Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2021

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2021

De raad van de gemeente Lansingerland,

gelezen het voorstel van het college van 30 september 2021, nr. BR2100068, “Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Lansingerland”.;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit 3. De “Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2021” inclusief tarieventabel, vast te stellen.

Artikel 1 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • 1. De rechten worden niet geheven voor het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 • 2. Het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

Alle rechten, als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent lijkbezorgingsrechten Verordening op de heffing en de invordering lijkbezorgingsrechten 2009' wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2021.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland'.

Ondertekening

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 30 september 2021

De raadsgriffier

M. (Marijke) Walhout

Bijlage 1: Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2021 Lansingerland

(bijlageraadsvoorstel BR2300114)

 

Hoofdstuk 1 Graven

 

1.1.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar wordt een recht geheven:

 

1.1.1

voor een particulier graf t.b.v. twee personen

€ 1.372,00

1.1.2

voor een particulier kindergraf t/m 12 jaar

€ 686,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Urnengraven en - nissen

 

2.1

Voor het verlenen van uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt een recht geheven:

 

2.1.1

voor een particulier urnengraf t.b.v. twee asbussen

€ 514,00

 
 
 

2.2

Voor het verlenen van uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 20 jaar wordt een recht geheven:

 

2.2.1

voor een particulier urnennis t.b.v. 2 asbussen

€ 514,00

2.2.2

voor een particulier urnennis t.b.v. vier asbussen ( alleen mogelijk in Berkel en Rodenrijs)

€ 1028,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Verlengen van rechten

 
 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht zoals genoemd in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven:

 

3.1

Voor graven:

 

3.1.1

particulier graf t.b.v. twee personen voor een periode van 10 jaar

€ 686,00

3.1.2

particulier graf t.b.v. drie personen voor een periode van 10 jaar

€ 686,00

3.1.3

particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar

€ 343,00

3.2

Voor urnengraven en – nissen:

 

3.2.1

urnengraven en -nissen voor een periode van 10 jaar

€ 257,00

 

Hoofdstuk 4 Begraven

 

4.1

Voor het begraven van een lijk wordt geheven.

€ 497,00

4.2

Voor het begraven van een derde persoon in een particulier graf in Berkel en Rodenrijs in een graf uitgeven na 30 september 2021.

€ 889,00

4.3

Voor het begraven van een lijk op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 4.1 verhoogd met.

€ 121,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Plaatsen c.q. bijzetten van asbussen

 

5.1

Plaatsen c.q. bijzetten een tweede asbus in een urengraf of urnenmuur uitgeven voor 30 september 2021 in alle kernen

€ 121,00

5.2

Plaatsen c.q. bijzetten een derde en vierde asbus in een urengraf of urnenmuur uitgeven voor 30 september 2021 in alle kernen

€ 121,00

5.3

Plaatsen c.q. bijzetten een tweede asbus in een urengraf of urnenmuur uitgeven na 30 september 2021 in alle kernen

€ 287,00

5.4

Plaatsen c.q. bijzetten een derde en vierde asbus in een urengraf of urnenmuur uitgeven na 30 september 2021 in alle kernen

€ 287,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Vergunningen

 
 

Vergunning is bedoeld als in artikel 21 van de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Lansingerland 2021 en artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit 2021.

 

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de grafbedekking wordt geheven

€ 80,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Leges

 
 

Voor het uitgeven van aktes wordt geheven:

 

7.1

voor de uitgifte van een akte voor een particulier (urnen) graf of urnennis

€ 121,00

7.2

voor de uitgifte van een akte voor verlenging van een particulier (urnen) graf of urnennis

€ 121,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Onderhoudsbijdrage

 

8.1

Voor de bijdrage in de exploitatiekosten, bij uitgifte, wordt geheven:

 

8.1.1

voor een particulier graf

€ 2.804,00

8.1.2

voor een particulier kindergraf

€ 691,00

8.1.3

voor een particulier urnengraf t.b.v. twee asbussen

€ 553,00

8.1.4

voor een particulier urnennis t.b.v. twee asbussen

€ 553,00

8.1.5

voor een particulier urnennis t.b.v. vier asbussen

€ 553,00

8.1.6

voor een algemeen graf

€ 700,00

 
 
 

8.2

Voor de bijdrage in de onderhoudskosten, bij verlenging, wordt geheven:

 

8.2.1

voor een particulier graf

€ 1.383,00

8.2.2

voor een particulier kindergraf

€ 342,00

8.2.3

voor een urnengraf of urnennis

€ 276,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Opgraven, ruimen en herbegraven

 

9.1

Voor het op verzoek van rechthebbende of belanghebbende opgraven, ruimen of herbegraven van een stoffelijk overschot worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

9.2

Voor het op verzoek van rechthebbende van het opgraven, ruimen of herbegraven van een asbus worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in de openbare vergadering van

21 december 2023,

de griffier,

drs. Eveline Hamelink – van Rens 

de voorzitter,

drs. Pieter van de Stadt