Subsidieregeling: Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties Nissewaard

Geldend van 04-12-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling: Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard (ASN);

Overwegende dat:

 • -

  Ondanks de coronasteun van het rijk de financiële positie van verenigingen en stichtingen in Nissewaard onherstelbaar verslechtert waardoor de sociale, maatschappelijke, culturele en sportinfrastructuur schade wordt toegebracht;

 • -

  De middelen om deze instellingen te steunen beperkt zijn en het daarom noodzakelijk is nadere regels op te stellen over de verdeling van deze middelen onder de verenigingen en stichtingen in Nissewaard die:

  • o

   Gemeentelijke taken uitvoeren of activiteiten ontwikkelen die een lokaal publiek belang dienen;

  • o

   Onmisbaar zijn voor de maatschappelijke en publiek-economische infrastructuur van de gemeente;

  • o

   Zonder extra steun van het gemeentebestuur de continuïteit van hun organisatie niet kunnen waarborgen;

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling: Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties Nissewaard.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 • 2.

  Continuïteit: voortbestaan van de vereniging of stichting voor de langere termijn;

 • 3.

  Coronacrisis: ontstane crisis naar aanleiding van de door het rijk genomen maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus;

 • 4.

  Coronavirus: COVID19;

 • 5.

  Verenigingen dan wel stichtingen: maatschappelijke, niet-commerciële organisaties die tot op heden nog geen dergelijke compensatie of steun van de gemeente Nissewaard hebben ontvangen.

Artikel 2. Toepassingsbereik, toetsing en subsidieplafond

De subsidie moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk en provincie naar aanleiding van de coronacrisis zijn gefaciliteerd. Voordat een subsidie kan worden verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen. Voor deze verlengde regeling en de voorgangers geldt een subsidieplafond van in totaal €200.000,--. Dit maakt dat de aanvragen na een inhoudelijke toets zullen worden beoordeeld binnen het kader van dit plafond door een daartoe ingestelde commissie. Overschrijdt het totaal van de gevraagde bedragen het plafond dan zullen aanvragen in geval van toekenning naar rato worden vastgesteld.

Artikel 3. Doel

Het bieden van een overbrugging aan verenigingen en stichtingen wanneer de continuïteit van deze organisaties vanwege de Coronacrisis in gevaar komt of probleemstapeling door de Coronacrisis en de stijgende energiekosten. Dit om het sociaal-culturele aanbod binnen de gemeente Nissewaard zoveel mogelijk te behouden.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt verstrekt aan maatschappelijke organisaties die een essentiële betekenis hebben voor de maatschappelijke en publieke infrastructuur van Nissewaard op het gebied van sport, welzijn, cultuur en leefbaarheid in de wijken en kernen;

 • 2. Subsidie wordt verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college verleent uitsluitend subsidie voor het kunnen voortzetten van activiteiten na en tijdens de (gedeeltelijke) ‘lock-down’ t.b.v. van de Coronacrisis, zodat maatschappelijke organisaties niet in de financiële problemen raken en failliet gaan en voorzieningen in stand blijven.

Artikel 6. Criteria subsidie

 • 1. Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   De gevraagde ondersteuning is aanvullend aan andere maatregelen vanuit rijk, provincie, veiligheidsregio en gemeente zoals huurkwijtschelding en inkomenssteun e.d. Deze worden beschouwd als voorliggende voorziening;

  • b.

   De organisatie vraagt niet meer steun dan noodzakelijk om de organisatie overeind te houden en om te zorgen voor duurzaam herstel/continuïteit van de organisatie;

  • c.

   Ondersteuning is in lijn met regionale initiatieven (en houdt op bij de gemeentegrens).

  • d.

   De bijdrage is effectief en doelmatig;

  • e.

   De ontvangende partij is een belangrijke partner van de gemeente;

  • f.

   De aanvrager heeft niet later dan op 1 februari 2020 een hoofdvestiging binnen de gemeente Nissewaard.

 • 2. Wanneer de aanvraag naar het oordeel van het college onvoldoende voldoet aan een of meer criteria wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal €10.000,--.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. In afwijking van hetgeen te doen gebruikelijk is, wordt een aanvraag ingediend vóór 1 maart 2022;

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college. Daarbij wordt in ieder geval de volgende informatie aangeleverd in aanvulling op de vereisten die reeds zijn opgenomen in de ASN:

  • a.

   Gegevens van de organisatie die betrekking hebben op het afwegingskader;

  • b.

   Prognose van uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2021 zonder coronamaatregelen;

  • c.

   Prognose inkomstenderving tot en met 31 december 2021 als gevolg van coronamaatregelen;

  • d.

   Overzicht van eventueel reeds ontvangen steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis;

  • e.

   Overzicht van getroffen maatregelen om de continuïteitspositie te verbeteren;

  • f.

   Gegevens over de liquiditeit van de organisatie;

  • g.

   Actuele stand van het weerstandsvermogen op 1 juli2021;

  • h.

   Actuele stand van eigen en vreemd vermogen op 1 juli 2021.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op hetgeen in de ASN hierover is opgenomen kan subsidieverlening door het college worden geweigerd als:

 • 1.

  Aan de aanvrager reeds het maximum van € 10.000,00 op grond van deze regeling en haar voorgaande regelingen is verleend;

 • 2.

  De aanvraag geen directe relatie heeft met de bestrijding van de negatieve gevolgen van de coronacrisis;

 • 3.

  Het verzoek of initiatief een individueel commercieel oogmerk heeft;

 • 4.

  De aanvraag een prestatie- of stimuleringssubsidie betreft;

 • 5.

  De aanvraag niet dient tot het bereiken van één of meer van de volgende doelstellingen:

  • a.

   Bescherming van de sociaal maatschappelijke infrastructuur;

  • b.

   Ondersteuning van de zelfredzaamheid van inwoners.

Artikel 10. Wijze van verstrekking en vaststelling subsidie

 • 1. Bij toekenning wordt de subsidie meteen vastgesteld;

 • 2. Het college kan bepalen dat de aanvrager alsnog verantwoordinggegevens dient te verstrekken.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Door het college kan van de artikelen in deze subsidieregeling worden afgeweken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger, gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 16 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

locosecretaris,

S. Elseman

de burgemeester,

F. van Oosten