Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen 2013

Geldend van 10-05-2013 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen 2013

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

gelet op:

- het bepaalde in de artikelen 5:3 ‘Te koop aanbieden van voertuigen’, artikel 5:6 ‘Kampeermiddelen e.a.’ en artikel 5:8 ‘Parkeren van grote voertuigen’, lid 1 en 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 2010 (APV);

- het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

- het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994;

- het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Overwegende:

- dat met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte het gewenst c.q. noodzakelijk is wegen aan te wijzen waar het verboden is:

- een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen;

- een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt (zoals een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig) langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan;

- een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren;

- dat ingevolge het bepaalde in artikel 5:8, lid 3 van de APV het laatst genoemde verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur, voor een voertuig dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter;

- dat het noodzakelijk wordt geacht om tegen te gaan dat buiten deze tijden de aangewezen locaties voor het parkeren van een voertuig dat, met inbegrip van de lading, langer dan 6 meter is, worden gebruikt voor het enkel parkeren of stallen van opleggers/trailers/grote aanhangwagens door een of enkele bedrijven, waardoor andere bedrijven en inwoners deze locaties niet of niet optimaal kunnen benutten;

-dat, in verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente, het gewenst c.q. noodzakelijk is de monumentale stadskern van de gemeente Geertruidenberg (het gebied omgrensd door de Gasthuisstraat, Waterpoortstraat, Haven, Elisabethstraat, Meistraat, Venestraat, Koestraat, Leerthouwerstraat, Wilhelminaplein, Stationsweg, Zuidwal, Plantsoen) aan te wijzen als gebied waar het verboden is:

- een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt (zoals een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig) te doen of laten staan;

- een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren;

- dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarbij de politie te kennen heeft gegeven in te kunnen stemmen met de in dit besluit opgenomen maatregelen;

-dat de wegen in genoemde gebieden in beheer zijn bij de gemeente Geertruidenberg;

Besluit:

Artikel 1

Het is verboden binnen de bebouwde kommen van de gemeente Geertruidenberg, zoals deze met een omlijning in rode kleur zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening:

a. een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen;

b. een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt (zoals een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig) langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan;

een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter;

Artikel 2

Het is verboden binnen het gebied, omgrensd door de Gasthuisstraat, Waterpoortstraat, Haven, Elisabethstraat, Meistraat, Venestraat, Koestraat, Leerthouwerstraat, Wilhelminaplein, Stationsweg, Zuidwal, Plantsoen:

a. een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt (zoals een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig) te doen of laten staan;

b. een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter;

Artikel 3

Het onder artikel 1 vermelde verbod, voor zover het een motorvoertuig of een motorvoertuig met aanhangwagen of oplegger betreft dat, met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter, geldt niet op de locaties die in groen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening:

Raamsdonksveer

Oosterhoutseweg (nabij restaurant De Triangel)

Weegbree

Ottergeerde

Zalmweg

Raamsdonk

Kerklaan

Artikel 4

1. Het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerexcessen 2010’, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg op 22 maart 2011, wordt ingetrokken.

2. Dit besluit kan worden geciteerd als ‘Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen 2013’.

3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is afgekondigd.

Ondertekening

Raamsdonksveer, 23 april 2013.

Het College van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester

J.S. de Regt, drs. W. van Hees

Bijlage gewaarmerkte situatietekening