Terras voorschriften gemeente Brunssum 2021

Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Intitulé

Terras voorschriften gemeente Brunssum 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Vastgoed;

Besluit:

 • -

  De geactualiseerde beleidsregels voor terrassen ex art. 2:10 lid 2 sub a APV Brunssum 2021 vast te stellen;

 • -

  Het College handhaaft het sinds 2011 gehanteerde systeem van meldingsplicht en algemene voorschriften onder toevoeging van enkele openbare orde- en kwaliteitsvoorschriften. Een omgevingsvergunning is verplicht in die gevallen waarin sprake is van (bouw)activiteiten waarvoor in de Wabo of de Wet Milieubeheer een vergunning vereist is;

 • -

  Het nieuwe beleid treedt in werking met ingang van datum publicatie en heeft geen terugwerkende kracht voor bestaande situaties;

 • -

  De nadere beleidsregels terrassen d.d. 4 juli 2011 en paragraaf 3.3. van het Beheerplan Promenade per datum publicatie onverbindend te verklaren.

Terras voorschriften gemeente Brunssum2021

Een nieuw terrassenbeleid!

Brunssum hecht veel waarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan modern stadsmeubilair, groen in de stad, moderne straten, gebouwen en pleinen. Daarom investeert het gemeentebestuur op verschillende plaatsen in ruimtelijke projecten.

Representatieve terrassen dragen bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en zijn het visitekaartje van Ondernemend Brunssum.

Deze nieuwe beleidsregels voor terrassen treden in de plaats van de voorschriften die sinds 2011 in onze gemeente van kracht waren. De systematiek blijft grotendeels ongewijzigd, op onderdelen is de inhoud geactualiseerd en verfijnd. Alles met het doel om Brunssum te kunnen laten doorbloeien als gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Waar een goede balans is tussen de belangen van ondernemers en derden, tussen keuzevrijheid en ruimtelijke kwaliteit.

In de voorliggende beleidsregels is de input van de Koninklijke Horeca, lokale ondernemers en de stadsbouwmeester verwerkt.

De horecasector heeft een zware periode doorgemaakt als gevolg van Covid-19 en landelijke voorschriften. Wij hopen dat deze beleidsregels het startsein vormen voor een periode waarin de sector weer kan gaan floreren.

Wij wensen onze ondernemers, inwoners en bezoekers veel gezonde, zonnige en culinaire terrasdagen toe.

Het College van Burgemeester en Wethouders

Algemeen:

Een kwalitatieve inrichting van terrassen levert een positieve bijdrage aan de (horeca)beleving en de openbare ruimte in Brunssum. Brunssum hecht daarom waarde aan representatieve terrasinrichtingen.

Om de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken en hinder, overlast en/of gevaarzetting te voorkomen, hanteert de gemeente algemene terrasvoorschriften.

Het begrip terras

Een terras is een buiten de besloten ruimte van de horeca inrichting liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden verstrekt.

Inrichting van het terras:

De horecaondernemer komt bij de keuze van een terrasinrichting in beginsel een bepaalde vrijheid toe, doch de belangen van omwonenden, gemeente of derden kunnen met zich meebrengen dat (onderdelen van) een terras strijdig kunnen zijn met deze voorschriften. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij afwijkend kleur- en/of materiaalgebruik, niet op elkaar afgestemde onderdelen van de terrasinrichting, gebruik van ondeugdelijke materialen, een rommelige uitstraling of reclamevoering die strijdig is met de reclamenota.

V E R G U N N I N G S T E L S E L

 • >

  Drank en Horeca vergunning

Op grond van art. 29 lid 1 sub d van de Drank- en Horecawet neemt de burgemeester in de drank- en horecavergunning de situering en oppervlakten van terrassen op.

 • >

  Uitgangspunt: meldingsplicht

Degene, die een terras wil exploiteren of wijzigingen wil aanbrengen in een bestaand terras, heeft op grond van art. 2:10 lid 2 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening een meldingsplicht bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum. Een melding wordt in behandeling genomen door de afdeling Publieksdiensten/Vergunningen en kan per mail worden ingediend via loketvergunningen@brunssum.nl of gemeente@brunssum.nl.

Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:

 • -

  Naam en adres van de exploitant en horeca-inrichting;

 • -

  De beoogde locatie van het terras;

 • -

  De beoogde afmeting van het terras;

 • -

  Voorstel voor de indeling en inrichting van het terras incl. zonneschermen, luifels, terrasschotten/-afscheiding, beplanting, verlichting en verwarmingselementen;

 • -

  Kleurenfoto’s en/of impressie van het kleur- en materiaalgebruik;

 • -

  De periode(n) waarin het terras zal worden geëxploiteerd.

Wijzigingen in de situering of afmetingen worden vooraf gemeld.

 • >

  Situationeel: vergunningplicht

Bij grotere fysiek-bouwkundige terrasinrichtingen of specifieke onderdelen van terrasinrichtingen (bijv. terrasschotten met een hoogte > 1 meter) kan sprake zijn van een omgevingsvergunningplicht.

Een omgevingsvergunning is in elk geval verplicht als er sprake is van (bouw)activiteiten waarvoor in de Wabo of de Wet Milieubeheer een vergunning vereist is. De omgevingsvergunningprocedure beschermt de belangen van derden, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, (brand)veiligheid en/of constructieve veiligheid, maar ziet ook toe op de kwaliteit van het specifieke terras naar zijn omgeving en ruimtelijke context.

DEEL 1: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

 • 1.

  Het uitstallen van een terras is toegestaan gedurende het hele jaar.

 • 2.

  Terrassen bevinden zich binnen de gevelbreedte van het horecapand (en in uitzonderlijke gevallen de zijgevel).

 • 3.

  Het terrasmeubilair dient te bestaan uit op elkaar afgestemd kleur- en materiaalgebruik en vormt een representatief geheel met de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s) en bestrating. Voor het meubilair zijn bijvoorbeeld het gebruik van hoogwaardig hout, riet, rotan of kunststof materiaal toegestaan. Van de natuurlijke tinten afwijkende kleurstellingen zoals rood en geel zijn voor het meubilair niet toegestaan. De terrasinrichting (tafels, stoelen, parasols, luifels) vormt door kleur- en materiaalgebruik een representatief op elkaar afgestemd geheel.

 • 4.

  Het gebruik op een terras van losse objecten zoals barkrukken, vuurtonnen, vouw-/statafels en partytenten is niet toegestaan.

 • 5.

  In geval van twijfel over het inrichtingsvoorstel van het terras kan een (onafhankelijk) oordeel worden gevraagd aan de stadsbouwmeester.

 • 6.

  Open terrassen aan de achterzijde van het horecapand zijn in beginsel niet toegestaan.

 • 7.

  Een terras dient zodanig te worden ingericht dat voetgangers en gebruikers van een scootmobiel niet in hun vrije doorgang worden gehinderd. Hiertoe dient de terrashouder een minimale doorgang van 1.20 meter vrij te houden van obstakels.

 • 8.

  Er mag niets worden bevestigd aan bomen op gemeentegrond.

 • 9.

  Op een terras zijn geen eet- en drankbuffetten zoals barbecues en biertappen toegestaan. Van dit verbod kan worden afgeweken in het geval het terras deel uitmaakt van een vergund evenement.

 • 10.

  Er is 1 menubord per horeca-inrichting toegestaan.

 • 11.

  Bij winkelondersteunende horeca is ter bescherming van de reguliere (niet gemengde) horeca in beginsel géén terrasvoering toegestaan.

 • 12.

  Uitvalschermen worden bevestigd op een minimale hoogte van 2.50 meter.

 • 13.

  Reclamegebruik op de onderdelen van de terrasinrichting (bijv. het volant van een parasol) dient zich te beperken tot maximaal 10% van het desbetreffende oppervlakte en dient te voldoen aan de Reclamenota.

 • 14.

  Het terras en toebehoren zoals afvalbakken dienen dagelijks te worden gereinigd zodat de openbare ruimte zich in een representatieve staat bevindt en overlast wordt voorkomen.

 • 15.

  De (nood)uitgangen van een bouwwerk waaraan een terras is gelegen dienen vrij te worden gehouden van obstakels zoals stoelen, tafels, parasols etc.

 • 16.

  De inrichting van een terras mag geen brandgevaar opleveren.

 • 17.

  Op het aanbrengen van terrasverwarming is het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening overige plaatsen van toepassing. Hierin worden o.a. eisen gesteld ten aanzien van typegoedkeuring, aansluitingen en periodieke keuringen. Het aanbrengen van verwarming aan een gevel geschiedt op een hoogte van minimaal 2.50 meter.

 • 18.

  Ten behoeve van het afschermen van het terras zijn aan weerszijden van het terras terrasschotten toegestaan. Deze terrasschotten moeten aansluiten bij het kleur- en materiaalgebruik van de terrasinrichting en een natuurlijk geheel vormen met de ter plaatse gesitueerde gebouwen en bestrating. De maximale hoogte bedraagt in beginsel 1.60 meter en ze zijn transparant vanaf een hoogte van 0.80 meter. Terrasschotten met een hoogte vanaf 1 meter zijn omgevingsvergunning plichtig.

 • 19.

  Parasols op een terras dienen van een uniform type te zijn en zijn maximaal 4 x 4 meter, zijn zeker niet groter dan het terrasoppervlakte en qua kleurgebruik passend bij de luifel. Parasols mogen de rij- en wandelzone, alsmede de voorgeschreven vrije doorgang in de etalagezone niet belemmeren. Parasols die meerdere tafels beschutten, worden gefundeerd door middel van in de verharding ingelaten kokers of een andere door de gemeente goedgekeurde wijze. Indien de parasol wordt verwijderd, dient de verharding in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

 • 20.

  Indien na beëindiging van de openstelling het terrasmeubilair wordt verwijderd, dient dit te worden opgeslagen binnen het horecapand of in een andere beschikbare opslagruimte.

 • 21.

  Met betrekking tot muziek op terrassen zijn de bepalingen in de APV en het Activiteitenbesluit omtrent geluidhinder van toepassing.

 • 22.

  Bij evenementen kan door het College van Burgemeester en Wethouders of (op last van) de burgemeester worden bepaald, dat voor een bepaalde periode geen terras is toegestaan, dan wel andere voorschriften gelden.

 • 23.

  Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van gemeente, politie of brandweer, dan wel overige bevoegde ambtenaren, dienen te worden opgevolgd.

 • 24.

  De horecaondernemer is verplicht de schade die hij aan gemeente-eigendommen toebrengt te vergoeden en die maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht ter voorkoming van schade aan derden.

DEEL 2: LOCATIE SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

 • C E N T R U M

Terrassen Lindeplein

Het Lindeplein heeft een bijzondere status als centraal (horeca)plein c.q. ‘de huiskamer van Brunssum’. Het plein is een plaats waar inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten, met fraai uitzicht over het Vijverpark. Het is een plek waar onze inwoners erg trots op zijn en is daarmee een van de visitekaartjes van Brunssum.

Aan het Lindeplein hanteert de gemeente om die reden een hoog ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen en bestrating. De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een hoogwaardige uitstraling.

De visuele verschijning van nieuwe terrassen op het plein dient op de bestaande terrassen te zijn afgestemd (zgn. ensemble).

De openstellingstijden zijn gelijk aan die van de horecabedrijven, zijnde van maandag tot en met donderdag tot 2.00 uur en van vrijdag tot en met zondag tot 03.00 uur.

De algemene voorschriften dienen in acht te worden genomen.

Terrassen Promenadegebied

Het promenadegebied omvat de Kerkstraat, Schiffelerstraat, Doorvaartstraat en Wilhelminastraat.

Brunssum investeert met publieke en private partners in een nieuw centrumplan en hecht waarde aan een representatieve openbare ruimte. Goed ingerichte horecaterrassen dragen bij aan het ondernemers-, bezoekers- en vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers.

In het promenadegebied hanteert de gemeente om die reden eveneens een hoog ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s) en bestrating. De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een hoogwaardige uitstraling.

Terrassen en terrasschotten in het promenadegebied bevinden zich in beginsel in de zone tussen de gevel en de zwarte ontwateringsgoot en binnen de eigen gevelbreedte. Om praktische redenen (standaard maatvoering terrasschotten) kan hiervan worden afgeweken. In dat geval bedraagt de diepte van het terras 2 terrasschotten, met een maximum overschrijding van de zwarte gootlijn van 50 cm. Bij een zulke overschrijding zal het voorstel te allen tijde aan de stadsbouwmeester worden voorgelegd.

Op last van de hulpdiensten dient een vrije doorgang op de rijbaan van 4.50 meter te worden gerespecteerd.

Voor een beperkt aantal horecaondernemers aan de westzijde van de Kerkstraat bestaat de mogelijkheid om de tegenover het horecapand gelegen “meubileringszone” als terras in gebruik te nemen. Ingebruikneming van de “meubileringszone” (zone waar het gemeentelijk straatmeubilair is geplaatst en die wordt begrens door de zwarte gootlijn) is uitsluitend toegestaan na goedkeuring van de gemeente en voor zover de exploitant van het tegenover gesitueerde pand geen terras heeft ingericht.

De openstellingstijden zijn gelijk aan die van de horecabedrijven, zijnde van maandag tot en met donderdag tot 2.00 uur en van vrijdag tot en met zondag tot 03.00 uur.

De algemene voorschriften dienen in acht te worden genomen.

Pleinen promenadegebied

Pleinen vormen een belangrijk onderdeel van het centrumplan. Het zijn plaatsen waar bezoekers samenkomen en elkaar ontmoeten. Elk plein heeft haar eigen karakteristieke identiteit.

Aan de pleinen in het promenadegebied (Jan Linders plein, Jan Akkermans Plein, Oude Raadhuis) stimuleert de gemeente in de toekomst horeca-activiteiten.

Goed ingerichte en representatieve horecaterrassen dragen bij aan de kwaliteit van de pleinen.

Aan de pleinen in het promenadegebied hanteert de gemeente om die reden een hoog ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s) en bestrating alsmede de specifieke kenmerken van het plein. Met inachtneming van het voorgaande is er ruimte voor differentiatie bij de inrichting van het terras, die rechtdoet aan de eigen identiteit van het plein.

De terraslocatie ligt recht tegenover of ter hoogte van de gevel van de bijbehorende inrichting dan wel in de onmiddellijke nabijheid van die inrichting. Er is vanuit de inrichting voldoende zicht op de gang van zaken op het betreffende terras en een zo kort mogelijke, directe en logische route voor bediening op het terras.

De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een hoogwaardige uitstraling.

De positionering en uitvoering van het horecaterras is op deze locaties maatwerk en komt tot stand in overleg met de gemeente.

De algemene voorschriften dienen in acht te worden genomen.

De Nieuwe Schiffelerstraat

In de Schiffelerstraat zijn ter hoogte van het complex ‘De Nieuwe Schiffelerstraat’ (Suyderland) gelet op de breedte van het promenadegebied en de doorgang voor hulpdiensten ter plaatse geen horecaterrassen toegestaan.

Terrassen Rumpenerstraat

De Rumpenerstraat vormt de entree naar Brunssum Centrum. Bezoekers krijgen hier een eerste indruk van het centrumgebied. De gemeente investeert daarom via een stimuleringsregeling en transformatiefonds in de kwaliteit van (het vastgoed in) de Rumpenerstraat.

In de Rumpenerstraat bevinden zich vanuit de historie enkele verspreid gesitueerde horecagelegenheden langs de doorgaande rijbaan. Gelet op de doorgaande entreefunctie dienen de horecaterrassen er representatief uit te zien.

In de Rumpenerstraat hanteert de gemeente om die reden een gemiddeld ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s) en bestrating. De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een gemiddelde uitstraling.

De openstellingstijden zijn gelijk aan die van de horecabedrijven, zijnde van maandag tot en met donderdag tot 2.00 uur en van vrijdag tot en met zondag tot 03.00 uur.

De algemene voorschriften dienen in acht te worden genomen.

 • T R E E B E E K

Terrassen Orionplein

De gemeente Brunssum heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het centrumplan ‘Hart voor Treebeek’. Aan het Orionplein is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd en thans is de nieuwe Maatschappelijke Voorziening in realisatie.

Aan het Orionplein hanteert de gemeente om die reden een hoog ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s) en bestrating. De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een hoogwaardige uitstraling.

De openstellingstijden van het terras zijn, rekening houdend met de belangen van omwonenden tot maximaal 23.00 uur.

De algemene voorschriften dienen in acht te worden genomen.

Terrassen Schildstraat/Wijenweg

In de Schildstraat en Wijenweg bevinden zich enkele verspreid gesitueerde horecagelegenheden.

In de zgn. transitiegebieden of aanloopstraten hanteert de gemeente een gemiddeld ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s) en bestrating. De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een gemiddelde uitstraling.

De openstellingstijden van het terras zijn, rekening houdend met de belangen van omwonenden tot maximaal 23.00 uur.

De algemene voorschriften dienen in acht te worden genomen.

 • B R U N S S U M N O O R D

Terrassen winkelcentrum Brunssum Noord

Brunssum Noord is een goed functionerend wijkwinkelcentrum aan de Kennedylaan met een diversiteit aan (lokale) ondernemers. In het drukbezochte complex van winkelcentrum Brunssum Noord bevinden zich enkele horeca inrichtingen met een buitenterras.

Aan de oostzijde van het complex is een kleinschalig binnenterras toegestaan direct na de hoofdingang, in de doorlooproute naar de supermarkt.

In het winkelcentrum Brunssum Noord hanteert de gemeente een hoog ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s) en bestrating. De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een hoogwaardige uitstraling.

De openstellingstijden van het terras zijn, rekening houdend met de belangen van de omwonenden, tot maximaal 23.00 uur.

De algemene voorschriften dienen in acht te worden genomen.

 • O V E R I G E L O C A T I E S

Overige locaties

Op overige locaties komt de positionering en inrichting van het horecaterras tot stand in overleg met de gemeente Brunssum.

Afhankelijk van de locatie specifieke kenmerken, de mate van openbaarheid, het bestemmingsplan, de drank- en horecavergunning en overige wet- en regelgeving wordt bij de inrichting van het terras maatwerk toegepast.

Op overige locaties hanteert de gemeente afhankelijk van de locatie een gemiddeld tot hoog ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit van de terrassen. Terrassen moeten qua kleur- en materiaalgebruik passen bij de karakteristiek van de ter plaatse gesitueerde gebouwen, functie(s), het landschap en/of de bestrating. De inrichting vormt een sfeervol geheel waarbij duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen worden gebruikt met een gemiddelde tot hoogwaardige uitstraling.

Sluitingstijd overige locaties

Op overige locaties geldt met inachtneming van de algemene voorwaarden een sluitingstijd van 23:00 uur.

DEEL 3: OVERIGE BEPALINGEN

Winter terrassen

Voor winterterrassen of terras(overkapping)en met een (semi)permanent karakter is een omgevingsvergunning vereist. Hierbij wordt op basis van de leidraad winterterrassen per situatie bekeken of c.q. op welke wijze aan de voorwaarden op het gebied van bereikbaarheid, (brand)veiligheid, welstand en geluid kan worden voldaan.

Covid-19

Op aanwijzing van daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Brunssum, belast met de naleving van voorschriften op het gebied van Drank- en Horeca, terrasbeleid en/of toezicht en handhaving van de openbare orde kan tijdelijk een verruiming van de bestaande terrassen worden toegestaan c.q. verplicht gesteld indien de belangen van de Volksgezondheid daarom vragen.

Een verruiming strekt zich in beginsel uit binnen de eigen gevelbreedte van het pand, doch in bepaalde situaties, indien de belangen van omwonenden of derden zich daartegen niet verzetten kan ook de aangrenzende openbare ruimte worden gebruikt. Van geval tot geval kan maatwerk worden toegepast.

Vanwege Covid-19 kan het gemeentebestuur ook de periode verlengen waarin het uitstallen van een terras is toegestaan.

Overlast

In geval van (herhaaldelijke) overlast en/of niet-naleving van deze voorschriften kan de burgemeester per locatie of per terras maatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen de inhoud van de verleende Drank- en Horecavergunning betreffen alsmede de ter plaatse geldende sluitingstijden.’

Ontheffing

Op aanvraag kan ontheffing worden verleend voor een of meerdere bepalingen in deze terrasvoorschriften. Met betrekking tot de sluitingstijden van terrassen buiten het centrumgebied kan, rekening houdend met de belangen van omwonenden en de openbare orde, op semi-perifere locaties een maximale verruiming van de sluitingstijd worden toegestaan tot 24.00u (zo t/m do) respectievelijk 01.00u (vrij en za). Een dergelijk besluit geldt in eerste instantie voor bepaalde tijd.

Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Ondertekening