Subsidieregeling Stimulering Recreatie en Toerisme gemeente Leudal 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Stimulering Recreatie en Toerisme gemeente Leudal 2022

Het college van burgemeester en wethouders

Gezien de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek subsidies 213a.

Overwegende dat:

Innovatieve initiatieven die expliciet bijdragen aan de ontwikkeling van bovenlokale recreatieve en toeristische doelen uit de gemeentelijke beleidsvisie Recreatie en Toerisme ondersteund worden. Hiermee wordt de kwaliteit van het recreatieve en toeristische aanbod vergroot en wordt economische groei in de gemeente Leudal nagestreefd.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016, hierna: Asv;

 • -

  Subsidiebeleid 2021-2024: Het goede leven in Leudal;

 • -

  Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Leudal 2020

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling Stimulering Recreatie en Toerisme gemeente Leudal 2022

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Activiteit: één of meerdere samenhangende projectactiviteiten, uitgevoerd binnen een bepaald tijdsbestek, gericht op het verbeteren van de toeristisch/recreatieve uitstraling van de gemeente;

 • 2.

  Subsidiabele kosten: de redelijke en onderbouwde kosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de subsidiabele activiteit, gemaakt door of in opdracht van de aanvrager.

Artikel 2 DoelgroepAls de gemeente besluit subsidie te verstrekken voor een activiteit wordt de gemeente als subsidieverstrekker vermeld op alle uitingen op zowel print- als digitaal materiaal;

Organisaties met een KvK inschrijving die (innovatieve) initiatieven ontwikkelen die expliciet bijdragen aan de ontwikkeling van bovenlokale doelen uit de gemeentelijke beleidsvisie Recreatie en Toerisme.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die binnen de gemeente Leudal:

 • 1.

  aansluiten bij een of meer van de volgende actielijnen zoals beschreven in de “Gemeentelijke beleidsvisie Recreatie en Toerisme gemeente Leudal 2020”:

  • a.

   Midden door Limburg: routes, erfgoed en pleisterplaatsen;

  • b.

   Big Five, op safari door de Limburgse natuurparels;

  • c.

   Water, Fun en Winkelen;

  • d.

   Voedseltuin van Midden-Limburg;

  • e.

   Stimuleren toeristisch verblijf;

  • f.

   Marketing en gastheerschap voor Leudal; en

 • 2.

  een substantiële bijdrage leveren aan:

  • a.

   de kwaliteit, diversiteit, beleving en het onderscheidend vermogen van het toeristisch-recreatief profiel van de gemeente Leudal; of

  • b.

   het verdienmodel van meerdere R&T ondernemingen in de gemeente Leudal.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt enkel toegekend wanneer wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  Voor de gesubsidieerde activiteit dient een duurzame voortgang gedurende minimaal drie jaar geborgd te zijn;

 • 2.

  Als de gemeente besluit subsidie te verstrekken voor een activiteit wordt de gemeente als subsidieverstrekker vermeld op alle uitingen op zowel print- als digitaal materiaal;

 • 3.

  Een activiteit waarvoor subsidie wordt toegekend dient gerealiseerd te worden binnen 2 jaar na verlening van de subsidie.

Artikel 5 Subsidiemethode

 • 1. Voor subsidie komen alleen de redelijk gemaakte kosten (subsidiabele kosten) in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor de betreffende activiteit met een maximum van € 4.000,-.

 • 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

  • a.

   Out of pocket kosten;

  • b.

   Kosten voor projectleiding;

  • c.

   Eigen uren van ondernemer/medewerkers/vrijwilligers:

   • i.

    Uren ondernemers/medewerkers waarderen à € 25,00 p/u (a);

   • ii.

    Uren vrijwilligers waarderen à € 5,00 p/u (b);

   • iii.

    i+ii = maximaal 50% van de totale projectkosten.

 • 4. De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Kosten die betrekking hebben op het voorbereiden of indienen van de aanvraag tot subsidie;

  • b.

   Kosten voor de verkrijging van de benodigde vergunningen, in- en toestemmingen;

  • c.

   Wettelijke onderzoekskosten;

  • d.

   Reguliere exploitatiekosten, waaronder beheer- en onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen;

  • e.

   Kosten voor reclame- en salesactiviteiten;

  • f.

   Financierings- en verzekeringskosten;

  • g.

   Omzetbelasting (BTW).

Artikel 6 Wijze van toekenning

 • 1. Subsidies kunnen worden aangevraagd in twee periodes: van januari tot en met juni en van juli tot en met augustus. Voor iedere periode stelt het college een subsidieplafond vast voor de helft van het voor het betreffende jaar beschikbare budget.

 • 2. Voor de subsidieaanvragen geldt dat:

  • a.

   deze worden beoordeeld en toegekend op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

  • b.

   als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, voor de datum van ontvangst van de aanvraag de datum geldt waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

  • c.

   indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting worden gerangschikt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 7 Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  in de financiering van de beoogde activiteiten is voorzien door andere subsidies, steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente;

 • 2.

  met de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • 3.

  de aanvraag betrekking heeft op een beperkt onderdeel van de activiteit.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van artikelen van deze regeling indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op 2023 en verder.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Stimulering Recreatie en Toerisme gemeente Leudal 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021.

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J. Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger