Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Meierijstad

Geldend van 30-11-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Meierijstad

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

Artikel 1 Doelgroep

Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking de in de gemeente gevestigde scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs, kinderopvangorganisaties die Voorschoolse Educatie aanbieden en aanverwante partners zoals benoemd in de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad..

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

 • a.

  kosten voor het nemen van bovenschoolse maatregelen of maatregelen op schoolniveau, gericht op het inhalen van onderwijsvertragingen bij kinderen opgelopen door COVID-19, waarvan gemeenten na overleg met de bevoegde gezagsorganen van in de gemeente gelegen scholen oordelen dat organisatie door de gemeente hier een toegevoegde waarde heeft;

 • b.

  kosten voor maatregelen om de vertraging die als gevolg van COVID-19 is ontstaan in de voorschoolse periode in te lopen voor degenen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie;

 • c.

  kosten voor maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in verlengde leertijd en extra beschikbaarheid van zorg op school om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen, die aanvullend zijn aan de reguliere inzet van de gemeenten, en die op basis van analyse van de COVID-19 vertragingen nodig worden geacht;

 • d.

  kosten gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen scholen, bevoegde gezagsorganen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van kinderen op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak;

 • e.

  kosten gericht op het betrekken van thuiszitters en leerlingen die thuiszitters dreigen te worden bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19;

 • f.

  kosten voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen;

 • g.

  kosten voor inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

 • 2.

  Een subsidie wordt niet verstrekt voor kosten die reeds uit andere hoofde zijn of worden gesubsidieerd of bekostigd.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Er moet aansluiting zijn bij de acties zoals benoemd in de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad en / of de Gelijke Kansen Agenda Meierijstad.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Per subsidieaanvraag kan per schooljaar per school maximaal € 40.000 aangevraagd worden.

 • 4.

  Het subsidieplafond voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 is totaal € € 1.374.223,67.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA De burgemeester,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij