voor kortstondig volgtijdig gebruik, wordt als gebruiker aangemerkt degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De belasting als bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. De belasting als bedoeld in paragraaf 2 van de tarieventabel en de belasting als bedoeld in de Toegangstarieven milieustraat Deurne 2021 worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting als bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5. De belasting bedoeld in paragraaf 2 van de tarieventabel en de belasting als bedoeld in de Toegangstarieven milieustraat Deurne 2021 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet(en) de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) en de bestuurlijke boete(s) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting kan kwijtschelding worden verleend. Het maximumbedrag voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor 2022 bedraagt € 100,- per huishouden.

Artikel 11 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2021, van 10 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2022.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2021.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

G.T. Buter

Bijlage 1: Tarieventabel 2022

behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Paragraaf 1Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van huishoudelijkeafvalstoffen

 • 1.1.1

  De belasting bedraagt, per perceel, per belastingjaar €109,00

 • 1.1.2

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting per aanbieding van een:

  • 1.1.2.1

   minicontainer van 80 liter, bestemd voor gft-afval, per container € 0,50

  • 1.1.2.2

   minicontainer van 140 liter, bestemd voor gft-afval, per container € 1,00

  • 1.1.2.3

   minicontainer van 240 liter, bestemd voor gft-afval, per container € 2,00

  • 1.1.2.4

   minicontainer van 80 liter, bestemd voor restafval, per container € 5,50

  • 1.1.2.5

   minicontainer van 140 liter, bestemd voor restafval, per container € 11,00

  • 1.1.2.6

   minicontainer van 240 liter, bestemd voor restafval, per container € 17,00

  • 1.1.2.7

   60-liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer, per zak € 4,40

  • 1.1.2.8

   30-liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer, per zak € 2,20

 • 1.1.3

  De belasting bedraagt voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op het gebruik van 25 liter-emmers of bovengrondse verzamelcontainers, per perceel, per belastingjaar (met inbegrip van de belasting genoemd onder 1.1.1) gedeelte daarvan €180,00

Paragraaf 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 • 1.2.1.

  Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1 bedraagt de belasting voor het op afroep aan huis inzamelen van restafval of grof huishoudelijk afval per collo een bedrag van € 65,00

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022 van 2 november 2021.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

G.T. Buter.

Bijlage 2: Toegangstarieven milieustraat Deurne 2022

behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022.

Categorie 1 (kosteloos)

Categorie 2

volumetarief

(max. 2 m³)

Categorie 3

Categorie 4

volumetarief

Categorie 5

 • Elektrische en elektronische apparatuur (koelkast, tv etc.)

 • Kadavers kleine huisdieren

 • asbest

 • motorolie (max. 10 liter)

 • klein chemisch afval

 • glas (verpakkingsglas/vlak glas)

 • papier, karton

 • textiel, schoeisel

 • kringloopgoederen (excl. Meubelen)

 • oud ijzer en metalen

 • personenwagenbanden met of zonder velg (max. 5 stuks)

 • PMD afval; plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons

 • frituurvet

 • cartridges

 • hard plastiek (tuinmeubelen etc.)

 • blad/gras

 • snoeihout

tarief per m3 € 4,30

30 of 60 liter vuilniszak met restafval (max. 2 stuks)

 • 30 liter zak € 2,20

 • 60 liter zak € 4,40

 • Grof huishoudelijk restafval

 • A-B-C hout

 • schoonpuin

 • gips

Volumetarief categorie 4:

€ 22,00 per m3

 • BSA

 • Dakleer

 • Vloerbedekking

 • Grond “niet chemisch vervuild”

Volumetarief categorie 4a:

€ 50,00 per m3

Eén- of tweepersoons matras

 • éénpersoons matras € 5,00

 • tweepersoons matras € 10,00

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2022 van 2 november 2021.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

Drs. G.T. Buter.