Regeling vervallen per 01-01-2023

Nadere regel stimulering beperking emissies houtstook gemeente Utrecht

Geldend van 01-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Nadere regel stimulering beperking emissies houtstook gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet en artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

Gelet op de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Beleidsnota Utrecht kiest voor gezonde lucht’ en ‘Uitvoeringsprogramma Utrecht kiest voor gezonde lucht (2020-2025)’;

Overwegende dat de gemeenteraad van Utrecht op 10 december 2020 de beleidsnota en het uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ heeft vastgesteld.

Overwegende dat het voor de gezondheid van onze burgers, ondernemers en bezoekers nodig is de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen die zorgen voor een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door particuliere houtstook met inpandige haarden en kachels;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel stimulering beperking emissies houtstook gemeente Utrecht.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Inwoner: individueel persoon woonachtig in de gemeente Utrecht die niet als bedrijf, instelling of overheid is georganiseerd.

 • b.

  Open haard: een open vuurplaats/stookplaats binnenshuis.

 • c.

  Conventionele kachel: een ‘oude’ houtkachel (meestal ouder dan 5 jaar), vrijstaand of in het rookkanaal geplaatst (bijvoorbeeld ter vervanging van een open haard). De kachel voldoet niet aan de nieuwste Duitse eisen (volgens de 2e tranche van de 1. BimSchV) of aan de Ecodesign eisen (die vanaf 1 januari 2022 van kracht worden – zie L_2015193NL.01000101.xml (europa.eu)).

 • d.

  Moderne kachel: een moderne vrijstaande kachel die (minimaal) voldoet aan de nieuwste Duitse typekeuringseisen (2e tranche 1. BimSchV) of aan de Ecodesign eisen (die vanaf 1 januari 2022 van kracht worden).

 • e.

  Pelletkachel: een pelletkachel is een moderne, volautomatisch gestuurde verbrandingskachel waarin houtpellets (geperste houtkorrels) verbrand worden.

 • f.

  Rookkanaal: Afvoersysteem voor houthaarden (afvoerkanaal of -leiding) of gasgestookte toestellen.

 • g.

  U-pas: een armoederegeling om meedoen in de samenleving te bevorderen voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen. Om beperking van emissies veroorzaakt door houtrook te stimuleren, introduceert de gemeente Utrecht de nadere regel ‘stimulering beperking emissies houtstook’: inwoners die hun rookkanaal laten verwijderen/onbruikbaar maken, hun open haard laten verwijderen of hun conventionele kachel/open haard binnenhuis vervangen door een moderne kachel (met lagere emissie), ontvangen hiervoor subsidie.

Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager van een subsidie

 • 1. De subsidie voor het laten verwijderen/onbruikbaar maken van het rookkanaal kan worden aangevraagd door:

 • Inwoners van de gemeente Utrecht die op het moment van aanvraag en moment van sloop/installatie eigenaar zijn van een werkende conventionele kachel of open haard binnenshuis én eigenaar zijn van de woning waarin deze kachel of open haard staat.

 • 2. De subsidie voor het vervangen van een conventionele kachel of open haard door een moderne kachel kan worden aangevraagd door:

 • Inwoners van de gemeente Utrecht die op het moment van aanvraag en moment van sloop/installatie eigenaar zijn van een werkende conventionele kachel binnenshuis én eigenaar of huurder zijn van de woning waarin deze kachel staat.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van deze nadere regel subsidieert de gemeente Utrecht de volgende activiteiten:

 • 1. Het laten verwijderen/ onbruikbaar maken van (een functioneel gedeelte van) het rookkanaal. Het is niet voldoende om alleen de kachel en metalen pijp te verwijderen.

 • 2. Het laten verwijderen van een open haard.

 • 3. Het vervangen van een conventionele kachel of open haard voor een moderne kachel of pelletkachel.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. Aan de subsidieaanvraag wordt een aantal eisen gesteld. Deze nadere regel is van toepassing op kachels en open haarden binnenshuis. Per kachel/open haard kan één subsidie aangevraagd worden. Per woonadres kan maximaal voor twee kachels een aanvraag gedaan worden.

 • 2. De aanvrager dient de aanvraag in te dienen met DigiD via het digitale loket.

 • 3. De aanvrager moet de volgende bewijsstukken overleggen:

  • a.

   (Digitale) foto van de huidige kachel/haard en setting/omgeving.

  • b.

   Offerte of eigen kostenoverzicht van uit te voeren werkzaamheden.

  • c.

   Beschrijving van uit te voeren werkzaamheden.

 • 4. Indien de aanvrager het rookkanaal laat verwijderen/onbruikbaar (laat) maken dient aanvullend het volgende aangeleverd te worden:

  • a.

   Eigendomsbewijs woning (bewijs dat aanvrager eigenaar is van woning).

 • 5. Indien de aanvrager een conventionele kachel of open haard vervangt door een moderne kachel of pelletkachel dient aanvullend het volgende aangeleverd te worden:

  • a.

   Gegevens over het model huidige kachel.

  • b.

   Gegevens over het model nieuwe kachel.

  • c.

   (Kopie van) certificering installateur.

 • 6. Indien de aanvrager in aanmerking wil komen voor het subsidiebedrag voor U-pashouders in de gemeente Utrecht, dient aanvullend het volgende aangeleverd te worden:

  • a.

   Kopie/scan van de achterkant van een geldige U-pas.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvraagperiode treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling en loopt tot het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt € 2.000,- voor het verwijderen/ onbruikbaar maken van het rookkanaal of het verwijderen van een open haard en € 500,- voor het vervangen van een open haard of conventionele kachel door een moderne kachel of pelletkachel. U-pashouders ontvangen € 4.000 voor het verwijderen/ onbruikbaar maken van het rookkanaal, en € 1.000 voor het vervangen van een open haard of conventionele kachel door een moderne kachel of pelletkachel.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. Zodra het totaalbedrag van het aantal verleende aanvragen het beschikbare subsidiebudget van dat jaar bereikt, vervalt de mogelijkheid om in dat jaar subsidie aan te vragen.

Aanvragen die niet voldoen aan de eisen van de aanvraag (zie artikel 6) worden niet in behandeling genomen. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op volledigheid van de in artikel 6 genoemde bewijsstukken en op het voldoen aan de in artikel 11 genoemde voorwaarden.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • 1. aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag (aanvraagformulier met bewijsstukken);

 • 2. binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag besluit het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag.

Artikel 11 Vaststelling subsidie

 • 1. De aanvrager heeft de verplichting uiterlijk drie maanden na verlening van subsidie op grond van deze regeling een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen. Het college kan deze termijn verlengen indien de aanvrager kan aantonen dat de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd niet of niet geheel heeft plaatsgevonden omdat de externe partij de activiteit niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren. Daarbij moet ook aangegeven worden wanneer de activiteit wel uitgevoerd wordt.

 • 2. Het verzoek dient te zijn vergezeld van de volgende bewijsstukken waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden voor de vaststelling is voldaan:

  • a.

   Factuur van de werkzaamheden (waarin gespecificeerd is welke werkzaamheden zijn uitgevoerd).

  • b.

   (Digitale) foto van de nieuwe kachel/haard of setting/omgeving.

 • 3. Indien de aanvrager een conventionele kachel of open haard vervangt door een moderne kachel of pelletkachel dient het volgende aangeleverd te worden:

  • a.

   Sloop/installatieverklaring van een DE-gecertificeerd bedrijf.

  • b.

   (Digitale) foto van de nieuwe kachel.

  • c.

   Sloopverklaring van een van de afvalscheidingsstations van de gemeente Utrecht. Deze verklaring dient u zelf uit te printen en bij inlevering van de oude kachel te laten ondertekenen door een medewerker van het afvalscheidingsstation.

 • 4. Binnen drie maanden na aanlevering van bovengenoemde bewijsstukken zal de vaststelling gedaan worden en de subsidie overgemaakt worden. Op het moment dat niet wordt voldaan aan deze verplichting wordt de subsidieverlening ingetrokken.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt in het najaar van 2022 geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 december 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als Nadere regel stimulering beperking emissies houtstook gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 23 november 2021.

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

de burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma