Statuut van de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland

Geldend van 23-11-2021 t/m heden

Intitulé

Statuut van de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de naleving van privacy-wetgeving door de (medewerkers van de) MGR en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Directie;

De Directie van de MGR:

 • betrekt de FG tijdig en naar behoren bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens;

 • ondersteunt de FG bij de uitvoering van zijn taken en zal hem toegang verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten;

 • stelt de FG de nodige middelen ter beschikking voor de vervulling van zijn taken en het in stand houden van zijn deskundigheid;

 • zal de FG geen instructies geven met betrekking tot de uitvoering van zijn taken; ontslag als gevolg van de uitoefening van zijn taken zal niet plaatsvinden.

De FG:

 • informeert de Directie over privacy-wetgeving en - aangelegenheden;

 • adviseert de Directie gevraagd en ongevraagd inzake privacy-aangelegenheden;

 • ziet toe op de naleving van privacywetgeving en - beleid door medewerkers van de MGR;

 • organiseert trainingen voor medewerkers ten behoeve van het privacy-bewustzijn;

 • is aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens;

 • heeft een ombudsfunctie voor betrokkenen bij klachten over privacy;

 • heeft periodiek overleg met de Directie;

 • is gehouden tot geheimhouding / vertrouwelijkheid;

 • bepaalt samen met de Directie hoe op te treden in geval van een beveiligingsincident / datalek en zal voor een eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens zorgdragen;

 • coördineert de instandhouding van het verwerkingsregister als bedoeld in artikel 30 AVG;

 • doet jaarlijks verslag van de wijze waarop de MGR voldoet aan de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Ondertekening