Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

Geldend van 30-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

De raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021, nummer BW21-0457

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  marktverordening: de ‘Marktverordening 2022;

 • b.

  markt: een warenmarkt als bedoeld in de Marktverordening;

 • c.

  standplaats: de ruimte die op een markt is aangewezen voor het uitoefenen van markthandel;

 • d.

  vergunninghouder: degene aan wie op grond van de Marktverordening, een vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • e.

  vaste standplaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • f.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • g.

  standwerkplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats, op de daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen gelegen op het grondgebied van de woonplaats Heerhugowaard, voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 3 Belastingplichtigen

De rechten worden geheven van degene die van een standplaats als bedoeld in artikel 2 het gebruik of genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. Tarief maandagmarkt:

 • 2. Tarief jaarmarkt

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking of door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht dat door toezending van de schriftelijke kennisgeving bekend wordt gemaakt, worden betaald binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Het recht dat door uitreiking van de schriftelijke kennisgeving bekend wordt gemaakt, moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Ontheffing

 • 1. Ontheffing wordt verleend voor marktgelden die per halfjaar zijn geheven voor een vaste standplaats als:

  • a.

   de belastingplicht eindigt, doordat de vergunning voor een standplaats is ingetrokken;

  • b.

   de belastingplicht eindigt, ten gevolge van ziekte van de vergunninghouder gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een kalendermaand en indien de standplaats gedurende die periode niet is ingenomen.

 • 2. De aanspraak op ontheffing bedraagt zoveel gedeelten van de voor dat halfjaar geheven marktgelden als er in dat halfjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2022.

Artikel 10 Overgangsbepaling

De ‘Verordening marktgelden 2021’ van de gemeente Heerhugowaard vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2022'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard in zijn openbare

vergadering van 10 november 2021.

de griffier,

de voorzitter,