Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit kwijtscheldingsregels 2022

Geldend van 30-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit kwijtscheldingsregels 2022

De raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen het:

Besluit kwijtscheldingsregels 2022.

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  De onroerendezaakbelastingen;

 • b.

  Afvalstoffenheffing;

 • c.

  Rioolheffing-gebruikersdeel woningen;

 • d.

  De rioolheffing-eigenaarsdeel;

 • e.

  De rioolheffing-gebruikersdeel niet woningen;

 • f.

  De leges voor zover het de wettelijke verplichte identiteitsbewijzen betreft.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt géén kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  De leges; muv de wettelijke verplichte identiteitsbewijzen;

 • b.

  De lijkbezorgingsrechten;

 • c.

  De marktgelden;

 • d.

  Het liggeld vaartuigen;

 • e.

  Het campergeld;

 • f.

  De toeristenbelasting;

 • g.

  De forensenbelasting;

 • h.

  De parkeerbelasting;

 • i.

  Het sluisgeld.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Overgangsbepaling

Het ‘Besluit Kwijtscheldingsregels 2021’ van de gemeente Heerhugowaard, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 8 genoemde datum.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als het 'Besluit Kwijtscheldingsregels 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard in zijn openbare

vergadering van 10 november 2021.

de griffier,

de voorzitter,