Regeling vervallen per 18-04-2024

Reclamenota gemeente Oegstgeest (versie oktober 2021)

Geldend van 25-11-2021 t/m 17-04-2024

Intitulé

Reclamenota gemeente Oegstgeest (versie oktober 2021)

1 Inleiding

Karakter en sfeer in de straten van Oegstgeest worden medebepaald door reclame-uitingen.

Ondernemers doen hun best om bij de consument in beeld te komen. Reclame aan gevels of vrijstaand in de openbare ruimte bepaalt het aanzien en de beleving van een gebied. Voor de ondernemer heeft reclame een belangrijke functie: het bereiken van groot publiek. Reclame kan mooi en toch functioneel zijn en kan bijdragen aan een gezellig en levendig dorp. Maar reclame is ook een belangrijk beeldbepalend element in de openbare ruimte.

Bij het reclamebeleid voor de gemeente Oegstgeest gaan we er van uit dat reclame een positieve invloed kan hebben op de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte, mits op verantwoorde wijze en goed gedoseerd toegepast.

Gemeente Oegstgeest had voorheen geen beleid op het gebied van reclame. Gezien de toegenomen aanvragen voor diverse soorten reclame in de buitenruimte is een behoefte ontstaan aan een duidelijk overzicht van de regels. De geldende regels die nu onderdeel zijn van de APV en de Welstandsnota zijn in deze reclamenota samengevat. De reclamenota is nadrukkelijk een aanvulling op de APV en de Welstandsnota en geeft een inventarisatie van de mogelijkheden.

De reclamenota legt vast hoe en waar welke reclame-uitingen in de openbare ruimte zijn toegestaan en hoe wij het beleid in de praktijk vorm geven. Met deze nota wil de gemeente tevens duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop reclame als onderdeel van de buitenruimte kan bijdragen aan een hogere beeldkwaliteit. De gemeente heeft immers vanuit haar taak om te zorgen voor orde en (verkeers)veiligheid en als wegbeheerder op verschillende manieren te maken met reclame.

Bij reclame bekleden we als gemeente in feite een dubbelrol, namelijk een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke. Publiekrechtelijk zijn we onder andere verantwoordelijk voor de zorg voor ruimtelijke kwaliteit, welstand, verkeersveiligheid en mogelijke overlast. Vanuit deze rol verleent de gemeente (reclame) vergunningen aan instellingen en ondernemers. De privaatrechtelijke verantwoordelijkheid heeft betrekking op de exploitatie van de openbare ruimte. We exploiteren onze openbare ruimte voor reclamedoeleinden, zoals reclame in abri’s. Hiervoor sluiten we periodiek contracten af met bedrijven die deze reclame voor de adverteerders verzorgen. Ook voor deze vorm van reclame hanteren we ‘spelregels’, die in deze nota staan.

2 Definities

De regelgeving op het gebied van reclame is divers. Het is dus zaak om het begrip reclame in de openbare ruimte goed af te bakenen. Hieronder volgen daarom enkele definities.

2.1 Reclame

Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder (organisatie of een persoon niet zijnde een consument) of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.

2.2 Reclameobject

Het betreft reclame in/op objecten (onroerende/roerende zaken) vaak in de openbare ruimte en in beperkte mate op een eigen perceel die geen relatie hebben met de zaak of het perceel. Het betreft de volgende objecten:

 • Commerciële of handelsreclame;

 • Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten met een winstoogmerk;

 • Niet commerciële of ideële reclame;

 • Openbare aanprijzing zonder handelsbelang, maar met een ideëel, maatschappelijk of politiek belang;

 • In de openbare ruimte

 • Een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg

 • Op de hoofdroutes

 • De wegen die door de gemeenteraad gedefinieerd zijn als stroomweg, gebiedsontsluitingsweg of wijkontsluitingsweg.

2.3 Uitstallingen

Dit betreft reclameborden, uitstallingsmaterialen, uitstallingsstellages, voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel, speelattracties en andere uitstallingen voor een pand waarin een onderneming is gevestigd.

3 Huidige regelgeving

Dit hoofdstuk beschrijft de regelgeving die geldend is op het moment van schrijven van deze nota (april 2019). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke regelgeving en lokale regelgeving.

3.1 Grondwet

In artikel 7 van de Grondwet is de vrijheid van meningsuiting geregeld. Het artikel luidt als volgt: “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”.

Artikel 7 van de Grondwet geeft daarmee een belangrijke afbakening voor deze nota. Daarbij is het volgende van belang. De drukpersvrijheid is niet van toepassing op het maken van handelsreclame. Jurisprudentie wijst uit dat ideële reclame niet mag worden verboden, maar dat er wel regels mogen worden gesteld ter bescherming van welstand, verkeersveiligheid en overlast voor derden. Ook kan inmenging gerechtvaardigd worden geacht in het belang van de openbare veiligheid.

3.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Indien een reclame-uiting een bouwwerk is, is op basis van artikel 2.10. eerste lid onder a van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsgunning benodigd.

3.3 APV ten aanzien van (Handels)reclame onroerende zaak

 • APV artikel 4:15:

De APV bepaalt momenteel dat het verboden is op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht, de omgeving wordt ontsierd of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

 • APV artikel 5:7:

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op de openbare weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken. Het is niet wenselijk om mee te werken aan een ontheffing van dit verbod, daar reclamevoertuigen ontsierend en rommelig beeld geven en zorgen voor parkeerdruk.

3.4 APV Plakken en kladden

 • APV artikel 2:42 lid 2 sub a:

Volgens het tweede lid van dit artikel is het verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen.

3.5 APV ten aanzien van Reclameobjecten

 • APV artikel 2:10 en bijbehorende nadere regels:

Volgens Art. 2:10 van de APV is het verboden om zonder vergunning van het college een weg te gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Het maken van reclame valt onder dit verbod. Het verbod geldt niet voor één reclame-uiting per onderneming, met dien verstaande dat deze maximaal A0-formaat mogen zijn in de directe nabijheid van de betreffende onderneming worden geplaatst.

3.6 Welstandsnota

In de welstandnota zijn criteria opgenomen die betrekking hebben op reclameobjecten. Dit geldt voor objecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is.

3.7 Woningwet

Alle bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van enige omvang en die direct of indirect met de ondergrond zijn verbonden en die ten doel hebben reclame te maken vallen onder de werking van de Woningwet, hoofdstuk II, voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken, het gebruik, het slopen en de welstand

4 Beleidsuitgangspunten in de openbare ruimte

4.1 Reclameobjecten

Dit hoofdstuk gaat over beleid ten aanzien van reclameobjecten (met name in de openbare ruimte). Het betreft winkeluitstallingen (de basis hiervan is vastgelegd in de APV) en objecten met en zonder contract en al dan niet vastgelegd in de lokale regelgeving. De gemeente geeft als eigenaar en beheerder van de openbare buitenruimte derden de mogelijkheid reclame aan te brengen op gemeentelijke objecten of op gemeentelijke grond. Hierbij kan het gaan om objecten geplaatst, onderhouden en geëxploiteerd door initiatiefnemers waarvoor de gemeente een vergoeding ontvangt voor het gebruik van de openbare ruimte. De gemeente heeft voor verschillende typen reeds contracten met exploitanten. Het college is bevoegd om deze aan te gaan en zal dit altijd doen in het licht van dit reclamebeleid. Uitgangspunt van deze beleidsnota is om zoveel mogelijk in contractvorm te regelen.

Omwille van de zorg voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is het goed dat de gemeente aan deze reclames beperkingen stelt naar soort, plaats en vorm. Voor zover er sprake is van het aanbrengen van reclame op contractbasis zullen bij het vernieuwen van de contracten de hierna genoemde criteria als voorwaarden worden opgenomen. Al geplaatste reclame die in strijd is met onderstaande regels, zal op zo kort mogelijke termijn verwijderd worden. Kwaliteit van de omgeving, overzicht en verkeersveiligheid staan voorop.

Voor de plaatsing van reclameobjecten in de openbare ruimte is altijd een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2:10 van de APV. Wanneer een type reclame wordt aangevraagd die niet is opgenomen in deze nota en/of de welstandsnota beoordeelt het college de aanvraag in de geest van de welstandsnota.

4.2 Algemene uitgangspunten reclameobjecten

Aanblik objecten: de geplaatste objecten dienen te allen tijde een verzorgde aanblik te leveren en in deugdelijke staat van onderhoud te verkeren. Eenvormigheid en kwaliteit zijn belangrijk om de buitenruimte te vrijwaren van een bordenwirwar.

Aansprakelijkheid: de gemeente Oegstgeest kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het plaatsen of geplaatst houden, dan wel verwijderen van de objecten. Elke schade die voortvloeit uit het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van de objecten komt ten laste van de rechthebbende.

Aanbrengen: obstakels, in welke vorm dan ook, dienen duidelijk te worden gemarkeerd en zodanig geplaatst dat daardoor geen hinder, schade of overlast wordt veroorzaakt voor derden, noch dat de plaatsing daarvan op enigerlei wijze kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wanneer objecten worden aangebracht aan lantaarnpalen of verkeersborden dient dit op zodanige wijze te geschieden dat daardoor de functie of zichtbaarheid van de lantaarns of verkeersborden niet beperkt of belemmerd wordt. Tevens dient geen schade te worden toegebracht aan de lak of verflaag van de lantaarnpalen of verkeersborden.

Afstand tot ander bord: het streven is om drukte in het openbare beeld te voorkomen. Hiervoor is het uitgangspunt dat borden niet te dicht bij elkaar worden geplaatst (richtafstand 25 meter).

Verkeersveiligheid: er wordt geen toestemming verleend voor het plaatsen van objecten binnen 5 meter van bochten, kruisingen en splitsingen, alsmede overige plaatsen die verkeersgevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Niet boven rijbaan: Het object wordt niet boven of op de rijbaan aangebracht, maar boven of op de zijberm of middenberm of boven of op het trottoir. Dit dient op zodanige wijze te geschieden dat daardoor de verkeersfunctie van de berm of trottoir niet beperkt of belemmerd wordt. Alleen voor spandoeken kan een uitzondering worden gemaakt als wordt aangetoond dat plaatsing boven de rijbaan geen hinder veroorzaakt.

Locatie: plaatsing in principe alleen langs de doorgaande hoofdroutes en OV-routes.

Goedkeuring gemeente: de locaties dienen vooraf bekend te zijn gemaakt bij de gemeente en te zijn goedgekeurd.

Verplaatsing door gemeente: De gemeente houdt zich het recht voor om objecten te verplaatsen in het kader van verkeersveiligheid, werkzaamheden of andere onvoorziene omstandigheden.

Verbod in APV: Volgens Art. 2:10 van de APV is het verboden om zonder vergunning van het college een weg te gebruiken in strijd met de bestemming. Het maken van reclame valt onder dit verbod.

5 Typen met contract die reeds geregeld zijn in de regelgeving

Om reclame-uitingen beheersbaar te houden sluit de gemeente Oegstgeest contracten af met exploitant(en)die zorg dragen voor de uitvoering. Bij de aanbesteding /contractvorming worden de locaties, de wijze van uitvoering en de aantallen vastgelegd. Met het aangaan van deze contracten sluit de gemeente Oegstgeest vergunningverlening van deze type reclameobjecten voor andere locaties binnen de gemeente uit. Het college is bevoegd om contracten aan te gaan / dan wel te beëindigen en houdt daarbij rekening met de uitgangspunten van deze reclamenota. Het gaat om de volgende zaken:

5.1 Buitenreclameborden (AO-borden)

Buitenreclameborden worden geplaatst aan een lichtmast langs de openbare weg. De gemeente verleent de contractant het recht om op de aangewezen plaatsen reclameborden binnen de grenzen van Oegstgeest te plaatsen. De gemeente Oegstgeest zet dit type reclameobject door middel van een contract in de markt en ontvangt daarvoor een vergoeding. Illegale reclameborden worden verwijderd conform beleidsregels voor de A0-borden. A0-borden zijn primair bedoeld voor campagnes ten behoeve van de aankondiging van lokale activiteiten/initiatieven. Thematische campagnes voor landelijke adverteerders mogen niet in de A0-borden worden geplaatst. Campagnes dienen te allen tijde een tijdelijk karakter te hebben en mogen niet langer dan één maand worden geplaatst.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

5.2 Abri’s

Abri’s zijn haltes ten behoeve van het openbaar vervoer. In deze abri’s kan reclame worden aangebracht in een panel. Europanels zijn losse panelen met daarin een reclame-uiting. Er wordt meestal geadverteerd door landelijke opererende bedrijven. De gemeente Oegstgeest zet dit type reclameobject door middel van een contract in de markt en ontvangt daarvoor een vergoeding.

5.3 Rotondes

Ondernemers hebben de mogelijkheid om een rotonde te “adopteren”. Deze ondernemers mogen deze rotonde dan voorzien van reclame. Als tegenprestatie verzorgt de ondernemer dan het onderhoud van de betreffende rotonde. Het gaat om de volgende rotondes:

 • -

  Laan van Oud-Poelgeest/ Oegstgeesterweg/ Hofdijck;

 • -

  Lange Voort/ Abtspoelweg;

 • -

  Geversstraat/ Rijnzichtweg/ Rhijngeesterstraatweg.

afbeelding binnen de regeling

6 Typen zonder contract die reeds geregeld zijn in de regelgeving

6.1 Uitstallingen

Veel winkeliers maken gebruik van de mogelijkheid om een klein deel van hun koopwaar voor het pand, veelal in de openbare ruimte, te plaatsen met als doel de voorbijgangers te verleiden naar binnen te gaan en aankopen te doen. Ook reclameborden en andere objecten, rekenen we tot uitstallingen. Het uitstallen staat vaak op gespannen voet met de beperkte ruimte op de trottoirs. Het is van belang dat de regels garanderen dat er voldoende doorgang blijft voor de verschillende verkeersstromen.

In de winkelgebieden is het mogelijk om zonder vergunning één uiting per onderneming, maximaal A0-formaat te plaatsen. Hierbij dient vrije doorgang van 1,5 m stoepruimte in acht genomen te worden. Op de rijbaan mag niets geplaatst worden.

afbeelding binnen de regeling

6.2 Spandoeken

Er wordt regelmatig een vergunning gevraagd om spandoeken in de openbare ruimte aan te mogen brengen. Bij het verlenen van deze vergunningen wordt beoordeeld of de verkeersveiligheid niet in gevaar gebracht wordt. De aanvraag dient verder in het belang van de bevolking van de gemeente Oegstgeest te zijn, propaganda voor een ideëel doel en propaganda/meningsuitingen uitgezonderd. De reclameboodschappen mogen niet aanstootgevend zijn.

 • de maximale tijdsduur voor plaatsing van een aankondigingsbord, spandoek is 2 weken vóór aanvang van het evenement; op de dag na het houden van het evenement dienen de aankondigingen te worden verwijderd;

 • op de borden / spandoeken mogen geen reclame voor producten en bedrijven voorkomen;

 • de borden en spandoeken dienen deugdelijk te worden bevestigd; ze mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;

 • de onderkant van spandoeken dient zich ten minste 4,50 m boven de rijweg te bevinden.

Deze reclameboodschappen hebben dus bijvoorbeeld betrekking op tijdelijke reclame voor (culturele)evenementen, open dagen onderwijsinstellingen, aankondiging van een collecte of politieke of ideële boodschappen. Het is wel mogelijk om spandoeken te gebruiken bij de inrichting van een evenemententerrein.

Het ophangen van spandoeken is uitsluitend toegestaan op de volgende locaties :

 • rotonde bij de Hofdijck met de Laan van Oud-Poelgeest;

 • Rijnzichtweg ter hoogte van het Apolloplein;

 • kruising bij de Haaswijklaan met de Haarlemmerstraatweg;

 • Nieuw-Rhijngeest ter hoogte van het Rustenburgerpad;

 • Poelgeest ter hoogte van de rotonde Abtspoelweg/Lange Voort.

6.3 Bewegwijzering

Op bedrijventerreinen vindt bewegwijzering plaats naar bedrijven. Voor de plaatsing van deze borden is een ontheffing noodzakelijk, maar de gemeente heeft hier geen contract voor. De exploitant gaat contracten aan met de bedrijven op de bedrijventerreinen.

7 Typen zonder contract

7.1 Reclame op sportcomplexen

Veel buitensportverenigingen hebben reclame op of aan het clubhuis, de tribune(s) of om hun (hoofd) veld. De gemeente Oegstgeest kan als verhuurder specifieke eisen stellen aan reclame-uitingen op sportvelden. Reclame rond sportvelden is aanvaardbaar, mits deze niet is gericht op de openbare weg. Daaraan kan worden toegevoegd dat geen reclame mag worden aangebracht die er vooral op gericht is gezien te worden vanaf de openbare weg, door situering of afmetingen. De reclame moet dus gericht zijn op de bezoekers van de sportaccommodatie zelf.

afbeelding binnen de regeling

7.2 Vlaggenmasten/beachflags

Het plaatsen van vlaggenmasten is vaak uit stedenbouwkundig- en welstandsoogpunt niet bezwaarlijk. Daarnaast is de constructie van een ‘standaard’ vlaggenmast van zodanig beperkte omvang dat er geen sprake van een bouwwerk is in de zin van de Woningwet. Indien

er sprake is van een zodanig hoge mast dat er een extra constructie nodig is om de vlaggenmast op zijn plaats te houden (bijvoorbeeld kabels) is het mogelijk dat een vlaggenmast wel wordt gezien als een bouwwerk in de zin van de Woningwet. Dit zal per geval worden bekeken.

Ontheffing voor vlaggenmasten wordt verleend mits:

 • De plaatsing is ten behoeve van een evenement en/of niet een commercieel doel heeft

 • Tegen het plaatsen geen planologische bezwaren bestaan;

 • Tegen het plaatsen geen stedenbouwkundige bezwaren bestaan;

 • Het plan voldoet aan de welstandscriteria;

 • De hoogte van de vlaggenmast maximaal 8 meter bedraagt.

Tevens wordt per aanvraag bekeken hoeveel vlaggenmasten op het betreffende perceel maximaal worden toegestaan.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

7.3 Winkeluitstallingen (geen reclame) bedoeld om ingang mooier te maken

Een uitstalling wordt vergunningsvrij toegestaan, mits:

 • -

  de uitstallingen binnen 100 cm van de gevel van de bijbehorende winkel;

 • -

  de blindengeleidestrook en de ruimte 50 cm aan beide kanten van de strook vrij blijft van obstakels.

8 UITZONDERINGEN

8.1 Werk in uitvoering

Reclame uitingen die betrekking hebben op werk in uitvoering, mits zij onmiddellijk bij het werk zijn geplaatst en niet langer aanwezig zijn dan de uitvoering van dat werk duurt, worden vrijgesteld van het verbod in art. 2:10.

8.2 Niet commerciële openbare wedstrijd, manifestatie, evenement of tentoonstelling

Als reclame wordt geplaatst op een terrein waar een evenement wordt gehouden dan is dit vrijgesteld van het verbod in art. 2:10. Dit geldt alleen voor zover deze reclame niet eerder dan twee weken voorafgaand aan het evenement is geplaatst. Omdat het minder dan drie maanden aanwezig is, is er geen sprake van een bouwwerk.

Indien reclame wordt gewenst op een ander terrein (bijvoorbeeld bij binnenkomst van een dorpskern) dan is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen. Daarbij zullen de algemene uitgangspunten van dit beleid moeten worden getoetst.

8.3 Terrassen, markt en standplaatsen

Terrassen markten en standplaatsen staan op openbare grond. Omdat de gemeente door middel van een terras- en /of standplaatsvergunning de ondernemer in staat stelt om een bedrijfsmatige activiteit uit te voeren in het openbare gebied, moeten deze ondernemers ook de mogelijkheid krijgen om ter plekke reclame te maken ten behoeve van de uitvoering van het bedrijf.

8.4 Verkiezingsborden gedurende verkiezingsperiodes

Gedurende de periode vanaf drie weken voorafgaand aan tot en met de dag waarop een officiële verkiezing plaatsvindt, worden digitale borden (trotters) geplaatst ten behoeve van uitingen van politieke partijen. Partijen die mee doen aan de verkiezingen kunnen hun verkiezingsposter daarvoor digitaal aanleveren. Het bedrijf dat de borden maakt, voegt alle posters samen tot één grote poster en zorgt dat deze borden geplaatst worden. Voordelen zijn dat de borden er netjes uitzien en makkelijk te verplaatsen zijn, zodat ze in de aanloop naar verkiezingen op verschillende locaties neergezet kunnen worden. Naast de trotters kunnen politieke partijen ook gebruik maken van A0-borden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • In deze zelfde periode worden de 30 vaste en 20 tijdelijke A0-borden naar evenredigheid gereserveerd voor en beschikbaar gesteld aan de aan die verkiezing deelnemende politieke partijen die borden wensen. Mochten er borden overblijven dan mogen lokale activiteiten/initiatieven via deze borden adverteren.

 • Dit geldt voor alle verkiezingen (gemeentelijk, provinciaal, landelijk, Europees).

 • De gemeente inventariseert minimaal 8 weken voorafgaand aan alle verkiezingen welke partijen gebruik willen maken van zowel de vaste als de tijdelijke A0-borden.

 • Partijen die gebruik maken van de borden, betalen het laagste tarief volgens het contract met Centercom.

 • Buiten verkiezingsperiodes kunnen politieke partijen gebruik maken van de A0-borden conform de voorwaarden die gelden voor alle lokale initiatieven/activiteiten.

9 Algemene inherente afwijkingsbevoegdheid

Indien toepassing van het bepaalde in deze reclamenota naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders tot kennelijke onbillijkheid leidt, dan kan het college van burgemeester en wethouders, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, het bepaalde in deze nota buiten beschouwing laten. Een besluit tot het toepassen van de inherente afwijkingsbevoegdheid dient voldoende te worden gemotiveerd, waarbij een zorgvuldige belangenafweging plaatsvindt.

10 Vergunningverlening en communicatie

Het reclamebeleid is een verzameling van de reeds bestaande regels en kaders die in het verleden in de gemeente Oegstgeest zijn vastgesteld. Voor de aanvragers van vergunningen voor reclame uitingen is het van belang dat er inzichtelijk is wat wel en wat niet mag. Dit kan worden bereikt door duidelijke communicatie op de gemeentelijke website en tijdens de vergunningaanvragen.

10.1 Internetsite gemeente Oegstgeest

Op de internetsite van de gemeente wordt heldere en duidelijke informatie verschaft over de regels en de voorwaarden. Deze beleidsnotitie zal worden gepubliceerd op de website.

10.2 Informatie via netwerken

Ondernemers worden via de bekende netwerken geïnformeerd over het nieuwe beleid. Hierbij zal ook zeker aandacht moeten worden geschonken aan het belang van een duidelijk beleid en van handhaving van dit beleid zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. De winkeliersverenigingen, PVOO, stichting Dorpsmarketing zullen worden geïnformeerd en verzocht om deze nota onder de aandacht te brengen van de ondernemers.

11 Handhaving

De gemeente heeft een handhavende taak als het gaat om tegengaan van ongewenste vormen van reclame. In voorliggende nota is gedefinieerd hoe en waar ondernemers en organisaties reclame kunnen maken. Maar dit wil niet zeggen dat ook iedereen zich aan deze vernieuwde richtlijnen zal gaan houden. Het is daarom van groot belang dat naast communicatie ook de controle en handhaving van reclame wordt geïntensiveerd, en er pro-actief wordt opgetreden.

Eigenaren van reclameobjecten in de openbare ruimte die niet zijn vergund of die niet voldoen aan de voorwaarden, kunnen worden aangeschreven. Zo wordt de mogelijkheid geboden om het object te verwijderen. Indien dit niet binnen een bepaalde tijd is gebeurd zal het object zonder nader overleg door de gemeente worden verwijderd. Belanghebbenden kunnen de objecten tegen vergoeding van de eventuele gemaakte kosten afhalen bij de gemeentewerf gedurende een periode van 4 vier weken.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest op 9 november 2021