Besluit Ondermandaat Schakelplein

Geldend van 26-11-2021 t/m 25-04-2022

Intitulé

Besluit Ondermandaat Schakelplein

De teammanager Schakelplein;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Schakelplein te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray;

Besluit

 • 1.

  De aan de teammanager Schakelplein verleende bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te verlenen aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray, het daarbij behorende bevoegdhedenregister en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere ondermandaat 27 mei 2020 ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is.

Ondertekening

Venray,

Teammanager Schakelplein

Ruud Steegh

Bijlage 1 Register ondermandaat/subvolmacht Team Schakelplein

Nummer

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Schakelplein

SP1

Het nemen van besluiten in het kader van de

Wmo 2015 c.a.

Wmo2015 c.a.

Team manager SP

Senior Consulent Wmo / Consulent Wmo / Klantbeheerder Wmo / Medewerker Front-Back Office / Medewerker Front Office

 

SP2

Het nemen van besluiten in het kader van de

Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp

Jeugdwet c.a.

Team manager SP

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsuitvoerend medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling / Senior Consulent Jeugd / Consulent Jeugd / Klantbeheerder Jeugd

 

SP3

Het nemen van besluiten op het gebeid van leerlingenvervoer

Verordening leerlingen-vervoer

Team manager SP

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsuitvoerend medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling / Klantbeheerder Wmo

 

SP4

Het besluiten op aanvragen om

Gehandicapten parkeerkaarten

Regeling gehandicap-tenparkeer-kaart c.a.

Team manager SP

Medewerker Front-Back Office / Medewerker Front Office

 

SP5

Het in behandeling nemen van

meldingen

Art. 5:1 Wvggz

Team manager SP

Consulent Wmo Consulent Jeugd

 

SP6

Het zorgdragen voor een

verkennend onderzoek naar de

noodzaak tot verplichte zorg.

Art. 5:2, lid 2

Wvggz

Team manager SP

Consulent Wmo Consulent Jeugd

 

SP7

Het indienen van een aanvraag

voor een verzoekschrift

zorgmachtiging bij de Officier van

Justitie.

Art. 5:2, lid 3

Wvggz

Art. 5:2 lid 5

Wvggz

Team manager SP

Consulent Wmo Consulent Jeugd

 

SP8

Het informeren van de melder,

voor zover familie of essentiële

naasten, over het al dan niet

indienen van een aanvraag voor

een verzoekschrift zorgmachtiging

bij de Officier van Justitie

Art. 5:2, lid 3

Wvggz

Art. 5:2, lid 4

Wvggz

Team manager SP

Consulent Wmo Consulent Jeugd

 

SP9

Het informeren van de melder,

voor zover familie of essentiële

naasten, over de beslissing van

de Officier van Justitie of voldaan

is aan de criteria voor verplichte

zorg.

Art. 5:16, lid 2

Wvggz

Team manager SP

Consulent Wmo Consulent Jeugd

 

SP10

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet Kinderopvang c.a.

Wet Kinderop-vang c.a.

Team manager SP

Consulent Jeugd

 

SP11

Overleg voeren met de

geneesheer-directeur

artikel 8:18, lid 3, sub b van de Wet verplichte ggz

Team manager SP

Consulent Wmo Consulent Jeugd

 

Venray,

Teammanager Schakelplein

Ruud Steegh