Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 27-09-2022

Intitulé

Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2022

Het college van burgemeester en wethouders

Gezien de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek subsidies 213a.

Overwegende dat:

De gemeente Leudal een klimaat schept dat kunst en cultuur in de gemeente ondersteunt en stimuleert. Een goede balans tussen het behouden van tradities en het vernieuwen van de kunst- en cultuursector vinden we belangrijk. Ook willen we voor inwoners optimale deelnamemogelijkheden aan kunst en cultuur bieden, in het bijzonder voor jeugd en jongeren. We streven daarbij naar meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt, en naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de kunst- en cultuursector.

De gemeente Leudal activiteiten stimuleert, die door verenigingen worden georganiseerd en voor publiek toegankelijk zijn. Deze activiteiten verrijken de gemeenschap door bij te dragen aan saamhorigheid, levendigheid en leefbaarheid in de kernen.

De gemeente Leudal kinderen en jongeren steunt in het ontplooien van creatieve talenten. We hechten waarde aan het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten en vaardigheden en daarom stimuleren we deelname van kinderen aan verschillende vormen van cultuurbeoefening en kunstzinnige vorming.

De gemeente Leudal innovatie en ontwikkeling op het culturele en kunstzinnige vlak bevordert. Ruimte wordt geboden aan nieuw talent, jonge kunstenaars en nieuwe vormen van kunst. De diversiteit van het aanbod spreekt de diversiteit van onze inwoners en bezoekers aan.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 2 van de Algemene subsidievordering gemeente Leudal 2016, hierna: Asv;

 • -

  Subsidiebeleid 2021-2024: Het goede leven in Leudal;

 • -

  Kunst- en Cultuurbeleid 2022-2025.

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2022

Hoofdstuk 1 Activiteiten subsidie

Artikel 1.1 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 1.

  Reguliere culturele activiteit: een eenmalige activiteit op het gebied van kunst en cultuur, met een jaarlijks terugkerend karakter;

 • 2.

  Jaarprogramma: een overzicht van reguliere culturele activiteiten met een openbaar karakter die een vereniging op jaarbasis organiseert. Een jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december;

 • 3.

  Actief lid: een persoon die op 1 januari voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de subsidieaanvraag wordt aangevraagd woonachtig is in de gemeente Leudal, lid is van een vereniging en op grond hiervan contributie verschuldigd is om actief deel te mogen nemen aan de verenigingsactiviteiten;

 • 4.

  Jeugdlid: een actief lid van een vereniging dat op 1 januari voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft jonger is dan 18 jaar.

Artikel 1.2 Doelgroep

Verenigingen, gevestigd in de gemeente Leudal, met voor het merendeel leden uit de gemeente Leudal, die culturele activiteiten organiseren binnen de gemeente die gericht zijn op inwoners van Leudal. De volgende categorieën verenigingen vallen in ieder geval onder deze subsidieregeling:

 • 1.

  Harmonieën;

 • 2.

  Fanfares;

 • 3.

  Schutterijen;

 • 4.

  Tamboerkorpsen;

 • 5.

  Zangverenigingen;

 • 6.

  Toneelverenigingen;

 • 7.

  Heemkundeverenigingen;

 • 8.

  Carnavalsverenigingen.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  Reguliere culturele activiteiten waarbij sprake is van:

  • a.

   een openbaar toegankelijke gebeurtenis in de vorm van een voorstelling, uitvoering, expositie, presentatie of lezing op het gebied van muziek, podiumkunsten, beeldende kunst of literatuur;

  • b.

   activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Leudal;

  • c.

   activiteiten die in belang zijn van de plaatselijke gemeenschap; en

  • d.

   activiteiten die een jaarlijks terugkerend karakter hebben.

 • 2.

  Jeugdcarnaval door carnavalsverenigingen.

Artikel 1.4 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt enkel toegekend wanneer wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  Een harmonie, fanfare of schutterij heeft minimaal 20 actieve leden, woonachtig in de gemeente Leudal.

 • 2.

  De overige verenigingen hebben minimaal 10 actieve leden, woonachtig in de gemeente Leudal.

 • 3.

  De reguliere culturele activiteiten hebben een openbaar karakter, wat inhoudt dat aan de openbare culturele activiteiten door publiciteit bekendheid wordt gegeven, bijvoorbeeld via (social) media, affiches en programmabladen.

 • 4.

  De reguliere culturele activiteiten zijn laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en zorgen voor saamhorigheid, levendigheid en leefbaarheid in de kern.

 • 5.

  De activiteiten worden georganiseerd door de vereniging zelf.

Artikel 1.5 Subsidiemethode

 • 1. Bij harmonieën, fanfares, schutterijen, tamboerkorpsen, zangverenigingen, toneelverenigingen en heemkundeverenigingen worden de volgende subsidiebedragen per kalenderjaar verstrekt op basis van het jaarprogramma:

  • 1.

   Vereniging

  • 1.

   Subsidiebedrag

  Harmonieën, fanfares, schutterijen

  • 1.

   € 500,- per reguliere culturele activiteit

  Tamboerkorpsen, zangverenigingen, toneelverenigingen, heemkundeverenigingen

  • 1.

   € 250,- per reguliere culturele activiteit

 • 2. Bij alle verenigingen zoals genoemd onder 1 onder wordt bovenop de bedragen onder 1 een subsidiebedrag per kalenderjaar verstrekt van € 50,- per jeugdlid als tegemoetkoming in de contributie.

 • 3. Bij carnavalsverenigingen wordt een subsidiebedrag verstrekt van € 250,- per kalenderjaar voor jeugdcarnaval, alsmede een bedrag van € 0,80 per ingeschreven inwoner t/m 17 jaar van de betreffende kern waar de carnavalsvereniging is gevestigd.

Hoofdstuk 2 Kunst en cultuur educatie

Artikel 2.1 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 1.

  Leerling: jongere die muziekonderwijs, HaFaBra onderwijs, vocaal onderwijs, beeldende kunstonderwijs of dans-, toneel- en theateronderwijs volgt en op 1 augustus van het cursusjaar ouder is dan zes jaar en jonger is dan achttien jaar en op die datum ingeschreven staat in de basisadministratie van de gemeente Leudal;

 • 2.

  Docent: een docent in het bezit van een vakdiploma conservatorium, beeldende kunstopleiding, of dans-, toneel- of theateracademie, gericht op het onderwijs waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Aan een vakdiploma wordt gelijkgesteld aantoonbare ervaring van minimaal 5 jaar als docent in het vakgebied waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • 3.

  Overkoepelende organisatie van docenten: organisatie waarbij meerdere gediplomeerde of ervaren docenten zijn aangesloten of in dienst zijn;

 • 4.

  HaFaBra onderwijs: instrumentaal onderwijs in de discipline harmonie, fanfare, of brassband;

 • 5.

  Overig muziekonderwijs: instrumentaal onderwijs niet zijnde HaFaBra onderwijs;

 • 6.

  Vocaal muziekonderwijs: vocaal muziekonderwijs niet zijnde HaFaBra- of overig muziekonderwijs;

 • 7.

  Beeldende kunstonderwijs: onderwijs in beeldende kunstvormen zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren en audiovisuele vormgeving zoals fotografie en film;

 • 8.

  Dans-, toneel- en theateronderwijs: onderwijs in de discipline dans, toneel en theater;

 • 9.

  Individueel onderwijs: onderwijs gevolgd in een groep van maximaal 4 leerlingen;

 • 10.

  Groepsonderwijs: onderwijs gevolgd in een groep van minimaal 5 leerlingen;

 • 11

  Cursusjaar: periode waarin een onderwijscyclus wordt uitgevoerd en die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgend jaar.

Artikel 2.2 Doelgroep

De docent of de overkoepelende organisatie van docenten die HaFaBra onderwijs, overig muziekonderwijs, vocaal onderwijs, beeldende kunstonderwijs of dans-, toneel- en theateronderwijs aanbiedt.

Artikel 2.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  Het geven van individueel HaFaBra onderwijs, overig muziekonderwijs of vocaal onderwijs of individueel of groeps- beeldende kunstonderwijs of dans-, toneel- en theateronderwijs aan leerlingen;

 • 2.

  Per onder 1 genoemde discipline kan per leerling per cursusjaar slechts eenmaal subsidie worden toegekend.

Artikel 2.4 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt enkel toegekend wanneer wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  Tijdens een cursusjaar worden per leerling minimaal 36 lessen van minimaal 20 minuten aangeboden.

 • 2.

  De docent is bij aanvang van het cursusjaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en blijft dit gedurende het cursusjaar, of is in dienst bij de overkoepelende organisatie.

 • 3.

  De docent of de overkoepelende organisatie biedt het onderwijs als bedoeld in artikel 2.3 aan op een locatie in de gemeente Leudal. Enkel als het onderwijs in het geheel niet wordt aangeboden in Leudal kan onderwijs op een locatie buiten Leudal voor subsidie in aanmerking komen.

 • 4.

  De docent heeft zich uiterlijk 1 januari van het jaar waarin een cursusjaar start ingeschreven op de lijst van erkende docenten van de gemeente, die de gemeente vervolgens publiceert.

Artikel 2.5 Subsidiemethode

 • 1. De subsidie betreft een tegemoetkoming in de kosten van het cursusgeld per leerling per cursusjaar en bedraagt bij de verschillende disciplines:

  onderwijs

  Percentage van het cursusgeld

  Maximale subsidiebedrag

  Individueel HaFaBra onderwijs

  75 %

  € 500,- per leerling per cursusjaar

  Individueel overig muziekonderwijs

  75%

  € 250,- per leerling per cursusjaar

  Individueel vocaal muziekonderwijs

  50%

  € 100,- per leerling per cursusjaar

  Beeldende kunstonderwijs

  50%

  € 75,- per leerling per cursusjaar

  Dans-, toneel- en theateronderwijs

  50%

  € 75,- per leerling per cursusjaar

 • 2. Per leerling wordt een subsidie ten hoogste één keer per 12 maanden toegekend.

 • 3. Bij instroom of uitstroom gedurende een cursusjaar wordt de subsidie naar rato van het aantal maanden toekend.

 • 4. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   Kosten voor aanschaf dan wel huur van materiaal, instrumentarium of een instrument; en

  • b.

   Reiskosten van de leerling om naar de lessen te gaan.

 • 5. De subsidieaanvrager ontvangt een subsidie voor het totale aantal leerlingen per cursusjaar en biedt de leerlingen een korting op de reguliere opleidingskosten ter hoogte van het individuele subsidiebedrag.

Artikel 2.6 Verantwoording

Bij de verantwoording overlegt de subsidieaanvrager een gespecificeerde leerlingenlijst, met daarin vermeld of bijgevoegd:

 • 1.

  De naam, geboortedatum en woonplaats van de leerling;

 • 2.

  De start- en einddatum van de cursus;

 • 3.

  Een kopie van de originele factuur voor het onderwijs van alle leerlingen of een door een accountant goedgekeurde jaarrekening.

Hoofdstuk 3 Innovatiesubsidie

Artikel 3.1 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 1.

  Project: een activiteit of samenhangend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en eind. Binnen het project wordt toegewerkt naar ten minste één voor publiek toegankelijk presentatiemoment in de gemeente Leudal;

 • 2.

  Uniek en innovatief kunst- en cultuurproject: het betreft een project op het gebied van kunst en cultuur, dat iets nieuws brengt voor de gemeente Leudal, enig in zijn soort is en niet vaker voorkomt in de gemeente Leudal;

 • 3.

  Jonge kunstenaar: persoon in de leeftijd tot 30 jaar;

 • 4.

  Subsidiabele kosten: de kosten die direct verbonden zijn aan de subsidiabele activiteit, gemaakt door of in opdracht van de aanvrager.

Artikel 3.2 Doelgroep

Verenigingen, stichtingen, inwoners en groepen van inwoners gevestigd of woonachtig in de gemeente Leudal.

Artikel 3.3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor unieke en innovatieve kunst- en cultuurprojecten die:

  • a.

   bijdragen aan het verbeteren van de diversiteit van het culturele en kunstzinnige aanbod in de gemeente Leudal; en

  • b.

   aansluiten bij de speerpunten uit het Kunst- en Cultuurbeleid 2022-2025 van de gemeente Leudal:

   • i.

    Bundelen van krachten en kwaliteiten: betere samenwerking tussen spelers in het culturele veld;

   • ii.

    Kunst en cultuur zijn laagdrempelig en voor iedereen te beleven;

   • iii.

    Het geven van speciale aandacht aan kunst- en cultuurbeleving bij kinderen en jongeren;

   • iv.

    Het stimuleren van nieuwe initiatieven.

 • 2. Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a.

   Projecten in het kader van of als onderdeel van een opleiding;

  • b.

   Projecten die al zijn gestart of afgerond ten tijde van de aanvraag;

  • c.

   Reguliere (jaar)programmering of reguliere activiteiten van de aanvrager;

  • d.

   Projecten waarvan de begroting voor het grootste deel is ingericht ten behoeve van reizen en onderdak van/aan kunstenaars.

Artikel 3.4 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt enkel toegekend wanneer wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het project draagt bij aan ten minste twee speerpunten uit het Kunst- en Cultuurbeleid Leudal 2022-2025, zoals genoemd in artikel 3.3 lid 1 sub b;

 • 2.

  Het project is voldoende afgebakend en in de begroting zijn alleen die kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het project;

 • 3.

  Het project is zichtbaar en vindt plaats in de gemeente Leudal. Dit kan zowel fysiek als digitaal;

 • 4.

  Het project heeft ten minste één voor publiek toegankelijk presentatiemoment in de gemeente Leudal;

 • 5.

  Het project wordt uitgevoerd binnen één jaar na verzenddatum van de subsidieverleningsbeschikking.

Artikel 3.5 Subsidiemethode

Een subsidie bedraagt:

 • 1.

  Een basisbedrag van 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,-;

 • 2.

  Een aanvullend bedrag van 50% van het basisbedrag als:

  • a.

   Het project wordt uitgevoerd door een jonge kunstenaar; of

  • b.

   Het project een samenwerkingsverband betreft tussen verschillende doelgroepen zoals bedoel in artikel 3.2 van deze regeling.

 • 3.

  Het volgende komt niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Investeringen en niet projectgebonden materiaalkosten;

  • b.

   Consumpties en attenties;

  • c.

   Projecten met een winstoogmerk;

  • d.

   De productie van boeken, geluidsdragers, media-uitzendingen en beeldend kunstwerken.

Artikel 3.6 Wijze van toekenning

De subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend in volgorde van binnenkomst. Als moment van binnenkomst van de subsidieaanvraag geldt het moment dat de aanvraag volledig is. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen

Artikel 4.1 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 7 Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien in de financiering van de beoogde activiteiten kan worden voorzien of is voorzien door andere subsidies, steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente.

Artikel 4.2 Verantwoording

De subsidie kan worden vastgesteld zonder voorafgaande subsidiebeschikking met uitzondering van de subsidie uit Hoofdstuk 2 van deze regeling.

Artikel 4.3 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van artikelen van deze regeling indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4.4 Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2022’.

 • 3. De Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2022 is van toepassing op aanvragen die betrekking hebben op 2023 en verder.

 • 4. De Subsidieregeling Cultuur blijft van toepassing op subsidies en aanvragen die betrekking hebben op 2022 en wordt ingetrokken per 31 december 2022. Daarna blijft zij gelden voor op grond van deze regeling verleende subsidies.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021.

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J. Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger