Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2022-1

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2022-1

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Parkeerverordening Vlaardingen 2009 en de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2022-1 en het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020-1;

b e s l u i t:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2022-1:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  betaald parkeren gebied (gebied belanghebbenden parkeren): het gebied zoals is vastgesteld in artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1;

 • b.

  bewoner: een persoon die blijkens de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven staat op een adres in het betaald parkeren gebied;

 • c.

  bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde bewoner, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of volgens opgave van de Kamer van Koophandel behoort tot de vrije beroepsbeoefenaren;

 • d.

  mantelzorg: langdurige (niet betaalde) zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • e.

  overheidsinstelling: een organisatie die een overheidstaak uitvoert, zoals de gemeente, de politie en de brandweer;

 • f.

  parkeereis: het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein dat bij een adres behoort. De parkeereis staat in tabel 1 bij dit besluit als POET opgenomen. Bij een POET 0 geldt er geen parkeereis voor dat adres. Staat er een getal hoger dan 0, dan geldt er wel een parkeereis.

 • g.

  Parkeerverordening: Parkeerverordening Vlaardingen 2009;

 • h.

  BRP: de basisregistratie personen;

 • i.

  RDW: de basisadministratie Rijksdienst voor het Wegverkeer;

 • j.

  BPM: (Wet op de) Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen 1992, of een hiervoor in de plaats tredende regeling;

 • k.

  Mrb: Motorrijtuigenbelasting 1994.

Artikel 2 Categorieën parkeervergunningen

 • 1. Onder categorie I (parkeervergunningen voor bewoners), als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a. van de Parkeerverordening, kunnen de volgende vergunningen worden uitgegeven:

  • a.

   1e bewonersvergunning

  • b.

   2e bewonersvergunning

  • c.

   Digitale visiteregeling

  • d.

   Bestelbusvergunning

  • e.

   Mantelzorgvergunning

  • f.

   Campervergunning

 • 2. Onder categorie II (parkeervergunningen voor bedrijven), als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder b. van de Parkeerverordening, kunnen de volgende vergunningen worden uitgegeven:

  • a.

   Bedrijfsvergunning voor één sector;

  • b.

   Bedrijfsvergunning voor beide sectoren;

  • c.

   Bedrijfsvergunning markt voor één dag;

  • d.

   Bedrijfsvergunning markt voor twee dagen;

  • e.

   Zorgverlenersvergunning;

  • f.

   Dienstvergunning.

 • 3. Onder categorie III (autodate) kan een vergunning worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig bestemd voor autodate conform artikel 3, lid 3, onder c van de Parkeerverordening.

Artikel 3 Maximering aantal vergunningen per categorie

 • 1. Het aantal vergunningen dat per categorie per adres per kalenderjaar ten hoogste kan worden verstrekt is als volgt bepaald, voor zover elders in dit besluit niet anders is bepaald:

  • a.

   Bewonersvergunning: 2

  • b.

   Digitale visiteregeling: 1

  • c.

   Bestelbusvergunning: 1

  • d.

   Mantelzorgvergunning: 1

  • e.

   Campervergunning: 1

  • f.

   Bedrijfsvergunning voor één sector/voor beide sectoren overall: onbeperkt

  • g.

   Bedrijfsvergunning markt: voor één dag/twee dagen: 1

  • h.

   Zorgverlenersvergunning: onbeperkt

  • i.

   Dienstvergunning: onbeperkt.

Artikel 4 Vereisten aanvragen vergunningen

 • 1. Een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan door het bij het college indienen van het hiertoe bestemde formulier opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 • 2. Bewonersvergunning, het college verleent op aanvraag een 1ste bewonersvergunning indien de aanvrager:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 bij dit besluit en er voor de woning geen parkeereis geldt;

  • b.

   kentekenhouder is van het motorvoertuig volgens de RDW waarvoor de vergunning is aangevraagd of,

  • c.

   in het bezit is van een motorvoertuig met een niet-Nederlands kenteken en aan de Mrb en BPM-plicht is voldaan, of,

  • d.

   een motorvoertuig gebruikt van het bedrijf waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf, dan wel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring.

 • 3. Bewonersvergunning, het college verleent op aanvraag een 2de bewonersvergunning indien de aanvrager:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 bij dit besluit;

  • b.

   kentekenhouder is van het motorvoertuig volgens de RDW waarvoor de vergunning is aangevraagd of,

  • c.

   in het bezit is van een motorvoertuig met een niet-Nederlands kenteken en aan de Mrb en BPM-plicht is voldaan, of,

  • d.

   een motorvoertuig gebruikt van het bedrijf waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf, dan wel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring.

 • 4. Digitale visiteregeling: het college verleent op aanvraag de mogelijkheid om gebruik te maken van de digitale visiteregeling (als ware het een vergunning) indien de aanvrager volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 bij dit besluit.

 • 5. Bestelbusvergunning: het college verleent op aanvraag een bestelbusvergunning indien de aanvrager:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres binnen de Gemeente Vlaardingen en;

  • b.

   volgens de RDW kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd of;

  • c.

   een motorvoertuig van het bedrijf gebruikt waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf dan wel sprake is van een lease-overeenkomst op naam van het bedrijf, zoals blijkt uit een door de werkgever afgegeven werkgeversverklaring ` en;

  • d.

   volgens de RDW het motorvoertuig geregistreerd staat als bedrijfsauto zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, met uitzondering van een kampeerauto, en een maximum ledig gewicht heeft van 3.500 kg.

 • 6. Mantelzorgvergunning: het college verleent op aanvraag een mantelzorgvergunning indien de aanvrager aan alle hierna volgende criteria voldoet:

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit;

  • b.

   minimaal 4 uur per week hulp van één of meerdere mantelzorgverleners ontvangt;

  • c.

   de mantelzorgverlener niet woonachtig is binnen dezelfde sector als de mantelzorgontvanger;

  • d.

   de mantelzorgverlener ingeschreven staat bij de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord;

  • e.

   de mantelzorgverlener beschikt over een motorvoertuig;

  • f.

   de mantelzorgverlener legaal verblijft in Nederland.

 • 7. Campervergunning: het college verleent op aanvraag en bij beschikbaarheid een campervergunning op het bestelbussenterrein dat is aangewezen in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1, indien de aanvrager aan alle hierna volgende criteria voldoet (aanvraagdatum is doorslaggevend voor toekenning):

  • a.

   volgens de BRP woonachtig is op een adres binnen de Gemeente Vlaardingen en;

  • b.

   volgens de RDW kentekenhouder is van de camper waarvoor de vergunning is aangevraagd en;

  • c.

   volgens de RDW de camper geregistreerd staat als kampeerauto (zodat hij voldoet aan de eisen die in de Regeling Voertuigen staan).

 • 8. Bedrijfsvergunning voor één sector: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning voor één sector indien het bedrijf volgens opgave van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is op een adres opgenomen in tabel 1 van dit besluit.

 • 9. Bedrijfsvergunning voor beide sectoren: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning voor beide sectoren indien het bedrijf volgens opgave van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is op een adres binnen of buiten de Gemeente Vlaardingen.

 • 10. Bedrijfsvergunning markt voor één dag en de bedrijfsvergunning markt voor twee dagen: het college verleent op aanvraag een bedrijfsvergunning markt voor 1 of 2 marktdagen indien de aanvrager:

  • a.

   als marktkoopman vanuit zijn motorvoertuig koopwaar moet verkopen en;

  • b.

   in het bezit is van een geldige standplaats op de weekmarkt in Vlaardingen.

 • 11. Zorgverlenersvergunning: het college verleent op aanvraag een zorgverlenersvergunning aan geregistreerde zorginstellingen, nader benoemd: huisartsen, trombosediensten, verloskundigen, bloedbanken, opvanghuizen en thuiszorgorganisaties.

 • 12. Dienstvergunning: het college verleent op aanvraag een dienstvergunning aan overheidsinstellingen, indien de overheidsinstelling:

  • 1.

   werkzaam is binnen de grenzen van de Gemeente Vlaardingen en

  • 2.

   aannemelijk maakt dat het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, nodig is voor het uitoefenen van haar taak, niet zijnde woon-werkverkeer, en

  • 3.

   volgens de RDW kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd.

Artikel 5 Bijzondere bepalingen

 • 1. Een bewonersvergunning wordt afgegeven op kenteken, met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 2. Per woonadres wordt maximaal 1 bestelbusvergunning afgegeven indien het maximum van 2 vergunningen (bewonersvergunning) per woonadres nog niet is bereikt. De bestelbusvergunning wordt afgegeven op kenteken, met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 3. De bedrijfsvergunning wordt afgegeven op naam van het bedrijf of op kenteken; met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 4. De zorgverlenersvergunning is geldig voor het gehele betaald parkeren gebied en bestemd voor medewerkers die daadwerkelijk bij patiënten of cliënten thuis zorg verlenen. De vergunning kan worden afgegeven op naam van de zorginstelling of op kenteken; met een maximum van 4 kentekens per vergunning.

 • 5. Een dienstvergunning wordt afgegeven op kenteken en is geldig voor het gehele betaald parkeren gebied.

 • 6. De campervergunning is geldig voor het bestelbussenterrein aan de Broekweg en geldt van 1 april tot en met 30 september. De vergunning geldt voor het jaar van aanvraag en een eenmaal afgegeven vergunning geeft geen recht op een vergunning voor het volgende jaar.

 • Op het moment van de aanvraag wordt gekeken naar beschikbaarheid op het bestelbussenterrein (deze vergunning moet dus voor een eventueel volgend jaar opnieuw worden aangevraagd). Aanvraagdatum is doorslaggevend voor toekenning.

 • Buiten genoemde periode is het niet toegestaan om met een camper op het bestelbussenterrein aan de Broekweg te parkeren. Toegangspassen van het hek en parkeervergunningen dienen binnen twee weken na 30 september aan de balie van het stadhuis te worden ingeleverd t.a.v. team parkeren.

 • 7. Per woonadres worden er in totaal niet meer dan 2 vergunnin­gen verleend. Hierbij geldt dat een mantelzorgvergunning of campervergunning en de digitale visiteregeling niet meetellen voor het totaal per woonadres verleende vergunningen.

 • 8. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waarbij via de omgevingsvergunning een parkeereis is opgelegd en die na 1 januari 2019 zijn opgeleverd geldt dat een bewoners-parkeervergunning alleen wordt verstrekt wanneer aan de voorwaarden van dit besluit, met name die in artikel 4, is voldaan en door de aanvrager van de parkeervergunning wordt aangetoond dat er geen parkeerplaats beschikbaar is voor de woning en ten tijde van de oplevering ook niet beschikbaar is geweest voor de woning op eigen terrein en er ook geen een parkeerplaats beschikbaar is en ook niet tijdens de oplevering beschikbaar is geweest op de parkeerplaats(en) die voor de betreffende woning op terrein van derden zijn bestemd.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag dat de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2022-1 in werking treedt.

Artikel 7 Intrekking eerdere besluiten

Het Uitvoeringsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-01 wordt ingetrokken op het in artikel 6 genoemde tijdstip.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,

drs. E. Stolk

de burgemeester,

drs. B. Wijbenga – Van Nieuwenhuizen

Bijlage 1 Aanvraagformulieren

Het aanvragen van een parkeervergunning vindt plaats door middel van een aanvraagformulier. Per categorie is een formulier beschikbaar:

 • c.

  bewonersvergunning

 • d.

  bestelbusvergunning

 • e.

  mantelzorgvergunning

 • f.

  bedrijfsvergunning

 • g.

  bedrijfsvergunning markt

 • h.

  zorgverlenersvergunning

 • i.

  dienstvergunning

 • j.

  campervergunning

Aanvraagformulier parkeervergunning bewoners

 
 

Dit aanvraagformulier levert u op afspraak persoonlijk in op het stadskantoor Westnieuwland. U krijgt, als u aan alle voorwaarden voldoet, uw parkeervergunning direct mee. U kunt alleen betalen met pin of creditcard.

Maak een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak of bel (010) 248 4000.

 
 

De ondergetekende,

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Burgerservicenummer (BSN):

 
 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters:

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en woonplaats:

 
 
 

Telefoon:

 
 
 

Nummer Identiteitsbewijs:

 
 
 
 
 
 • doet hierbij aangifte parkeerbelasting (als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen en het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren) voor het parkeren van een motorvoertuig met een:

 
 

Parkeervergunning bewoners

 
 

Met ingang van:

 
 
 

Kenteken van de auto:

 
 

U kunt alleen een parkeervergunning aanvragen als het voertuig volgens de RDW op uw naam staat geregistreerd.

 
 

Datum:

 
 
 

Handtekening:

 
 
 

Bij uw aanvraag moet u meenemen:

 • een geldig Identiteitsbewijs 

 • als het motorvoertuig op naam van uw werkgever staat geregistreerd, een volledig ingevulde werkgeversverklaring (zie bijlage)

Als u niet zelf uw vergunning kunt aanvragen, geef dan een door u ondertekende machtiging mee met vermelding van de gegevens van de persoon die u machtigt. De gemachtigde moet naast bovenstaande zaken ook het eigen legitimatiebewijs meenemen!

Werkgeversverklaring bij parkeervergunning bewoners

 
 

Let op!

Deze verklaring wordt door de werkgever ingevuld als deze aan zijn werknemer een motorvoertuig ter beschikking heeft gesteld, waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd.

 
 

De ondergetekende werkgever:

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Gegevens kentekenhouder:

 
 

Naam:

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en woonplaats:

 
 
 
 
 

verklaart dat de onderstaande aanvrager/aanvraagster van een parkeervergunning, te weten:

 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters:

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en woonplaats:

 
 
 

een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, met kenteken:

 
 
 

Plaats:

 
 
 

Datum:

 
 
 

Handtekening werkgever:

 
 
 

Stempel bedrijf:

Aanvraagformulier parkeervergunning bestelbus

 
 
 • Dit aanvraagformulier stuurt u op naar de gemeente Vlaardingen. U krijgt, als u aan alle voorwaarden voldoet, bericht om de vergunning persoonlijk af te halen.

  U kunt alleen betalen met pin of creditcard.

  Maak een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak of bel (010) 248 4000.

 
 

De ondergetekende,

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Burgerservicenummer (BSN):

 
 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en Woonplaats:

 
 
 

Telefoon:

 
 
 

Nummer ldetiteitsbewijs:

 
 
 
 
 

doet hierbij aangifte parkeerbelasting (als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen en het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren) voor het parkeren van een motorvoertuig met een:

 
 

Parkeervergunning bestelbusjes Broekwegterrein

 
 

Met ingang van:

 
 
 

Type bestelbus:

 
 
 

Kenteken van de auto (max. 4):

 
 
 

Datum:

 
 
 

Handtekening:

 

Bij uw aanvraag dient u mee te zenden:

 • een kopie van het Identiteitsbewijs 

 • als het motorvoertuig op naam van uw werkgever staat geregistreerd, dient u kopie kentekenbewijs en ook een volledig ingevulde werkgeversverklaring (zie bijlage) mee te sturen.

Werkgeversverklaring bij parkeervergunning bestelbus

 
 

Let op!

Deze verklaring wordt door de werkgever ingevuld als deze aan zijn werknemer een motorvoertuig ter beschikking heeft gesteld, waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd.

 
 

De ondergetekende werkgever:

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Gegevens kentekenhouder:

 
 

Naam:

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en Woonplaats:

 
 
 
 
 

verklaart dat de onderstaande aanvrager/aanvraagster van een parkeervergunning, te weten:

 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters:

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en Woonplaats:

 
 
 

een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, met kenteken:

 
 
 

Plaats:

 
 
 

Datum:

 
 
 

Handtekening werkgever:

 
 
 

Stempel bedrijf

Indien deze stempel niet voorhanden is, dient uw werkgever dit op briefpapier van de werkgever te bevestigen.

Aanvraagformulier parkeervergunning mantelzorgersregeling

 
 

Dit aanvraagformulier dient u als mantelzorgontvanger zelf in te vullen. U komt in aanmerking voor de mantelzorgersregeling als (tenminste één van) uw mantelzorger(s) ingeschreven staat bij de Stichting Mantelzorg.

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vergunning voor uw mantelzorger(s) gratis thuisgestuurd. Let op: de gemeente Vlaardingen verstrekt één mantelzorgers-vergunning per adres.

 
 

De ondergetekende,

(in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Burgerservicenummer:

 
 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters:

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en Woonplaats:

 
 
 

Telefoon:

 
 
 

Hoeveel uur mantelzorg ontvangt u per week

 
 
 

Aantal uren per week (ca.)

0 – 3 uur per week

 

4 – 8 uur per week

 

anders, namelijk

Datum:

 

Handtekening:

 

U dient de volgende documenten met dit aanvraagformulier mee te sturen:

Van de mantelzorgontvanger:

een kopie van het Identiteitsbewijs

Van de mantelzorggever:

Een registratieformulier als mantelzorger bij Minters Mantelzorg en een recent uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) van de gemeente waarin mantelzorger woonachtig is, of een bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat de mantelzorger niet in hetzelfde vergunningen gebied woonachtig is als de aanvrager.

Als u niet zelf uw vergunning kunt aanvragen, stuur dan een door u ondertekende machtiging mee met vermelding van de gegevens van de persoon die u machtigt. De gemachtigde moet naast bovenstaande zaken ook een kopie van het eigen legitimatiebewijs meesturen!

U kunt dit aanvraagformulier met de benodigde bijlagen toesturen aan:

Gemeente Vlaardingen

T.a.v. afd. Stedelijk Beheer

Postbus 1002

3130 EB Vlaardingen

Aanvraagformulier parkeervergunning bedrijven

 
 

Dit aanvraagformulier levert u op afspraak persoonlijk in op het stadskantoor Westnieuwland. U krijgt, als u aan alle voorwaarden voldoet, uw parkeervergunning direct mee. U kunt alleen betalen met pin of creditcard.

Maak een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak of bel (010) 248 4000.

 
 

De ondergetekende,

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters:

 
 
 

Bedrijfsnaam:

 

Adres:

 
 
 

Postcode en woonplaats:

 
 
 

Telefoon:

 
 
 

Nummer Kamer van Koophandel:

 

Nummer Identiteitsbewijs:

 
 
 
 
 

doet hierbij aangifte parkeerbelasting (als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen en het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren) voor het parkeren van een motorvoertuig met een:

 
 

Parkeervergunning bedrijven

 
 
 

Type (keuze omcirkelen):

overall of sector

 
 

Met ingang van:

 
 
 

Kenteken van de auto (max. 4):

 

of

 

Omschrijving (max. 40 tekens):

 
 
 

Datum:

 
 
 

Handtekening:

 
 
 

Bij uw aanvraag moet u meenemen:

 • een geldig Identiteitsbewijs 

 • een recent (niet ouder dan 3 maanden) kopie van het bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, of bedrijven en instellingsregister Zuid-Holland of Certificaat van Hoedanigheid

Aanvraagformulier parkeervergunning campers

___________________________________________________________________

Dit aanvraagformulier stuurt u naar de gemeente Vlaardingen vergezeld van een kopie van identiteitsbewijs en kentekenbewijs van de camper. U krijgt, als u aan alle voorwaarden voldoet, en bij beschikbaarheid op het terrein, uiterlijk drie weken na indiening bericht dat uw vergunning klaarligt. U kunt een afspraak maken met de balie om uw parkeervergunning af te halen.

U kunt alleen betalen met pin of creditcard.

Maak een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak of bel (010) 248 4000.

___________________________________________________________________

De ondergetekende,

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

Naam: …………………………………………………………………………………………………….

Voorletters: …………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………….

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………….

Nummer identiteitsbewijs: …………………………………………………………………………………………………….

Doet hierbij aangifte parkeerbelasting (als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen en het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren) voor het parkeren van een camper met een:

Parkeervergunning campers op het terrein voor bestelbusjes aan de Broekweg

Met ingang van: …………………………………………………………………………………………………….

Type camper: …………………………………………………………………………………………………….

Kenteken van de camper: …………………………………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………….

Bij uw aanvraag dient u mee te zenden:

 • -

  Een kopie van het identiteitsbewijs

 • -

  Een kopie van het kentekenbewijs

Aanvraagformulier parkeervergunning zorgverlener

 
 

Dit aanvraagformulier levert u op afspraak persoonlijk in op het stadskantoor Westnieuwland. U krijgt, als u aan alle voorwaarden voldoet, uw parkeervergunning direct. U kunt alleen betalen met pin of creditcard.

Maak een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak of bel (010) 248 4000.

 
 

De ondergetekende,

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters:

 
 
 

Naam instelling:

 

Adres:

 
 
 

Postcode en woonplaats:

 
 
 

Telefoon:

 
 
 

Nummer Kamer van Koophandel:

 

Nummer Identiteitsbewijs:

 
 
 

Categorie instelling (omcirkelen):

huisarts / verloskundige / trombosedienst / bloedbank / opvanghuis / thuiszorgorganisatie

 
 

doet hierbij aangifte parkeerbelasting (als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen en het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren) voor het parkeren van een motorvoertuig met een:

 
 

Parkeervergunning zorgverlener

Geldig in alle sectoren (overall)

 
 

Met ingang van:

 
 
 

Kenteken van de auto (max. 4):

 

of

 

Omschrijving (max. 40 tekens):

 
 
 

Datum:

 
 
 

Handtekening:

 
 
 

Bij uw aanvraag moet u meenemen:

 • een geldig Identiteitsbewijs 

 • een recent (niet ouder dan 3 maanden) kopie van het bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, of bedrijven en instellingsregister Zuid-Holland of BIG-register

Aanvraagformulier parkeervergunning dienst

 
 

U kunt dit aanvraagformulier volledig ingevuld en met de benodigde bijlagen toesturen aan de

Gemeente Vlaardingen, t.a.v. sectie Staf, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

 
 

De ondergetekende,

(duidelijk in blokletters invullen a.u.b.)

 
 
 

Naam:

 
 
 

Voorletters:

 
 
 

Functie:

 
 
 

Nummer Identiteitsbewijs:

 
 
 

Overheidsinstelling:

 
 
 

Adres:

 
 
 

Postcode en Woonplaats:

 
 
 

Telefoonnummer:

 
 

doet hierbij aangifte parkeerbelasting (als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen en het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden parkeren) voor het parkeren van een motorvoertuig met een:

 
 

Dienstvergunning

Geldig in alle sectoren

 
 

Met ingang van:

 
 
 

Kenteken van de auto (max. 4):

 
 
 

Datum:

 
 
 

Handtekening:

 

Stempel overheidsinstelling:

 

Bij uw aanvraag dient u mee te sturen:

 • een kopie van het geldige Identiteitsbewijs

 • een kopie van het kentekenbewijs

gebied

postcode

straatnaam

huisnummer

huisletter

plaats

poet

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

17

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

21

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

23

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

25

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

27

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

29

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

31

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

286

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

288

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

290

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

292

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

294

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

296

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

298

A

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

298

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

300

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

302

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

304

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

306

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

308

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

310

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

312

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

314

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

316

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

318

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

320

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

322

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

324

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

326

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

328

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

330

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

332

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

334

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

336

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

340

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

338

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

342

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

344

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

346

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

348

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

350

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

352

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

354

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

356

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

358

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

360

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

362

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

364

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

366

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

368

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

370

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

372

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

374

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

376

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

378

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

380

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

382

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

384

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

386

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

388

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

390

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

392

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

394

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

396

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

398

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

400

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

402

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

404

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

406

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

408

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

410

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

412

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

414

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

416

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

418

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

420

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

422

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

424

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

426

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

428

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

430

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

432

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

434

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

436

 

Vlaardingen

0

OW

3134LE

1e van Leyden Gaelstraat

438

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

1

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

3

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

5

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

7

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

9

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

11

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

13

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

15

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

17

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

19

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

21

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

23

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

25

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

27

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

29

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

31

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

33

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

35

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

37

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

39

 

Vlaardingen

0

CNW

3131TT

Abraham van der Lindenplaats

41

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CD

Achter het Veerplein

23

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CD

Achter het Veerplein

25

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BM

Achterom

20

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BM

Achterom

22

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BM

Achterom

24

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BM

Achterom

26

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BM

Achterom

40

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BM

Achterom

80

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BA

Afrol

2

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BA

Afrol

14

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BA

Afrol

16

 

Vlaardingen

0

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

3

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

5

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

7

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

13

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

15

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

17

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

19

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

20

 

Vlaardingen

1

OW

3134AK

Ambachtsheerstraat

21

 

Vlaardingen

1

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

1

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

2

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

3

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

4

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

5

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

6

A

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

6

B

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

6

C

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

6

D

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

6

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

7

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

9

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

11

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

12

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

13

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

14

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

15

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

16

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

17

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

18

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

19

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

20

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

21

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

22

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

23

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

24

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

25

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

26

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

27

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

28

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

29

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

30

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

31

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

32

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

33

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

34

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

35

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

36

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

37

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

38

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

39

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

40

 

Vlaardingen

0

OW

3134CA

Arnold Hoogvlietstraat

41

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

42

 

Vlaardingen

0

OW

3134CC

Arnold Hoogvlietstraat

44

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

43

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

45

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

46

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

47

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

48

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

49

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

50

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

51

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

52

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

53

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

54

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

55

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

56

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

57

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

58

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

59

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

60

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

61

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

62

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

63

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

64

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

65

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

66

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

67

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

68

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

69

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

70

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

71

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

72

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

73

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

74

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

75

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

76

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

77

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

78

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

79

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

80

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

81

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

82

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

83

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

84

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

85

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

86

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

87

 

Vlaardingen

0

OW

3134CD

Arnold Hoogvlietstraat

88

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

89

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

91

 

Vlaardingen

0

OW

3134CB

Arnold Hoogvlietstraat

93

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

1

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

3

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

4

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

5

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

7

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

9

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

11

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

13

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

15

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

17

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

19

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

21

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

23

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

25

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

27

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

29

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

31

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

33

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

35

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

37

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

39

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

41

 

Vlaardingen

0

CNW

3131CA

Baanstraat

43

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

1

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

3

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

5

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

7

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

11

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

9

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

13

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

14

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

15

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

16

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

17

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

18

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

19

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

20

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

21

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

22

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

23

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

24

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

25

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

26

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

27

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

28

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

29

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

30

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

31

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

32

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

33

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

34

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

35

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

36

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

37

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

38

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

39

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

40

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

41

 

Vlaardingen

0

CNW

3131VA

Baljuwstraat

43

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

1

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

2

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

3

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

4

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

5

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

6

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

7

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

8

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

9

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

10

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

11

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

12

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

13

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

14

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

15

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

16

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

17

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

18

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

19

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

20

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

21

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

22

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

23

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

24

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

25

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

26

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

27

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

28

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

29

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

30

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

31

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

32

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

33

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

34

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

35

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

36

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

37

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

38

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GA

Bilderdijkstraat

39

 

Vlaardingen

0

CNW

3131GB

Bilderdijkstraat

40

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

1

A

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

1

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

2

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

3

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

4

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

5

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

6

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

7

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

8

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

9

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

10

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

11

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

12

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

13

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

14

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

15

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

16

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

17

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

18

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

19

A

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

19

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

20

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

60

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

62

 

Vlaardingen

0

OW

3134NE

Binnensingel

64

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

21

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

25

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

29

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

33

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

35

 

Vlaardingen

0

OW

3134NA

Binnensingel

37

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

41

A

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

41

B

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

41

C

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

41

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

43

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

45

A

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

45

B

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

45

C

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

45

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

47

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

49

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

51

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

53

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

55

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

57

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

59

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

61

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

63

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

65

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

66

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

67

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

68

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

69

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

70

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

71

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

72

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

73

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

74

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

75

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

76

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

77

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

78

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

79

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

80

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

81

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

82

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

83

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

84

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

85

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

86

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

87

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

88

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

89

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

90

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

91

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

92

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

93

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

94

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

95

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

96

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

97

 

Vlaardingen

0

OW

3134NG

Binnensingel

98

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

99

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

100

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

101

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

102

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

103

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

104

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

105

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

106

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

107

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

108

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

109

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

110

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

112

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

111

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

113

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

114

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

115

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

116

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

117

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

118

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

119

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

120

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

121

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

122

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

123

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

124

 

Vlaardingen

0

OW

3134NB

Binnensingel

125

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

126

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

128

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

150

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

152

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

154

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

156

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

158

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

160

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

162

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

164

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

166

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

168

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

170

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

172

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

174

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

176

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

178

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

180

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

182

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

184

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

186

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

188

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

190

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

192

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

194

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

195

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

196

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

197

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

198

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

199

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

200

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

201

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

202

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

203

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

204

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

205

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

206

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

207

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

208

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

209

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

210

 

Vlaardingen

1

OW

3134ND

Binnensingel

211

 

Vlaardingen

0

OW

3134NH

Binnensingel

212

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

214

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

216

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

218

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

220

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

222

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

224

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

226

 

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

228

A

Vlaardingen

1

OW

3134NH

Binnensingel

228

 

Vlaardingen

1

OW

3134EB

Bleekstraat

2

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

4

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

6

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

7

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

8

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

9

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

10

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

11

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

12

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

13

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

14

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

15

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

16

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

17

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

18

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

19

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

20

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

21

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

22

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

23

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

24

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

25

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

26

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

27

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

28

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

29

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

30

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

31

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

32

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

33

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

34

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

35

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

36

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

37

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

38

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

39

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

40

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

41

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

42

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

43

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

44

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

45

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

46

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

47

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

48

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

49

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

50

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

51

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

52

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

53

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

54

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

55

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

56

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

57

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

58

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

59

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

60

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

61

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

62

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

63

A

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

63

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

64

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

65

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

66

 

Vlaardingen

0

OW

3134EA

Bleekstraat

67

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

68

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

70

A

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

70

B

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

70

C

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

70

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

72

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

74

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

76

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

78

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

92

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

94

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

96

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

98

 

Vlaardingen

0

OW

3134EB

Bleekstraat

100

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BB

Blokmakersplaats

1

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BB

Blokmakersplaats

2

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BB

Blokmakersplaats

4

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

1

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

2

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

3

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

4

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

5

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

6

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

7

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

8

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

9

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

10

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

11

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

12

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

13

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

14

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

15

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

16

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

17

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

18

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

19

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

20

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

21

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

22

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

23

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

24

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

25

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

26

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

27

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

28

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

29

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

30

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

31

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

32

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

33

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

34

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

35

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

36

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

37

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

38

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

39

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

40

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

41

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

42

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

43

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

44

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

45

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

46

 

Vlaardingen

0

OW

3134MA

Bolderwerk

47

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

48

 

Vlaardingen

0

OW

3134MB

Bolderwerk

50

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

1

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

2

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

6

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

8

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

23

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

27

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

30

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

32

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

33

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

35

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

37

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

39

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

41

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

43

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

45

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

47

 

Vlaardingen

0

OW

3134ER

Boterstraat

49

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BC

Brede Havenstraat

2

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BC

Brede Havenstraat

4

A

Vlaardingen

0

CNW

3131BC

Brede Havenstraat

4

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BC

Brede Havenstraat

6

A

Vlaardingen

0

CNW

3131BC

Brede Havenstraat

6

 

Vlaardingen

0

CNW

3131BC

Brede Havenstraat

8

 

Vlaardingen

0

CNW

3131WB

Brederostraat

3

 

Vlaardingen

0

CNW

3131WC

Brederostraat

4

 

Vlaardingen

0

CNW

3131WC

Brederostraat

6

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

7

 

Vlaardingen

0

CNW

3131WC

Brederostraat

8

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

9

 

Vlaardingen

0

CNW

3131WC

Brederostraat

10

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

12

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

13

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

14

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

15

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

16

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

17

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

18

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

19

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

20

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

21

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

22

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

23

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

24

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

25

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

26

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

27

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

28

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

29

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

30

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

31

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

32

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

33

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

34

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

35

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

36

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

37

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WC

Brederostraat

38

 

Vlaardingen

1

CNW

3131WB

Brederostraat

67

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HZ

Broekkade

1

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HZ

Broekkade

2

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

2

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

3

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

4

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

7

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

9

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

10

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

11

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

12

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

13

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

14

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

15

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

16

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

17

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

19

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

20

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

21

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

22

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

23

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

24

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

25

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

26

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

27

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

28

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

29

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

30

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

31

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

32

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

33

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

34

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

35

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

36

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

37

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

38

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

39

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

40

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

41

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

42

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

43

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

44

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

46

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

47

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

48

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

49

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

50

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

51

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

52

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

53

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

54

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

55

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

56

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

57

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

58

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

59

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

60

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

61

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

62

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

64

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

65

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

66

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

68

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HC

Broekweg

69

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

70

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

72

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

73

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

74

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

75

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

76

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

77

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

78

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

79

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

80

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

81

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HE

Broekweg

82

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

83

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

85

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HD

Broekweg

87

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

100

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

102

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

104

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

106

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

108

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

110

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

112

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

114

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

116

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

118

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

120

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

122

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

124

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

126

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

128

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

130

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

132

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

134

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

136

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

138

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

140

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

142

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

144

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

146

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

148

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

150

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

152

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HG

Broekweg

154

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

156

A

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

156

B

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

156

C

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

156

D

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

156

 

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

158

A

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

158

B

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

158

C

Vlaardingen

0

CNW

3131HH

Broekweg

158

D

Vlaardingen

0