Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van campergelden 2022

Geldend van 30-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van campergelden 2022

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van campergelden 2022

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN CAMPERGELDEN 2022

(Verordening campergelden 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  camperplaats: een gedeelte van de openbare weg, voorzien van het verkeersbord E08n, nabij de recreatiehaven Broekhorn, bestemd om door een camper te worden ingenomen;

 • b.

  camper: een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van twee of meer personen en geschikt voor kamperen c.q. buitenshuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;

 • c.

  gebruiker: degene die een camperplaats inneemt. Als gebruiker wordt aangemerkt:

  • 1.

   de eigenaar van de camper;

  • 2.

   in geval van verhuur van de camper: degene op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld (de huurder);

  • 3.

   indien geen eigenaar of huurder aanwezig is wordt de gebruiker aangewezen door de dienstdoende perso(o)n(en) belast met het innen van campergeld;

 • d.

  etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur, gemeten vanaf 12 uur ’s morgens.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “campergeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een camperplaats, daaronder begrepen de diensten die met het innemen van de camperplaats verband houden.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker die een camperplaats inneemt.

Artikel 4. Tarief

Het tarief voor een camperplaats bedraagt € 13,50 per etmaal.

Artikel 5. Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak beloopt tenminste een etmaal en vangt aan op de dag waarop de camperplaats wordt ingenomen.

Artikel 6. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1. Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van een etmaal aanvangt, is het recht verschuldigd voor een volledig etmaal;

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van een etmaal eindigt, bestaat geen aanspraak op gedeeltelijke ontheffing van het verschuldigde recht.

Artikel 9. Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2022.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ' Verordening campergelden 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare

vergadering van 10 november 2021.

De voorzitter,

L.A.M. Kompier

De griffier,

J.A. Vullings