VERORDENING UITSLUITEND RECHT GEMALENONDERHOUD GEMEENTE MIDDELBURG

Geldend van 02-12-2021 t/m heden

Intitulé

VERORDENING UITSLUITEND RECHT GEMALENONDERHOUD GEMEENTE MIDDELBURG

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet,

gelet op artikel 11 van de Europese Richtlijn 2014/24/EU en

gelet op artikel 2.24, aanhef, en onder a, van de Aanbestedingswet 2012;

BESLUIT:

Vast te stellen de

VERORDENING UITSLUITEND RECHT GEMALENONDERHOUD GEMEENTE MIDDELBURG

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Uitsluitend recht

  • a.

    De gemeente maakt voor het elektrisch-mechanisch onderhoud en storingsafhandeling van pompinstallaties gebruik van de in artikel 11 van de Europese Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van verlening van een uitsluitend recht (ook wel alleenrecht en exclusief recht genoemd).

  • b.

    Onder ‘elektrisch-mechanisch onderhoud en storingsafhandeling van pompinstallaties’ wordt voor de toepassing van deze verordening begrepen: het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan alle binnen de Middelburgse gemeentegrenzen gelegen pompinstallaties voor zover deze bij de gemeente Middelburg in beheer en onderhoud zijn, en welke als functie hebben het afvoeren van hemel- grond- en afvalwater.

Artikel 2 Onderhoud pompinstallaties

Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1 lid a van deze verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang. In verband met het veiligstellen van een duurzame en doelmatige uitvoering van de middels de Waterwet aan de gemeente opgedragen zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van hemel- grond- en afvalwater, en daaruit voortvloeiende taak voor het doelmatig onderhouden en in stand houden van de gemeentelijke pompinstallaties, wordt het uitsluitend recht voor het elektrisch-mechanisch onderhoud en storingsafhandeling van alle pompinstallaties binnen de Middelburgse gemeentegrenzen op basis van de in artikel 1 lid a. genoemde mogelijkheid hierbij voor de periode van 10 jaren verleend aan één specifieke onderhoudspartner te weten het waterschap Scheldestromen te Middelburg.

Artikel 3 Bevoegdheid sluiten dienstverleningsovereenkomst

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om op basis van het in deze verordening verleende uitsluitend recht een dienstverleningsovereenkomst te sluiten waarin in elk geval de reikwijdte van de dienstverlening van het elektrisch-mechanisch onderhoud en storingsafhandeling van pompinstallaties, de toepasselijke voorwaarden, condities en marktconforme tarieven worden opgenomen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening uitsluitend recht gemalenonderhoud gemeente

Middelburg'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2021.

de griffier, de voorzitter,

A. Rijpert mr. H.M. Bergmann