Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van liggeld vaartuigen 2022

Geldend van 30-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van liggeld vaartuigen 2022

De raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van liggeld vaartuigen 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur;

 • b.

  Jaar: een kalenderjaar;

 • c.

  Jaarplaats in de haven Broekhorn: een ligplaats voor de periode van 1 april tot 1 april van het volgende kalenderjaar;

 • d.

  Jaarplaats in de haven Broek op Langedijk: een ligplaats voor de periode van één jaar;

 • e.

  Winterplek in de haven Broek op Langedijk: een ligplaats voor de periode 30 september tot en met 1 april.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “liggeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in de recreatiehaven Broekhorn en in de haven Broek op Langedijk. Voor de haven Broek op Langedijk maakt een plattegrond deel uit van deze verordening.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker van een vaartuig dat een ligplaats inneemt in de recreatiehaven Broekhorn of de haven Broek op Langedijk.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

 • 1. Als maatstaf van heffing gelden:

  • a.

   De grootte van de box;

  • b.

   De lengte in meters van het vaartuig, inclusief aanhorigheden, waarmee de ligplaats wordt ingenomen;

  • c.

   De tijd gedurende welke de ligplaats wordt ingenomen.

 • 2. Een gedeelte van een etmaal wordt voor een geheel gerekend.

 • 3. Een gedeelte van een jaar wordt in het geval van een jaarplaats voor een geheel gerekend.

 • 4. Bij tussentijdse intrekking van de vergunning vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5. Tarief

 • 1. De tarieven voor een jaarplaats in de haven Broekhorn zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

  Boxmaat

  Oppervlakte

  Tarief / plaats

  7 x 2,7 meter

  19 m2

  € 375,-

  9 x 2,7 meter

  24 m2

  € 475,-

  10 x 3,7 meter

  37 m2

  € 580,-

  12 x 4,5 meter

  54 m2

  € 695,-

 • 2. Het tarief voor een jaarplaats in de recreatiehaven Broek op Langedijk

  bedraagt per jaar: € 231,-.

 • 3. Het tarief voor een winterplaats in de haven Broek op Langedijk bedraagt

  per maand, per strekkende meter : € 3,15.

 • 4. Het tarief voor het gebruik van een passantenplaats in de recreatiehaven Broekhorn voor maximaal 3 etmalen, bedraagt per etmaal, per strekkende meter: € 1,25

  met een minimum van € 9,00 per etmaal.

 • 5. Het tarief voor het gebruik van een passantenplaats in de haven Broek op

  Langedijk voor maximaal 3 etmalen, bedraagt per etmaal,

  per strekkende meter: € 0,97

  met een minimum van € 9,00 per etmaal.

Artikel 6. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking of door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Tijdstip van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht als bedoeld in het eerste lid van artikel 5 moet worden betaald binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Het recht als bedoeld in het tweede, vierde en vijfde lid van artikel 5 moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2022.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De ‘Verordening liggeld pleziervaartuigen 2021’ van de gemeente Heerhugowaard vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 10 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing 1 januari 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening liggeld vaartuigen 2022'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard in zijn openbare

vergadering van 10 november 2021.

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling