Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van sluisgeld 2022

Geldend van 30-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van sluisgeld 2022

De raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van sluisgeld 2022.

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam “sluisgeld” wordt een recht geheven voor het passeren van de sluis in Broek op Langedijk.

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker van een vaartuig dat de sluis in Broek op Langedijk passeert.

Artikel 3. Tarief

Het tarief voor het passeren van de sluis in Broek op Langedijk bedraagt per boot € 2,00.

Artikel 4. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 5. Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6. Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2022.

Artikel 7. Inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening sluisgeld 2022'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard in zijn openbare

vergadering van 10 november 2021.

de griffier,

de voorzitter,