Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel

Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de bijlage niet integraal was gepubliceerd. De oorspronkelijke publicatie is op 21 oktober 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 270022.]

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2020

gelet op:

het bepaalde in de Wet geurhinder en veehouderij;

BESLUIT:

  • 1.

    De Nota van inspraak behorende bij gebiedsvisie en geurverordening Wet geurhinder en veehouderij De Elzen, gemeente Boekel vast te stellen.

  • 2.

    De gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij De Elzen, gemeente Boekel ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van de eerder in procedure gebrachte ontwerp-gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij De Elzen, gemeente Boekel.

  • 3.

    De navolgende geurverordening Wet geurhinder en veehouderij De Elzen, gemeente Boekel ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van de eerder in procedure gebrachte ontwerp-geurverordening Wet geurhinder en veehouderij De Elzen, gemeente Boekel:

Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: een inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

V-Stacks: Voor het berekenen van de geurbelasting wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks, zoals aangeduid in de Regeling geurhinder en veehouderij.

Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij, en na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zoals bedoeld in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving

Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003. Hierbij wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Hetgeen betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

De verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel: de verordening zoals die in de openbare vergadering van de raad van Boekel, gehouden op 13 december 2012, is vastgesteld.

Artikel 2 Reikwijdte van deze verordening voor het gebied De Elzen

Het gebied waarop deze verordening op toeziet heeft enkel betrekking op het deelgebied De Elzen, zoals dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Deze verordening heeft geen betrekking op andere delen van het grondgebied van de gemeente Boekel. Voor die delen blijft de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel van kracht.

Artikel 3 Andere waarde voor de geurbelasting voor het deelgebied de Elzen

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3 van de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied De Elzen, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening: 5,0 odour units.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel.

Bijlage

kaart behorende bij Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 8 oktober 2020

de griffier,

M.R.P. Philipse

de voorzitter,

P.M.J.H. Bos

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling