Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 2 november 2021, PZH-2021-782926093 tot vaststelling van de Pachtprijzen voor het pachtjaar 2022 (Besluit Pachtprijzen Zuid-Holland 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 2 november 2021, PZH-2021-782926093 tot vaststelling van de Pachtprijzen voor het pachtjaar 2022 (Besluit Pachtprijzen Zuid-Holland 2022)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gelet op:

artikel 158, lid 1 van de Provinciewet;

artikel 311 tot en met 399e van Boek 7, titel 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Besluiten:

Artikel 1 Pachtprijzen 2022

De pachtprijzen van de door de provincie Zuid-Holland in geliberaliseerde pacht uit te geven gronden worden voor het pachtjaar 2022 als volgt vastgesteld:

Pachtprijzen 2022 provincie Zuid-Holland per ha

 

Basispachtprijzen

 
 • a.

  Grasland

€ 845,00

 • b.

  Bouwland (afhankelijk van het gewas)

 
 

Graan

€ 600,00

 

Aardappelen/Uien/Spruiten en Fruit

€1.500,00

 

Bieten/Mais

€1.200,00

 

Bloembollen

€ 2.300,00

 
 • 1.

  Grasland

 

Graslandcode A (Botanische standweide zonder bemesting)

€ 285,00

Graslandcode B (Weidevogelstandweide zonder bemesting)

€ 235,00

Graslandcode C (Verschralingsbeheer zonder bemesting)

€ 155,00

Graslandcode D (Uitgesteld maaien zonder bemesting)

€ 235,00

Graslandcode E (Voorweiden zonder bemesting)

€ 340,00

Graslandcode F (Water en houtopstanden zonder bemesting)

€ 1,00

Graslandcode G (Botanische standweide met beperkte bemesting)

€ 365,00

Graslandcode H (Weidevogelstandweide met beperkte bemesting)

€ 315,00

Graslandcode I (Uitgesteld maaien met beperkte bemesting)

€ 315,00

Graslandcode J (Voorweiden met beperkte bemesting)

€ 420,00

 

Graslandcode K (grasland in blijvend agrarisch gebied met korting)

€ 761,00

 
 • 2.

  Bouwland

 

Akkerlandcode A (met natuurstroken 25% van het oppervlak)

Max korting 75% van de basispachtprijs per gewas afhankelijk van de breedte van de strokenteelt

Akkerlandcode B (Vogelakker zonder bemesting)

€ 1,00

Akkerlandcode C (met Keverbank)

Korting 25% van de basispachtprijs per gewas

Akkerlandcode D (Wintervoedselveld)

€ 1,00

 
 

Akkerlandcode E ( Bouwland in blijvend agrarisch gebied, gewasbescherming met door Milieukeur goedgekeurde middelen)

Korting van 20% van de basispachtprijs per gewas

 
 • 3.

  Pachtgrond Zelfrealisatoren en Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) (6-jarige geliberaliseerde pacht 2022 -2027)

 

Kruidenrijk en Faunarijk Grasland

€ 189,00

Vochtig Weidevogelgrasland

€ 200,00

Vochtig Hooiland/Nat Schraalland

€ 79,00

Water, Moeras, etc.

€ 1,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Pachtprijzen 2022,

Ondertekening

Den Haag, 2 november 2021,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris