Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent gegevensverstrekking basisregistratie personen (Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam)

Geldend van 30-11-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende regels omtrent gegevensverstrekking basisregistratie personen (Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet ;

gelet op artikel 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam.

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt (bijlage 1); en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie (bijlage 2).

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam.

 • 3. De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam 2018 komt hierbij te vervallen.

Artikel 4 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die uitsluitend betrekking heeft op de bijlagen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2020,

de raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.

Bijlage 1 Overzicht derden met taken en soorten verstrekking

BIJLAGE 1 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN EDAM-VOLENDAM 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derde

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

BRP/GBA-V

GM

MLV

MB

SV

TM

Artikel in autorisatiebesluit sep2019*

 
 

Publiek

BRP

Bijhouden van BRP en aanvullen gegevensmagazijn

Alle ingeschrevenen van de BRP die woonachtig zijn in Edam-Volendam of anderszins gerelateerd zijn

Wet BRP

x

x

x

x

 

x

 
 
 

Publiek

Burgerlijke Stand

Opmaken akten

Alle ingeschrevenen van de BRP waarvoor een akte opgemaakt moet worden

Artikelen 16a, 18, 24 en 24a van boek I Burgerlijk Wetboek

x

x

 
 
 

x

5/20

 
 

Publiek

Volmachtverlening Kieswet

Verifiëren persoonsgegevens gemachtigde en volmachtgever

Een persoon die gemachtigd is namens een andere persoon een stem uit te brengen bij de verkiezingen

Artikel L8, tweede lid van de Kieswet

x

x

 
 
 

x

5/15

 
 

Publiek

CRIB

Verzamelen en registreren van gegevens van slachtoffers na een ramp of zwaar ongeval

Slachtoffers en getroffenen van een ramp

Wet Veiligheidsregio's

x

x

 
 
 

x

5/13

 
 

Publiek

Naturalisatie

Aanvraag Nederlanderschap

De kinderen en kleinkinderen van verzoekers om naturalisatie die in het verzoek worden betrokken

Artikel 1, onder d, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

x

x

 
 
 

x

5/16

 
 

Publiek

Parkeerontheffing

Verstrekken parkeerontheffingen

Personen die een parkeerontheffing hebben (aangevraagd)

Wegenverkeerswet

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Publiek

Melding leefomgeving

Administratie van klachten omtrent de leefomgeving

Alle inwoners die een klacht deponeren

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Publiek

Gevonden voorwerpen

De gemeente dient al het mogelijke te doen de rechtmatige eigenaar van een gevonden voorwerp te traceren

De persoon waarvan wordt vermoed dat hij de eigenaar is van een gevonden voorwerp

Boek 5 Burgerlijk Wetboek en Besluit gevonden voorwerpen

x

x

x

 
 

x

5/14

 
 

Publiek

Grafrechten

Heffing en invordering van grafrechten

Alle ingezetenen van Edam-Volendam en personen die grafrechten hebben of aanvragen

Wet op de lijkbezorging en gemeentelijke verordening

 

x

x

 
 

x

5/2d

 
 

Publiek

Lijkbezorging

Personen ten aanzien van wie de gemeente een verplichting heeft ihkv lijkbezorging

Overleden personen en hun gerelateerden

Wet op de lijkbezorging, art. 21 en 22

x

x

x

 
 
 

5/28

 
 

Bestuurszaken

Huwelijksjubilea en 100-jarigen

Administratie en organisatie van bezoek burgemeester

Personen die aan jubileacriteria voldoen

Verordening BRP

 

x

 
 

x

x

 
 
 

Bestuurszaken

Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

Administratie en organisatie van uitreiking

Personen die in aanmerking komen voor onderscheiding

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Bestuurszaken

4 Mei bijeenkomst

Administratie en organisatie van 4 Mei bijeenkomst

Personen met een oorlogsverleden

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Bestuurszaken

Veteranendag

Administratie en organisatie van de veteranendag

Oorlogsveteranen

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Griffie

Administratie raadsleden

Toezenden van stukken, planningen, afspraken e.d. aan raadsleden

Gekozen raadsleden

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Human Resource Management

Pensioenen wethouders

Afhandelen pensioenaanvragen wethouders

Wethouders en hun nabestaanden

Art. 138, 140, 142 of 143 Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers of art. 10 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

 

x

x

 
 

x

3/1n en 5/18

 
 

Human Resource Management

Wachtgelden gemeentepersoneel

Afhandelen wachtgeldaanvragen gemeentepersoneel

Gemeenteambtenaren, raadsleden, wethouders en hun gerelateerden

Artikel 125, 1e lid onder c Ambtenarenwet of artikel 95 Gemeentewet

 

x

x

 
 

x

3/1oen 5/19

 
 

Human Resource Management

Personeelsadministratie

Administratie van alle (voormalige) personeelsleden

Alle (ex)gemeenteambtenaren van Edam-Volendam

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Algemeen juridische zaken

Winkeltijdenwet

Verstrekken vergunningen winkeltijdenwet

Personen die een vergunning Winkeltijden hebben (aangevraagd)

Artikel 3 Winkeltijdenwet en de gemeentelijke legesverordening

 

x

x

 
 

x

3/1e en 5/5

 
 

Algemeen juridische zaken

Drank- en horecabedrijf

Verstrekken vergunningen horeca- of slijtersbedrijf

Exploitanten en leidinggevenden van een Drank-en horecabedrijf

Artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

x

x

 
 

x

3/1f en 5/6

 
 

Algemeen juridische zaken

Kansspelen

Verstrekken vergunningen voor speelautomaten

Personen die een vergunning ihkv Wet op de kansspelen hebben (aangevraagd) en de bedrijfsleiders/beheerders

Artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

x

x

 
 

x

3/1g en 5/7

 
 

Algemeen juridische zaken

APV

Verstrekken vergunningen of ontheffingen ikhv de APV

Personen die een vergunning ihkv APV hebben (aangevraagd) of melding moeten doen

Algemene plaatselijke verordening van de gemeente

 

x

x

 
 

x

3/1 k, l en 5/10

 
 

Algemeen juridische zaken

Afgifte (tijdelijke) gebruiksvergunning

Administratie van brandveiligheidsvoorschriften en -eisen van gebruiksvergunningen

Personen die een (tijdelijke) gebruiksvergunning hebben (aangevraagd)

Brandbeveiligingsverordening/bouwbesluit

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Werken en projecten

Huisvesting

Behandelen verzoeken huisvestingsvergunningen, urgentieverzoeken, woningtoewijzing of -onttrekking

Artikelen 8 en 12 van de Huisvestingswet 2014

 

x

x

 
 

x

3/1h, i en 5/8

 

autorisatie voor adres 6/3

Werken en projecten

CAI-administratie

Heffing van leges CAI-aansluiting

Alle ingeschrevenen met een CAI-aansluiting

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Bouwen en milieu

Omgevingsvergunning

Verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen op het terrein van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu

Personen die een omgevingsvergunning hebben (aangevraagd)

Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer, Monumentenwet, APV en art 2.1 Wet alg. bep. omgevingsrecht

 

x

x

 
 

x

3/1 j, 5/9

 
 

Bouwen en milieu

Aanschrijven van zakelijk gerechtigden op onroerdende zaken

Juiste aanschrijving van personen

Personen, zakelijk gerechtigd op onroerdend goed, buiten de gemeente wonend die aangeschreven moeten worden

Diverse wetten, zie toelichting bij GABA autorisatie 2019

 

x

x

 
 

x

3/1r en 5/22

 
 

Omgevingsbeleid

Huisvesting

Behandelen verzoeken huisvestingsvergunningen, urgentieverzoeken, woningtoewijzing of -onttrekking

Artikelen 8 en 12 van de Huisvestingswet 2014

 

x

x

 
 

x

3/1h, i en 5/8

 

autorisatie voor adres 6/3

Omgevingsbeleid

Omgevingsvergunning

Verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen op het terrein van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu

Personen die een omgevingsvergunning hebben (aangevraagd)

Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer, Monumentenwet en APV

 

x

x

 
 

x

3/1 j, 5/9

 
 

Omgevingsbeleid

Aanschrijven van zakelijk gerechtigden op onroerdende zaken

Juiste aanschrijving van personen

Personen, zakelijk gerechtigd op onroerdend goed, buiten de gemeente wonend die aangeschreven moeten worden

Diverse wetten, zie toelichting bij GABA autorisatie 2019

 

x

x

 
 

x

3/1r en 5/22

 
 

Ontwikkeling en projecten

Toezicht op de Leerplichtwet

Verstrekken van informatie tbv leerplichtigen en kwalificatieplichtigen

Alle leer- en kwalificatieplichtige leerlingen en hun gerelateerden/wettelijke vertegenwoordiger

Verordening BRP

 

x

 
 

x

x

 
 
 

Ontwikkeling en projecten

Toezicht op de Leerplichtwet

Toezicht op iedere leerplichtige en schoolverzuim

Alle leerplichtigen en ouders, voogd of verzorger

Artikel 2 en 22 Leerplichtwet

 

x

x

 
 

x

5/25

 
 

Ontwikkeling en projecten

Voor- en vroegschoolse educatie

Verstrekken van informatie mbt voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen 0-6 jaar woonachtig in Edam-Volendam

Verordening BRP

 

x

 
 

x

x

 
 
 

Ontwikkeling en projecten

Bestrijding analfabetisme

Project Boekstart ten behoeve van het bevorderen van lezen bij kinderen

Kinderen 0-3 maanden woonachtig in Edam-Volendam

Programma Kunst van Lezen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

x

 
 

x

x

 
 
 

Ontwikkeling en projecten

Pilot "Welkom in de wijk"

Nieuwkomers wegwijs maken in de buurt en contacten leggen met buurtbewoners

Personen die zich hebben ingeschreven in Edam-Volendam

Verordening BRP

 

x

 
 
 

x

 
 
 

Ontwikkeling en projecten

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouderbetrokkenheid

0-23 jarigen

Verordening BRP

 

x

 
 

x

x

 
 
 

Ontwikkeling en projecten

Verstrekken van subsidies

Behandelen aanvragen subsidies

Personen die (namens een stichting) een subsidie hebben aangevraagd

Verordening BRP

 

x

 
 
 
 
 
 
 

Beleid en belastingen

Belastingen

Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen

Personen ten aanzien van wie een gemeentelijke heffing of belasting wordt geheven of wordt ingevorderd

Gemeentewet en gemeentelijke belastingverordeningen, art. 15.33 Wet milieubeheer

 

x

x

x

 

x

3/1a, b, c en 5/2

 
 

Beleid en belastingen

WOZ

Verlenen beschikkingen WOZ

Personen die eigenaar, huurder of vruchtgebruiker zijn van een onroerende zaak

Wet waardering onroerende zaken, artikel 22 en 38

 

x

x

 
 

x

3/1 d en 5/3

 
 

Informatievoorziening

Gegevensbeheer en postverwerking

Koppeling, beheer en organisatie gegevensmagazijn en afhandelen inkomende en uitgaande post

Alle ingeschrevenen van de BRP die woonachtig zijn in Edam-Volendam of anderszins gerelateerd zijn

Verordening BRP

 

x

x

 
 

x

 
 
 

Informatievoorziening

Algemene taken

Juiste aanschrijving van personen

Personen van buiten de gemeente die een verzoek, klacht of bezwaar indienen

Diverse wetten, zie toelichting bij GABA autorisatie 2019

 

x

x

 
 

x

5/23

 
 

Informatievoorziening

Dispensatie niet-openbare archiefstukken

Beoordelen of dispensatie verleend kan worden voor inzage niet-openbare archiefstukken

Niet-ingezetenen waarvan de gegevens voorkomen in archiefstukken

Archiefwet

 

x

x

 
 

x

5/17

 
 

Breed Sociaal Loket

Uitkeringen Werk en bijstand

Uitvoeren van alle taken op het gebied van werk en inkomen (incl fraudeonderzoek, betalingsverplichtingen en opleggen boetes)

Personen met een uitkering, bijstand of vergoeding kinderopvang

Wet Werk en bijstand, IOAZ, IOW, IOAW, BBZ, Wet kinderopvang, Participatiewet

 

x

x

 
 

x

3/1t, u, v en 5/26

 

autorisatie voor adres 6/6 en 6/7

Breed Sociaal Loket

WMO

Behandelen verzoeken om ondersteuning vanuit de WMO

Personen die een WMO-voorziening hebben (aangevraagd)

Artikel 1.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

x

x

 
 

x

3/1s en 5/24

 

autorisatie voor adres 6/5

Breed Sociaal Loket

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten

Personen die een GPK hebben (aangevraagd)

Artikel 49 en 53 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 

x

x

 
 

x

3/1m en 5/11

 
 

Breed Sociaal Loket

Jeugdhulp

Uitvoeren van alle taken op het gebied van jeugdhulp

Personen met een voorziening als bedoeld in de Jeugdwet en hun gerelateerden/wettelijke vertegenwoordiger

Artikel 1.1 van de Jeugdwet

 

x

x

 
 

x

3/1p, q en 5/21

 
 

Breed Sociaal Loket

Toezicht op de Leerplichtwet

Toezicht op iedere leerplichtige en schoolverzuim

Alle leerplichtigen en ouders, voogd of verzorger

Artikel 2 en 22 Leerplichtwet

 

x

x

 
 

x

5/25

 
 

Breed Sociaal Loket

Bijz. opneming in psychiatrisch ziekenhuis

Afgeven beschikking inhoudende een last tot inbewaringstelling

Personen die opgenomen moeten worden en hun gerelateerden/wettelijke vertegenwoordiger

Artikel 20 en 26 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

 

x

x

 
 

x

5/12

 

autorisatie voor adres 6/4

Breed Sociaal Loket

WerkPlus

Verkrijgen van gegevens van personen werkzaam via Stichting WerkPlus van de gemeente Edam-Volendam

Personen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening

Hfdst 2 Wet Sociale Werkvoorziening

 

x

x

 
 

x

3/1 w en 5/27

 
 

Administratie en Ondersteuning

Uitkeringen Werk en bijstand

Uitvoeren van alle taken op het gebied van werk en inkomen (incl fraudeonderzoek, betalingsverplichtingen en opleggen boetes)

Personen met een uitkering, bijstand of vergoeding kinderopvang

Wet Werk en bijstand, IOAZ, IOW, IOAW, BBZ, Wet kinderopvang, Participatiewet

 

x

x

 
 

x

3/1t, u, v en 5/26

 

autorisatie voor adres 6/6 en 6/7

Administratie en Ondersteuning

WMO

Behandelen verzoeken om ondersteuning vanuit de WMO

Personen die een WMO-voorziening hebben (aangevraagd)

Artikel 1.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

x

x

 
 

x

3/1s en 5/24

 

autorisatie voor adres 6/5

Administratie en Ondersteuning

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten

Personen die een GPK hebben (aangevraagd)

Artikel 49 en 53 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 

x

x

 
 

x

3/1m en 5/11

 
 

Administratie en Ondersteuning

Jeugdhulp

Uitvoeren van alle taken op het gebied van jeugdhulp

Personen met een voorziening als bedoeld in art. 2.3, 1e t/m 3e lid Jeugdwet en hun gerelateerden/wettelijke vertegenwoordiger

Artikel 1.1 en 2.4 van de Jeugdwet

 

x

x

 
 

x

3/1p, q en 5/21

 
 

Veiligheid

Handhaving openbare ruimte

Opsporen strafbare feiten

Personen die worden geverbaliseerd of een strafbeschikking krijgen, opsporing strafbare feiten in openbare ruimten

Besluit Minister van Justitie enVeiligheid tot aanwijzing BOA

 

x

x

 
 

x

5/4

 

autorisatie voor adres 6/2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRP/GBA-V: Basisregistratie personen/landelijke GBA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GM : Inzage gegevensmagazijn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MLV: Inzage Makelaar Landelijke Voorzieningen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB : Mutatieberichten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV : Selektieverstrekking

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM: Ad hoc raadplegen via telef/mail

 
 

Deze taken zijn niet genoemd in het autorisatiebesluit BRP, vallen onder de werkzaamheden die in de verordening worden genoemd, maar alleen voor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inwoners van edam-volendam. Voor deze taak mag niet de GBA-V geraadpleegd worden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV voegt personen toe aan makelaar voor taken die wel onder het autorisatiebesluit vallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Artikel 3 autorisatiebesluit:

spontane verstrekking door plaatsen afnemersindicatie

 
 

Overeenkomstig autorisatiebesluit Ministerie van Binnenlandse Zaken 19sep19

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Artikel 5 autorisatiebesluit:

verstrekking op verzoek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Artikel 6 autorisatiebesluit:

verstrekking adresgegevens op verzoek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Verstrekkingen aan derden bij gemeentelijke verordening

Schema Bij gemeentelijke verordening aangewezen derden (art. 3.9 Wet BRP)

 

WIE

WAARVOOR

WELKE CATEGORIE

WELKE GEGEVENS

VERSTREKKINGSBEPERKING

LEGES

BASIS

Protocolleren

Bewindvoerder/bewindvoerderskantoor

Slechts voor het achterhalen van gegevens van de cliënt voor taken die onder het bewind vallen. Let op: besluit van bewindvoering moet in kopie bij de aanvraag zitten

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente)

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Buitenlandse EU-overheidsorganen

Zie toelichting *4

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk. Vraag de burger, die geen beperking heeft toch om toestemming (zie toelichting *4)

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden, zie toelichting *4)

Ja

Buitenlandse niet-EU-overheidsorganen

Zie toelichting *4

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk. Vraag de burger, die geen beperking heeft toch om toestemming (zie toelichting *4)

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden, zie toelichting *4)

Ja

Buitenlandse rechtspersonen (bv. instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

Zie toelichting *4

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk. Vraag de burger, die geen beperking heeft toch om toestemming (zie toelichting *4)

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden, zie toelichting *4)

Ja

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curacao en St Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, St Eustatius en Saba)

Zie toelichting *3

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk. Vraag de burger, die geen beperking heeft toch om toestemming (zie toelichting *4)

Ja

Art. 3.9 Wet BRP (beperkte verstrekkingsmogelijkheden, zie toelichting *4)

Ja

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke) *1

Bijhouding begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Culturele organisaties

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Fondswervende organisaties

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Instellingen of organisaties tbv bv. maatschappelijke dienstverlening, algemene/geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werkvoorziening etc. (o.a. adviseur Wonen, Zorg en Welzijn en St. Belangen Senioren Zeevang)

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Kredietbank (privaatrechtelijk bv een stichting)

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Migrantenorganisaties (bv Stichting Vluchtelingenwerk)

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

(Rechts)personen die niet in de gemeentelijke verordening benoemd zijn

Doel kan verschillend van aard zijn per aanvrager. Met schriftelijke toestemming van betrokkene (persoon/gezaghouder)

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Onderwijsinstellingen *2 o.a. SKOV, CPOW en schoolbesturen E-V

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Ouderenorganisaties

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Patiëntenverenigingen

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Reclassering/verslaafdenzorg

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Sportorganisaties en sportverenigingen

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Thuiszorgorganisaties

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Uitvaartverzorgers

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening. Voor verstrekking akten burgerlijke stand, lees het NVVB nieuwsbericht "Advies inzake de afhandeling van aangiften van overlijden in het buitenland" van 19-11-2014.

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Vakorganisaties

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Veilig Thuis

Het uitvoeren van de taken, bedoeld in art. 4.1.1., 2e lid van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 dan wel uitvoering van de Jeugdwet (bv. huiselijk geweld, kindermishandeling). Deze organisatie is een samenvoeging van de Stichting Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Niet mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

NEE

Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk of filantropisch doel

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening (bv. Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank)

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Vrouwenorganisaties

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

Werkzaamheden zoals beschreven in de gemeentelijke verordening (bv. tegengaan illegale (spook) bewoning)

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja

Ziekenhuizen *5

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen i.v.m. verleende zorg

Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9, lid 4 Wet BRP

Mogelijk

Ja

Art. 3.9 Wet BRP

Ja