Regeling presentiegelden verkiezingen

Geldend van 25-11-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling presentiegelden verkiezingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van Boekel;

gelet op artikel E3 en E4 van de Kieswet;

gelet op de geldende arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in CAO gemeenten;

overwegende dat de regeling toekenning presentiegelden stembureauleden, tellers en ander

ondersteunend personeel bijdraagt aan de goede gang van zaken op de stembureaus;

Besluit vast te stellen de Regeling presentiegelden verkiezingen.

Artikel 1 Begripsbepaling

ambtenaar: degene die met de gemeente Boekel een arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

bureau verkiezingen: organisatie-onderdeel van de gemeente Boekel, welke namens B&W de verkiezingen organiseren.

stembureau: de ruimte waar een wettelijke stemming binnen de gemeente Boekel plaatsvindt en waar de stembureauleden hun wettelijke taken uitvoeren.

stembureauleden: de personen die het stembureau bezetten en uitvoering geven aan de wettelijke taken.

Artikel 2 Stembureau

 • 1. Een stembureau bestaat uit een aantal leden van wie er één voorzitter is. 1

 • 2. Het bureau verkiezingen bepaalt welke rol een stembureaulid uitoefent. De stembureauleden kunnen gedurende de dag taken van elkaar overnemen en/of wisselen van rol.

 • 3. Een stembureau wordt bezet door stembureauleden, waar een aantal rollen en taken/bevoegdheden zijn:

  Rol

  Taken/bevoegdheden

  Voorzitter

  • Verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het stem- en telproces in het stembureau.

  • Heeft een doorslaggevende stem indien de stemmen staken over een besluit dat het stembureau moet nemen.

  • Kan een kiezer - die zich niet aan de gebruikelijke maatregelen wil houden – verzoeken het stemlokaal te verlaten.

  • Kan de zitting van een stembureau schorsen

  • Kan naast deze taken ook nog de taak vervullen van een van de andere stembureauleden.

  Stembureaulid

  • Controleren of het door de kiezer getoonde identiteitsdocument een door de Wet op de identificatieplicht erkend document is en het niet langer dan vijf jaar is verlopen

  • Controleren of de kiezer de rechtmatige eigenaar van het document is door de foto van het identiteitsdocument te vergelijken met de kiezer.

  • Controleren of de voor- en achternaam van de kiezer overeenkomen met die op de stempas

  • Controleren van de stempas, stempluspas, kiezerspas of schriftelijke volmacht op echtheid. Dat gebeurt aan de hand van de voorbeelddocumenten die het stembureau van de gemeente heeft gekregen

  • Controleren of het nummer van de stempas of stempluspas voorkomt in het Register van ongeldige stempassen (ROS)

  • Controleren of de kiezer, tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem niet meer dan de wettelijke toegestane volmachtstemmen2 wil uitbrengen.

  • De kiezer te voorzien van een stembiljet en een potlood.

  • Erop toe te zien dat elke kiezer voor het verlaten van het stemlokaal het stembiljet in de stembus doet.

  • Telproces (zonder extra vergoeding)

  • Erop toe te zien dat niemand de stembus openmaakt gedurende de stemming.

  • Een kiezer met een fysieke beperking die om hulp vraagt, te helpen.

Artikel 3 Stembureauleden

 • 1. Een ieder die op de dag van de stemming ten minste 18 jaar is, kan lid worden van een stembureau.

 • 2. Voorzitters en stembureauleden volgen voor aanvang van de verkiezingen een (digitale) training.

 • 3. Voorzitters volgen verplicht een kennisbijeenkomst naast de digitale training.

 • 4. Alle leden ontvangen een vergoeding zoals vermeld in artikel 8.

 • 5. De volgende personen kunnen geen lid zijn van een stembureau:

  • a)

   Personen die als lid van het gemeentelijk centraal stembureau zijn benoemd.

  • b)

   Personen die als stembureaulid bij een vorige verkiezing in strijd met de wet hebben gehandeld.

  • c)

   Personen die op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak uit het kiesrecht zijn ontzet.

  • d)

   Personen die op de kieslijst staan van de betreffende verkiezing.

 • 6. Ambtenaren van de gemeente Boekel kunnen zich ook aanmelden als lid van een stembureau in de gemeente Boekel. Zij nemen hiervoor regulier verlof op op de verkiezingsdag3 en ontvangen de presentievergoeding zoals genoemd in artikel 8.

 • 7. Leden worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel.

Artikel 4 Tellers

 • 1. De bij het bureau verkiezingen geregistreerde personen die een stembureau ten dienste staan, nadat de stemming is geëindigd, voor het verrichten van tellingen overeenkomstig de aanwijzingen van de voorzitter van het stembureau.

 • 2. Ambtenaren bedoeld in het eerste lid mogen géén uren registeren via de klok en is het niet toegestaan om (extra) reiskosten te declareren.

 • 3. De vergoeding voor een teller bedraagt € 60,00.

Artikel 5 Waarnemer

 • 1. Indien burgemeester en wethouders een of meer stembureaus met beperkte toegang hebben aangewezen benoemen zij tijdig voor elke verkiezing een of meer personen die als waarnemer getuige zijn van het verloop van de zitting bij deze stembureaus.

 • 2. Een waarnemer krijgt geen instructies betreffende de wijze waarop hij inhoud dient te geven aan zijn functie4 .

 • 3. Een waarnemer is in het stemlokaal aanwezig gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt.

 • 4. Een zitting kan doorgang vinden als de waarnemer tijdelijk niet in het stemlokaal aanwezig is.

 • 5. De vergoeding voor een waarnemer - voor een volledige zitting - bedraagt € 200,00. Tevens is hier van toepassing dat de vergoeding naar rato van het aantal volle uren wordt berekend, zie artikel 7.

Artikel 6 Ondersteunend personeel

De bij het bureau verkiezingen geregistreerde ambtenaren die het bureau verkiezingen ten dienste staan ter ondersteuning vallen onder de standaardregeling voor de werktijden, zoals opgenomen in artikel 5.4 CAO gemeenten.

Artikel 7 Zitting

Een volledige zitting wordt geacht te zijn aangevangen en beëindigd, op het tijdstip, waarop alle -

volgens de wet voorgeschreven - handelingen door het stembureau zijn verricht.

De werkzaamheden en tijdsindicatie bestaan voor een volledige zitting 5 uit:

#

Omschrijving

Tijd

1.

Tijdig (30 minuten vóór aanvang van de zitting) aanwezig zijn om het stemlokaal te openen, zodat de zitting kan aanvangen op het tijdstip wat is vastgesteld #

0,5 uur

2.

Zitting

13,5 uur

3.

Stemopneming (tellen)

2,5 uur

4.

Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt van de stemming en van de stemopneming. Alle ingebrachte bezwaren worden in het proces-verbaal vermeld. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter en alle aanwezige leden van het stembureau getekend.

0,5 uur

5.

Totaal

17 uur

Artikel 8 Presentiegeld

 • 1. Het presentiegeld wordt berekend, indien een persoon niet de volledige zitting houdt, naar rato van het aantal volle uren - zoals omschreven in artikel 7 - dat hij daadwerkelijk zitting heeft gehad afgezet tegen het aantal volle uren van de volledige zitting.

 • 2. Wordt een in het eerste lid genoemde persoon vervangen, dan geldt voor de plaatsvervanger hetzelfde.

 • 3. De bij het bureau verkiezingen geregistreerde personen ontvangen presentiegelden een bedrag van:

  Rol

  bedrag

  Voorzitter

  € 250,00

  Stembureaulid

  € 200,00

Artikel 9 Aanwijzen ambtenaren

 • 1. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen en te benoemen tot lid van een stembureau.

 • 2. Mocht de bezetting op het stembureau niet ingevuld kunnen worden, omdat zich onvoldoende personen hebben aangemeld kunnen er door B&W ambtenaren worden aangewezen.

 • 3. Ambtenaren die door B&W worden aangewezen vallen onder de standaardregeling voor werktijden, zoals opgenomen in artikel 5.4 CAO gemeenten.

  Dit betekent dat deze stembureauleden voor de extra uren boven hun reguliere dag-rooster, een buitendagvenstertoelage ontvangen, zoals opgenomen in artikel 3.12 CAO gemeenten:

  • -

   Een urencompensatie (buitendagvenstertoelage) van de gewerkte uren boven het reguliere dag-rooster op de verkiezingsdag én;

  • -

   50% van het uurloon van de gewerkte uren buiten het dagvenster tussen maandag 00:00 uur en vrijdag 24:00 uur. (dagvenster-uren zijn op werkdagen tussen 07:00 – 22:00 uur).

  • -

   De ambtenaar met een functie in functieschaal 11 of hoger krijgt geen buitendagvenstertoelage.

Artikel 10 Catering

 • 1. Door de Gemeente Boekel wordt voorzien in koffie en thee in overeenstemming met de beheerder van het stemlokaal. De stembureauleden mogen hiervan onbeperkt gebruik maken.

 • 2. Lunch en het diner worden verzorgd door de gemeente Boekel.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. De regeling kan worden aangehaald als “Regeling presentiegelden verkiezingen”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking, waardoor de op 19 januari 2021 vastgestelde regeling komt te vervallen.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders op 16 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Boekel

de secretaris,

(mr. J.G. Marcic)

de burgemeester,

(C.J.M. van den Elsen)


Noot
1

Kieswet, artikel E 3, lid 3: Een stembureau bestaat uit een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen aantal leden, van wie er één voorzitter is. Kiesbesluit, artikel E1: Het stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Tijdelijke wet verkiezingen, artikel 1 c In afwijking van het bepaalde bij en krachtens artikel E 3, derde lid, van de Kieswet bestaat een stembureau uit ten minste vier leden waarvan er één voorzitter is.

Noot
2

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen er afwijkende (2 of 3) volmachtstemmen worden uitgebracht.

Noot
3

Is er sprake van early voting wordt dit ook als verkiezingsdag gezien.

Noot
4

Artikel E 4, tweede en derde lid, van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing.

Noot
5

Ervan uitgaande dat een zitting begint om 07.30 uur en eindigt om 21.00 uur.