Verordening toeristenbelasting Helmond 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening toeristenbelasting Helmond 2022

De raad van de gemeente Helmond;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;

gelet op de het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 224 van die wet in het bijzonder;

besluit:

vast te stellen de Verordening toeristenbelasting Helmond 2022;

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woning: als bedoeld in de wet WOZ, daaronder mede begrepen een recreatiewoning.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot houden van verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • a.

  Van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • b.

  Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 , die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h van voornoemde wet , en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • c.

  Van degene die binnen de gemeente verblijft in een woning, niet gelegen op een recreatieterrein op basis van een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van seizoensarbeid;

 • d.

  Van degene die verblijf houdt aan boord van een vaartuig, waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, lid 1, letter a of b van de Gemeentewet, of waarvoor een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • e.

  als scout door leden van scoutingverenigingen aangesloten bij de Vereniging Scouting Nederland in niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, die door Helmondse scoutingverenigingen ter beschikking worden gesteld voor het houden van verblijf met overnachting dan wel in mobiele kampeeronderkomens van scoutingverenigingen.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 6. Belastingtarief

 • 1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,50

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, indien overnacht wordt op een camping, behoudens een recreatiewoning per persoon per overnachting: € 1,00

Artikel 7. Belastingjaar

Het belastingjaar bestaat uit twee tijdvakken, waarbij het eerst aanvangt op 1 januari en eindigt op 30 juni en het tweede aanvangt op 1 juli en eindigt op 31 december.

Artikel 8. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Aanslaggrens

Belastingaanslagen van minder dan € 25,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 10. Termijnen van betaling

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht

De “Verordening Toeristenbelasting Helmond 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter de griffier

Toelichting Verordening toeristenbelasting Helmond 2022

Geldt niet voor campers, omdat deze al betalen via de parkeerautomaat voor de standplaats en niet hoeven te betalen voor een overnachting. ’s Nachts parkeren is ter plaatse gratis.

Artikel 4, onderdeel c:

Onderdeel c: hiermee worden degenen bedoeld die beroepsmatig werkzaam zijn binnen de gemeente en niet in de gemeente woonachtig zijn, zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 8:

Wijze van heffing: per half jaar achteraf op te leggen.