Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

De raad van de gemeente De Fryske Marren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021, nummer 2021/109;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet ;

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

Artikel 1 Definities

De verordening verstaat onder:

 • a.

  een weekmarkt: een markt, welke in de regel eenmaal per week wordt gehouden.

 • b.

  een jaarmarkt: een markt, welke in de regel wordt gehouden op de vierde donderdag in september.

 • c.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van standplaatsen op het door of vanwege de raad, dan wel door het college van burgemeester en wethouders aangewezen marktterrein.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Artikel 4 Tarieven

 • 1. De marktgelden bedragen voor een kraam of andere uitstalgelegenheid per dag, per strekkende meter met een diepte als door of vanwege burgemeester en wethouders wordt aangegeven op:

  • a.

   een weekmarkt, voor een standplaats: € 1,25;

  • b.

   een jaarmarkt,

   • .

    voor een standplaats in de sector food: € 10,00;

   • .

    voor overige standplaatsen (sector non-food): € 7,00.

 • 2. Voor de standplaats, bedoeld in lid 1, onder a, van dit artikel, worden tenminste 4 strekkende meters in rekening gebracht.

 • 3. Voor de standplaats, bedoeld in lid 1, onder b, van dit artikel, worden tenminste 3 strekkende meters in rekening gebracht.

 • 4. Voor de berekening van de marktgelden wordt:

  • a.

   een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend;

  • b.

   een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele meter gerekend.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de marktgelden die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, per kwartaal worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving. De marktgelden bedragen dan het aantal keren, dat in het betreffende kwartaal markt wordt gehouden maal het tarief, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, uiterlijk op de tweede donderdag in september worden betaald door bijschrijving van de verschuldigde marktgelden op rekening van de gemeente.

 • 3. Indien het verschuldigde recht niet tijdig is voldaan, dan kan het innemen van een standplaats worden geweigerd.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden 2021 van de gemeente De Fryske Marren, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

H.A. van Dijk-Beekman F. Veenstra