Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Geldend van 30-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2022

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2022)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • 2.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • 3.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 4.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • 5.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het doen verstrooien van as.

 • a.

  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier kindergraf (groot en klein) en particulier urnengraf.

 • 6.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • b.

  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: algemene urnennis.

 • 7.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • b.

   het doen verstrooien van as.

 • 8.

  algemene urnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 9.

  herdenkingsmonument: een plaats bij de gemeente in beheer waar de gelegenheid wordt geboden om overledenen te herdenken.

 • 10.

  foetusgraf: een verzamelgraf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van een kindje dat na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen dan wel binnen 24 uur na de geboorte is overleden.

 • 11.

  strooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • 12.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • 13.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • 14.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats;

 • 15.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie de gelegenheid tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf, algemeen urnennis of naamplaatje is verleend;

 • 16.

  uitvoerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden op de begraafplaats of degene die hem vervangt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstelingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of overblijfselen van een lijk of asbus op rechterlijk gezag of van gemeentewege;

 • b.

  het begraven van een kindje dat na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen dan wel binnen 24 uur na de geboorte is overleden en tegelijkertijd met de tevens overleden moeder in één kist wordt begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2022.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2021’ van de gemeente Langedijk vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ''Verordening lijkbezorgingsrechten 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare

vergadering van 10 november 2021.

De voorzitter,

L.A.M. Kompier

De griffier,

J.A. Vullings

Bijlage 1: TARIEVENTABEL

Verordening lijkbezorgingrechten 2022

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten op de begraafplaats

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven

 
 

1.1.1

Voor een periode van 20 jaar:

2.632,00

 
 
 
 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een groot kindergraf wordt geheven

 
 

1.2.1

Voor een periode van 10 jaar:

827,00

1.2.2

Voor een periode van 20 jaar:

1.432,00

 
 
 
 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een klein kindergraf wordt geheven

 
 

1.3.1

Voor een periode van 10 jaar:

407,00

1.3.2

Voor een periode van 20 jaar:

591,00

 
 
 
 

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

 
 

1.4.1

Voor een periode van 20 jaar:

854,00

 
 
 
 

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven

 
 

1.5.1

Voor een periode van 10 jaar:

1.307,00

1.5.2

Voor een periode van 20 jaar:

2.512,00

 
 
 
 

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een groot kindergraf wordt geheven

 
 

1.6.1

Voor een periode van 10 jaar:

707,00

1.6.2

Voor een periode van 20 jaar:

1.311,00

 
 
 
 

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een klein kindergraf wordt geheven

 
 

1.7.1

Voor een periode van 10 jaar:

287,00

1.7.2

Voor een periode van 20 jaar:

471,00

 
 
 
 

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

 
 

1.8.1

Voor een periode van 10 jaar:

450,00

1.8.2

Voor een periode van 20 jaar:

797,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Onderhoud

2.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt voor graven, waarvan de rechthebbende voor 2022 afspraken heeft gemaakt met de gemeente, geheven:

 
 

2.3.1

Voor een periode van 1 jaar

175,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Bieden van gelegenheid op de begraafplaats

3.1

Voor het bieden van de gelegenheid tot begraven in een algemeen graf wordt geheven:

627,00

3.2

Voor het bieden van de gelegenheid tot begraven in het foetusgraf wordt geheven:

108,00

3.3

Voor het bieden van de gelegenheid tot bijzetten in een urnennis wordt geheven

 
 

3.3.1

Voor een periode van 10 jaar:

1.087,00

3.3.2

Voor een periode van 20 jaar:

1.937,00

3.4

Voor het verlengen van de gelegenheid tot bijzetten in een urnennis wordt geheven

 
 

3.4.1

Voor een periode van 10 jaar:

952,00

3.4.2

Voor een periode van 20 jaar:

1.802,00

3.5

Voor het bieden van de gelegenheid tot aanbrengen van een naamplaatje op een herdenkingsmonument voor de periode van 10 jaar wordt geheven:

52,00

3.6

Voor het verlengen van de gelegenheid tot aanbrengen van een naamplaatje op een herdenkingsmonument voor de periode van 10 jaar wordt geheven:

52,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Begraven, bijzetten en verstrooien

4.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

935,00

4.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

514,00

4.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

368,00

 
 
 
 

4.4

Voor het begraven van een menselijke vrucht, die na een zwangerschap van minder dan 24 weken zwangerschap levenloos ter wereld is gekomen danwel binnen 24 uur na de geboorte is overleden, wordt geheven:

280,00

4.5

Voor het na opgraving begraven van de overblijfselen van een lijk wordt geheven:

935,00

4.6

Voor het begraven of bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

309,00

4.7

Voor het verstrooien van as wordt per asbus of urn geheven:

58,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen

6.1

Voor het opgraven van een lijk uit een particulier graf wordt geheven:

865,00

6.2

Voor het opgraven van een tweede of derde lijk uit een zelfde particulier graf wordt geheven:

175,00

6.3

Voor het opgraven van een lijk uit een algemeen graf tegelijkertijd met de ruiming van de omliggende graflagen wordt geheven:

396,00

6.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt geheven:

80,00

6.5

Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een graf wordt geheven:

232,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Overige diensten

7.1

Voor het leveren, graveren en aanbrengen van een naamplaatje voor een van de herdenkingszuilen wordt geheven:

36,00

7.2

Voor het leveren van een houten bekisting wordt geheven:

360,00

Behorende bij raadsbesluit van 10 november 2021

De voorzitter,

L.A.M. Kompier

De griffier,

J.A. Vullings