Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied

Geldend van 26-11-2021 t/m 29-11-2021

Intitulé

Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen en artikel 151b van de Gemeentewet (Veiligheidsrisicogebieden) voor de gemeente Sittard-Geleen.

De burgemeester van Sittard-Geleen;

Gezien het (mondeling gegeven) advies aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de Politie Eenheid Limburg van 25 november 2021;

Gehad hebbende de afstemming van 25 november 2021 met de Officier van Justitie en de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de Politie Eenheid Limburg (driehoek);

O v e r w e g e n d e:

 • -

  dat uit het advies aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de politie blijkt dat op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde;

 • -

  dat hij de beweegredenen van het (mondeling gegeven) voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de chef van het basisteam Westelijke Mijnstreek van de politie van 25 november 2021 tot de zijne heeft gemaakt;

 • -

  dat zich op 19 november 2021 in de gemeente Rotterdam grootschalige wanordelijkheden c.q. openbare orde verstoringen hebben voorgedaan, waarbij zwaar vuurwerk is afgestoken en geweld is gebruikt tegen de politie en andere hulpdiensten;

 • -

  dat zich op 20 november 2021 in de gemeenten Stein en Roermond wanordelijkheden c.q. openbare orde verstoringen hebben voorgedaan, waarbij tevens zwaar vuurwerk is afgestoken, en dat in deze gemeenten een noodverordening van kracht was;

 • -

  dat er in diverse berichten op (afgeschermde) sociale media wordt opgeroepen tot wanordelijkheden c.q. openbare orde verstoringen specifiek benoemd als “rellen” gericht tegen het vuurwerkverbod, op vrijdag 26 november 2021 op een aantal plekken in Sittard-Geleen;

 • -

  dat er in de gemeente Sittard-Geleen sprake is van dreiging van ernstige wanordelijkheden waardoor de openbare orde wordt verstoord en bedreigd;

 • -

  dat het in verband met het voorgaande in de gemeente Sittard-Geleen op 26 november 2021 noodzakelijk is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar;

 • -

  dat de wanordelijkheden in diverse wijken van de gemeente Sittard-Geleen kunnen ontstaan, zich kunnen verplaatsen en ook op andere locaties groepen personen kunnen ontstaan;

 • -

  dat het om die reden op voorhand niet is uit te sluiten op welke locatie in de gemeente Sittard-Geleen ernstige wanordelijkheden plaats zullen gaan vinden;

 • -

  dat er schade dreigt te worden toegebracht aan voorwerpen in de publieke ruimte

  deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen;

 • -

  dat afstemming hieromtrent heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek;

 • -

  dat het wenselijk is dat de Officier van Justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van de leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sittard-Geleen en artikel 151b van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

 • 1.

  de gemeente Sittard-Geleen, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, zoals weergegeven op de bijgevoegde kaart, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sittard-Geleen met ingang van vrijdag 26 november 2021, 12:00 uur tot maandag 29 november 2021, 8:00 uur;

 • 2.

  dat dit besluit op 25 november 2021 wordt gepubliceerd in het Elektronisch gemeenteblad op www.sittard-geleen.nl en direct in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 25 november 2021

De burgemeester van Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Bijlage: Veiligheidsrisicogebied

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de bekendmaking ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  datum bezwaarschrift

 • -

  de gronden van het bezwaar

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Elektronisch met DigiD

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord: bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip:

Zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kan ik niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA SITTARD

In uw bezwaarschrift vermeld u:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum;

 • -

  de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

 • -

  de reden(en) van uw bezwaar;

 • -

  uw handtekening.

Zet op de linkerbovenhoek van de enveloppe ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046 – 4000039.

Let er wel op dat het begin van de fax voor twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.