Regeling vervallen per 01-03-2023

Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-Holland 2022

Geldend van 26-11-2021 t/m 28-02-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-Holland 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om de betrokkenheid bij het groene vrijwilligerswerk door jongeren te stimuleren door het organiseren van een Nature Impact Days in 2022;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-Holland 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor een project Nature Impact Days in Zuid-Holland in 2022.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van Zuid-Hollandse jongeren bij het groen.

Artikel 3 Doelgroep

De subsidie, bedoeld in artikel 2, wordt uitsluitend verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen, die zich inzetten voor het groene vrijwilligerswerk in Zuid-Holland.

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 20.000,00.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan worden ingediend van 24 november tot en met 23 december 2021.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 vergezeld van:

 • a.

  een projectplan;

 • b.

  een planning voor de beoogde activiteiten.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten voor organisatie van de Nature Impact Days;

 • b.

  de kosten voor het betrekken van groene partners of vrijwilligersgroepen;

 • c.

  de kosten voor het betrekken van jonge vrijwilligers;

 • d.

  de kosten van voorlichting of communicatie.

Artikel 8 Rangschikking

 • 1. Indien er meerdere aanvragen worden ontvangen worden, in afwijking van artikel 1.3 van de Srg, de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen gerangschikt.

 • 2. Aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van rangschikking, beginnend met de aanvraag die het hoogst aantal punten heeft behaald.

 • 3. De rangschikking wordt gemaakt op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   de mate waarin de aanvrager ervaring heeft met het organiseren van vrijwilligersdagen in Zuid-Holland;

  • b.

   de mate waarin groene partners en vrijwilligersgroepen bij de Nature Impact Days worden betrokken.

 • 4. Bij de beoordelingscriteria kunnen de volgende punten worden behaald:

  • a.

   het criterium, bedoeld in het derde lid, onder a: 0 tot en met 10 punten;

  • b.

   het criterium, bedoeld in het derde lid, onder b: 0 tot en met 10 punten.

 • 5. Indien toepassing van het derde en vierde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door het hoogste aantal punten behaald voor het criterium, genoemd in het derde lid, onder a.

 • 6. Indien toepassing van het vijfde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger vangt binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening aan met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 11 Werkingsduur

Dit besluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie Nature Impact Days Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 16 november 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek,

secretaris

drs. J.N. Baljeu, plv.

voorzitter

TOELICHTING

De Nature Impact Days is een evenement waarbij op diverse locaties jongeren groen vrijwilligerswerk kunnen doen. Belangrijk van de aangeboden klussen is dat deze op een manier worden aangeboden dat deze aansluiten bij de interesse van jongeren. Daarbij vinden jongeren het belangrijk dat zij weten wat de resultaten (impact) voor de natuur of het milieu door hun inzet zijn.

De Nature Impact Days zijn in 2021 voor het eerst fysiek gehouden. Ondanks dat door de Covid-19 maatregelen de opzet beperkt was, is een grote groep jongeren bereikt. Diverse (natuur)organisaties en vrijwilligersgroepen zijn geïnteresseerd om dit ook in 2022 te organiseren. Met deze subsidie wordt het uitrollen van de Nature Impact Days naar meer partijen mogelijk en wordt de organisatie hiervan in 2022 ondersteund. Dit moet ervoor zorgen dat de Nature Impact Days een gezamenlijke campagne wordt van meerdere groene organisaties en vrijwilligersgroepen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 8 Rangschikking

Alle volledige aanvragen worden gerangschikt op basis van de criteria, genoemd in het derde lid, onder a en b. In totaal kunnen maximaal 20 punten worden behaald:

Criterium

Maximale punten

Beoordeling

a

10

Onvoldoende (0 punten), matig (4 punten), voldoende (6 punten), goed (8 punten) en uitstekend (10 punten)

b

10

Onvoldoende (0 punten), matig (4 punten), voldoende (6 punten), goed (8 punten) en uitstekend (10 punten)

De criteria worden als volgt toegelicht:

Criterium a: de mate waarin de aanvrager ervaring heeft met het organiseren van vrijwilligersdagen in Zuid-Holland

Bij dit criterium wordt gekeken naar het de ervaring van het organiseren van vrijwilligersdagen Zuid-Holland breed. Dit criterium moet een goed beeld geven van het succesvol organiseren van de Nature Impact Days 2022.

Criterium b: de mate waarin groene partners en vrijwilligersgroepen bij de Nature Impact Days worden betrokken

Bij dit criterium wordt gekeken naar de samenwerking met en het betrekken van andere partijen. Doel is dat de Nature Impact Days op meerdere locaties georganiseerd worden.