Nadere regels sandwich- en/of driehoeksborden aan lichtmasten en spandoekframes 2021

Geldend van 25-11-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels sandwich- en/of driehoeksborden aan lichtmasten en spandoekframes 2021

Overwegende dat:

 • ingevolge artikel 2.1, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving het verboden is zonder vergunning voorwerpen op de weg te plaatsen (waaronder het trottoir en de wegberm);

 • het college op grond van artikel 2.1, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving bevoegd is nadere regels te stellen voor categorieën van voorwerpen;

 • als een categorie als bedoeld in artikel 2.1, lid 2 van de Verordening fysieke leefomgeving wordt aangewezen: sandwich- en/of driehoeksborden en de op de grond staande spandoekframes (voor zover aangewezen bij deze nadere regels);

 • het plaatsen van spandoekframes en in strijd is met artikel 2.26 (verbod op reclame) van de Verordening fysieke leefomgeving, met uitzondering van borden of constructies die door of vanwege de gemeente zijn geplaatst;

 • de gemeente 7 locaties heeft gerealiseerd waarop een constructie voor een frame kan worden geplaatst voor het aanbrengen van spandoeken, waardoor onderstaande regels niet in strijd zijn met artikel 2.26 van de Verordening fysieke leefomgeving;

 • Artikel 2.26 (verbod op reclame) van de Verordening fysieke leefomgeving het plaatsen van reclameborden verbiedt, met uitzondering van sandwich- of driehoeksborden waarvoor op grond van artikel 2.1 van de Verordening fysieke leefomgeving een vergunning is verleend, waardoor onderstaande regels niet in strijd zijn met vorengenoemd artikel.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld besluit:

 • 1.

  In te trekken de Nadere regels m.b.t. sandwich- of driehoeksborden en spandoekframes, vastgesteld op 6 januari 1998 en 25 augustus 2015

 • 2.

  Vast te stellen de volgende Nadere regels;

Nadere regels sandwich- en/of driehoeksborden aan lichtmasten en spandoekframes 2021

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Sandwich- en/of driehoeksborden: borden die op de grond leunen en zijn bevestigd rondom een lichtmast op de openbare weg. Deze kunnen bestaan uit (dikke) kartonnen dragers die aan elkaar zijn bevestigd (met steun van de mast) of uit frames bestaan die aan elkaar zijn bevestigd (met steun van de mast).

 • 2.

  Spandoekframes: de frames (buizenraam met mogelijkheid tot bevestigen van een spandoek) op de daarvoor door de gemeente gerealiseerde locaties.

 • 3.

  Klein verkiezingsbord: een bord dat hoog aan een lichtmast wordt bevestigd in verband met aanstaande lokale verkiezingen, bestaande uit één dragend vlak/plaat/bord dat eventueel aan beide kanten (haaks op de weg) een afbeelding of tekst bevat.

Artikel 2 Vergunningverlening sandwich- en/of driehoeksborden

 • 1. Het is verboden zonder een vergunning van het college een sandwich- en/of driehoeksbord te plaatsen.

 • 2. Voor vergunningverlening gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   borden worden uitsluitend geplaatst op de daartoe bij vergunning toegewezen route(s) op de daarbij behorend lichtmastnummers.

  • b.

   Er kunnen maximaal 2 routes gelijktijdig door één aanvrager worden toegewezen.

  • c.

   de borden mogen geplaatst worden voor een maximale (aaneengesloten) periode van 4 weken.

  • d.

   borden ten behoeve van evenementen zijn uitsluitend toegestaan voor de periode van 4 weken direct voorafgaande aan het evenement.

  • e.

   de toegestane periode start op een dinsdag en eindigt op een maandag;

  • f.

   de borden mogen een maximale afmeting hebben van 1,22 m hoog en 0,85 m breed.

  • g.

   de periode vanaf 6 weken voorafgaand aan verkiezingen, kunnen uitsluitend politieke partijen gebruik maken van de aangewezen locaties, tot maximaal 1 dag na de verkiezingen.

  • h.

   de aanvraag door politieke partijen moet minimaal 8 weken voor desbetreffende verkiezingsdatum zijn ingediend

  • i.

   Er mag maximaal 1 bord (bestaande uit twee of drie vlakken) per lichtmast worden geplaatst.

  • j.

   borden worden getoetst en vergund op volgorde van ontvangst van de aanvraag (naar gelang beschikbaarheid van routes);

Artikel 3 Aangewezen routes en lichtmasten

 • a.

  De volgende locaties zijn aangewezen als beschikbare routes (zie bijlage 1):

  • a.

   Route A:

   • i.

    Rolduckerweg lm 1938

   • ii.

    Bocholtzerweg lm 492

   • iii.

    Kloosterstraat lm 96

   • iv.

    Stevensweg lm 883

   • v.

    Wijnstraat lm 1741

  • b.

   Route B:

   • i.

    Huls: lm 1027

   • ii.

    Oranjeplein: lm 151

   • iii.

    Rolduckerweg: lm 1247

   • iv.

    Wilhelminastraat: lm 1661

   • v.

    Bocholtzerweg lm 904

  • c.

   Route C:

   • i.

    Bocholtzerweg: lm 828

   • ii.

    Rolduckerweg: lm 1808

   • iii.

    Stevensweg: lm 880

   • iv.

    Heiweg: lm 534

   • v.

    Baneheiderweg lm 822

  • d.

   Route D:

   • i.

    Bulkemstraat: lm 1089

   • ii.

    Markt: lm 2038

   • iii.

    Rolduckerweg: lm 1821

   • iv.

    Nijswillerweg: lm 1673

   • v.

    Schoolstraat: lm 50

  • e.

   Route E:

   • i.

    Dr. Poelsplein: lm 967

   • ii.

    Huls: lm 694

   • iii.

    Stevensweg: lm 890

   • iv.

    Wilhelminastraat: lm 1628

   • v.

    Baneheiderweg: lm 830

 • b.

  Route C, D en E zijn uitsluitend bestemd voor evenementen die plaatsvinden binnen de gemeente Simpelveld.

 • c.

  Route A en B zijn bestemd voor zowel evenementen binnen de gemeente als buiten de gemeente.

 • d.

  In de 6 weken voorafgaand aan verkiezingen zijn de routes exclusief bestemd voor politieke partijen.

Artikel 4 Vergunningverlening kleine verkiezingsborden

 • 1. Het is verboden zonder een vergunning van het college een hangend bord op, aan of boven de openbare weg aan een lichtmast of andere mast te bevestigen.

 • 2. Voor vergunningverlening gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager is een lokale politieke partij die in de aanloop naar lokale verkiezingen campagne voert.

  • b.

   er worden maximaal 30 bordjes vergund per politieke partij.

  • c.

   de maximale afmetingen van de bordjes bedraagt 0,50 x 0,70 meter.

  • d.

   de bordjes moeten worden bevestigd aan een lichtmast en op een minimale hoogte van 2,5 m boven het afgewerkte terrein (trottoir).

  • e.

   er mag maximaal 1 bordje per lichtmast worden bevestigd.

  • f.

   de bordjes worden vergund voor maximaal 6 weken voorafgaand aan de verkiezingsdatum tot maximaal 1 dag erna.

  • g.

   de aanvraag moet minimaal 8 weken voor de verkiezingsdatum zijn ingediend.

  • h.

   aanvragen worden op volgorde van ontvangst afgehandeld.

Artikel 5 Vergunningverlening Spandoeken

 • 3. Het is verboden zonder een vergunning van het college een spandoekenframe te plaatsen op, aan of boven de openbare weg.

 • 4. Spandoeken zijn uitsluitend toegestaan in de frames op de daarvoor aangewezen locaties, zoals aangeduid in de bijlage 1, zijnde gelegen aan de volgende openbare wegen:

  • a.

   Rolduckerweg

  • b.

   Nijswillerweg (carpoolplaats);

  • c.

   Nijswillerweg (tegenover tankstation)

  • d.

   Bulkemstraat

  • e.

   Heiweg

  • f.

   Bocholtzerweg

  • g.

   Wijnstraat

 • 5. Voor vergunningverlening van een spandoekframe als bedoeld in dit artikel gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   het spandoek heeft betrekking op een evenement dat in de gemeente plaatsvindt.

  • b.

   de vergunning wordt verleend voor maximaal 4 weken, aanvangend maximaal 4 weken voor het evenement en tot maximaal 1 dag erna.

  • c.

   voor één evenement mogen maximaal 3 spandoekframes worden gebruikt.

  • d.

   de aanvrager heeft naar beschikbaarheid de keuze welke locatie(s) hij vergund wil hebben.

  • e.

   vergunningen worden verleend op volgorden van ontvangst van de aanvraag (en naar gelang de beschikbaarheid).

  • f.

   er mogen niet meer dan 6 locaties gelijktijdig bezet zijn.

Artikel 6 Gevaar en overlast

aan een te verlenen vergunning op grond van deze nadere regels kunnen (verdergaande) voorwaarden worden verbonden in het belang van de verkeersveiligheid en doelmatig gebruik van de weg.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Besloten op 9 november 2021,

Burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld,

Mr. M. Liu

Gemeentesecretaris

mr. R. de Boer

burgemeester

Bijlage 1: plattegrond met aanduidingen routes en locaties spandoekframes

afbeelding binnen de regeling