Besluit Ondermandaat Civiel en Verkeer

Geldend van 27-11-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Civiel en Verkeer

De teammanager Civiel en Verkeer;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Civiel en Verkeer te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray;

Besluit

 • 1.

  De aan de teammanager Civiel en Verkeer verleende bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te verlenen aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray, het daarbij behorende bevoegdhedenregister en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere ondermandaat d.d. 20-3-2019 ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is.

Ondertekening

Venray,

Teammanager Civiel en Verkeer

Paul de Mulder

Register ondermandaat/subvolmacht Team C&V

Nummer

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaar-den

Team Civiel en Verkeer

CV1

Het nemen van besluiten en het doen van aanwijzingen op grond van de APV

APV Venray

Team manager C&V

Projectleider Civiel en Verkeer

Projectmedewerker Civiel en Verkeer

Beheerder Verkeer

Beheerder Riolen en Water

Beheerder Groen en Reiniging

 

CV2

Het besluiten op aanvragen om vergunning tot het tijdelijk in gebruik nemen van gemeentegrond, met in achtneming van de door B&W vastgestelde vergunningsvoorwaarden en/of waarborgsommen (niet voor bouwmaterialen, containers en andere obstakels)

 

Team manager C&V

Beheerder Verkeer

Beheerder Groen en Reiniging

 

CV3

Het besluiten op aanvragen om vergunning tot het dempen van een sloot (duikervergunning)

 

Team manager C&V

Adviseur Water en Riolen

Beheerder Water en Riolen

Beheerder Groen en Reiniging

 

CV4

Het besluiten op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Telecommunicatieverordening Venray 2010

artikel 6, eerste lid,

Telecommunicatieverordening Venray 2010

Team manager C&V

Beheerder Technische Installaties

Toezichthouder Technische Installaties

 

CV5

Het vaststellen van het meldingsformulier als bedoeld in artikel 2, vierde lid, Telecommunicatieverordening Venray 2010

artikel 2,

vierde lid, Telecom-municatie verordening Venray 2010

Team manager C&V

Beheerder Technische Installaties

Toezichthouder Technische Installaties

 

CV6

Het in spoedeisende gevallen stopzetten van illegale activiteiten in relatie tot het werkveld Openbare Ruimte

 

Team manager C&V

Projectleider Civiel en Verkeer

Projectmedewerker Civiel en Verkeer

Adviseur Riolen en Water

Verkeerskundige

Beheerder Verkeer

Beheerder Riolen en Water

Beheerder Technische Installaties

Beheerder Groen en Reiniging

Beheerder Speelvoorzieningen

Beheerder Afval

Toezichthouder Openbare Ruimte

Toezichthouder Technische Installaties

 

CV7

Besluiten tot het nemen van al dan niet tijdelijke verkeersmaatregelen, waaronder de verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994

Wegen-verkeerswet

Team manager C&V

Senior Verkeerskundige

Verkeerskundige

Jurist Grondzaken

Adviseur Openbare Ruimte / Vastgoed

 

CV8

Het nemen van besluiten ingevolge artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994, dan wel ingevolge artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

artikel 15 van de

Wegen-verkeerswet 1994, dan wel ingevolge artikel 12 van het

Besluit administra-tieve bepalingen inzake het wegverkeer

Team manager C&V

Senior Verkeerskundige

Verkeerskundige

Jurist Grondzaken

Adviseur Openbare Ruimte / Vastgoed

 

CV9

Het besluiten op aanvragen om ontheffing ex artikel 149 Wegenverkeerswet 1994 jo. artikel 87 RVV 1990

artikel 149

Wegen-verkeerswet 1994 jo. artikel 87 RVV 1990

Team manager C&V

Senior Verkeerskundige

Verkeerskundige

Jurist Grondzaken

Adviseur Openbare Ruimte / Vastgoed

 

CV10

Beslissen op aanvragen voor ontheffingen voor wedstrijden op de openbare weg

art. 10 jo. art. 148 Wegen-verkeerswet

1994

Team manager C&V

Senior Verkeerskundige

Verkeerskundige

Jurist Grondzaken

Adviseur Openbare Ruimte / Vastgoed

 

CV11

Het nemen van besluiten en regelen van zaken op basis van de Parkeerverordening Venray

Parkeer verordening Venray

Team manager C&V

Verkeerskundige

Beheerder Verkeer

Toezichthouder Openbare Ruimte

 

CV12

Besluiten inzake ontheffingen t.b.v. exceptionele transporten gedeeltelijk bij de RDW (exceptioneel transport en landbouwvoertuigen)

 

Team manager C&V

Verkeerskundige

Beheerder Verkeer

Toezichthouder Openbare Ruimte

 

CV13

Het nemen van besluiten inzake de uitvoering van taken ingevolge de Wegen verkeerswet 1994 en de daarbij behorende uitvoerings-voorschriften

Wegen verkeerswet 1994

Team manager C&V

Senior Verkeerskundige

Jurist Grondzaken

Adviseur Openbare Ruimte / Vastgoed

 

CV14

Besluiten tot het verstrekken van ontheffingen voor het berijden van de straten of gedeelten van straten in het voetgangersgebied van het centrum Venray

 

Team manager C&V

Senior Verkeerskundige

Verkeerskundige

Beheerder Verkeer

Toezichthouder Openbare Ruimte

 

CV15

Het opstarten en afronden van handhavingsproce-dures in het kader van de aansluitverplichting op de gemeentelijke riolering,

en het in verband daarmee doen uitgaan van aanschrijvingen, inclusief het nemen van besluiten inhoudende lastgevingen tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van dwangsommen, alsmede de effectuering daarvan middels het feitelijk toepassen van bestuursdwang, waaronder begrepen de invordering van dwangsommen en de kosten welke in verband met toepassing van bestuursdwang en zijn gemaakt, inclusief de uitvoering van dwangbevelen

artikel 2.7.4 en

artikel 5.3.4 van de Bouw-verordening en de artikelen 14 en 40

van de Woningwet

Team manager C&V

Jurist Grondzaken

Adviseur Openbare Ruimte / Vastgoed Adviseur Riolen en Water

 

CV16

Het besluiten op aanvragen om vergunning o.g.v. de Lozingsverordening riolering

Lozingsverordening riolering

Team manager C&V

Adviseur Riolen en Water

Beheerder Riolen en Water

Toezichthouder Openbare Ruimte

 

CV17

Het besluiten op aanvragen om vergunning o.g.v. de Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Venray 2000

Verordening

aansluitvoorwaarden riolering gemeente Venray 2000

Team manager C&V

Adviseur Riolen en Water

Beheerder Riolen en Water

Toezichthouder Openbare Ruimte

 

CV18

Het besluiten op aanvragen om vergunning voor het lozen op een gemeentesloot

 

Team manager C&V

Adviseur Riolen en Water

Beheerder Riolen en Water

Toezichthouder Openbare Ruimte

 

CV19

Het nemen van besluiten o.g.v. het Lozingenbesluit bodembescherming

Lozingen-besluit

Bodem-bescherming

Team manager C&V

Adviseur Riolen en Water

Beheerder Riolen en Water

Toezichthouder Openbare Ruimte

 

Venray,

Teammanager Civiel en Verkeer

Paul de Mulder